Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Dla Menedżerów Motoryzacji : Wykładowcy
Podyplomowe Studia Dla Menedżerów Motoryzacji
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wykładowcy

 
dr Emil Bukłaha
Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing SGH, adiunkt w Katedrze Zarządzania Projektami SGH. Absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH, pracownik Katedry Zarządzania Projektami SGH – czołowego polskiego ośrodka naukowego, badawczego i dydaktycznego w zakresie zarządzania projektami. Wykładowca, konsultant i trener problematyki zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień controllingu i budżetowania projektów, technik planowania oraz informatycznego wsparcia w zarządzaniu projektami. Wykładowca programu MBA SGH. Organizator oraz wykonawca projektów naukowo-badawczych, konsultingowych i szkoleniowych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny zarządzania. Certyfikowany PM w zakresie zarządzania projektami (PRINCE2® i AgilePM®), ryzykiem (M_o_R®), portfelami (MoP®) i programami projektów (MSP®) oraz zarządzania zmianą (ChM®). Członek stowarzyszeń fachowych PMI oraz IPMA. Koordynator Programu Partnerskiego IPMA-Student w SGH w Warszawie.

dr hab., prof. SGH, Zbigniew Dworzecki
Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Instytucie Zarządzania, członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, Prezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Specjalista, ekspert i doradca w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, restrukturyzacji naprawczej i rozwojowej, zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Doświadczenia biznesowe: kierowanie organizacjami (Prorektor ds. zarządzania i rozwoju SGH, Prezes TNOiK), członek Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa i publicznych spółek z kapitałem prywatnym; Współpraca z Funduszami Inwestycyjnymi oraz przedsiębiorstwami w zakresie ich restrukturyzacji naprawczej i reorientacji strategicznej.

dr hab. Wioletta Mierzejewska
Dr hab. Wioletta Mierzejewska jest pracownikiem Instytutu Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca z wieloletnim stażem na studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru zarządzania strategicznego (analiza strategiczna, budowanie strategii rozwoju i konkurencji) oraz w tematyce przekształceń strukturalnych przedsiębiorstw. Autorka licznych artykułów poświęconych tej problematyce. Kierownik i sekretarz studiów podyplomowych realizowanych we współpracy z partnerami biznesowymi. Analityk w projektach biznesowych, w zakresie analiz rynkowych, doradztwa strategicznego oraz optymalizacji strukturalnej.

prof. dr hab. Maria Romanowska
Prof. dr hab. Maria Romanowska jest specjalistą w zakresie zarządzania strategicznego i autorką licznych książek i artykułów z tego zakresu. Jej podręczniki z zakresu analizy i planowania strategicznego: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa (napisana wspólnie z prof. Grażyną Gierszewską) i Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie są wykorzystywane w całej Polsce i miały po kilka wydań. 
Drugim obok zarządzania strategicznego obszarem zainteresowań naukowych prof. Marii Romanowskiej są przekształcenia strukturalne przedsiębiorstw. Jest współautorką książek z tej tematyki. Prowadziła również duże badania nad problemem powstawania i przekształceń polskich grup kapitałowych.
Prof. dr hab. Maria Romanowska jest członkiem prezydium Komitetu Nauk o Zarządzaniu Polskiej Akademii Nauk, członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, recenzentem wielu prac doktorskich i habilitacyjnych, wypromowała kilkunastu doktorów i poświęca wiele uwagi rozwojowi młodych pracowników nauki.
 
dr hab., prof. SGH Waldemar Rogowski
Prof. dr hab. Waldemar Rogowski jest kierownikiem Zakładu Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego). Dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów Korporacyjnych wiodących instytucji finansowych, obecnie Dyrektor Departamentu Metod Ratingowych w Biurze Informacji Kredytowej SA. Autor licznych publikacji z dziedziny finansów, m.in. Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, (książka nominowana do nagrody βeta dla najlepszej publikacji z zakresu zarządzania finansami) oraz Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych,  (współautor A. Michalczewski). Ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO, przez wiele lat recenzent wycen przedprywatyzacyjnych w Ministerstwie Skarbu Państwa.

prof. dr hab. inż. Michał Trocki
Absolwent Politechniki Warszawskiej, kierunku Organizacja i Zarządzanie Przemysłem. Zajmuje się problemami zarządzania działalnością gospodarczą, zarówno od strony naukowej jak też praktycznej. Związany z dwoma ośrodkami naukowymi: najpierw z Instytutem Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej, a obecnie z Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest profesorem nauk ekonomicznych, doktorem habilitowanym w zakresie nauk o zarządzaniu. Zainteresowania prof. Michała Trockiego koncentrują się wokół zagadnień zarządzania dużymi organizacjami gospodarczymi: wielkimi przedsiębiorstwami, grupami kapitałowymi, złożonymi przedsięwzięciami (projektami). W tej dziedzinie prowadzi działalność naukową, dydaktyczną, szkoleniową, konsultingową i doradczą. Między innymi brał udział w opracowywaniu projektów zarządzania dla: Rolimpexu, Stalexportu, Hortexu, Mostostalu Kraków, Rafinerii Gdańskiej, PŻM/Żeglugi Polskiej, PSE, PZU, Ciechu, Mostostalu – Warszawa, Telekomunikacji Polskiej, PZU SA i wielu innych. Jako Doradca Ministra Finansów brał udział w opracowywaniu projektu reformy Centrum Gospodarczego Rządu. Od 1995 roku do 1999 związany był z narodowymi funduszami inwestycyjnymi pełniąc funkcje Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Drugiego NFI. Pracował również jako główny specjalista w Biurze Organizacji i Zarządzania Dyrekcji Spółki TP S.A. oraz w Biurze Rozwoju i Organizacji PZU S.A. Jest autorem ok. 150 publikacji z dziedziny organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą w tym publikacji książkowych z zakresu metod organizatorskich, grup kapitałowych, zarządzania projektami, outsourcingu.
dr hab., prof. SGH Piotr Wachowiak
Prorektor  ds. nauki i zarządzania SGH, dyrektor Instytutu Zarządzania. Sekretarz Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczący Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Jest absolwentem Wydziału Handlu Wewnętrznego SGPiS, kierunku Organizacja i zarządzanie.  Od 28 lat ma związki z praktyką gospodarczą pracując na stanowiskach kierowniczych w różnych organizacjach. Między innymi. był zastępcą dyrektora Zarządu Domów Komunalnych Warszawa- Śródmieście, Dyrektorem Wydziału Budynków Komunalnych Urzędu Gminy Warszawa- Centrum oraz zastępcą dyrektora Zarządu Dzielnicy Żoliborz – członkiem Zarządu Dzielnicy i Kanclerzem SGH. Specjalizuje się w problematyce: zarządzania ludźmi w organizacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi badania naukowe na temat: polityki personalnej w przedsiębiorstwach działających w Polsce, negocjacji, pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi zajęcia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, MBA i podyplomowych.
Autor lub współautor wielu publikacji na temat negocjacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzania zasobami ludzkimi , pomiaru kapitału intelektualnego i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, społecznej odpowiedzialności biznesu. Między innymi następujących książek: „ Profesjonalny menedżer. Umiejętności pełnienia ról kierowniczych”, „Kierowanie zespołem projektowym”, „.Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa”, „ Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego”, „Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowe”, „ Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw”, „ Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna”, „ Prezentacja profesjonalna. Teoria i praktyka”, „ Człowiek w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka”, „ Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar”. Jest również współautorem podręczników do szkół ponadgimnazjalnych: „Przedsiębiorczości bez tajemnic” oraz „Ekonomia bez tajemnic”. Współpracuje z firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi. Bierze udział w opracowywaniu ekspertyz dla przedsiębiorstw oraz w szkoleniach dla kadr menedżerskich.
Członek Rady Programowej Dwumiesięcznika E-mentor. Członek Jury Konkursu „ Raporty społecznie” oraz Konkursu „ Teraz Polska Promocja” a także członek Kapituły Programu Certyfikującego Inwestor w Kapitał Ludzki. Sekretarz Podkomitetu Naukowego Olimpiady Przedsiębiorczość. Założyciel i członek Rady Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH. Przewodniczący Rady Nauczycieli Dziecięcego Uniwersytetu Naukowego.

dr hab., prof. SGH, Sławomir Winch
Socjolog – szkoleniowiec, doktor nauk ekonomicznych w zakresie organizacji i zarządzania, odpowiedzialny za przygotowanie i realizację zajęć treningowych. Pracownik Szkoły Głównej Handlowej, prowadzący od 1991 roku zajęcia z zakresu negocjacji w ramach studiów podyplomowych SGH oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego; trener z zakresu negocjacji dla przedstawicieli kilkudziesięciu firm różnych branż; współautor ok. 20 publikacji z zakresu technik negocjacji w tym: Anna Winch. i Sławomir Winch, Negocjacje – jednostka, organizacja, kultura, Difin.

dr hab., prof. SGH Paweł Wyrozębski
Dr hab. Paweł Wyrozębski, profesor SGH, absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing SGH. Koordynator studiów magisterskich na nowym kierunku Zarządzanie projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Współorganizator i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH oraz Podyplomowych Studiów Oceny i Audytu Projektów. Wykładowca programu Master of Business Administration Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (SGH-WUM MBA). Certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania projektami (PRINCE2® i AgilePM®), ryzykiem (M_o_R®), portfelami (MoP®) i programami projektów (MSP®) oraz facylitacji (Metodyka Process Iceberg®). Kierownik, współorganizator i konsultant projektów naukowo-badawczych, doradczych i szkoleniowych. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania projektami, w tym szczególnie biur zarządzania projektami (autor pierwszej polskiej książki nt. PMO), metodykami zarządzania projektami i zarządzaniem wiedzą w projektach (rozprawa habilitacyjna). W tych dziedzinach prowadzi działalność naukową, publikacyjną, dydaktyczną i doradczą. Członek stowarzyszeń fachowych i propagator idei zarządzania projektami także poza środowiskiem akademickim.