Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – teoria – praktyka – perspektywy : Rekrutacja
Podyplomowe Studia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – teoria – praktyka – perspektywy
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagania rekrutacyjne

 
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie zgłoszeń poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (ISSP).
 
 
Po zalogowaniu do systemu ISSP i załączeniu w wersji elektronicznej niezbędnych dokumentów oraz wniesieniu opłaty, kandydat na studia powinien przesłać określony poniżej komplet wymaganych dokumentów pocztą tradycyjną na następujący adres korespondencyjny:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Rachunkowości
al. Niepodległości 128 p. 6/1
02-554 Warszawa
z dopiskiem: PSR-SM (numer edycji) – rekrutacja.

lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Instytutu Rachunkowości po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub mailowym z sekretarzem studiów, dr Katarzyną Bareją:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Rachunkowości
al. Niepodległości 128 p. 6/1
02-554 Warszawa

Uiszczenie opłaty oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

W przypadku braku przesłania lub dostarczenia kompletu dokumentów rezerwacja będzie anulowana po upływie 14 dni od daty dokonania rejestracji w ISSP.

Wymagane dokumenty:
  • umowa o warunkach odpłatności za studia (wzór umowy),
  • formularz aplikacyjny (generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych),
  • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,
  • CV,
  • 1 fotografia (zdjęcie musi spełniać wymagania stawiane fotografii jak do dowodu osobistego).

Uwaga!
Kandydaci na studia podyplomowe, którzy ukończyli studia za granicą, zobligowani są do posiadania zaświadczenie, stwierdzającego uznanie dyplomu do podjęcia studiów podyplomowych w SGH. Zaświadczenie można uzyskać w Dziale Organizacji i Rozliczania Dydaktyki SGH, na podstawie złożonych dokumentów. Wszystkie informacje dotyczące nostryfikacji dyplomu znajdują się na stronie DRiOD.

 

 czesne

 

Opłata za całość studiów wynosi 7150 zł (możliwość wpłaty w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 4000 zł – wymagana w chwili składania dokumentów, druga rata w wysokości 3150 zł – płatna na koniec pierwszego semestru studiów). Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej.

Czesne obejmuje koszty studiowania włączając w to koszt – materiałów dydaktycznych oraz koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.
Wpłaty przyjmowane są wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy SGH w Warszawie.

Numer rachunku
Generowany jest indywidualnie dla każdego słuchacza po zarejestrowaniu się na daną edycję studiów w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

 

 Warunki ukończenia

 
Słuchacz jest zobowiązany zdać egzaminy obejmujące zagadnienia: rachunkowości finansowej w zakresie działalności operacyjnej i inwestycyjnej, sprawozdawczości finansowej, skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej, obciążeń podatkowych oraz zagadnienia specjalne omówione w toku studiów.

Warunkami otrzymania świadectwa ukończenia Podyplomowych Studiów Rachunkowości są:
  • zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych programem studiów, 
  • złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy końcowej, 
  • złożenie egzaminu końcowego przed Komisją Egzaminacyjną.

Świadectwo ukończenia studiów potwierdza kwalifikacje i kompetencje w zakresie rachunkowości w tym kompetencje do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 9. maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych od 9.08.2014 r. zniesiony został obowiązek ubiegania się o licencję na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.