Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa : Wykładowcy
Podyplomowe Studia Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wykładowcy

 
Jerzy Bielawny
Autor i współautor kilkuset publikacji książkowych i artykułów poświęconych głównie podatkom i prawu podatkowemu. Od ponad 20 lat prowadzi wykłady i seminaria na temat podatków i prawa podatkowego. Wykładowca akademicki prowadzący zajęcia m.in. na Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Głównej Handlowej. W latach 1987–1996 pracownik Instytutu Finansów – kierownik Zakładu Polityki Antymonopolowej i Rynków Kapitałowych. Doradca Ministra Finansów w latach 1993–1996. Uczestnik prac nad projektami wielu ustaw, w tym o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i o doradztwie podatkowym. Ekspert parlamentarny w pracach nad projektami ustaw podatkowych (i ich nowelizacji), ustaw budżetowych oraz ustawy o doradztwie podatkowym (i jej nowelizacji).Doradca podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych.

Maria Anna Brzezińska,
mgr, absolwentka UMCS, specjalistka z zakresu ubezpieczeń społecznych. Autorka i współautorka publikacji na temat ubezpieczeń społecznych, w tym komentarza do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przez wiele lat zawodowo zajmowała się praktyczną stroną ubezpieczeń i stosowania obowiązujących przepisów.

dr Paweł Felis,
doktor nauk ekonomicznych. autor i współautor ok. 70 publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstwa, oceny projektów inwestycyjnych oraz podatków. zainteresowania naukowe: opodatkowanie działalności przedsiębiorstwa; teoria i praktyka podatków od nieruchomości; finansowanie przedsiębiorstw; ocena efektywności projektów inwestycyjnych.

dr hab. Andrzej Fierla,
prof. SGH absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie), wydziału Finansów i Statystyki, specjalności Ekonometria. Bezpośrednio po zakończeniu studiów wyższych magisterskich podjął pracę w SGPiS, na Wydziale Ekonomiki Produkcji, w Katedrze Ekonomiki Budownictwa i Inwestycji. Był kolejno asystentem stażystą, asystentem, starszym asystentem, adiunktem i profesorem nadzwyczajnym. Od 1998 roku jest doktorem habilitowanym. Zainteresowania dydaktyczne dr hab. A. Fierli dotyczą 3 podstawowych obszarów: analitycznych metod wyceny przedsiębiorstw, w szczególności podejścia dochodowego, rynków finansowych, w szczególności rynku kapitałowego oraz instrumentów pochodnych (derywatów). Uzupełniająco podejmuje tematykę ryzyka i niepewności oraz obciążeń fiskalnych związanych z inwestowaniem na rynkach finansowych. Był członkiem rad nadzorczych kilku spółek, w tym 3 giełdowych spółek akcyjnych (GaduGadu, Hygienika, Quercus TFI).Najważniejsze publikacje książkowe: Giełdowy rynek opcji na akcje. Możliwości rozwoju w Polsce, SGH, Warszawa 1997;Opcje na akcje, Difin, Warszawa 2004;Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi, SGH, Warszawa 2008; Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, red. naukowy, współautor, SGH, Warszawa 2009.

dr hab. Grzegorz Gołębiowski,
profesor w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz wicedyrektor w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Absolwent SGH a także Studium Doskonalenia Pedagogicznego tej uczelni. Stale związany z praktyką gospodarczą, autor lub współautor licznych publikacji z zakresu finansów. Wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktorskich. 

prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz,
absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od początku pracy zawodowej zatrudniony w macierzystej Uczelni., od 1994 r. w Zakładzie Zarzadzania Finansami Przedsiębiorstwa w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji . Posiada również wieloletnie doświadczenia nabyte w trakcie prac w bankach komercyjnych, gdzie pełnił funkcje audytora oraz dyrektora pionów operacyjnych. Autor licznych książek i artykułów z dziedziny finansów przedsiębiorstwa i bankowości.

Ewa Jakubczyk-Cały,
prezes zarządu PKF Consult Sp. z o.o., ekonomista, biegły rewident, ekspert w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów i zarządzania. Jest współtwórcą szeregu koncepcji restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence. W praktyce wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy połączeniach spółek i konsolidacji sprawozdań finansowych. Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Jest członkiem: Komisji Nadzoru Audytowego (KNA), Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie, a także Rady Fundatorów Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów oraz Komisji Etyki przy KIBR. Wykładowca z zakresu rachunkowości, instrumentów finansowych i sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych na wyższych uczelniach (m.in. SGH) oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. Wykłada również na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej. Członek Rady Programowej czasopisma "Rachunkowość". Jest współautorką książek branżowych „Rachunkowość i plan kont dla spółek kapitałowych po nowelizacji ustawy o rachunkowości” oraz „Podatek dochodowy odroczony” (Wydawnictwo Difin). Autorka szeregu publikacji prasowych z zakresu problematyki rynków kapitałowych, rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej.

dr hab. Marcin Jamroży,
adiunkt w Zakładzie Podatków w Instytucie Finansów SGH, doradca podatkowy, radca prawny, biegły sądowy, autor i współautor publikacji m.in. Opodatkowanie spółki osobowej. Komentarz do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami, Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą – optymalizacja opodatkowania z perspektywy polskiego przedsiębiorcy.

Renata Kabas-Komorniczak,
doradca podatkowy, prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, British Centre for European and English Law Studies oraz American School of Law (University of Florida). Absolwentka studiów doktoranckich i wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka i współautorka kilkunastu książek i kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych. Obecnie ekspert telewizji TVN CNBC. Brała udział w sporządzaniu ekspertyz i opinii dotyczących prawa podatkowego dla Sejmu RP. Doświadczenie zdobywała w międzynarodowych kancelariach zajmujących się doradztwem podatkowym. Z Rödl & Partner związana jest od 2004 r. Od 2004 r. kieruje obecnie 50-osobowym działem BPO, od 2013 r. współkieruje warszawskim i gdańskim oddziałem Rödl & Partner. Pełniła też funkcję Interim Finance Managera oraz wdraża moduły finansowe systemów ERP. Doradza w języku niemieckim i w j. angielskim.

dr Małgorzata Krysik,
doktor ekonomii, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej SGH, specjalista z zakresu rozwiązań controllingu, rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów, egzaminator KIBR, autor badań własnych z zakresu budżetowania i rachunku kosztów, uczestnik projektów badawczych m.in. „Nowoczesne Zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ” autor artykułów i współautor książek, min.: Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości (red.) G.K. Świderska, W. Więcław, Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza (red.) G.K. Świderska, Wycena przedsiębiorstwa – od teorii do praktyki (red.) M. Panfil, A. Szablewski, System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań (red.) E. Nojszewska.

prof. dr hab. Witold Modzelewski,
absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1978 r. zatrudniony na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1982 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, a w 1991 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UW. Zatrudniony w Katedrze Prawa Finansowego na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Warszawskiego, od 2002 r. pełni również funkcję Kierownika Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego, a od 2014 r. Kierownika kierunku Prawo Finansowe i Skarbowe, studia magisterskie II stopnia. Specjalista polskiego i europejskiego prawa finansowego, w tym zwłaszcza materialnego prawa podatkowego. Autor ok. 350 prac z tych dziedzin, zwłaszcza w zakresie prawa podatkowego, fiskalnej analizy procesu stanowienia i stosowania prawa podatkowego. Pod jego kierunkiem powstało osiem prac doktorskich i ponad 650 prac magisterskich i ponad 170 prac dyplomowych, zwłaszcza na Podyplomowych Studiach Podatków i Prawa Podatkowego. Jest m.in. współautorem i redaktorem naczelnym serii komentarzy do wszystkich podstawowych ustaw materialnego prawa podatkowego: podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatków: rolnych, leśnych i od nieruchomości oraz dyrektyw UE dotyczących podatku od wartości dodanych i podatków bezpośrednich. Jest autorem oraz współautorem podręczników akademickich, m.in.: Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, Materialne prawo podatkowe, Podstawy współczesnego materialnego prawa podatkowego.

mgr Emil Osiewicz,
Konsultant, trener, coach z wieloletnim doświadczeniem w pracy projektowej, doradczej oraz w funkcjach menedżerskich. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.Ukończył Finanse Przedsiębiorstw i Informatykę Ekonomiczną na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Karierę zawodową rozpoczął jako wdrożeniowiec a następnie kierownik projektów informatycznych, wspierających optymalizację procesów i skuteczność zarządzania. Był odpowiedzialny za liczne wdrożenia narzędzi klasy ERP, MIS oraz BI w Polsce i za granicą, oraz współtworzył i zarządzał zespołami wdrażającymi narzędzia informatyczne. Był szefem działu sprzedaży i rozwoju produktów oraz współtworzył strategie biznesowe w obszarze innowacyjnych rozwiązań informatycznych.Następnie rozwijał swoje doświadczenia w kierunku wsparcia organizacji w optymalizacji i poprawie efektywności poprzez reorganizację procesów biznesowych (BPR), restrukturyzację (business transformation), redukcję kosztów i optymalizację zatrudnienia (cost cutting). Brał udział i prowadził projekty mające na celu zwiększenie efektywności poprzez wyszczuplenie procesów wykorzystując metody lean i kaizen, głównie w firmach usługowych. Ukończył kurs Gamification na Wharton Business School – University of Pennsylvania. Obecnie prowadzi firmę szkoleniowo-doradczą zajmującą się wspieraniem organizacji w budowaniu kultury ciągłego doskonalenia – kaizen. Wykorzystuje gry i elementy gier realizując liczne szkolenia, warsztaty i projekty doradcze.

prof. dr hab. Irena Olchowicz,
kierownik Zakładu Podatków w Instytucie Finansów SGH, autorka m.in. popularnych opracowań: Podstawy rachunkowości, tom I Wykład (wyd. 7 – 2009 r.), tom II Zbiór zadań z rozwiązaniami (wyd. 4 – 2005 r.), Rachunkowość podatkowa (wyd. 8 – 2009 r.), współautorka Rachunkowości finansowej w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR (wyd. 2 – 2008 r.), opublikowanych w wydawnictwie Difin, a także licznych artykułów z zakresu rachunkowości finansowej, analizy sprawozdań finansowych i rachunkowości podatkowej.

prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski,
dyrektor Instytutu Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, członek Senatu SGH, wybitny specjalista w zakresie finansów. W latach 2005–2012 był przez dwie kadencje Dziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów. Ukończył studia podyplomowe o profilu finansowo-menedżerskim w Scuola Superiore Enrico Mattei w Mediolanie. Głównym przedmiotem jego badań są zagadnienia funkcjonowania przedsiębiorstw, ich gospodarka finansowa i strategia finansowa. Znajduje to wyraz w prowadzonych od wielu lat zajęciach z przedmiotów: finanse przedsiębiorstwa, finanse, zarządzanie oraz w licznych materiałach dydaktycznych i książkach. Do liczącego się dorobku naukowego, autor zalicza ponad 140 różnego rodzaju opracowań naukowych, w tym 40 pozycji książkowych. Dotychczas pod jego kierunkiem prace doktorskie napisało i obroniło 20 osób. Kilkuletnia praca w Ministerstwie Finansów na stanowisku dyrektora Departamentu Spraw Majątkowych i późniejsza aktywność zawodowa w charakterze doradcy Prezesa Kredyt Lease SA – spółki należącej do Grupy Kapitałowej Kredyt Banku SA – oraz praca w Biurze Finansowym Kancelarii Sejmu dodatkowo pogłębia jego zainteresowania finansami. Wieloletnia praca w sektorze finansowym daje możliwość nie tylko konfrontowania teorii z praktyką, ale także asumpt do nowych przemyśleń na temat finansów, co wzbogaca zainteresowania badawcze profesora i podnosi poziom pracy dydaktycznej autora.

dr Irena Ożóg,
doktor nauk ekonomicznych, licencjonowanym doradcą podatkowym. W latach 1989–2003, jako dyrektor departamentu a następnie wiceminister w ministerstwie finansów, współtworzyła i nadzorowała polski system podatkowy. Ponad dwadzieścia lat wykłada finanse publiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warszawskim, a także prowadzi warsztaty z praktyki podatkowej. Jest autorką dziewięciu książek i około dwustu monografii oraz artykułów poświęconych prawu finansowemu, w tym podatkowemu. Dr Irena Ożóg ma wieloletnie doświadczenie w prawnym oraz ekonomiczno-finansowym doradztwie podatkowym. Jako ekspert współpracuje z Kancelarią Prezydenta RP, administracją rządową, organami władzy publicznej oraz organizacjami biznesowymi, komisjami i komitetami zajmującymi się problematyką podatkową. Prowadząc kancelarię, zawodowo doradza krajowym i zagranicznym przedsiębiorstwom, a także instytucjom finansowym. Od ponad dwudziestu lat jest członkiem rad nadzorczych spółek kapitałowych, w tym publicznych.

dr Agnieszka Tłaczała,
adiunkt w Zakładzie Podatków w Instytucie Finansów SGH. Laureatka konkursów SKwP na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości: magisterska (2000) i doktorską (2009). Autorka lub współautorka artykułów z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz książek m.in.: Analiza finansowa w teorii i w praktyce, współautor G. Gołębiowski (Difin 2009), Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR, współautor I. Olchowicz (wyd. – Difin 2008), Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, współautor G. Gołębiowski (Difin 2005), Analiza finansowa przedsiębiorstwa (Difin 2014) G. Gołębiowski (red.) współautor A. Grycuk, A. Tłaczała, P. Wiśniewski.

dr hab. Michał Wrzesiński, prof. SGH 
prof. SGH kierownik Zakładu Rynków Kapitałowych i Teorii Finansów w Instytucie Finansów SGH, prowadzi wykłady z dziedziny fuzji i przejęć oraz funduszy private equity. Prezes Zarządu firmy doradczej Navigator Capital Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem pracy w Navigator Capital pracował w Rabobanku. Najważniejsze publikacje: Fuzje i przejęcia. Wykup Lewarowany (LBO) i menedżerski (MBO), Liber, Warszawa 2000, Kapitał podwyższonego ryzyka. Proces inwestycyjny i efektywność, SGH, Warszawa 2008 oraz autor i współautor licznych publikacji z zakresu rynku kapitałowego.