Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Zarządzanie gospodarką odpadami : Wykładowcy
Podyplomowe Studia Zarządzanie gospodarką odpadami
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wykładowcy

 
​Zajęcia na studiach prowadzą pracownicy naukowi reprezentujący następujące ośrodki naukowe (min. SGH Warszawa, Uniwersytet Szczeciński, Wojskowa Akademia Techniczna, Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie).
Wśród nich są między innymi profesorowie: P. Jeżowski, Z. Grzymała, M. Górski, E. Kuczmera-Ludwiczyńska, M. Goleń, G. Maśloch, M. Ziółkowski, B. Ekstowicz.
 
Część przedmiotów prowadzonych jest przez wykładowców posiadających ogromne doświadczenie praktyczne z zakresu gospodarki odpadami i wśród nich znajdują się: M. Grunt , E. Górnicki, P. Szewczyk, J. Neterowicz, D. Matlak.
 
Dr hab. Zbigniew Grzymała prof. SGH – kierownik Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego. Kluczowe kwalifikacje: analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa (bilansu, rachunku wyników, zatrudnienia i płac, majątku trwałego, itd.); analiza strategiczna organizacji (tworzenie strategii rozwoju organizacji) analiza budżetu gminy (dochodów, wydatków); analiza i ocena efektywności nakładów inwestycyjnych w infrastrukturze, w tym infrastrukturze logistycznej, analiza kosztów i korzyści, biznesplan i studia wykonalności projektów inwestycyjnych, ekonomia sektora publicznego, polityka gospodarcza, polityka przestrzenna, zarządzanie przestrzenią, restrukturyzacja sektora komunalnego, ekologistyka, gospodarka miejska – greek cities.  
 
Dr hab. Piotr Jeżowski prof. SGH jest kierownikiem Zakładu Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych w Katedrze Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH. Wykładowca akademicki ekonomii sektora publicznego, ekonomii środowiska, strategii rozwoju zrównoważonego, zarządzania przedsiębiorstwem użyteczności publicznej oraz planowania infrastruktury technicznej. Zainteresowania badawcze: ekonomia środowiska, (environmental economics); ekonomia sektora publicznego (public sector economics), zarządzanie energetyką (management of electricity, heating and gas industry), przedsiębiorstwo użyteczności publicznej (public utility enterprise), regulacja monopolu naturalnego (regulation of natural monopoly), kształtowanie taryf komunalnych (pricing utility services). Autor, współautor i redaktor naukowy ponad stu publikacji naukowych, tym 10 monografii i podręczników z ekonomii środowiska i rozwoju zrównoważonego, zarządzania w sektorze publicznym, zarządzania przedsiębiorstwem użyteczności publicznej, gospodarki energetycznej oraz rozwoju infrastruktury gospodarczej i społecznej. Ekspert w zakresie ekonomii środowiska oraz zarządzania przedsiębiorstwami energetyki i gospodarki komunalnej. Rzeczoznawca merytoryczny MEN ds. programów kształcenia ogólnego w zakresie ekonomii i przedsiębiorczości.  
 
Marek Górski prof. dr hab. nauk prawnych, prof. zwycz. Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji, prorektor US ds. nauki i współpracy międzynarodowej, prof. zwycz. Uniwersytetu Łódzkiego w Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji. Zainteresowania badawcze prof. Marka Górskiego obejmują przede wszystkim nową dziedzinę prawa w postaci prawa ochrony środowiska, zwłaszcza badanie regulacji o charakterze prawno-administracyjnym wykorzystywanych dla osiągania celów ochrony środowiska, także administracyjne prawo ustrojowe i materialne. Jego dorobek naukowy w tym zakresie obejmuje zarówno pozycje książkowe o charakterze monografii, jak i komentarze do ustaw, redakcję i współautorstwo obszernego podręcznika prawa ochrony środowiska (trzykrotnie wydanego), ponad 100 artykułów naukowych, liczne referaty na konferencjach naukowych (w tym międzynarodowych), redakcję szeregu prac zbiorowych o charakterze naukowym. Do dorobku należałoby zaliczyć również publikacje interpretujące i wyjaśniające nowe przepisy związane z ochroną środowiska, dla tej grupy  regulacji prawnych bardzo ważne, bowiem stanowiące zwykle pierwsze omówienia, przybliżenia oraz analizy zupełnie nowych rozwiązań. Łączny dorobek obejmuje ponad 300 różnych pozycji. Prof. M. Górski był promotorem kilkunastu rozpraw doktorskich, recenzentem w licznych przewodach profesorskich, habilitacyjnych i doktorskich. Prowadzone prace badawcze prof. M. Górski wiąże z praktyką, wyprowadzane z tych analiz wnioski i konstatacje wykorzystując w działalności eksperckiej. Brał udział w tworzeniu systemu nowych przepisów o ochronie środowiska, poprzez współuczestniczenie na przełomie wieków w przygotowywaniu projektów nowych aktów prawnych, a następnie poprzez pracę w podkomisjach sejmowych przygotowujących te projekty (ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawy związane z gospodarowaniem odpadami, ustawa prawo wodne czy ustawa o ochronie przyrody). Od kilku kadencji przygotowuje także ekspertyzy dla komisji ochrony środowiska Sejmu RP, pełnił również funkcję doradcy ministra środowiska, przygotowywał szereg projektów aktów nowelizujących. Przez dwie kadencje był członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody, podobnie w Łodzi wojewódzkiej komisji ochrony przyrody, od 2004 roku jest przewodniczącym komisji ds. ocen oddziaływania na środowisko przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska.   Dr
 
Dr Grzegorz Maśloch jest adiunktem w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pełni funkcję kierownika Studiów Podyplomowych Menadżerów Samorządu Terytorialnego oraz Studiów Podyplomowych Gospodarki Odpadami. Zainteresowania badawcze: finanse publiczne, zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym, finansowania projektów inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz problematyka związana z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Autor, współautor i redaktor naukowy ponad 50 publikacji naukowych dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych. Ekspert w zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych, strategii rozwoju oraz planów inwestycyjnych.  
 
Dr Marek Goleń, specjalista w zakresie reformy gospodarowania odpadami komunalnymi zwanej "rewolucją śmieciową". Opiniował dla Biura Analiz Sejmowych rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (link). Uczestnik procesu legislacyjnego. Doradca samorządowy i trener kadr administracji gminnej w zakresie wdrażania reformy. Współpracownik Związku Miast Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP. Kierował od strony merytorycznej pakietem szkoleń finansowanych przez NFOŚiGW dla ponad 600 gmin pt: "Gminna gospodarka odpadami komunalnymi – aktywna edukacja zawodowa wykorzystująca nowoczesne narzędzia edukacyjne wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną skierowaną do pracowników JST" (link). Autor nowatorskiego modelu zarządzania odpadami komunalnymi. Jako ekspert SGH jest autorem licznych wystąpień medialnych na temat reformy gospodarowania odpadami komunalnymi.     
 
Dr Marek Ziółkowski – adiunkt w Katedrze Ekonomiki o Finansów Samorządu Terytorialnego od 2001 roku. W 1975 roku ukończył Wydział Ekonomiczno-Społeczny, doktorat w 1978 r.  Obszar zainteresowań badawczych obejmuje: zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym, marketing terytorialny, ekonomię środowiska, międzynarodową ochronę środowiska, problemy ekologiczne współczesnego świata. Autor licznych publikacji z tego zakresu. Uczestnik wielu zespołów badawczych (granty, badania statutowe i własne). Promotor blisko 300 prac licencjackich i magisterskich. Kilkukrotnie wybrany przez studentów do listy „Top 10” - najlepszych wykładowców. Łączy zainteresowania naukowe z praktyką realizując projekty doradczo-szkoleniowe oraz popularyzujące wiedzę o samorządzie terytorialnym i ochronie środowiska. Od początku lat 90-tych  XX wieku konsultant metodyczny i ekspert w zakresie budowy strategii rozwoju, wieloletnich planów inwestycyjnych i finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor kilkudziesięciu strategii rozwoju, wieloletnich planów inwestycyjnych i finansowych miast, gmin wiejskich i powiatów. Członek Komitetu Gospodarki Komunalnej Krajowej Izby Gospodarczej. Jego hobby to: podróże, gry karciane: brydż, kanasta, działka, grzybobranie.    
 
Dr Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska prezes DUMEL Centrum Wiedzy i Umiejętności. Wcześniej współzałożyciel i współwłaściciel firmy Bank Modułów Kształceniowych „BMK” , przez wiele lat lidera w edukacji jednostek samorządowych Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie: SGH). Specjalizuje się w teorii i praktyce sukcesu, systemach informacyjno-decyzyjnych, a także zagadnieniach dotyczących kierowania ludźmi, zarządzania czasem i zarządzania zasobami ludzkimi. Od początku swojej kariery zawodowej związana z SGH, Posiada tytuł doktora i jest starszym wykładowcą w Instytucie Zarządzania (Zakład Zarzadzania d. Katedra Zarządzania w Gospodarce), w Kolegium Zarządzania i Finansów. Kierownik Studiów Podyplomowych w zakresie Zarządzania Zasobami Pracy oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Oświatą. Do 2006 roku dyrektor Centrum Karier SGH. Wykładowca, trener, doradca i konsultant wielu  organizacji gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego.  Autorka licznych opracowań z zakresu zarządzania, wymieniona w polskiej edycji leksykonu biograficznego Who is Who (rok 2007) w gronie znanych osobistości wpływających na kształt polskiej rzeczywistości.  Współautorka książki „Jak szanować czas, organizując pracę sobie i innym”, Wydawnictwo Bizarre, Warszawa 2009    
 
Józef Neterowicz absolwent wydziału budowy maszyn AGH w Krakowie Od 1975 mieszka i pracuje w Szwecji w przemyśle energetycznym i ochrony środowiska Od 1992 roku pracuje w Polsce jako:
  • konsultant Banku Światowego, 
  • prezes Cetetherm – firma koncernu Tetra Pak,
  • prezes Birka Energy / Fortum – trzeciego największego producenta energii w Skandynawii,
  • prezes Radscan Intervex – leadera w technologiach ochrony powietrza,
  • członek Samorządowej Grupy Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole ds. Energetyki Ekspert ds. Energii Odnawialnej w Związku Powiatów Polskich 
  • radca handlowy Ambasady Królestwa Szwecji
Dr Bogdan Ekstowicz – uzyskał dyplom doktora nauk humanistycznych Politologia – Polityka zagraniczna na Uniwersytecie Gdańskim w 2007 r.  W roku 2009 otrzymał Dyplom Akademii Dyplomatycznej PISM. Prowadzi wykłady z Zarządzanie projektami międzynarodowymi, fundusze strukturalne, budżet, przedsiębiorczość  intelektualna w biznesie, eksport MSP, Zarządzanie finansami, strategie ekonomiczne, na studiach międzynarodowych ERASMUS- w języku  angielskim: conflicts and international negotiations, global history In the XXth century, international organizations, introduction to state and law, geopolitics, contemporary polityical thought ( na:  WSIiZ, SGH, ALK, WSHiP-Łazarski, UW WZ, AHE Łódź). Doświadczenie zawodowe: ​Od 1975 do – aktualnie ​(Warszawa, Francja, Niemcy, Libia, Trypolis), ​Centrum Naukowe Przedsiębiorczości Intelektualnej; EGIS Poland Ltd.PUC WADECO; BLB BICK J-V w Monachium Raiffeisen Bank; Norway House; CM CREDOMED. ​Podstawowe kompetencje – ​strategiczne planowanie, organizowanie i zarządzanie przedsięwzięciami i projektami w Polsce i zagranicą, zarządzanie międzynarodowe, kompetencje polityczne oraz naukowo-badawcze.  
 
Piotr Szewczyk dyr. ZUOK „Orli Staw”  www.orlistaw.pl - Absolwent Politechniki Łódzkiej.  Uzyskał dyplom MBA – na WSB przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ukończył podyplomowe studia zarządzania środowiskiem na Uniwersytecie Poznańskim. Brał udział w liczne szkoleniach branżowych z zakresu zarządzania, ochrony środowiska i funduszy unijnych. Posiada długoletnie doświadczenie w prowadzeniu inwestycji w przemyśle,  eksploatacji infrastruktury technicznej oraz zarządzania przedsiębiorstwem w sektorze państwowym i prywatnym.  Kierował realizacją nowoczesnych inwestycji produkcyjnych w przemyśle spożywczym oraz w ochronie środowiska. Od 2003 roku prowadził, jako pełnomocnik ds. realizacji projektu (MAO) inwestycję pn. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Realizacja zadania od etapu projektowania, poprzez przetargi i realizację zakładu do przekazania do eksploatacji. Przedsięwzięcie o wartości ok. 19 000 000 EUR współfinansowane z Funduszu Spójności. Oddany do użytkowania w 2006 roku ZUOK „Orli Staw” o wydajności ok 100 tys. Mg/rok posiada status regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) w technologii MBP i obsługuje ok. 320 000 mieszkańców Wielkopolski i woj. łódzkiego.  Po przekazaniu Zakładu do eksploatacji pełni funkcję dyr. ZUOK. Posiada liczne publikacje w czasopismach i wydawnictwach fachowych z zakresu ochrony środowiska, inwestycji samorządowych oraz gospodarki odpadami.  Wykładał na licznych konferencjach i szkoleniach z zakresu realizacji inwestycji oraz gospodarki odpadami m. in. prowadził cykl warsztatów pn. „Inwestycja w gospodarce odpadami od pomysłu do eksploatacji”.  Brał udział w opracowaniu i weryfikacji dokumentacji zadań inwestycyjnych i opracowań planistycznych z zakresu gospodarki odpadami. Wielokrotnie uczestniczył w konsultacjach zmian prawodawstwa w zakresie gospodarki odpadami. Od 2013 roku wybrany na przewodniczącego Rady RIPOK (www.radaripok.pl). 
 
Edwin Górnicki – Specjalista w dziedzinie ekonomiki gospodarki odpadami komunalnymi. Absolwent Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie (Dipl.Ing.Oek) oraz Europejskiego Studium Menedżerów Gospodarki Komunalnej SGH. Doktorant w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH. Współzałożyciel Polskiej Unii Gospodarki Odpadami. Animator konferencji naukowych, wykładowca na studiach podyplomowych i konferencjach szkoleniowych. Coach warsztatów tematycznych z zakresu kalkulacji stawek opłat za zagospodarowanie odpadów.
Doświadczony menedżer i konsultant w branży gospodarki odpadami komunalnymi. Autor i współautor publikacji książkowych oraz artykułów z zakresu kształtowania ekonomicznych instrumentów zagospodarowania odpadów komunalnych.
Stały współpracownik miesięczników: "Przegląd Komunalny" wydawnictwo Abrys oraz "Odpadów komunalnych" wydawnictwo Dashofer. 
 
Mariusz Artur Grunt - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i Studiów Podyplomowych na Wydz. Chemii Politechniki Łódzkiej - specjalność gospodarka odpadami. Przed ponad 10 lat pracował w samorządzie terytorialnym (w tym stanowiska kierownicze). Od maja 2008r. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą GRUNT FOR DEVELOPMENT Mariusz Grunt, profil: Doradztwo prawne i gospodarcze, ochrona środowiska. Prawnik – branżysta sektora odpadowego. Wielokrotny pełnomocnik firm w zakresie uzyskania decyzji środowiskowych, decyzji na odzysk/recykling, na wytwarzanie odpadów. Bilans: ponad 100 skutecznie zaskarżonych wadliwych decyzji administracyjnych  w tym z sektora OZE i gospodarki odpadami. Autor kilku ważnych interpelacji poselskich dotyczących gospodarki odpadami. Współpracuje zarówno z sektorem samorządowym i firmami prywatnymi w tym będącymi RIPOK. Często komentuje artykuły na Portalu Samorządowym i WNP.PL. Obsługuje kompleksowo projekty polegające na zastosowaniu odpadów w procesach technologicznych np. w przemyśle ceramicznym. Wykładowca  szkoleń w zakresie gospodarki odpadami  i utrzymania czystości, porządku w gminach (ponad 1000 godzinoszkoleń). Ekspert funduszy private equity i funduszy leasingowych w zakresie wdrażania nowych technologii przetwarzania odpadów. W 2009r. autor wyróżnionego projektu w ramach III edycji Dobre Praktyki PPP. W 1996r. uhonorowany wyróżnieniem przez BCC i Ministra Pracy.
Kontakt: G4D@hoga.pl
 
Dariusz Matlak – Prezes zarządu Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Nauk Społecznych. Autor i współautor licznych publikacji w poradnikach i periodykach branżowych związanych z gospodarką odpadami. Prelegent szkoleń, seminariów i branżowych konferencji. Uczestnik prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie, autor licznych opinii nt. projektów przepisów związanych z przepisami odpadowymi. Członek, powołanego przez Ministra Środowiska w styczniu 2014 r., Zespołu ds. analizy wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od 1998 r. członek zarządu Fundacji Polska Unia Gospodarki Odpadami. Od 2003 r. Prezes zarządu Polskiej Izby Gospodarki Odpadami (PIGO), największej Izby zrzeszającej głównie przedsiębiorców prywatnych w tym wiodące na rynku firmy zajmujące się odbiorem i zagospodarowaniem  odpadów organizacje odzysku, producentów pojazdu i sprzętu oraz dostawców technologii  dla gospodarki odpadami.