Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych w sektorze ochrony zdrowia w Polsce : Program
Podyplomowe Studia Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych w sektorze ochrony zdrowia w Polsce
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 

​W ramach studiów przewiduje się 176 godzin wykładów, seminariów oraz ćwiczeń w formie warsztatowej podzielonych na 11 modułów:

I. Ryzyko w teorii i praktyce zarządzania

1. Istota ryzyka – zakres znaczeniowy i definicje ryzyka
2. Typologia i klasyfikacje ryzyk. Ryzyko zdarzeń niepożądanych w świetle kryteriów typologicznych i klasyfikacyjnych
3. Ryzyko błędu medycznego i zdarzenia niepożądanego w ochronie zdrowia – zakresy znaczeniowe, definicje, interpretacje
4. Kwantyfikacja i parametryzacja ryzyka
5. Drivery ryzyka
6. Mechanizm realizowania się ryzyka
7. Szacowanie i prognozowanie ryzyka
8. Monitorowanie ryzyka
9. Stymulowanie inicjacji i procesu realizacji ryzyka

II. Ekonomika zdrowia

III. Zarządzanie ryzykiem

1. Sposoby zarządzania ryzykiem:
1.1. Akceptacja ryzyka. Wyznaczanie progów akceptacji ryzyka
1.2. Unikanie ryzyka
1.3. Pulweryzacja ryzyka
1.4. Risk sharing
1.5. Rozpraszanie ryzyka
1.6. Cedowanie ryzyka – ubezpieczeniowe i pozaubezpieczeniowe
2. Dane statystyczne dotyczące zdarzeń niepożądanych wywołanych spożyciem leków, w ramach badań klinicznych, przy użyciu sprzętu medycznego, podczas zabiegów stomatologicznych, rehabilitacyjnych, sanatoryjnych, w laboratoriach analitycznych, w stacjach krwiodawstwa itp.
3. Rola ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem zdarzeń niepożądanych w ochronie zdrowia
4. Rozliczanie kosztów ryzyka

IV. Ryzyko zdarzeń niepożądanych w ochronie zdrowia

1. w działalności instytucji współczesnego systemu ochrony zdrowia w Polsce
2. w działalności świadczeniodawców sektora publicznego i prywatnego – szpitali, klinik, poradni i innych podmiotów sektora ochrony zdrowia
3. w działalności przedsiębiorstw produkujących leki, sprzęt medyczny oraz odpowiedzialnych za infrastrukturę ochrony zdrowia,
w tym głównie szpitalną
4. w działalności przedsiębiorstw dystrybucyjnych – hurtowni leków i sprzętu, aptek
5. ryzyko zdarzenia niepożądanego w procedurach diagnostycznych, w procedurach terapeutycznych i w badaniach klinicznych
6. zdarzenia niepożądane jako kryterium akredytacyjne

V. Ryzyko zdarzeń niepożądanych w szpitalnictwie

1. katalog ryzyk – ich rodzaje, zakres i częstość występowania, generowane szkody i straty
2. systemy sprawozdawczości zdarzeń niepożądanych
3. monitorowanie zdarzeń niepożądanych w szpitalnictwie
4. system sprawozdawczości dotyczący zdarzeń niepożądanych w szpitalnictwie
5. profilaktyka i prewencja

VI. Adverse drug – działania niepożądane leków w procedurach medycznych i off-label use

VII. Projektowanie programu zarządzania ryzykiem zdarzeń niepożądanych w przedsiębiorstwie

VIII. Zadania, kompetencje i zakres odpowiedzialności członka zarządu/risk menagera odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Risk menager w podmiotach leczniczych.

IX. Regulacje formalno-prawne dotyczące orzekania o winie i zadośćuczynieniu w praktyce działalności wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych
1. nadrzędne
2. wewnętrzne (wewnątrzszpitalne)
Zakres zawodowej, karnej i cywilnej odpowiedzialności za skutki zdarzeń niepożądanych podmiotów i osób w świetle obowiązującego ustawodawstwa

X. Ubezpieczanie ryzyka zdarzeń niepożądanych
1. zakres, zasady
2. oferta rynkowa, ceny polis
3. procedury likwidacji szkód
4. negocjowanie umowy ubezpieczenia
5. oferta ubezpieczeń dodatkowych od skutków zdarzeń niepożądanych poszerzających zakres standardowej ochrony ubezpieczeniowej

XI. Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych a zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
1. jakość świadczeń zdrowotnych (czym jest, od kogo, od czego i w jakim stopniu/w jaki sposób zależy)
2. wyznaczanie i kontrolowanie standardów jakości świadczeń
3. zależność pomiędzy jakością dokumentacji medycznej i jakością świadczeń w opiece zdrowotnej a zdarzeniami niepożądanymi i roszczeniami oraz ich skutkami