Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia „Prawo i polityka publiczna – analiza wpływu regulacji” : Wykładowcy
Podyplomowe Studia „Prawo i polityka publiczna – analiza wpływu regulacji”

Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wykładowcy

 
dr Maciej Berek – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim, studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Integracji Europejskiej KSAP prowadzonych wspólnie z École Nationale d’Administration w Paryżu. Legislator w Kancelarii Senatu (1997–2004), doradca i wicedyrektor w NIK (2004–2007), prezes Rządowego Centrum Legislacji – sekretarz Rady Ministrów (2008–2015). Obecnie doradca prawny w NIK.. Od 2009 r. członek Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz Polskiego Towarzystwa Legislacji.
 
dr Adam Czerniak – adiunkt w Katedrze Ekonomii II w Szkole Głównej Handlowej i głównym ekonomistą centrum analitycznego Polityka Insight. Wcześniej pracował jako ekonomista w Kredyt Banku i Plus Banku (d. Invest Bank), a także współpracował z Bankiem Światowym, Fundacją FOR. W 2009 r. był stypendystą Ronald Coase Institute. Autor prac na temat rynku mieszkaniowego oraz z zakresu socjologii ekonomicznej i polityki gospodarczej.
 
dr hab. Ewa Freyberg – profesor SGH. Doświadczenie w obszarze stanowienia prawa w Polsce w trakcie pracy w administracji rządowej i pełnienia funkcji posła (w latach 1994–2004 podsekretarz stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji). Członek grupy doradczej OECD ds. reformy regulacji. Autor artykułów i ekspertyz na temat doświadczeń różnych krajów w przygotowaniu dobrego prawa.
 
prof. zw. dr hab. Juliusz Gardawski – kierownik Zakładu Socjologii Ekonomicznej, dyrektor Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie socjologii ekonomicznej. Główne przedmioty zainteresowań: położenie i świadomość ekonomiczna klasy pracowniczej, społeczne uwarunkowania działalności sektora małych i średnich przedsiębiorstw, działalność związków zawodowych, problematyka dialogu społecznego, zagadnienia metodologiczne socjologii ekonomicznej. Opublikował m.in.: Przyzwolenie ograniczone. Robotnicy o rynku i demokracji (1996), Powracająca klasa. Sektor prywatny w III Rzeczypospolitej (2001), Związki zawodowe na rozdrożu (2001), Korporacje transnarodowe a Europejskie Rady Zakładowe (2007), Dialog społeczny. Teoria Historia Praktyka (2009), Polacy pracujący a kryzys fordyzmu (red. i współautor) (2009), Rzemieślnicy i biznesmani. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych (red. i współautor) (2013).
 
dr Dorota Konopka – adiunkt w Zakładzie Socjologii Kolegium Społeczno-Ekonomicznego SGH. Absolwentka Podyplomowych Studiów Organizacji i Zarządzania Politechniki w Białymstoku. Badania naukowe oraz liczne publikacje koncentrują się wokół studiów kulturowych sfery publicznej aktywności i partycypacji społecznej, dialogu obywatelskiego i samorządności. Doświadczony ekspert, kierownik i trener w ramach licznych projektów badawczych z obszaru administracji publicznej (ostatnio: „Urząd na miarę Europy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).
 
dr Karol Olejniczak pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG). Jest doktorem nauk o zarządzaniu, stypendystą seminarium prof. Elinor Ostrom – Indiana University oraz stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej na George Washington University. Jego głównymi polami zainteresowań naukowych są: wykorzystanie wiedzy w polityce publicznej, behawioralne interwencje publiczne i rozwój regionalny.
Od 15 lat zajmuje się ewaluacją funduszy strukturalnych. Badania z zakresu zarządzania w sektorze publicznym prowadził w Polsce, Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii a także w USA. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji i ekspertyz na temat ewaluacji interwencji publicznych. Od 2008 roku jest kierownikiem merytorycznym Akademii Ewaluacji – elitarnych studiów podyplomowych dla urzędników administracji publicznej. Obecnie, w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki, rozwija metodykę laboratorium polityki publicznej w Polsce.
 
dr Tomasz Piekot – językoznawca i komunikolog, trener komunikacji interpersonalnej i społecznej, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik Pracowni Prostej Polszczyzny, która tworzy polski standard stylu „plain language”. Autor książek i poradników na temat efektywnego pisania. Od kilku lat upraszcza komunikację banków, firm ubezpieczeniowych, urzędów itp.
 
dr Wojciech Rogowski – adiunkt w Kolegium Gospodarki Światowej SGH, ekspert w Narodowym Banku Polskim, przewodniczący Rady Głównej Fundacji Instytutu Allerhanda. Wykładowca m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Krajowej Szkole Administracji Publicznej, Northwestern University Chicago, Technische Universitat Karlsruhe, London School of Economics, European University Viadrina Frankfurt, European University Institute Florence. Ekspert w dziedzinie analizy ekonomicznej prawa i reformy procesu legislacyjnego i pomiaru obciążeń administracyjnych (SCM). W swoich publikacjach podejmuje problemy instytucjonalnych uwarunkowań rozwoju gospodarczego, jakości prawa, restrukturyzacji gospodarki, struktur własnościowych i funkcjonowania corporate governance. Członek Obywatelskiego Forum Legislacji.
 
dr Łukasz Skrok – adiunkt w Katedrze Ekonomii Biznesu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, pracownik Warszawskiego Centrum Nowych Technologii oraz Instytutu Sobieskiego. Obecnie koncentruje się na wspieraniu transferu technologii ze strony biznesowej oraz działalności think-tankowej w obszarze innowacyjności i szkolnictwa wyższego.
W przeszłości pracował m.in. w Instytucie Badań Strukturalnych i Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie m.in. przygotowywał analizy wykorzystywane w ocenie skutków regulacji i propozycje zmian w przepisach oraz realizował projekty badawcze i ewaluacyjne.
 
Ewelina Słotwińska-Rosłanowska – zastepca dyrektora Departamentu Oceny Skutków Regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wykładowca w Instytucie Statystyki i Demografii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
W pracy zawodowej zajmuje się opracowywaniem oraz weryfikacją ocen wpływu, w szczególności w zakresie kwantyfikacji skutków dla sektora finansów publicznych oraz modelowaniem oddziaływania zmian legislacyjnych na sytuację rodzin. Jako pracownik Zakładu Demografii w Instytucie Statystyki i Demografii SGH uczestniczy w licznych projektach badawczych o tematyce społecznej. Ekspert w zakresie polityki rodzinnej.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła między innymi Podyplomowe Studium dla Analityków Bankowych (SGH). W 2014 roku odbyła staż w Regulatory Policy Committee w Wielkiej Brytanii. Współautorka koncepcji oraz organizator szkoleń z zakresu oceny skutków regulacji dla pracowników administracji rządowej.
 
dr hab. Aleksander Sulejewicz – profesor SGH. Zainteresowania naukowe: ekonomia instytucjonalna, metodologia oceny przedsięwzięć inwestycyjnych (analiza kosztów i korzyści), zarządzanie strategiczne, metodologia i filozofia ekonomii. Członek Rady Nadzorczej PTE Pekao-Pioneer (2004– ); Rady Nadzorczej II Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. (1994–8); Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych, dyrektor, Ośrodka Badań Inwestycji Zagranicznych, Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych (1992); ekspert UNIDO w zakresie rozwoju przemysłowego. Członek Komitetu Redakcyjnego European Journal of Development Research, (1994–2003); wicekoordynator Grupy Roboczej European Association of Development and Training Institutes (1992–2001); dyrektor Programu MBA SGH (1993–8). Członek European Association for Evolutionary Political Economy, International Society for New Institutional Economics , European Association of Development and Training Institutes, World Economic Association, Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej „FORUM".
 
prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer – profesor SGH oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca i ekspert z zakresu prawa bankowego, polityki i prawa konkurencji, prawnych i ekonomicznych zagadnień e-biznesu, prawa nowych technologii oraz ekonomicznej analizy prawa. Współpracuje z European Association of Law and Economics, Consumer Finance Network, European Consumer Debt Network, European Coalition for Responsible Credit, European Financial Inclusion Network. Kierował polską grupą badawczą European Network for Better Regulation. Członek European Association of Law and Economics oraz Rady Programowej kierunku „Ekonomiczna analiza prawa” w SGH. Autor ponad 200 publikacji naukowych i licznych ekspertyz dla Sejmu RP oraz administracji rządowej.
 
dr Rafał Towalski – starszy wykładowca w Katedrze Socjologii Ekonomicznej w SGH. W badaniach naukowych koncentruje się na problemach rynku pracy, stosunków pracy i konfliktu społecznego. Uczestnik wielu projektów badawczych związanych z tematyką partnerstwa społecznego i dialogu społecznego. Współtworzył modelowy system kształcenia w zakresie dialogu społecznego oraz koncepcję nowej formuły dialogu trójstronnego wykorzystaną w pracach nad ustawą o Radzie Dialogu Społecznego. Udział w licznych projektach międzynarodowych, zlecanych przez europejskich partnerów społecznych. Autor lub współautor licznych opracowań naukowych, członek rady naukowej Pisma Dialogu Społecznego Dialog, członek International Association for Financial Participation
 
dr hab. Andrzej Zybała – profesor SGH, specjalizuje się w problematyce polityki publicznej, wykłada w SGH i Krajowej Szkole Administracji Publicznej. W badaniach naukowych koncentruje się na modelach analizy polityki publicznej, politykach sektorowych, instrumentach działań publicznych. Członek redakcji kwartalnika „Studia z polityki publicznej/Public Relations Studies (SGH), przewodniczący Rady Naukowej kwartalnika „Dialog”, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Polityki Publicznej.