Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Ochrony Konsumentów : Program
Podyplomowe Studia Ochrony Konsumentów
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 

L.p.

Przedmiot 

Opis zagadnień 

Liczba godzin

1

 

 

 

Prawo i instytucje Unii Europejskiej 

Instytucje UE: Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej i jej organy przygotowawcze (grupy robocze i COREPER), Komisja Europejska, Parlament Europejski, proces decyzyjny w UE, zwykła procedura ustawodawcza, lobbing w instytucjach UE, koordynacja polskiej polityki europejskiej, udział Polski w procesie decyzyjnym w UE, akty prawne UE. 

2

 

 

 

Wprowadzenie do prawa ochrony konsumentów 

Pojęcie konsumenta w prawie polskim i europejskim, unijne i polskie regulacje prawne mające na celu  ochronę konsumentów, miejsce prawa ochrony konsumentów w systemie prawa, zakres prawnej ochrony konsumentów. 

3

 

 

 

Instytucje odpowiedzialne za ochronę konsumentów w Polsce i w Unii Europejskiej 

Instytucje i organy odpowiedzialne za ochronę konsumentów w Unii Europejskiej i ich uprawnienia, instytucje i organy odpowiedzialne za ochronę konsumentów w Polsce i ich uprawnienia m.in.: Prezes UOKiK, Inspekcja Handlowa i inne inspekcje, rzecznicy konsumentów, Europejskie Centrum Konsumenckie, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, organy sądownicze. 

4

 

 

 

Bezpieczeństwo produktów 

Regulacje dotyczące bezpieczeństwa produktów. Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów. Obowiązki podmiotów uczestniczących w obrocie w zakresie bezpieczeństwa produktów. Nadzór nad bezpieczeństwem produktów i sposoby eliminacji produktów niebezpiecznych. 

8

5

 

 

 

System nadzoru rynku 

Historyczne ujęcie nadzoru rynku. Unijne prawodawstwo harmonizacyjne, zakres zastosowania. Podmioty występujące w nadzorze rynku. Procedury, zasady, wymagania dotyczące wprowadzanych do obrotu wyrobów. Organy nadzoru rynku
i ich kompetencje. Procedury kontroli oraz procedury eliminowania z rynku wyrobów niezgodnych. 

6

 

 

 

Oznakowanie produktów – zagadnienia wstępne

Zasady oznakowania produktów w obrocie handlowym
z konsumentami. Oznakowanie w legislacji międzynarodowej, unijnej oraz krajowej. Reguły dotyczące oznakowania dobrowolnego. 

4

7

 

 

 

Uprawnienia Inspekcji Handlowej w relacjach z przedsiębiorcami oraz konsumentami 

Reguły postępowania kontrolnego prowadzonego przez Inspekcję Handlową – od zawiadomienia o zamiarze wszczęcia postępowania do podpisania protokołu. Pozyskiwanie dowodów w toku postępowania, pobieranie próbek produktów. Postępowania pokontrolne. Sankcje. Pozakontrolne uprawnienia Inspekcji Handlowej. 

8

 

 

 

Nieuczciwe praktyki rynkowe 

Unijne i polskie regulacje mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym, pojęcie nieuczciwej praktyki rynkowej, katalog nieuczciwych praktyk rynkowych, odpowiedzialność za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych 

9

 

 

 

Reklama wprowadzająca w błąd (warsztaty) 

Analiza wybranych decyzji Prezesa UOKiK oraz orzeczeń sądowych z zakresu reklamy wprowadzającej w błąd. 

10

 

 

 

Umowy zawierane z konsumentami (sprzedaż konsumencka i inne umowy cywilnoprawne) 

Zasady obowiązujące przy zawieraniu umów z konsumentami, sprzedaż, umowa o dzieło oraz inne typowe umowy zawierane w obrocie konsumenckim, gwarancja i rękojmia, odpowiedzialność przedsiębiorcy za naruszenie praw konsumentów. 

11

 

 

 

Umowy zawierane na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa 

Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy, forma i sposoby zawierania umowy poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość, w tym przez telefon, zasady i skutki odstąpienia od umowy.

12

 

 

 

Klauzule niedozwolone w umowach konsumenckich

Pojęcie “wzorzec umowy”. Pojęcie “niedozwolone postanowienie umowne”. Kontrola abstrakcyjna wzorca. Kontrola incydentalna wzorca. Skutki prawne uznania postanowienia wzorca za niedozwolone. Eliminowanie z umów konsumenckich niedozwolonych postanowień umownych.

16

13

 

Modyfikacje umów konsumenckich

Podstawy prawne i faktyczne zmian umów konsumenckich. Obowiązki przedsiębiorcy przy modyfikacji umów konsumenckich. Problemy w budowaniu klauzul modyfikacyjnych.

4

14

 

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów – definicja, orzecznictwo sądowe. System ochrony zbiorowych interesów konsumentów w Polsce. Postępowanie przed Prezesem UOKiK w sprawie ochrony zbiorowych interesów konsumentów. Decyzje Prezesa UOKiK.

8

15

 

Ochrona konsumentów na rynku usług mediów

Ochrona konsumentów na rynkach: dostarczania energii elektrycznej, gazu, wody i odbioru ścieków. Obowiązki informacyjne przedsiębiorców, najczęstsze niedozwolone praktyki rynkowe.

4

16

 

Ochrona konsumentów na rynku turystyki

Specyfika sektora turystycznego i jej znaczenie dla problematyki ochrony konsumentów; regulacje sektorowe mające na celu wdrożenie podstawowych praw konsumentów (unijne i krajowe); ochrona życia, zdrowia, bagażu i interesów ekonomicznych nabywców usług turystycznych; ewolucja modelu prawnej ochrony nabywców imprez turystycznych; ochrona nabywców usług hotelarskich oraz nabywców timeshare.

8

17

Ochrona konsumentów na rynku usług finansowych

 

Wprowadzenie do ustawodawstwa z zakresu ochrony konsumentów na rynku usług finansowych (m.in. ustawa
o kredycie konsumenckim, ustawa o działalności ubezpieczeniowej); przegląd decyzji Prezesa UOKiK oraz orzeczeń SOKiK, Sądu Apelacyjnego, SN i TSUE; reklama usług finansowych; klauzule abuzywne na rynku usług finansowych; bieżące trendy
i problemów dotyczących rynku usług finansowych.

8

18

 

Ochrona konsumentów na rynku żywności

Bezpieczeństwo zdrowotne i bezpieczeństwo ekonomiczne konsumentów na rynku żywności. Reguły odpowiedzialności podmiotów gospodarczych w unijnym oraz krajowym prawie żywnościowym. Organizacja organów urzędowej kontroli żywności oraz ich kompetencje w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów. Rola konsumentów w ewolucji podejścia do ochrony ich praw na rynku spożywczym.  

8

19

Ochrona konsumentów na rynku usług telekomunikacyjnych i świadczonych drogą elektroniczną; umowy dotyczące treści cyfrowych

Wprowadzenie do ustawodawstwa z zakresu ochrony konsumentów na rynku usług telekomunikacyjnych i świadczonych drogą elektroniczną (m.in. prawo telekomunikacyjne, ustawa
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa o prawach konsumenta); przegląd decyzji Prezesa UOKiK oraz orzeczeń SOKiK, Sądu Apelacyjnego, SN i TSUE; nieuczciwe praktyki rynkowe na rynku usług telekomunikacyjnych i świadczonych drogą elektroniczną; reklama usług telekomunikacyjnych; klauzule abuzywne na rynku usług telekomunikacyjnych; omówienie bieżących trendów i problemów dotyczących rynku usług telekomunikacyjnych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. 

8

20

 

Czyny nieuczciwej konkurencji

Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji, rodowód, klauzula generalna, katalog czynów nieuczciwej konkurencji, nieuczciwe naśladownictwo, nieuczciwa reklama, czyny nieuczciwej konkurencji w Internecie, sankcje z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji.

8

21

 

Wybrane praktyki ograniczające konkurencję

Ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, relacja między ochroną konkurencji a ochroną konsumentów, pojęcie praktyk ograniczających konkurencję, cenowe
i pozacenowe strategie handlowe z perspektywy ochrony konsumenta, systemy dystrybucyjne z perspektywy ochrony konsumenta, ograniczenia sprzedaży internetowej z perspektywy ochrony konsumenta. 
 

8

22

 

Branżowe kodeksy dobrych praktyk 

Geneza historyczna samoregulacji, znaczenie branżowych kodeksów dobrych praktyk w procesie stosowania prawa, przykłady kodeksów dobrych praktyk

4

23

 

Sądowe i pozasądowe dochodzenie roszczeń przez konsumentów 

Rodzaje roszczeń konsumenckich, postępowanie przed sądami powszechnymi,  alternatywne metody rozwiązywania sporów konsumenckich.

8

 

 

RAZEM

 

 

160