Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Ochrony Konsumentów : Korzyści
Podyplomowe Studia Ochrony Konsumentów
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Perspektywy zawodowe

 
​Polskie firmy, coraz szybciej rozwijając się, wprowadzają nowe wyroby i oferują nowe usługi. Korzystają również, dzięki nowym technologiom, z nieznanych i rzadziej wykorzystywanych kanałów zarówno dystrybucji, jak i kontaktów z klientami. Aby móc się skupić na prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, muszą rekrutować nowych pracowników znających polskie i unijne rozwiązania w zakresie ochrony konsumentów. Nieustannie zmieniające się regulacje prawne w tej dziedzinie mogą przysparzać poważne problemy firmom nieprzestrzegającym przepisów ochrony konsumentów. Sankcje za naruszenie przepisów prawa ochrony konsumentów są bardzo dotkliwe, często nakładane są na przedsiębiorców  znaczące  kary finansowe. Podyplomowe Studia „Ochrony konsumentów” stanowią zatem możliwość doskonalenia zawodowego, jak również poznania nowej sfery wiedzy, a w konsekwencji podniesienia kwalifikacji niezbędnych na wymagającym rynku pracy.
 

 Korzyści dla studenta

 

​Absolwent Podyplomowych Studiów Ochrony Konsumentów:

 • zna podstawową terminologię z zakresu prawa konsumenckiego, oraz ma wiedzę na temat obowiązujących źródeł prawa ochrony konsumentów, zna podstawowe zasady prawa ochrony konsumentów,
 • potrafi przedstawić problematykę bezpieczeństwa produktów oraz wyjaśnić na czym polega system nadzoru rynku,
 • zna zagadnienia dotyczące oznakowania produktów oraz reklamy wprowadzającej w błąd,
 • potrafi wyjaśnić czym się charakteryzują szczególne regulacje konsumenckie obowiązujące na rynku usług mediów, rynku żywności, rynku usług finansowych oraz rynku usług telekomunikacyjnych i świadczonych drogą elektroniczną,
 • zna i rozumie istotę nieuczciwych praktyk rynkowych, praktyk nieuczciwej konkurencji, reklamy wprowadzającej w błąd oraz klauzul niedozwolonych w umowach konsumenckich,
 • wykazuje się wiedzą na temat zasad zawierania umów z konsumentami, potrafi scharakteryzować umowę sprzedaży konsumenckiej i inne umowy cywilnoprawne najczęściej zawierane z konsumentami,
 • zna zasady administracyjnego postępowania w sprawach konsumenckich oraz wie jak należy postępować w przypadku sądowego i pozasądowego dochodzenia roszczeń przez konsumentów,
 • potrafi wyjaśnić na czym polega rola i znaczenie branżowych kodeksów dobrych praktyk oraz zna zasady ich tworzenia.

Prezentowana wiedza oparta jest na akademickich podstawach teoretycznych i metodycznych oraz praktyce w poszczególnych obszarach.

 
 

 Korzyści dla pracodawcy

 

​Pracodawca, zatrudniając absolwenta Podyplomowych Studiów „Ochrony Konsumentów”, powiększa swój zespół o pracownika, który:

 • potrafi zidentyfikować główne instytucje w Polsce i w UE odpowiedzialne za poszczególne sprawy związane z ochroną konsumentów,
 • jest zdolny do przeprowadzenia krytycznej analizy konkretnego przypadku mającej na celu ustalenie, czy w danej sprawie zagwarantowana została należyta ochrona praw konsumentów,
 • potrafi sformułować ocenę zachowania przedsiębiorcy pod względem prawidłowości postępowania wobec konsumentów,
 • potrafi zastosować podstawowe zasady prawa ochrony konsumentów w praktyce,
 • posiada umiejętność rozumienia i analizowania procesów rozstrzygania sporów konsumenckich,
 • potrafi zidentyfikować główne problemy praktyczne związane ze stosowaniem prawa ochrony konsumentów,
 • jest w stanie dokonać funkcjonalnej wykładni przepisów prawa ochrony konsumentów; rozumie ich sens i funkcję,
 • jest w stanie samodzielnie zinterpretować określony stan prawny i wskazać właściwy tok postępowania w danej sprawie dotyczącej praw konsumentów,
 • jest zdolny do przeprowadzenia analizy aktów prawnych oraz dokumentów dotyczących ochrony konsumentów.

Dzięki temu następuje zwiększenie świadomości przedsiębiorcy na temat prawa ochrony konsumentów, a w konsekwencji, poprzez właściwe stosowanie regulacji, zmniejsza się ryzyko negatywnych skutków nieznajomości lub nieprzestrzegania coraz powszedniejszych uregulowań konsumenckich.