Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Ochrony Konsumentów : Wykładowcy
Podyplomowe Studia Ochrony Konsumentów
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wykładowcy

 
Wykłady i praktyczne warsztaty prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz praktyków w tym m.in. ekspertów:
  • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • Inspekcji Handlowej oraz
  • Kancelarii prawnych

dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH – profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; członek Rady Naukowej Kolegium Gospodarki Światowej; specjalista w zakresie polityki pomocy publicznej dla przedsiębiorców, wykorzystania funduszy europejskich, polityki spójności, polityki rynku wewnętrznego UE, wspólnej polityki handlowej, polityki przemysłowej UE, ekspert w zakresie procesu decyzyjnego w instytucjach Unii Europejskiej oraz lobbingu w UE; kierownik Podyplomowych Studiów Ochrony konsumentów, Podyplomowych Studiów Pomocy publicznej, Podyplomowych Studiów Administracji i zarządzania, Podyplomowych Studiów Zarządzania funduszami europejskimi w latach 2014-2020; autor ponad 100 publikacji naukowych i ekspertyz dla polskiej administracji i organizacji międzynarodowych na temat polityki gospodarczej UE, pomocy publicznej oraz funkcjonowania rynku wewnętrznego; wykładowca oraz trener w zakresie europejskiej integracji gospodarczej oraz lobbingu europejskiego.

 

dr hab. Hanna Zawistowska, prof. SGH – profesor nadzwyczajny w Katedrze Turystyki, członek Rady Naukowej Kolegium Gospodarki Światowej; specjalista w zakresie prawa turystycznego i ochrony konsumentów usług turystycznych; w latach 1997 - 2011 pracowała w centralnych organach administracji rządowej ds. turystyki, z ramienia których uczestniczyła w pracach organizacji międzynarodowych (UE, OECD, UNWTO, WTO) oraz w pracach nad wdrożeniem do prawa krajowego regulacji UE dotyczących ochrony konsumentów usług turystycznych; kierownik Podyplomowych Studiów Menedżerów Turystyki i Hotelarstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, autorka kilkunastu publikacji poświęconych problematyce ochrony konsumentów usług turystycznych; wykładowca przedmiotów obejmujących zagadnienia prawa w turystyce, ochrony konsumentów usług turystycznych; polityki turystycznej państw, organizacji imprez; kierownik projektu, realizowanego w latach 2014-2015 r., mającego na celu opracowania sektorowych ram kwalifikacji dla sektora turystyki.

 

dr Bartosz Targański - adiunkt w Instytucie Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych i radca prawny specjalizujący się w ochronie konkurencji i konsumentów. Wielokrotnie reprezentował przedsiębiorców w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Doradza przedsiębiorcom w sprawach z zakresu kontroli koncentracji, pozycji dominującej, porozumień przedsiębiorców, nieuczciwej konkurencji i ochrony konsumentów. Wykładowca akademicki i prelegent wielu konferencji. Autor wielu publikacji m.in. z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów.

 

r.pr. mgr Dorota Karczewska - Wiceprezes UOKiK, prawnik specjalizujący się w prawie ochrony konkurencji oraz konsumentów. Od 1998 roku związana z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jako radca prawny wielokrotnie reprezentowała Prezesa UOKiK w sprawach sądowych. Od 2008 roku pełniła funkcję dyrektora Delegatury UOKiK w Bydgoszczy. W czerwcu 2014 roku została powołana na stanowisko Wiceprezesa UOKiK odpowiedzialnego za pion konsumencki. Wykłada prawo konkurencji i konsumentów przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. Autorka publikacji z dziedziny prawa konkurencji i ochrony konsumentów. Prelegent podczas konferencji, warsztatów i szkoleń poświęconych prawu konkurencji i konsumentów.

 

mgr Anna Mazurak - Dyrektor Departamentu Nadzoru Rynku, UOKiK, absolwentka Wydziału Ekonomiki Produkcji w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Ukończyła Podyplomowe Studia Specjalistów dla Krajów Rozwijających się na Wydziale Geografii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Polsko-Holenderskie Studia Europejskie (dyplom Maastricht University/Uniwersytet Warszawski). Absolwentka Filologii w Kolegium Języków Obcych UW w zakresie nauczania języka angielskiego. Z UOKiK związana od 1996 roku, z dwuletnią przerwą, podczas której pracowała w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pracę w Urzędzie zaczęła od stanowiska specjalisty w Departamencie Współpracy Międzynarodowej, od 2008 roku pełni funkcję Dyrektora Departamentu Nadzoru Rynku. Ekspert z ramienia UOKiK w Komitecie Komisji Europejskiej ds. dyrektywy 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

 

mgr Jadwiga Gunerka - Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Rynku, UOKiK, absolwentka dwóch fakultetów na Wydziale Prawa i Administracji odrębnie w zakresie prawa i odrębnie w zakresie administracji. Związana zawodowo z problematyką kontroli przedsiębiorców oraz ochrony konsumentów. Przez wiele lat Dyrektor Biura Prawnego Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej obecnie Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzory Rynku w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Aktywnie uczestniczyła w programie wdrażającym nadzór rynku w Polsce. Współautorka wielu przepisów dotyczących funkcjonowania nadzoru rynku w Polsce.

 

r.pr. mgr Dorota Malgin - Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Malgin, radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Przez wiele lat pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie zajmowała m.in. stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej, zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Europejskiego oraz radcy prawnego. Wielokrotnie występowała przed sądem w sprawach o ochronę konkurencji i konsumentów. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną i doradza przedsiębiorcom w zakresie prawa gospodarczego, w tym prawa ochrony konsumentów. Prelegent i wykładowca wielu konferencji i szkoleń. Konsultant w zakresie prawa europejskiego w państwach spoza UE (Ukraina, Macedonia oraz Bośnia i Hercegowina). Autor publikacji m.in. z zakresu prawa europejskiego oraz prawa konkurencji i konsumentów.

 

r.pr. mgr Piotr Adamczewski - Dyrektor Delegatury UOKiK w Bydgoszczy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ramach programu Erasmus studiował prawo na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji. Ukończył również stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Radca prawny od 2011 roku. Z UOKiK związany od 2005 roku najpierw jako specjalista w warszawskiej delegaturze, następnie w jej bydgoskim odpowiedniku. Zastępcą dyrektora delegatury w Bydgoszczy został w 2008 roku, a jej dyrektorem w 2014 roku. Wielokrotnie reprezentował Prezesa UOKiK w sprawach sądowych. Zanim związał się z UOKiK uczestniczył w stażu zawodowym w Irlandii w ramach programu Leonardo da Vinci. Autor publikacji z dziedziny prawa konkurencji i ochrony konsumentów. Prelegent podczas konferencji, warsztatów i szkoleń - w tym poświęconych praktycznym aspektom ochrony konkurencji i konsumentów - organizowanych przez Komisję Europejską dla krajów ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej.

 

mgr Krzysztof Lehmann - Zastępca Dyrektora Delegatury UOKiK w Bydgoszczy. Prawnik specjalizujący się w prawie ochrony konkurencji oraz konsumentów. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor artykułów naukowych dotyczących zagadnień związanych z ochroną konsumentów oraz publikacji poświęconych ustawie o prawach konsumenta: Vademecum Konsumenta oraz Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców wydanych przez UOKiK. Prelegent podczas konferencji i szkoleń. Arbiter Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy WIIH w Bydgoszczy. Prywatnie autor bloga Konsument w sieci poświęconego zagadnieniom związanym z prawem konsumenckim.

 

mgr Dariusz Łomowski - Zastępca Dyrektora Departamentu Inspekcji Handlowej, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i podyplomowych studiów dziennikarskich. Od 2003 pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, początkowo zatrudniony w biurze prasowym (przez dwa lata był jego szefem), następnie w Departamencie Nadzoru Rynku jako zastępca dyrektora, a od marca 2009 pracuje na obecnym stanowisku. Podlegają mu: Wydział Artykułów Żywnościowych (którego głównym zadaniem jest planowanie i monitorowanie kontroli wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej w zakresie jakości handlowej żywności oferowanej w handlu detalicznym) oraz Wydział Artykułów Nieżywnościowych i Usług (odpowiedzialny m.in. za planowanie i monitorowanie kontroli w takich obszarach jak: oznakowanie kosmetyków czy wyrobów włókienniczych a także monitoring Inspekcji Handlowej pod kątem prowadzonej w ramach jej kompetencji mediacji oraz funkcjonowania stałych polubownych sądów konsumenckich).

 

r.pr. mgr Łukasz Wroński, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów, UOKiK, wieloletni pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pełnomocnik procesowy Prezesa UOKiK w sprawach z zakresu ochrony konsumentów, od 2013 r. zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów UOKiK; prelegent na wielu konferencjach poświęconych problematyce ochrony konsumentów; autor publikacji z zakresu prawa konsumenckiego; brał udział w pracach legislacyjnych dotyczących dyrektywy o prawach konsumentów, ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów, ustawy z dnia 16.10.2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; specjalizuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych, klauzul abuzywnych, prawa telekomunikacyjnego oraz handlu elektronicznego.