Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Zarządzanie Kapitałem Ludzkim : Wykładowcy
Podyplomowe Studia Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wykładowcy

 

 

 


prof. dr hab. J. Brdulak​

Profesor nadzwyczajny w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Zarządu Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - jest ewaluatorem w programach "Mistrzowie Dydaktyki", "Akredytacje Zagraniczne" oraz "TOP100 Innowatorzy Gospodarki", jest osobą kontaktową w zespole odpowiedzialnym za zapewnienie jakości w Bologna Follow-Up Group przy Komisji Europejskiej. Współpracuje z Ruchem Obywateli Nauki oraz międzynarodową organizacją pozarządową ASHOKA. Stypendysta University of Denver w Kolorado w Stanach Zjednoczonych oraz Erasmusa – wykładał m.in. w Kanadzie, Belgii, Turcji, Rumunii i na Łotwie. Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu współorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji (książek i artykułów) poświęconych tematyce zarządzania – głównie zarządzania wiedzą, innowacją i jednostkami szkolnictwa wyższego. Prowadził zajęcia w ramach CEMS-u (Community of European Management Schools and International Companies) dla polskich i zagranicznych studentów we współpracy z globalnymi przedsiębiorstwami.


prof. dr hab. M. Juchnowicz

Jest profesorem zwyczajnym związanym ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Posiada bogate doświadczenia w kierowaniu projektami badawczymi. Jest autorką i współautorką ponad 200 publikacji, w tym 27 książek.
Jest członkiem prezydium Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, przewodniczącą komisji konkursowej KNoP i PS PAN na najlepsze prace naukowe ze specjalności polityka społeczna, rynek pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi.
Współpracuje z praktyką jako konsultant oraz realizator projektów wdrożeniowych w administracji publicznej i sektorze przedsiębiorstw /Członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Ministrze Gospodarki, Centralnego Zespołu ds. Wartościowania Najwyższych Stanowisk w Służbie Cywilnej w KPRM, Członek rad naukowych stowarzyszeń praktyków, m.in. Rady Programowej PSZK, prezes Fundacji Rozwoju Kapitału Ludzkiego/. Jest konsultantem w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie.
Pełniła różnorodne funkcje zarządcze w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wykłada na wszystkich typach studiów, ma doświadczenie w prowadzeniu studiów doktoranckich i studiów podyplomowych, wypromowała 17 doktorów.


prof. dr hab. T. Rostkowski

​Profesor SGH, doktor habilitowany, pracownik Instytutu Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 20 lat działa w środowisku HR. W doradztwie pracował w Neumann Management Institute, był współzałożycielem i Prezesem Zarządu HRK Partners S.A., pełnił funkcję Dyrektora Personalnego – Pełnomocnika Zarządu.
Budował narzędzia zarządzania Kapitałem Ludzkim oraz prowadził liczne projekty z obszaru budowy i optymalizacji organizacji. Obszary jego specjalizacji to budowanie strategii ZKL oraz projektowanie efektywnych systemów zarządzania. Jego doświadczenie obejmuje też doradztwo w projektach rozwoju (budowa systemów kompetencyjnych, ocen okresowych oraz narzędzi AC/DC) oraz realizację projektów zarządzania zmianami na poziomie regulacji prawnych (państwa), grup przedsiębiorstw i organizacji publicznych, poszczególnych przedsiębiorstw i grup pracowników. Prowadził badania systemów wynagradzania, dobrych praktyk ZKL, doradztwa zawodowego, rynku pracy, kompetencji menedżerskich i przywództwa. Jest autorem wielu książek oraz ponad 200 artykułów, raportów i ekspertyz o tematyce Zarządzania Kapitałem Ludzkim.
Stale współpracuje z licznymi przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi w Polsce i za granicą.

Roman_Sobiecki.png
prof. dr hab. R. Sobiecki

​Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Dyrektor Instytutu Rynków i Konkurencji, redaktor naczelny „Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie” Od czasów studenckich związany ze Szkołą Główną Handlową. Jest autorem i współautorem ponad 50 książek i artykułów z zakresu mikro- i makroekonomii, globalizacji i przedsiębiorczości, kosztów transakcyjnych, ekonomii rolnej, w tym także podręczników akademickich.
Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym. Pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki giełdowej Makarony Polskie S.A. oraz członka Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na doradców restrukturyzacyjnych działającej przy Ministrze Sprawiedliwości. W przeszłości był członkiem Rad Nadzorczych, dużych przedsiębiorstw i organizacjami, m.in. Banku PKO BP S.A, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ruchu S.A, Zakładów Azotowych w Puławach S.A, MPEC sp. z o.o. w Łomży. Przewodniczył Krajowej Radzie Przedsiębiorczości działającej przy Wicepremierze i Ministrze Gospodarki. Przykłady z działalności firm i organizacji wykorzystuje podczas wykładów.


​prof. dr hab. P. Wachowiak

​Prof. SGH, pracuje w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest prorektorem ds. nauki i zarządzania. Kieruje Rocznymi Podyplomowymi Studiami Menedżerskimi. Jest redaktorem naczelnym oraz przewodniczącym rady programowej Oficyny Wydawniczej SGH. Przewodniczy Radzie Programowej MBA SGH. Jest sekretarzem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk Specjalizuje się w problematyce zarządzania ludźmi w organizacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi badania naukowe dotyczą: polityki personalnej w przedsiębiorstwach działających w Polsce, pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji, m.in. książek: „Profesjonalny menedżer. Umiejętności pełnienia ról kierowniczych” (Difin, Warszawa 2002), „Kierowanie zespołem projektowym” ( Difin, Warszawa 2004), „Człowiek w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka” ( Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2011), Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar, ÓW SGH, Warszawa 2013.
Piotr Wachowiak jest egzaminatorem w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów, uczestniczy w jury np. konkursu na najlepiej sporządzony raport społeczny. Jest redaktorem tematycznym w Kwartalniku Organizacja i Kierowanie. Zasiada w radzie programowej czasopisma „E-mentor”. Od 25 lat ma związki z praktyką gospodarczą pracując na stanowiskach kierowniczych w różnych organizacjach publicznych i niepublicznych.


prof. dr hab. A. Wojtczuk-Turek

Dyrektor Instytutu Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert Business Education Science Group Sp. z.o.o. Zajmuje się problematyką zachowań organizacyjnych, kreatywności i innowacyjności, dopasowania do organizacji, kompetencji i postaw w miejscu pracy oraz społecznymi aspektami zarządzania kapitałem ludzkim. Wykładowca na studiach podyplomowych i MBA. Ekspert projektów realizowanych w ramach EFS, dotyczących kompetencji zawodowych. Jest autorką wielu artykułów naukowych i trzech monografii: Wspieranie produktywności pracowników wiedzy. Rola zarządzania zasobami ludzkimi i dopasowania człowiek-organizacja, PWN, Warszawa 2016, Zachowania innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa 2012, Rozwijanie kompetencji twórczych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji oraz Eurasia Business and Economics Society. Pracę naukową łączy z doradztwem, szkoleniami i coachingiem, głównie dla kadry zarządzającej.


​dr B. Chmielewiec

​Wieloletni pracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wykładowca, szkoleniowiec, prelegent konferencji naukowych i branżowych, autorka wielu publikacji z zakresu HRM, a wcześniej także praktyk gospodarczy (samodzielny specjalista ds. kadr i płac).  Specjalizuje się w obszarze inwestycji w kapitał ludzki, zarówno na poziomie państwa, jak i na poziomie organizacji. Aktualnie pełni funkcję kierownika Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji.

dr J. Czarzasty

​Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). Zainteresowania naukowe obejmują socjologię ekonomiczną, indywidualne i zbiorowe stosunki pracy, dialog społeczny, kulturę organizacyjną oraz porównawcze studia nad współczesnym kapitalizmem.
Długoletni korespondent Working Conditions and Industrial Relations Observatory (EurWORK) w Europejskiej Fundacji na Recz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound). Research Fellow w Central European Labour Studies Institute (CELSI) w Bratysławie. Sekretarz redakcji Warsaw Forum of Economic Sociology. Współpracownik Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI) w Brukseli, Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie oraz Fundacji im. Friedricha Eberta (FES). Członek zespołu badawczego PREWORK ("Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech: socjologiczne studium porównawcze warunków pracy i życia, świadomości społecznej i aktywności obywatelskiej" (2016-2019).


dr D. Danilewicz

​Doktor, specjalista z zakresu zarządzania w instytucjach komercyjnych i administracji publicznej. Doktor nauk ekonomicznych z dziedziny zarządzania, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Podyplomowego Studium Doskonalenia Pedagogicznego (SGH). Adiunkt w Instytucie Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, współpracownik Fundacji Rozwoju Kapitału Ludzkiego i Fundacji Think!. Pracował w Narodowym Banku Polskim.
Działalność naukowo-badawcza, szkoleniowa i doradcza, koordynator i ekspert w licznych projektach w następujących obszarach: efektywne zarządzanie organizacją, zarządzania zmianami, zarządzanie kapitałem ludzkim, edukacja ekonomiczna, zagadnienia rynku pracy, rozwój kompetencji osobistych.
Jest autorem kilkudziesięciu publikacji i artykułów naukowych z zakresu zarządzania, w szczególności zarządzania kapitałem ludzkim. Wykładowca na kilku studiach podyplomowych. Kierownik Studium Podyplomowego Doradztwo Zawodowe, Kierowanie Rozwojem i Coaching (SGH).


dr hab. M. Fryczyńska

​Pracuje na stanowiska Adiunkta w Instytucie Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
W 1999 r. rozpoczęła karierę w biznesie, w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Od 2003 roku jest nauczycielem akademickim a od 2007 pracownikiem naukowym SGH. Pracuje w zespołach oraz kieruje projektami naukowymi i biznesowymi.
Prowadzi zajęcia dla grup polsko- i – anglojęzycznych, również dla studentów Studiów Podyplomowych. Współpracuje z biznesem, aby zwiększać efekty uczenia się. Jej celem jest zainspirować uczących się do ustawicznego poszukiwania wiedzy i zdobywania mądrości oraz przygotować do samodzielnego działania.
Jej zainteresowana naukowe i prace badawcze dotyczą rozwoju karier, oceny i rozwoju kompetencji pracowników, w tym kadry kierowniczej. Propaguje stosowanie Ośrodków Oceny i Rozwoju (AC/DC) zgodnie z międzynarodowymi standardami. Obecnie prowadzi badania dotyczące wpływu kompetencji sieciowej (eng. Networking) pracowników na ich rozwój. 
Wielokrotnie prezentowała swoje dokonania podczas konferencji krajowych i zagranicznych. Przebywała na stypendiach naukowych w Northeastern Illinois University (USA) oraz Kyungpook National University (Korea Poł.). Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach oraz publikacji popularno-naukowych w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, w tym książki pt. Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników.


dr L. Jabłonowska

​Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Od wielu lat specjalizuję się w zagadnieniach szeroko rozumianej komunikacji w biznesie. Moje zainteresowanie tą dziedziną ma swój początek z czasów studiów w Wirtschaftsuniversitaet-Wien oraz na Uniwersytecie w Bayreuth. Jako starszy wykładowca SGH, wieloletni konsultant i trener firm doradczych oraz certyfikowany tutor i edukator głosu i mowy dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z różnymi środowiskami zawodowymi, np. z prawnikami, urzędnikami administracji publicznej, bankowcami, a ostatnio - z pracownikami służby zdrowia i organizacji pozarządowych. Na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie jako visiting professor przez dwa lata prowadziłam seminaria ze studentami nt. systemu kształcenia zawodowego w Polsce oraz zajęcia z komunikacji interpersonalnej. Mam kilkuletnie doświadczenie dziennikarskie.
Uprawiam sport - amatorsko, przyjemność sprawia mi projektowanie wnętrz i ogrodów. Aktualnie przygotowuję się do długiej podróży do najpiękniejszych ogrodów świata.


dr M. Jabłońska Wołoszyn

​Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt WZiD ASZWOJ, kierownik studiów podyplomowych: ZZL oraz Zarządzanie kulturą w Wojsku Polskim.
Menadżer HR w Simple SA. Certyfikowany coach ICC oraz certyfikowany konsultant MBTI oraz HAS, doradca w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju osobistego, trener umiejętności menadżerskich.
Zainteresowanie naukowe koncentrują się wokół ZZL: strategii, procesów, narzędzi i ryzyka. Podejmuje problem rozwoju organizacji publicznych i biznesowych w perspektywa zarządzania kompetencjami. Ma doświadczenie organizacyjne w prowadzeniu warsztatów strategicznych, audycie kompetencji i ocenie 360. Prowadzi szereg szkoleń z zakresu: zarzadzania ludźmi i polityki personalnej, budowania zespołów, motywowanie pracowników.


​dr H. Kinowska

​Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Instytucie Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Związana z praktyką zarządzania kapitałem ludzkim od 18 lat. Od 10 lat na stanowiskach kierowniczych. Zrealizowała liczne projekty usprawniające zarządzanie kapitałem ludzkim. Wdrożyła rozwiązania w dziedzinie zarządzania wynagrodzeniami, budowania zaangażowania, realizacji celów biznesowych firmy. Odpowiadała za wycenę i pozyskiwanie kapitału ludzkiego. Kształtowała politykę i instrumentarium HR w szybkorosnącej organizacji – od greenfield do kilkutysięcznych struktur. Kierowała projektem ujednolicenia systemów wynagradzania i świadczeń po fuzji banków. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi zajęcia na studiach magisterskich i podyplomowych z dziedziny zarządzania kapitałem ludzkim, motywowania i wynagradzania pracowników.


dr Ł. Sienkiewicz

​Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Adiunkt w Instytucie Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz prezes zarządu Instytutu Analiz Rynku Pracy.
Specjalizuje się w zarządzaniu kapitałem ludzkim oraz problematyce rynku pracy, szczególnie w: pomiarze kapitału ludzkiego, analizie oczekiwań kompetencyjnych pracodawców, zarządzaniu kapitałem ludzkim w oparciu o kompetencje oraz rozwoju kapitału ludzkiego. Autor i współautor ponad 80 recenzowanych publikacji naukowych oraz ponad 80 ekspertyz dla Komisji Europejskiej i praktyki gospodarczej. W ramach działalności naukowej brał udział w szeregu badań naukowych, zarówno w dużych projektach badawczych krajowych i międzynarodowych (pełniąc role kierownika badań oraz członka zespołu badawczego).
Od 2009 r. ekspert Europejskiego Obserwatorium Polityk Zatrudnienia (European Employment Policy Observatory) przy Komisji Europejskiej. Od 2013 r. ekspert krajowy w zakresie prognozowania zapotrzebowania na umiejętności i rozwoju sytuacji na rynku pracy  przy CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training). Od 2012 r. Przewodniczący Zespołu Młodych „Rozwój Kapitału Ludzkiego” przy Komitecie Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. W latach 2012-2016 kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi z Uwzględnieniem Standardów Europejskich SGH.


dr D. Turek

​Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, a także magister psychologii i filozofii. Pełnił funkcję kierownika i eksperta w wielu projektach badawczych finansowanych zarówno ze środków publicznych (NCN), unijnych (EFS), jak i prywatnych (sektor przedsiębiorstw). Autor ponad 60 publikacji naukowych i ekspertyz. Obok doświadczenia naukowego zdobytego w pracy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Northeastern Illinois University w Chicago posiada także doświadczenie w biznesie. Obecnie pełni funkcje prezesa zarządu BES Group sp. z.o.o. Od ponad 15 lat organizuje i realizuje szkolenia dla firm i administracji publicznej m.in. z: efektywnego funkcjonowania zespołów zadaniowych, komunikacji, twórczego rozwiązywania problemów, negocjacji i konfliktów, przywództwa, coachingu, czy etyki.

dr J. Żukowska

​Adiunkt w Zakładzie Otoczenia Biznesu w Instytucie Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Partner i wieloletni ekspert IMMOQEE sp. z o.o. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju wydawanego jest przez Edexcel i BTEC Professional Qualifications. Wieloletni coach. Członek ICF. Kierownik Studiów Podyplomowych Akademia Profesjonalnego Coacha.
Specjalizuje się w strategicznym zarządzaniu personelem, komunikacji wewnętrznej, employer brandingu, coachingu, komunikacji marketingowej, kreowaniu relacji z klientem.
Odbyła staże na Uniwersytecie w Bolonii i na Uniwersytecie Fordham w Nowym Jorku.
Wchodziła w skład zespołu ekspertów realizujących projekty strategicznego HR i employer brandingu w dużych organizacjach.

mgr J. Fierla-Jakubowicz

​Jest praktykiem biznesu z przeszło 10-letnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w wewnętrznym dziale HR, dziale optymalizacji procesów oraz w doradztwie HR. Jest certyfikowanym project managerem w metodologii PRINCE2. Posiada dyplom Szkoły Głównej Handlowej (na kierunku Finanse, z dodatkową specjalizacją z zarządzania zasobami ludzkimi) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (na kierunku Psychologia, ze specjalizacją z psychologii ekonomicznej). Ukończyła także studia Job Coaching na Uniwersytecie SWPS, była stypendystką Uniwersytetu im. Jana Gutenberga w Niemczech. Jest autorką publikacji branżowych i naukowych, uczestniczką licznych konferencji poświęconych praktycznym i akademickim aspektom zarządzania kapitałem ludzkim. Doświadczenie dydaktyczne zdobywała m.in. w SGH, gdzie prowadziła wykłady, ćwiczenia i treningi z obszaru HCM w języku polskim i angielskim. Prowadziła też zajęcia dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

mgr G. Filipowicz
​​Ekspert ZZL. Business Partner w ForFuture oraz Asseco Data Systems. Współzałożyciel i członek zarządu Klastra HR Development. Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner oraz członek HCI (Human Capital Institute). Wykładowca na kilku uczelniach (w tym: Akademia Leona Koźmińskiego, SGH). Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w branży szkoleniowo- konsultingowej. Twórca autorskiego Modelu Kompetencji Zawodowych oraz narzędzi Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Autor książek: „Zarządzanie Kompetencjami Zawodowymi” (PWE 2004), „Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników” (WK 2008), „Zarządzanie Kompetencjami Zawodowymi – perspektywa firmowa i osobista” (WK 2014) oraz "HR Business Partner - teoria i praktyka (WK 2016) jak również licznych publikacji z zakresu ZZL, zarządzania kompetencjami, Human Performance Improvement i strateg ii organizacji.

mgr A.Macnar
​​​CEO w HRM Institute; doświadczony ekspert i wizjoner w obszarze employer branding, kształtowania i optymalizacji środowiska pracy, budowania strategii i komunikacji marki, zarządzania talentami i marketingu HR. Konsultant, szkoleniowiec, trener i wykładowca (m.in.: AGH, SGH). Autorka publikacji na temat budowania wizerunku pracodawcy, marketingu HR pracodawcy, storytellingu w employer brandingu, pokolenia Y/Millenium. Organizatorka konferencji, szkoleń i warsztatów z obszaru komunikacji i budowania strategii marki pracodawcy. Od lat śledzi trendy EB, prowadzi autorskie badania, dzieli się wiedzą i doradza czołowym pracodawcom. Oferowana wiedza inspiruje uczestników do wprowadzenia działań w swoich firmach!


mgr U. Pałdyna Zając

​Z wykształcenia prawnik, certyfikowany trener oraz absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Uczestniczka wielu szkoleń i warsztatów podnoszących kwalifikacje. Obecnie kontynuuje edukację na studiach doktoranckich.
Od 10 lat zawodowo związana z branżą HR. Pracowała w agencjach pracy tymczasowej i doradztwa personalnego oraz w wewnętrznych działach HR. Czynny rekruter, osoba odpowiedzialna za budowanie wizerunku pracodawcy. Uczestniczyła w projektach związanych
z budowaniem zaangażowania pracowników, rozwojem, oceną oraz wynagrodzeniami. Ma doświadczenie we współpracy z uczelniami wyższymi.
Aktywny trener, prelegent oraz wykładowca akademicki. Prowadzi panele z pracodawcami oraz webinary. Autorka artykułów w prasie branżowej. Wielokrotnie zapraszana do programów telewizyjnych i radiowych. Autorka bloga www.hrnaobcasach.pl


​mgr inż. A. Skoczylas

​Menadżer z 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu firmą, projektami i zespołami, tworzeniu struktury organizacyjnej, systemów premiowych i motywacyjnych dla międzynarodowych korporacji (francuskich, szwedzkich i portugalskich) oraz polskich firm prywatnych (obecnie CEO for Poland w portugalskiej  spółce).
Trener biznesu od 12 lat w nurcie psychologii pozytywnej, certyfikowany Coach ACC ICF, praktyk we wdrażaniu kultury organizacyjnej Agile i Management 3.0., która wspiera organizacje w zarządzaniu zmianą. Certyfikowany moderator Design Thinking, członek Elite Sales Harvard Bizness Review Polska w edycji Agile Selling.
Absolwentka podyplomowych studiów z zakresu:
Psychologii Motywacji (SWPS), Zarządzania Zasobami Ludzkimi ( SGH), Strategii Marketingowych ( SGH), The Art &Science of Coaching (UJ),
a także wyższych studiów mgr inż. Technologii Żywności i Żywienia Człowieka i Pedagogiki dla szkół średnich ( UWM).


mgr M. Smulewicz

​Jestem ekspertem w dziedzinie kadrowo-płacowej, z bogatym doświadczeniem menedżerskim, sprzedażowym, szkoleniowym, doradczym i zamiłowaniem trenerskim.
Na co dzień zarządzam outsourcingiem rachunkowości, kadr i płac w Grant Thornton. Odpowiadam za kształtowanie oferty, procedur oraz standardów świadczenia usług outsourcingowych. Podejmuję kluczowe decyzje w zakresie rozwoju biznesu oraz działań komunikacyjno-marketingowych. Na bieżąco czuwam nad realizacją kilkuset kontraktów outsourcingowych, efektywnie kontrolując i zarządzając pracą kilkudziesięciu zespołów projektowych. Dodatkowo kieruję również Akademią Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego specjalizującą się w kształceniu wysoko wykwalifikowanego personelu kadrowo-płacowego i finansowo-księgowego.
Jestem: pomysłodawczynią i współzałożycielką marki ePlanneR.pl – aplikacji on-line wspierającej przedsiębiorców w optymalnym planowaniu i rozliczaniu czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, wykładowcą uczelni wyższych i szkoleń zawodowych, opiekunem merytorycznym studiów podyplomowych na kierunku "Kadry i Płace", prelegentką konferencji i kongresów o tematyce kadrowo-płacowej, autorką specjalistycznych publikacji, aktywnie współpracująca z branżowymi mediami oraz  założycielką i moderatorką grupy dyskusyjnej „Kadry i Płace – grupa wsparcia specjalistów i menadżerów”


mgr A. Węgrzyn

​Kierownik projektu mHR w  BPSC SA. Od 20 lat nieustannie szuka metod i narzędzi, które czynią obszar zarządzania kapitałem ludzkim funkcją strategiczną dla rozwoju przedsiębiorstw i wzrostu ich wartości. Autorka założeń merytorycznych systemu mHR EVO. Doradza firmom, w jaki sposób najefektywniej realizować procesy HCM i jakie technologie w tym celu wykorzystać. Wspierała swoją wiedzą kilkanaście firm m.in. Maspex, Polski Cukier, Centrum Nauki Kopernik, Synthos implementując z sukcesem rozwiązania IT. Jej artykuły eksperckie regularnie publikuje m.in. Personel Plus oraz Personel i Zarządzanie. Od lat komentuje kwestie HR dla takich tytułów jak Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Polityka, Gazeta Finansowa, portal pulsHR.pl, Global Payroll Management Institute i wielu innych. Prelegent na konferencjach z obszaru HR. Chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem z młodszym pokoleniem, podczas gościnnych warsztatów i wykładów.