Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe studia „Kadry i płace” : Wykładowcy
Podyplomowe studia „Kadry i płace”
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wykładowcy

 

 
dr hab. Przemysław Banasik, prof. nadzw. PG

Pracuje w Zakładzie Prawa Gospodarczego Katedry Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, sędzia. W latach 2010 – 2013 Prezes Sądu Rejonowego w Wejherowie, a w latach 2013 – 2017 Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku. Praca habilitacyjna mieściła się w subdyscyplinie zarządzanie publiczne, a dotyczyła zarządzania sądem (monografia habilitacyjna pt. „Sąd zaangażowany społecznie – pożądany kierunek zmian”, Warszawa 2017, Wydawnictwo C.H. Beck). W jego poszukiwaniach naukowych wyróżnić można trzy obszary badawcze: zaangażowanie społeczne sądów, współpraca międzyorganizacyjna w ramach sądownictwa (Nowe kierunki w zarządzaniu wymiarem sprawiedliwości, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014, Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych. Część I Prawo, red.,, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015 oraz cz. II Zarządzanie i Ekonomia, red., Wydawnictwo C.H. Beck,, Warszawa 2016, Zarządzanie wymiarem sprawiedliwości - w kierunku spójnego systemu i budowania wartości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015) i przestrzeni wymiaru sprawiedliwości – perspektywa makro oraz otoczenie instytucjonalno-prawne przedsiębiorczości.
Prowadzi wykłady m. in. z prawa gospodarczego, prawa pracy oraz z zarządzania organizacjami pozarządowymi. Jest autorem lub współautorem licznych publikacji z zakresu swojej specjalizacji, m. in. z zakresu prawa pracy, w tym: Jak wygrać z mobbingiem, Scientific Publishing Group, 2004, Sytuacja pracodawców zatrudniających pracowników na umowy na czas określony po wyroku ETS z dnia 13 marca 2014 r. (C38/13), Pieniądze i Więź 2(63) 2014, Spółdzielczy Instytut Naukowy, Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w powiecie gdańskim poprzez elastyczne formy zatrudnienia [w:] Rynek pracy w województwie pomorskim i jego uwarunkowania gospodarcze i społeczne, Gdańska Szkoła Wyższa 2015, Dyskryminacja a dysproporcje płacowe w orzecznictwie sądowym ze szczególnym uwzględnieniem pracowników wymiaru sprawiedliwości, Prawo i Więź Nr 4 2014, Identyfikacja czynników wpływających na wysokość kosztów pracy oraz czynników od nich zależnych, Pieniądze i Więź R. 12 2009, Analiza kosztów pracy w ramach zatrudnienia tradycyjnego i elastycznego w relacji do wydajności pracy w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej, Pieniądze i Więź Nr 1 2010. Autor wdrożonych w sądach powszechnych dobrych praktyk zarządczo – organizacyjnych pt. Sąd w otoczeniu społecznym, Sąd jako organizacja samoucząca się i Poprawa wizerunku sądu.
Bierze także udział w projektach naukowo - badawczych, w tym o charakterze międzynarodowym: Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004 /2012 - koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów – grant Narodowe Centrum Nauki UMO-2013/09/B/HS4/03605, Budowa sprawności organizacyjnej jednostek wymiaru sprawiedliwości na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa NR 32771, Narastanie niestabilności w gospodarce globalnej i jej wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw w Polsce. Część III. KNOP/S15/01/15. Rola wymiaru sprawiedliwości a ograniczania niestabilności w gospodarce, PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury 2011 – 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Od ponad 20 lat wykonuje zawód sędziego, obecnie w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku.Bożena Goliszewska-Chojdak

Ekonomista, ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego dla osób fizycznych, autor wielu publikacji o tej tematyce. Czynny praktyk z 20-letnim doświadczeniem w działach kadrowo-płacowych podmiotów komercyjnych. Prowadzi działalność doradczą i audytorską, szkoleniowiec. 
Od 2010 r. związana z grupą wydawniczą INFOR PL S.A. jako redaktor merytoryczny  miesięcznika „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń”, a w latach 2012-2013 jako redaktor prowadzący miesięcznik „Sposób na Płace”.  
dr Joanna Górska

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzania, stały współpracownik Kolegium Nauk  o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Ekspert i praktyk w obszarze kadr, płac, benefitów i świadczeń pracowniczych z długoletnim doświadczeniem zawodowym. W ramach współpracy z SGH i UW promotor ponad 230 prac magisterskich, licencjackich i podyplomowych, współautor licznych publikacji z zakresu HR.

Kompetencje i doświadczenie zawodowe:
 • w obszarze HR w dużej organizacji (ponad 1800 zatrudnionych) z udziałem wszystkich interesariuszy, w tym działalność związana z doskonaleniem i rozwojem procesów oraz systemów HR, komunikacją wewnętrzną firmy, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru HR oraz działań promocyjno-wizerunkowych firmy (m.in. komunikacja w projektach kadrowych),
 • praktyczne doświadczenie w obszarze zarządzania karierą i rozwojem pracowniczym (definiowanie kompetencji, ich ocena i doskonalenie, carrier coaching i planowanie sukcesji),
 • biegła znajomością przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz przepisów podatkowych, a także praktyczna umiejętność pracy w programach kadrowo-płacowych oraz programie Płatnik.


mgr Marlena LIkos

Marlena Likos jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie skończyła magisterskie studia prawnicze. Jest radcą prawnym - ukończyła aplikację radcowską w OIRP w Warszawie.
Ekspert i praktyk prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz postępowania administracyjnego.
Od 2010 r. zawodowo związana z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Aktualnie kieruje działem kadr i płac w jednym z warszawskich Oddziałów. Odpowiada za realizację zadań obsługi kadrowej pracowników, wypłat należności ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych oraz polityki szkoleniowej, socjalnej i wprowadzania polityki kadrowej. W trakcie pracy do 2013 r. zajmowała się obsługą prawną, w tym reprezentowaniem Zakładu jako pełnomocnik procesowy. Następnie pełniła funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału Ubezpieczeń i Składek. Zajmowała się wówczas m.in. prowadzeniem postępowań wyjaśniających w zakresie ubezpieczeń społecznych, w tym wydawaniem decyzji administracyjnych.
Marlena Likos od 2012 r. prowadzi także szkolenia dla klientów i pracowników Zakładu, w tym z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Była współorganizatorem i prowadzącą warsztaty dla pracowników różnych komórek Oddziału. Pracowała w zespołach roboczych. Brała czynny udział w wydarzeniach propagujących wiedzę z zakresu działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych -  w tym zakresie współpracowała m.in. z ogólnopolską organizacją pracodawców, szkołami, urzędami i organizacjami. Jako ekspert prowadziła cykl szkoleń dla przedstawicieli biur rachunkowych. mgr Katarzyna Stradowska

Katarzyna Stradowska jest wieloletnim pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Uczestniczyła we wdrażaniu reformy ubezpieczeń społecznych prowadząc szkolenia dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, płatników składek, biur rachunkowych i ubezpieczonych. 
W latach 2007 – 2019 kierowała Wydziałem Ubezpieczeń i Składek a obecnie pełni obowiązki zastępcy kierownika Inspektoratu Warszawa – Praga Północ.
Katarzyna Stradowska bierze udział w wydarzeniach promujących wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych m.in. dla ogólnopolskiej organizacji pracodawców: Pracodawcy RP oraz w Programie  „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” realizowanym przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji (CPBiL) we współpracy z Centrum  Banków Polskich.
W ramach tego Programu jako ekspert ZUS prowadzi wykłady, podczas których prezentuje system ubezpieczeń społecznych.

Wieczorek-Aneta_wykladowca.jpg
mgr Aneta Wieczorek

Jest wieloletnim pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Aktualnie pełni obowiązki zastępcy naczelnika Wydziału Ubezpieczeń i Składek w jednym z Warszawskich Oddziałów. Zajmuj się min. prowadzeniem postępowań wyjaśniających w zakresie ubezpieczeń społecznych, w tym wydawaniem decyzji administracyjnych. W swojej dotychczasowej pracy analizowała również poprawność składanych przez płatników składek dokumentów oraz była odpowiedzialna za poprawność wykonywanych korekt dokumentów na koncie płatnika i ubezpieczonego.
Od 2015r. prowadzi szkolenia m.in. dla pracowników i klientów Zakładu z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Krasowski Romuald_wykladowca.jpg
Romuald Krasowski

Absolwent pedagogiki oraz absolwent zarządzania (w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie). Ukończył studia podyplomowe z rachunkowości i podatków, a także z prawa pracy.
Menedżer w firmach handlowych (FMCG) oraz dziennikarz (m.in. w PAP S.A.). Od ponad 17 lat pracownik II Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przez 16 lat kierujący wydziałem płac, a następnie wydziałem administracyjno-gospodarczym. Obecnie koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji w II O/ZUS.
Propaguje wiedzę na temat ubezpieczeń społecznych m.in. prowadząc wykłady w szkołach wyższych i średnich oraz w ramach Programu  „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” realizowanym przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji (CPBiL) we współpracy z Centrum  Banków Polskich.
Uczestniczył w testach i wdrożeniu nowej wersji programu Płatnik umożliwiającej pobieranie danych z ZUS.
Doświadczony szkoleniowiec z zakresu ubezpieczeń społecznych, płac i kadr oraz programu Płatnik.

Krystyna Marciniak

Z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych związana jest od 2005 roku. 
Jest Starszym Specjalistą w Wydziale Ubezpieczeń i Składek na stanowisku ds. Konta Ubezpieczonego. 
W swojej pracy analizuje poprawność składanych dokumentów przez płatników. Odpowiada za  poprawność wykonywanych korekt na koncie Płatnika i Ubezpieczonego. Pomaga płatnikom przy wysyłce  dokumentów za pomocą  programu  Płatnik, co, zwłaszcza po uruchomieniu Interaktywnego Płatnika Plus przysparza im niejednokrotnie wiele problemów. Prowadzi szkolenia dla płatników składek.dr hab. Sylwia Morawska, prof. SGH

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, prokurator.
Praca habilitacyjna mieściła się w ekonomii instytucjonalnej, a dotyczyła upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorców w kryzysie (monografia habilitacyjna pt. Przedsiębiorca w obliczu upadłości. Diagnoza o propozycje zmian systemu instytucjonalnego w Polsce, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2013). W jej poszukiwaniach naukowych od lat zajmuje się problematyką upadłości, sądowej restrukturyzacji przedsiębiorstw w kryzysie oraz systemem sankcji w prawie gospodarczym. W obszarze zainteresowań naukowych pozostaje także sprawność sądownictwa powszechnego.
Bierze także udział w projektach naukowo - badawczych, w tym o charakterze międzynarodowym: Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004 /2012 - koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów – grant Narodowe Centrum Nauki UMO-2013/09/B/HS4/03605, Budowa sprawności organizacyjnej jednostek wymiaru sprawiedliwości na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa NR 32771, Narastanie niestabilności w gospodarce globalnej i jej wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw w Polsce. Część III. KNOP/S15/01/15. Rola wymiaru sprawiedliwości a ograniczania niestabilności w gospodarce.
Od ponad 20 lat wykonuje zawód prokuratora, obecnie w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.

tomasz_rostkowski_2020-.jpg
dr hab. Tomasz Rostkowski, prof. SGH

Pracownik Instytutu Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od ponad 20 lat działa w środowisku HR. W doradztwie pracował w Neumann Management Institute, był współzałożycielem i Prezesem Zarządu HRK Partners S.A., pełnił funkcje Dyrektora Personalnego – Pełnomocnika Zarządu. Obecnie jest ekspertem Core Business Institute i Głównym Ekonomistą Pracodawców RP.
Budował narzędzia zarządzania Kapitałem Ludzkim oraz prowadził liczne projekty z obszaru budowy i optymalizacji organizacji. Obszary jego specjalizacji to budowanie strategii ZKL oraz projektowanie i wdrażanie efektywnych systemów zarządzania. Jego doświadczenie obejmuje też doradztwo w projektach rozwoju kompetencji (budowa systemów kompetencyjnych, ocen okresowych oraz narzędzi AC/DC) oraz realizację projektów zarządzania zmianami na poziomie regulacji prawnych (państwa), grup przedsiębiorstw i organizacji publicznych, poszczególnych przedsiębiorstw i grup pracowników. Prowadził badania systemów wynagradzania, dobrych praktyk ZKL, doradztwa zawodowego, rynku pracy, kompetencji menedżerskich i przywództwa. Jest autorem wielu książek oraz ponad 200 artykułów, raportów i ekspertyz o tematyce Zarządzania Kapitałem Ludzkim.
Stale współpracuje z licznymi przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi w Polsce i za granicą zarówno w zakresie poprawy efektywności przedsiębiorstw i administracji publicznej, jak też usprawniania wszelkich działań mających wpływ na sukces osób na rynku pracy oraz rozwój pracodawców, którzy ten sukces mogą zapewnić.Monika Smulewicz

Dyrektor Zarządzająca outsourcingiem rachunkowości, kadr i płac w Grant Thornton Odpowiada za kształtowanie oferty, procedur oraz standardów świadczenia usług outsourcingowych. Podejmuje kluczowe decyzje w zakresie rozwoju biznesu oraz działań komunikacyjno-marketingowych. Na bieżąco czuwa nad realizacją kilkuset kontraktów outsourcingowych, efektywnie kontrolując i zarządzając pracą kilkudziesięciu zespołów projektowych. Pasjonatka prawa pracy z dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych.
Założycielka Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego „O kadrach i płacach z pasją”. Pomaga specjalistom w osiągnięciu mistrzostwa zawodowego, a pracodawcom i przedsiębiorcom zapewniam spokojny sen. Edukuje pracowników i menedżerów w obszarze prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń oraz tego, jak efektywnie i zgodnie z prawem zarządzać kapitałem ludzkim w organizacjach. Jej misją jest edukacja i integracja środowiska HR.Agnieszka Wachowicz

Doświadczony specjalista w sprawach kadrowo-płacowych z 18 letnią praktyką. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i BHP.
Swoje kompetencje zawodowe rozwijała  w wewnętrznych działach kadrowo-płacowych jak  również w outsourcingu.
Aktualnie pracuje jako menedżer w dziale usług kadrowo-płacowych, kieruje kilkuosobowym zespołem specjalistów, sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją projektów outsourcingowych w zakresie płac i kadr. Wspiera Klientów w podejmowaniu decyzji personalnych zgodnie z przepisami prawa pracy.
Wieloletni trener w zakresie kadr i płac (od 2007), systematycznie zaangażowana w realizację projektów szkoleniowych dedykowanych specjalistom ds. kadr i wynagrodzeń.


Sobolewski-Oskar_wykladowca.jpg
Oskar Sobolewski

Prawnik w Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy Sp.k. Ekspert Instytutu Emerytalnego. Prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych publikacji dotyczących zagadnień systemu emerytalnego, aktywny komentator prasowy. Doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor pierwszej pracy magisterskiej o Pracowniczych Planach Kapitałowych pt. „Quasi obowiązek pracownika w Pracowniczych Planach Kapitałowych”, napisanej pod kierunkiem profesor Małgorzaty Gersdorf.
Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. podczas 2-letniej współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, gdzie zajmował się III filarem emerytalnym i orzecznictwem lekarskim. Współtworzył raport „Przegląd systemu emerytalnego – Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności”.
Współautor publikacji:
 • Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych (C.H. Beck 2020)
 • Instrukcje księgowe i podatkowe (C.H. Beck 2020)
 • PPK w urzędzie – jak tworzyć i prowadzić PPK w jednostkach sektora finansów publicznych (Wiedza i praktyka 2020)
 • Pracownicze Plany Kapitałowe – wdrożenie w praktyce (C.H. Beck 2020)
 • Jak prowadzić PPK 50 porad dla pracodawców w pytaniach i odpowiedziach (Wiedza i praktyka 2019)
 • System emerytalny 2020 (Infor 2019)
 • Pracownicze Plany Kapitałowe. Kompendium dla pracodawców (Infor 2019)
 • Pracownicze Plany Kapitałowe – praktyczny poradnik dla podmiotów zatrudniających (ODDK 2019)
 • PPK w firmie. Tworzenie, obowiązki informacyjne, rozliczanie wpłat (Wiedza i praktyka 2019)
 • Społeczny Przegląd Emerytalny 2019 (Instytutu Emerytalny 2019)
Autor wielu artykułów prasowych dotyczących problematyki systemu emerytalnego, publikowanych na łamach dzienników, takich jak Rzeczpospolita i Gazeta Prawna, a także portali internetowych onet.pl,  businessinsider.pl, prawo.pl, money.pl i superbiz.pl. Aktywny komentator zagadnień związanych z systemem emerytalnym, wielokrotnie goszczący w programach realizowanych przez wp.pl, money.pl i radio TOK FM. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń, które realizował m.in. we współpracy z Ideoria Sp. z o.o. oraz Portalem Kadrowym.


 
dr hab. Aleksander Werner, prof. SGH

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, doktor habilitowany nauk prawnych, doktor nauk ekonomicznych, doradca podatkowy, radca prawny, były pracownik urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
We zakresie nauk ekonomicznych prof. Aleksander Werner obronił w SGH pracę doktorską pt. „Pomoc publiczna dla przedsiębiorców a ochrona konkurencji”. Przewód habilitacyjny przeprowadzony na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku dotyczył prawa podatkowego (monografia habilitacyjna pt. „Adekwatność sytuacji prawnopodatkowej polskich przedsiębiorców dla ich roli w gospodarce, wyd. SGH, Warszawa 2013 r.).
Prof. Aleksander Werner jest zatrudniony w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw SGH, gdzie od kilku prowadzi wykłady m.in. z prawa podatkowego, prawa ochrony konkurencji, prawa rynku kapitałowego oraz prawa gospodarczego. Jest autorem wielu publikacji z zakresu swojej specjalizacji.
Od ponad 10 lat wykonuje zawód radcy prawnego i jest partnerem zarządzającym w Kancelarii Radców Prawnych Werner i Wspólnicy. Wcześniej Aleksander pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i zasiadał w samorządzie radców prawnych. Brał także udział w wielu projektach, w tym o charakterze międzynarodowym z zakresu m.in. sektora podatkowego, finansowego, pomocy państwa, infrastruktury energetycznej, górniczego i ochrony środowiska.

Piotr-Karwat.jpg
dr Piotr Karwat

Doktor nauk prawnych, radca prawny; adiunkt w Zakładzie Prawa Podatkowego i Celnego w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, partner w kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy w Warszawie. Członek International Fiscal Association. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego dotyczących m.in. opodatkowania spółek, cen transferowych, przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, regulacji UE z zakresu VAT.


Katarzyna-Kimla.jpg 
dr Katarzyna Kimla-Walenda

Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  Zawodowo związana z obszarem podatków i finansów od ponad 9 lat. Pracowała w największych firmach doradztwa podatkowego, gdzie zajmowała się zarówno obsługą podatkową fuzji i przejęć, jak i bieżącym doradztwem podatkowym, a także w jednej z największych firm branży FMCG odpowiadając za sprawozdawczość i planowanie finansowe. Posiada także doświadczenie w sektorze publicznym. Jako radca ministra w Ministerstwie Finansów w ramach wykonywanych zadań uczestniczyła w projektach zarówno legislacyjnych z zakresu przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, jak i analitycznych współpracując m.in. z Międzynarodowym Funduszem Walutowym przy kalkulacji luki w VAT. Swoje doświadczenia zawodowe łączy z działalnością naukową. Jej zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim na zagadnieniach prawa podatkowego, ekonomicznej analizy regulacji podatkowych oraz wpływie podatków na funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce. Stypendystka projektu badawczego „Sprawiedliwość wynagradzania”. Współprowadzi zajęcia na studiach magisterskich i licencjackich z zakresu podstaw prawa, prawa podatkowego i prawa gospodarczego.

Jaroslaw-Sekita.jpg
Jarosław Sekita

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Doradca podatkowy. W latach 1995 - 1996 pracownik Ministerstwa Finansów (Departament Podatków Bezpośrednich i Opłat). Od 1996 pracownik merytoryczny spółki doradztwa podatkowego. Od 2006 r. członek zarządu oraz doradca podatkowy w Meritum Doradcy Podatkowi Sp. z o.o. Specjalizacja: podatki dochodowe oraz międzynarodowe prawo podatkowe. Autor książek: Opodatkowanie dochodów z udziałów i akcji Warszawa 1996, Opodatkowanie dochodów zagranicznych Warszawa 1998, Problemy podatkowe w spółkach kapitałowych Warszawa 2000, Opodatkowanie obrotu wierzytelnościami Warszawa 2005, Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z inwestowania i lokacji majątku Warszawa 2011 r., Podatki dochodowe. 522 wyjaśnienia i interpretacje Warszawa 2015 r., Rozliczanie podatku u źródła, Warszawa 2017 r., Rozliczanie dochodów z pracy pracowników polskich za granicą i pracowników zagranicznych w Polsce, Warszawa 2018, Obowiązki płatników PIT w 2020 roku. Opodatkowanie dochodów z pracy, działalności wykonywanej osobiście oraz świadczeń od samorządów terytorialnych, Warszawa 2020 r. Współautor licznych pozycji z zakresu prawa podatkowego. Autor artykułów m.in. w Rzeczpospolita, Rachunkowość, Przegląd Podatkowy. Wieloletni wykładowca dla praktyków podatkowych.

dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH

Socjolog, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie organizacji i zarządzania, profesor nadzwyczajny SGH w Warszawie. Konsultant w zakresie zarządzania oraz trener zespołów w firmach produkcyjno-handlowo-usługowych. Autor ok. 20 publikacji  z zakresu negocjacji, przywództwa oraz kultury organizacyjnej w tym: Negocjacje – jednostka, organizacja, kultura, Difin, Warszawa 2010; Substytuty przywództwa w przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa 2016.  Specjalizuje się w problematyce negocjacji, kultury organizacyjnej przedsiębiorstw i przywództwa. Członek Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.


mgr Anna Zielińska

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.
Od 2015 r. związana z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jest specjalistą w Wydziale Ubezpieczeń i Składek na stanowisku ds. orzecznictwa.
W swojej pracy odpowiada za rozstrzyganie spraw z zakresu zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu, zbiegów tytułów ubezpieczeń, zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego, zasad ustalania podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia, zasad finansowania składek, wysokości należnych składek,  zasad i terminów opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, porządkuje dane na kontach osób ubezpieczonych.
Odpowiada za prowadzenie postępowań wyjaśniających i przygotowuje decyzje administracyjne.