Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe studia „Kadry i płace” : Program
Podyplomowe studia „Kadry i płace”
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 
Program studiów podyplomowych Kadry i płace
Nazwa przedmiotu Wymiar godzin
Prawo pracy 41
Podstawy naliczania wynagrodzeń 6
Naliczanie wynagrodzeń 35
Obowiązki służby BHP w zakładzie pracy 5
Obowiązki pracodawcy w zakresie ZUS oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 12
Obowiązki podatkowe wynikające z wynagrodzeń z umowy o pracę i umów cywilnych 18
Dokumenty kadrowo-płacowe w zakresie wynagrodzeń w tym akta osobowe 5
Zakładowe fundusze świadczeń socjalnych 6
Obowiązkowe wpłaty i dofinansowanie w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 5
Zasiłki z ubezpieczeń społecznych 15
Upadłość pracodawcy – uprawnienia pracowników 4
Organizacja kadr w przedsiębiorstwie 12
Negocjacje pracownicze 4
Zasady pracy w programie „Płatnik” 18
Zasady pracy w programie „Symfonia”, „Raks” i inne programy księgowe 12
Razem 198


Prawo pracy – w ramach przedmiotu Słuchacze nabywają wiedzę zarówno w zakresie teoretycznych, jak i praktycznych umiejętności rozwiązywania zadań sytuacyjnych występujących u każdego pracodawcy w zakresie zarządzania zasobami kadrowymi. Omawiane zagadnienia obejmują wszystkie wątki związane z funkcjonowaniem pracowników i pracodawcy w środowisku pracy, ich wzajemne relacje, prawa i obowiązki. Zdobyta wiedza ma przygotować Słuchacza do bycia efektywnym, „swoistym” przewodnikiem pracodawcy, a zarazem jego doradcą w rozwiązywaniu mniej i bardziej skomplikowanych problemów pracowniczych. Słuchacz przeprowadzany jest od zagadnień prostszych do bardziej skomplikowanych, szlifuje merytoryczny warsztat w zakresie wielu aktów prawnych obowiązujących w obszarze prawa pracy, uczy się je interpretować, wzajemnie wiązać i traktować prawo pracy jako całość, a nie jako wycinki poszczególnych aktów prawnych. Finalnie jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów pracowniczych.
 
Naliczanie wynagrodzeń – w ramach zajęć przewidujemy zajęcia z Podstaw naliczania wynagrodzeń i Naliczania wynagrodzeń:
 1. Wstęp do wynagrodzeń
  czego się dowiesz: co to jest wynagrodzenie, klasyfikacja wynagrodzeń, jakie systemy wynagrodzeń może zastosować pracodawca, wynagrodzenie minimalne i jego znaczenie,  
 2. Podstawy naliczania wynagrodzeń - od brutto do netto
  czego się dowiesz: w jaki sposób obliczyć wynagrodzenie netto pracownika: składki ZUS/zwolnienia składkowe, podatek dochodowy/ zwolnienia podatkowe, koszty uzyskania przychodu, kwota wolna od podatku, obciążenia składkowo-podatkowe różnych składników wynagrodzenia w praktyce;
 3. Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
  czego się dowiesz: jak obliczyć wynagrodzenie pracownika, jeżeli wynagrodzenie określone jest w stawce miesięcznej a pracownik nie przepracował pełnego miesiąca - choroba, inna przyczyna nieobecności, kilka nieobecności z różnych przyczyn, zmiana wymiaru czasu pracy i/lub wynagrodzenia w trakcie miesiąca.
 4. Wynagrodzenie za czas urlopu i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
  czego się dowiesz: w jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, jeżeli pracownik oprócz wynagrodzenia stałego otrzymuję zmienne składniki wynagrodzenia lub jego wynagrodzenie podstawowe ma charakter zmienny; w jaki sposób obliczyć wynagrodzenie za inne niż urlop wypoczynkowy zwolnienia płatne (np. tzw. urlopy okolicznościowe); jak wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop, ustalić współczynnik do ekwiwalentu; jakie inne składnik będą obliczane według zasad obowiązujących dla ekwiwalentu  
 5. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i pracę w porze nocnej
  czego się dowiesz: w jaki sposób obliczyć wynagrodzenie oraz dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, pojęcie normalnego wynagrodzenia; jak obliczyć dodatek za pracę w porze nocnej
 6. Wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych
  czego się dowiesz: w jaki sposób obliczyć wynagrodzenia osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy: umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menedżerski, zarząd, rada nadzorcza.

Obowiązki służby BHP w zakładzie pracy - celem zajęć jest zapoznanie Słuchaczy z problematyką obowiązków pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W trakcie zajęć zostaną Słuchaczom przedstawione uregulowania prawne, a także obowiązki z praktycznego punktu widzenia. W trakcie zajęć zostanie omówiono tematyka obowiązujących zasad w kontekście odpowiedzialności pracodawcy. Przeanalizowane zostaną przykłady praktyczne oraz zaprezentowane orzecznictwo sądów w tematyce BHP. Słuchacze będą mieli możliwość praktycznego przetestowania nabytej wiedzy na zaprezentowanych przykładach praktycznych, a także w trakcie konwersatorium dyskusyjnego. Zajęcia opierać się będą na połączeniu teorii z praktyką polegającą na omawianiu przykładów i analizie najczęściej występujących problemów.
 
Obowiązki pracodawcy w zakresie ZUS oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – celem zajęć jest budowanie świadomości ubezpieczeniowej Słuchaczy. Początkujący przedsiębiorcy zdobędą wiedzę niezbędną do prowadzenia własnej działalności. Dla pracowników kadr i biur rachunkowych to pełen zakres wiedzy niezbędnej do rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W formie wykładów i warsztatów zostanie zaprezentowany proces rozpoczęcia działalności gospodarczej, możliwości korzystania z ulg przysługujących w pierwszych latach prowadzonej działalności. Szczegółowo omówię obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika składek na ubezpieczenie własne, za zatrudnionych pracowników,  zleceniobiorców oraz zbiegi tytułów do ubezpieczeń.
 
Obowiązki podatkowe wynikające z wynagrodzeń z umowy o pracę i umów cywilnych – celem zajęć jest przedstawienie zasad ustalania elementów konstrukcyjnych podstawy opodatkowania pracowników (oraz osób uzyskujących dochody z działalności wykonywanej osobiście). Celem zajęć jest przybliżenie sposobu wykonywania obowiązków płatników (pracodawców i in.) pozwalające na praktyczne sporządzenie listy płac oraz uzyskanie danych wprowadzanych do programów księgowych wspomagających wykonanie obowiązków płatniczych. Blok zawiera opis ogólnych zasad prawnych oraz najczęściej występujących problemów w praktyce działalności płatników. Wykład zawiera liczne odniesienia do orzecznictwa sądów oraz praktyki skarbowej.
 
Zakładowe fundusze świadczeń socjalnych - celem zajęć jest zapoznanie Słuchaczy z tematyką zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym obowiązków pracodawcy w zakresie. W trakcie zajęć Słuchaczom zostanie przedstawiona problematyka związana zarówno z naliczaniem ZFŚS, jak i z wydatkowaniem środków. W oparciu o kazusy z praktyki Słuchacze będą mieli możliwość przećwiczenia na przykładach zasad funkcjonowania ZFŚS, z uwzględnieniem kwestii spornych oraz najczęściej sprawiających w praktyce problemy. Poza tym przeanalizowane zostaną przykłady praktyczne oraz zaprezentowane orzecznictwo sądów w tematyce ZFŚS. Zajęcia opierać się będą na połączeniu teorii z praktyką polegającą na omawianiu przykładów i analizie występujących problemów.
 
Obowiązkowe wpłaty i dofinansowanie w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) - celem zajęć jest zapoznanie Słuchaczy z tematyką PFRON, w tym obowiązków pracodawcy w zakresie, obowiązkowych wpłat oraz dofinansowania. W trakcie zajęć Słuchaczom zostanie przedstawiona problematyka z uwzględnieniem problemów praktycznych. Przeanalizowane zostaną przykłady praktyczne, a Słuchacze będą mieli możliwość przetestowania zdobytej wiedzy rozwiązując przykłady. Zajęcia opierać się będą na połączeniu teorii z praktyką polegającą na omawianiu przykładów i analizie występujących problemów.
 
Zasiłki z ubezpieczeń społecznych – celem zajęć jest zapoznanie Słuchaczy z problematyką Zasiłków z ubezpieczeń społecznych w oparciu o przykłady wynikające z praktyki, w tym prezentacja kwestii problemowych. Podczas zajęć szczególny nacisk zostanie położony na omówienie wątpliwości powstających przy przyznawaniu, a także obliczaniu zasiłków, bazując na obowiązujących przepisach, ale także na praktyce. Słuchacze będą mieli możliwość praktycznego przetestowania nabytej podczas kursu wiedzy na zaprezentowanych przykładach praktycznych. Zajęcia opierać się będą na połączeniu teorii z praktyką polegającą na omawianiu przykładów, analizie problemów.
 
Organizacja kadr w przedsiębiorstwie – w ramach przedmiotu organizacja kadr w przedsiębiorstwie Słuchacze nabywają praktyczną wiedzę na temat kluczowych celów działalności kadrowej, podziału zadań oraz organizacji współpracy zarówno wewnątrz działu kadr/zarządzania zasobami ludzkimi/zarządzania zasobami ludzkimi jak też kooperacji z innymi jednostkami organizacyjnymi, w tym przede wszystkim z ich menadżerami. Omawiane są dotychczasowe osiągnięcia organizacyjne i stosowane rozwiązania, które sprawdziły się w przeszłości, w tym takie, których stosowanie zostało niesłusznie zarzucone. Najważniejszym elementem jest jednak przygotowanie Słuchaczy do wyzwań przyszłości i stosowania w praktyce aktualnych, ale także przyszłościowych rozwiązań organizacyjnych podnoszącym efektywność, wynagrodzenia i prestiż pracowników kadr. Praktyczne ćwiczenia dotyczą problemów, z którymi borykają się pracownicy i menedżerowie przedsiębiorstw i na tej bazie opracowywane są konkretne propozycje rozwiązań, które mogą być wdrażane w organizacjach. Metoda zaliczenia przedmiotu pozostawiona jest wyborowi Słuchaczy jednak promowanym i najczęściej wybieranym rozwiązaniem jest przygotowanie praktycznej propozycji rozwiązania problemów często występujących w organizacjach w Polsce w zakresie motywowania, budowania pozytywnej atmosfery w pracy, czy skutecznego egzekwowania wysokich standardów współpracy w organizacji.
 
Zasady pracy w programie „Płatnik” – zajęcia skierowane są do osób rozpoczynających pracę z programem Płatnik służącym do przekazywania dokumentów do ZUS drogą elektroniczną, zamierzających poznać funkcjonalności programu, aby w pełni wykorzystać jego możliwości i ułatwić sobie pracę. Słuchacze zostaną również zapoznani z ogólnymi zasadami podlegania do ubezpieczeń społecznych dotyczącymi poszczególnych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń, ponadto zostaną zapoznani z zasadami wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych. Podczas wykładów zostaną przedstawione zasady opłacania składek na FP, FGŚP FEP i FS. Ponadto Słuchacze zostaną zapoznani z zasadami rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, z rodzajami dokumentów oraz z elektronicznym przekazem dokumentów przy wykorzystaniu programu Płatnik.
Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem wirtualnych stanowisk komputerowych w chmurze. Dzięki temu, nie ma konieczności instalowania oprogramowania i bazy danych przez Słuchaczy na własnych komputerach. Nad poprawnością rozwiązania czuwa dedykowany zespół informatyków z Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury SGH.