Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Public Relations : Program
Podyplomowe Studia Public Relations
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 

Nasz program studiów jest złożony z 27 modułów. Wszystkie moduły składają się na szerokie, zróżnicowane i wszechstronne kompendium wiedzy na temat PR. Jednocześnie każdy moduł stanowi zamknięta i kompletna całość, będącą wyrazem autorskiego podejścia każdego z wykładowców. Dzięki takiej konstrukcji programu studiów nasi słuchacze mają okazję poznać szerokie spektrum zagadnień związanych z PR, a jednocześnie bardziej szczegółowo zagłębić się w interesujące ich tematy.

1. Umiejętności menedżerskie a PR – 6 godz.
Zajęcia dotyczą umiejętności menedżerskich przydatnych w pracy związanej z PR. Główny nacisk zostanie położony na umiejętności dotyczące problemów interpersonalnych i organizacyjnych przed którymi stają menedżerowie PR. Celem zajęć, oprócz przekazania niezbędnej wiedzy, jest także samoocena i doskonalenie umiejętności uczestników za pomocą ćwiczeń, testów i dyskusji.

2. PR w Polsce i na świecie – 6 godz.
Wyjaśnienie umiejscowienia i roli PR w systemie komunikacji, praktycznych aspektów i różnic działania tego systemu w Polsce i na świecie, pokazanie tła i wzajemnych relacji PR w warunkach polskich. Wykład uzupełniony dyskusją.

3. Istota PR. Strategia PR – 8 godz.
Głównym celem zajęć jest pokazanie znaczenia public relations we współczesnych organizacjach. Określone zostaną granice oddziaływań PR na inne sfery działania organizacji. Pokazany zostanie współczesny sposób rozumienia public relations wraz z nowoczesnymi technikami i narzędziami, jakie współczesny PR wykorzystuje. Szczególny nacisk położony zostanie na budowanie strategii public relations organizacji w kontekście innych podejmowanych przez nią działań komunikacyjnych. Pokazane zostaną kroki, których realizacja pozwoli na zbudowanie efektywnej strategii PR. Duży nacisk położony zostanie na analizę otoczenia organizacji. Zaprezentowany zostanie również wachlarz dostępnych technik PR pozwalających realizować strategię, a następnie ich wykorzystanie zostanie zilustrowane licznymi przykładami. Studenci analizować będą rzeczywiste strategie PR, analizować zrealizowane kampanie, jak również proszeni będą o stworzenie przykładowej strategii PR w trakcie zajęć warsztatowych.

4. Komunikacja kryzysowa – 6 godz.
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z pojęciem kryzysu, zasadami tworzenia procedur komunikacji kryzysowej, zarządzaniem komunikacją przygotowującą do sytuacji kryzysowych, w czasie kryzysu i po nim. Słuchacze dowiedzą się jak diagnozować potencjalne kryzysy, jak się do nich przygotować,  reagować podczas nich i po zakończeniu. Podczas zajęć studenci będą brali aktywny udział w budowaniu procedur tak, by zrozumieć istotę przygotowania ich w swoich organizacjach. Jednym z istotnych elementów zajęć będzie analiza przypadków kryzysu z demonstracją materiałów dziennikarskich. Ważnym elementem będą ćwiczenia.

5. Kreowanie wizerunku kraju za granicą – 6 godz.
Zajęcia dotyczą umiejętności rozumienia i rozróżniania zależności pomiędzy promocją marki oraz działań Public Relations w układzie mikro /przedsiębiorstwo/ i makro /marka kraju – branding narodowy/. Celem zajęć jest także rozwijanie umiejętności współuczestniczenia w procesie kreowania marki narodowej.

6. Design Thinking wsparciem  PR – 4 godz.
Podczas zajęć przejdziemy cały 5-etapowy proces pracy metodą Design Thinking. Słuchacze poznają przykłady zastosowania procesu w Polsce i na świecie. Odczują, jak Design Thinking wspiera PR oraz otwiera na empatię i uważność – jedne z najważniejszych kompetencji przyszłości. Będziemy pracować na realnych przykładach. Wykorzystamy narzędzia DT do badania i rozumienia potrzeb Klientów. Przećwiczymy narzędzia do generowania pomysłów. Stworzymy plan promocji i komunikacji marki a warsztaty zakończymy wypracowaniem planu wdrożenia.

7. Współpraca PR z mediami – 4 godz.
Celem zajęć jest przedstawienie sytuacji na rynku mediów, zasad ich funkcjonowania
i specyfiki współpracy z dziennikarzami. Ta część zajęć ma formę interaktywnego wykładu
z wykorzystaniem prezentacji. Druga część zajęć dotyczy zasad organizacji konferencji prasowej, zakłada symulację przygotowania i wystąpień podczas konferencji prasowej.

8. Komunikacja na rynkach kapitałowych – investors relations – 6 godz.
Znaczenie giełdy w gospodarce : funkcja alokacyjna (przemieszczanie kapitału) oraz funkcja informacyjna rynku giełdowego; Reguły rządzące komunikacją finansową; Kontakty spółki ze wspólnotą inwestorską: inwestorami instytucjonalnymi (fundusze emerytalne, inwestycyjne), inwestorami indywidualnymi, m.in. drobni akcjonariusze, akcjonariat pracowniczy, analitykami, dziennikarzami; Podstawowe formy i narzędzia komunikacji stosowane na rynku kapitałowym; Oferta firm komunikacji finansowej na polskim rynku

9. Język wypowiedzi publicznej. Opracowywanie i redagowanie tekstów PR – 8 godz.
Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami kultury współczesnej polszczyzny, z jej tendencjami rozwojowymi widocznymi w języku mediów, reklamy, PR-u oraz instytucji publicznych i w jego odmianach socjalnych. Wskazanie najczęstszych błędów językowych i mechanizmów ich powstawania w wypowiedziach publicznych. Analiza językowa tekstów z udziałem uczestników zajęć oraz praktyczne ćwiczenia umiejętności posługiwania się poprawnym językiem polskim przy tworzeniu różnych typów tekstu, zwiększanie komunikatywności wypowiedzi oraz rozwijanie swobody i kultury kontaktów językowych. Forma: Elementy wykładu, analiza tekstów, ćwiczenia - opracowywanie i redagowanie tekstów PR.

10. Badanie rynku i opinii – 4 godz.
Zajęcia służą przekazaniu podstawowych informacji o metodach badań rynkowych oraz o relacjach klientów i agencji badawczych. Celem zajęć jest omówienie praktycznych zastosowań wyników badań w zakresie relacji publicznych, a także sformułowanie rekomendacji, które pomogą menedżerowi PR określić wymagania dotyczące procesu badawczego i dokonać trafnego wyboru agencji badawczej.

11. Sztuka prezentacji przed kamerą – 12 godz.
Doskonalenie praktycznych umiejętności przygotowania i prowadzenia w sposób przekonywujący wystąpień,  rozmów, spotkań z dziennikarzami. Świadome kreowanie własnego oraz firmowego wizerunku w mediach elektronicznych. Warsztat na który składają się: mini-wykłady, indywidualne ćwiczenia z wykorzystaniem kamery w celu nagrania i analizy wystąpień. W ćwiczeniach ważnym elementem są aranżowane sytuacje wystąpień publicznych (oświadczenie, prezentacja, setka, otwarte studio). Każde wystąpienie poddawane jest analizie pod względem treściowym i formalnym. Wystąpienia są rejestrowane w zapisie MDV.

12. Monitoring mediów oraz badanie efektywności działań PR w relacjach z mediami – 4 godz.
Zajęcia są prowadzone w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji z elementami ćwiczeń. Wykład jest poświęcony wykorzystaniu monitoringu mediów w pracy PR-owca. Obecnie narzędzie to jest powszechnie stosowane przez specjalistów public relations m.in. do oceny efektywności działań PR, głównie tych powiązanych z media relations. W trakcie zajęć słuchacze poznają sposoby analizy efektywności działań PR na podstawie materiałów z mediów.

13. Regulacje prawne i etyczne w działalności PR – 8 godz.
Podstawowym celem zajęć jest poznanie przez studentów  regulacji prawnych dotyczących komunikowania i reguł etycznych komunikowania oraz umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce działalności public relations. Zajęcia mają charakter interaktywny, co oznacza, że wykładowca oczekuje od studentów formułowania uwag,  oceny kazusów i dyskusji na tematy poruszane w ramach zajęć.  Wykonywane są też krótkie zadania praktyczne
(np. pisanie sprostowania, odpowiedź na krytykę prasową).

14. Reklama. Socjotechnika oddziaływania – 6 godz.
Zajęcia dotyczą podstawowych instrumentów i mechanizmów  oddziaływania reklamy. Prezentacja multimedialna pozwala nie tylko na  wykazanie ścisłego związku pomiędzy dorobkiem naukowym a praktyką  gospodarczą, ale również na włączenie słuchaczy w analizę  prezentowanych przykładów stosowanych technik oddziaływania  reklamowego. W efekcie zajęć słuchacz powinien zdobyć podstawowe  umiejętności budowania i oceny komunikatów masowych  (szczególnie reklamowych).

15. Erystyka praktyczna w działalności PR – 6 godz.
Celem zajęć jest wyćwiczenie umiejętności skutecznego odpowiadania na typowe ataki słowne w różnorodnych kontekstach komunikacyjnych, szybkiego analizowania nietypowych chwytów erystycznych  oraz wad i zalet różnorodnych wariantów obrony, odróżniania  etycznych i nieetycznych technik prowadzenia sporów w mediach. Forma zajęć to: sesja coachingowa i warsztaty.

16. Nowoczesne zarządzanie – wyzwania i dostosowania – 6 godz.
Cel i forma zajęć: Zaprezentowanie koncepcji nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem w konwencji wyzwań, dylematów, sposobów przystosowania się do coraz bardziej wymagającego i konkurencyjnego otoczenia. Wskazanie na nowe orientacje w zarządzaniu kluczowe czynniki sukcesu, nowe modele biznesowe i strategie konkurencji służące lepszemu pozycjonowaniu przedsiębiorstwa na rynku i budowaniu trwałych przewag konkurencyjnych. Forma zajęć: wykład połączony z dyskusją i rozwiązywaniem przypadków z praktyki przedsiębiorstw

17. Negocjacje – 8 godz.
Przedmiotem zajęć są umiejętności menedżerskie dotyczące realizacji różnych strategii prowadzenia negocjacji, przydatnych w pracy związanej z PR. Główny nacisk zostanie położony na ćwiczenia z zakresu: komunikacji w negocjacjach, nawiązywania współpracy, przełamywania oporów, obrony przed presją i manipulacją. Celem zajęć, oprócz przekazania niezbędnej wiedzy, jest doskonalenie umiejętności uczestników za pomocą ćwiczeń, symulacji sytuacji i dyskusji.

18. Zarządzanie kadrami – 6 godz.
Zajęcia dotyczą problematyki zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie.  Głównym celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy ze sposobem zarządzania kadrami, który ma na celu zwiększenie ich zaangażowania w działalność przedsiębiorstwa, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia PR. Pod tym kątem zostanie scharakteryzowany proces kadrowy w przedsiębiorstwie. Zajęcia mają również uświadomić słuchaczom, że pracownicy są strategicznym kapitałem przedsiębiorstwa i kształtują jego wizerunek.

19. Agencja PR – tworzenie programu działań PR – 6 godz.
Zajęcia mają za celu zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w agencji PR oraz pokazanie procesu tworzenia programów działań PR. Zajęcia prowadzone są w formie praktycznych warsztatów, nastawione są na interakcję i dyskusję.

20. Networking a PR – 4 godz.
Zajęcia dotyczą umiejętności budowania i korzystania z sieci kontaktów przydatnych w pracy związanej z PR. Główny nacisk zostanie położony na umiejętności dotyczące zagadnień sposobów efektywnego nawiązywania relacji i organizacji posiadanych zasobów kontaktów przed którymi stają menedżerowie PR. Celem zajęć, oprócz przekazania niezbędnej wiedzy, jest także samoocena i doskonalenie umiejętności uczestników za pomocą ćwiczeń i dyskusji.

21. Lobbing – 8 godz.
Celem poznawczym zajęć jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej celów i metod działania grup nacisku we współczesnych społeczeństwach i gospodarkach. Celem praktycznym jest wykształcenie umiejętności przygotowania kampanii lobbingowych poprzez analizę konkretnych przypadków i ćwiczenia w samodzielnym projektowaniu kampanii lobbingowych dla różnych podmiotów.

22. Sponsoring – 4 godz.
Przekazanie wiedzy o różnych aspektach sponsoringu jako instrumentu komunikacji i jego wykorzystaniu w działaniach marketingowych przedsiębiorstwa, szczególnie w sferze promotion mix. Zajęcia powinny nauczyć studentów myślenia w kategoriach sponsoringowych i umiejętności komunikowania się z rynkiem za pomocą sponsoringu. Studenci zostaną wyposażeni w umiejętności konstruowania strategii sponsoringowej oraz nagłaśniania faktu bycia sponsorem, tworzenia programu i oferty sponsorskiej.

23. Wewnętrzne PR – 8 godz.
Zajęcia będą poświęcone kluczowym zagadnieniom wewnętrznego PR. Podkreślone zostanie znaczenie komunikacji wewnętrznej w zarządzaniu organizacją – niezależnie od tego czy jest ona funkcją PR czy elementem systemu zarządzania zasobami ludzkimi. Duży nacisk będzie położony na strategiczne podejście do działań wewnętrznego PR oraz kwestię efektywności działań komunikacyjnych. Celem zajęć jest dostarczenie studentom niezbędnej wiedzy z zakresu komunikacji wewnętrznej, zobrazowanej przykładami oraz wykształcenie umiejętności strategicznego planowania aktywności komunikacyjnych, w tym właściwego doboru narzędzi. Zajęcia będą połączeniem wykładu i interaktywnych warsztatów (dyskusja, ćwiczenia).

24. CSR a PR – 6 godz.
Celem zajęć jest pokazanie zależności pomiędzy działaniami CSR a PR zarówno w zakresie budowania wizerunku, jak i zarządzania, tworzenia kultury korporacyjnej oraz standardów komunikacji wewnętrznej, a także relacji firmy ze społecznościami lokalnymi i środowiskami opiniotwórczymi. Zajęcia będą prowadzone tak, by pobudzić do refleksji na temat potencjału, jaki mają działania prospołeczne w realizowaniu spójnej komunikacji firmy z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym.

25. Przyszłość PR – cyfrowe spojrzenie na biznes – 4 godz.
Internet przyniósł zasadnicze zmiany w myśleniu o komunikacji. Możliwości jakie stwarzają dziś rozwiązania cyfrowe, daleko wykraczają poza wykorzystanie darmowych platform społecznościowych, stając się coraz bardziej dojrzałym medium, wspierającym budowanie wizerunku. Zajęcia obejmą następujące zagadnienia: 1. Internet – podejście strategiczne vs taktyka - postępująca konwergencja - integracja komunikacji oraz marketingu – dotyczy coraz większej liczby firm. Wykorzystanie w pełni potencjału jaki stwarzają rozwiązania cyfrowe wymaga przystosowania organizacji i świadomego, strategicznego myślenia o Internecie; 2. Cyfryzacja przedsiębiorstw – nowa, mobilna rzeczywistość w jakiej funkcjonują konsumenci wymaga strategicznej zmiany w myśleniu o środowisku w jakim organizacje realizują cele. Jak sprostać nowym wymaganiom?; 3. Single-channel, multi-channel, omni-channel – łączenie i uwzględnienie w planowaniu wszystkich kanałów komunikacji staje się obecnie równoważne do samej idei kampanii czy kreacji rozwiązań. 4. Wpółczesne wyzwania – zmieniająca się rola działów PR, nie tylko wymusza zmiany wewnątrz organizacji, ale przede wszystkim stawia nowe wyzwania przed specjalistami ds. Public Relations. Budowanie społeczności - trwała relacja z silnie zaangażowaną społecznością stanowi jeden z najważniejszych aktywów jaki można zbudować wokół marki. Myśląc długofalowo należy uwzględnić inwestycje w autorskie rozwiązania, które mogą stanowić wsparcie dla promocji poprzez popularne platformy społecznościowe; 5. Nowoczesna strona www – możliwości jakie stwarzają dziś rozwiązania programistyczne stron internetowych otwierają przed nimi zupełnie nową przestrzeń do budowania wizerunku organizacji. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom stają się w pełni interaktywne, multimedialne, znacznie szybsze i lepiej współpracujące z wszelkimi urządzeniami.

26. Protokół dyplomatyczny – 6 godz.
Zajęcia służą zapoznaniu słuchaczy z pojęciem protokołu dyplomatycznego, jako zespołu norm i zasad obowiązujących w kontaktach między oficjalnymi przedstawicielami państw. Istotny wpływ protokołu na budowę pozytywnego wizerunku państwa czyni z niego wiedzę przydatną dla tworzenia PR innych instytucji, organizacji i firm. Stosowanie zasad protokołu ułatwia kontakty interpersonalne i pozwala na lepsze osiąganie celów zawodowych. Zajęcia mają formę wykładu interaktywnego z szerokim uwzględnieniem elementów praktycznych.

27. Warsztaty radiowe – 4 godz.
Zapoznanie się  ze specyfiką pracy w radio. „Oswojenie” się z mikrofonem. Posługiwanie się głosem – tembr głosu, tempo, ton, głośność, modulacja, pauzy i przerwy, pozostałe dźwięki, śmiech. Oddech i jego wpływ na jakość komunikatu oraz komfort fizyczny i zmęczenie mówiącego. Cechy dobrego mówcy. Podstawowa wiedza o warunkach skutecznego komunikowania się za pomocą słów. Przełamywanie nawyków w mówieniu. Sposób budowania przejrzystego i skutecznego komunikatu. Kontrolowanie i kierowanie emocjami za pomocą wybranych technik emisji głosu. Efektywne radzenie sobie ze zmęczeniem i niedyspozycjami aparatu mowy. „Oczarowywanie głosem”. Zajęcia w radio są kontynuacją  zajęć z kamerą w zakresie pracy głosem.