Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe studia Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kierowanie rozwojem i coaching : Wykładowcy
Podyplomowe studia "Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kierowanie rozwojem i coaching"
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wykładowcy

 
Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych dydaktyków – praktyków biznesu (zajmujących się m.in. doradztwem zawodowym, coachingiem, zarządzaniem rozwojem kompetencji). Wykładowcami są pracownicy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także osoby współpracujące z uczelnią, posiadające bogate doświadczenie praktyczne, dydaktyczne oraz naukowe.
 
Do prowadzenia zajęć na studiach zapraszamy m.in. następujących wykładowców:
 • Marta Juchnowicz (SGH)
 • ­Tomasz Rostkowski (SGH)
 • ­Dariusz Danilewicz (SGH)
 • ­­Beata Mazurek-Kucharska (SAN)
 • ­Łukasz Sienkiewicz (SGH)
 • ­Agnieszka Wojtczuk-Turek (SGH)
 • ­Agnieszka Wolińska-Skuza (Masconsulting)
 • Iwona Rostkowska
 • Anna Tychmańska
 • Anna Grochowska (WUP Warszawa)
 • Agata Kwiatkowska (Pracownia Rozwoju i Psychoterapii KU SOBIE)
 • prof. dr hab. Jakub Brdulak
 • prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki
 • dr Marzena Fryczyńska
 • prof. zw. dr hab. Marta Juchnowicz
 • dr Hanna Kinowska
 • prof. dr hab. Rafał Mrówka
 • prof. dr hab. Piotr Płoszajski
 • prof. dr hab. Waldemar Rogowski
 • prof. dr hab. Tomasz Rostkowski
 • dr Łukasz Sienkiewicz
 • prof. dr hab. Michał Trocki
 • dr Paweł Warowny
 • prof. dr hab. Piotr Wachowiak
 • dr Agnieszka Wolińska-Skuza
 • dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek
 • dr hab. Paweł Wyrozębski 

 Dariusz Danilewicz – doktor, specjalista z zakresu zarządzania w instytucjach komercyjnych i administracji publicznej. Doktor nauk ekonomicznych z dziedziny zarządzania, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Podyplomowego Studium Doskonalenia Pedagogicznego (SGH). Adiunkt w Instytucie Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, współpracownik Fundacji Rozwoju Kapitału Ludzkiego i Fundacji Think!. Pracował w Narodowym Banku Polskim.
Działalność naukowo-badawcza, szkoleniowa i doradcza, koordynator i ekspert w licznych projektach w następujących obszarach: efektywne zarządzanie organizacją, zarządzania zmianami, zarządzanie kapitałem ludzkim, edukacja ekonomiczna, zagadnienia rynku pracy, rozwój kompetencji osobistych.
Jest autorem kilkudziesięciu publikacji i artykułów naukowych z zakresu zarządzania, w szczególności zarządzania kapitałem ludzkim. Wykładowca na kilku studiach podyplomowych. Kierownik Studium Podyplomowego Doradztwo Zawodowe, Kierowanie Rozwojem i Coaching (SGH).Marta Juchnowicz – prof. dr hab., jest profesorem zwyczajnym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pełni funkcję dyrektora Instytutu Kapitału Ludzkiego oraz redaktora naczelnego czasopisma „Edukacja ekonomistów i menedżerów".
Posiada bogate doświadczenia w kierowaniu projektami badawczymi. Jest autorką i współautorką ponad 200 publikacji, w tym 27 książek.
Jest członkiem prezydium Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, przewodniczącą komisji konkursowej KNoP i PS PAN na najlepsze prace naukowe ze specjalności polityka społeczna, rynek pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi.
Współpracuje z praktyką, jako konsultant oraz realizator projektów wdrożeniowych w administracji publicznej i sektorze przedsiębiorstw /Członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Ministrze Gospodarki, Centralnego Zespołu ds. Wartościowania Najwyższych Stanowisk w Służbie Cywilnej w KPRM, Członek rad naukowych stowarzyszeń praktyków, m.in. Rady Programowej PSZK, prezes Fundacji Rozwoju Kapitału Ludzkiego/. Jest konsultantem w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie.
Pełniła różnorodne funkcje zarządcze w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, aktualnie jest dziekanem Studium Magisterskiego. Wykłada na wszystkich typach studiów, ma doświadczenie w prowadzeniu studiów doktoranckich i studiów podyplomowych, wypromowała 17 doktorów.Hanna Kinowska – doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Instytucie Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Związana z praktyką zarządzania kapitałem ludzkim od ponad 17 lat. Od 10 lat na stanowiskach kierowniczych. Zrealizowała liczne projekty usprawniające zarządzanie kapitałem ludzkim. Wdrożyła rozwiązania wspierające menedżerów w zarządzaniu pracownikami, budowaniu zaangażowania, realizacji celów biznesowych firmy. Odpowiadała za wycenę i pozyskiwanie kapitału ludzkiego. Kształtowała politykę i instrumentarium HR w szybkorosnącej organizacji – od greenfield do kilkutysięcznych struktur. Kierowała projektem ujednolicenia systemów wynagradzania i świadczeń po fuzji banków. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi zajęcia na studiach magisterskich i podyplomowych z dziedziny zarządzania kapitałem ludzkim, motywowania i wynagradzania pracowników.


Tomasz Rostkowski – prof. SGH dr hab., pracownik Instytutu Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 20 lat działa w środowisku HR. W doradztwie pracował w Neumann Management Institute, był współzałożycielem Prezesem Zarządu HRK Partners S.A., pełnił funkcję Dyrektora Personalnego – Pełnomocnika Zarządu.
Budował narzędzia zarządzania Kapitałem Ludzkim oraz prowadził liczne projekty z obszaru budowy i optymalizacji organizacji. Obszary jego specjalizacji to budowanie strategii ZKL oraz projektowanie efektywnych systemów zarządzania. Jego doświadczenie obejmuje też doradztwo w projektach rozwoju (budowa systemów kompetencyjnych, ocen okresowych oraz narzędzi AC/DC) oraz realizację projektów zarządzania zmianami na poziomie regulacji prawnych (państwa), grup przedsiębiorstw i organizacji publicznych, poszczególnych przedsiębiorstw i grup pracowników. Prowadził systemów wynagradzania, dobrych praktyk ZKL, doradztwa zawodowego, rynku pracy, kompetencji menedżerskich i przywództwa.
Prowadził szereg konferencji oraz sympozjów. Jest autorem wielu książek i ponad 100 artykułów o tematyce Zarządzania Kapitałem Ludzkim.
Stale współpracuje z licznymi przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi w Polsce i za granicą.


Łukasz Sienkiewicz – doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, pracownik naukowy Instytutu Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w zarządzaniu kapitałem ludzkim oraz problematyce rynku pracy. Kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze badań rynku pracy zdobywał pracując w instytutach badawczych (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Instytucie Badań Edukacyjnych) oraz jako niezależny ekspert w szeregu projektów badawczych, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Prezes Zarządu Instytutu Analiz Rynku Pracy.
Od 2009 r. ekspert Europejskiego Obserwatorium Polityk Zatrudnienia (European Employment Policy Observatory) przy Komisji Europejskiej (Dyrektoriat ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego) oraz ekspert krajowy w zakresie prognozowania zapotrzebowania na umiejętności i rozwoju sytuacji na rynku pracy przy CEDEFOP – Europejskim Centrum Rozwoju Szkoleń Zawodowych (od 2013 r.).
W latach 2012–2015 kierownik projektu Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa (po stronie SGH), realizowanego w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach którego powstało innowacyjne i unikalne w skali kraju Narzędzie Pomiaru Kapitału Ludzkiego. Od 2012 r. Przewodniczący Zespołu Młodych „Rozwój Kapitału Ludzkiego” przy Komitecie Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN.
Prowadzi szereg szkoleń i zajęć w ramach studiów podyplomowych z zakresu problematyki zarządzania kapitałem ludzkim, pomiaru kapitału ludzkiego, wartościowania pracy i kompetencji, ocen okresowych pracowników, rekrutacji i selekcji pracowników, rozwoju pracowników, zintegrowanych systemów zarządzania zasobami ludzkimi opartymi na kompetencjach, zarządzania karierą, zarządzania talentami, patologii ZZL, strategicznego ZZL, oraz rynku pracy. W latach 2012–2016 kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi z Uwzględnieniem Standardów Europejskich w SGH.
Autor i współautor ponad 70 recenzowanych publikacji naukowych (w tym: Pomiar kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie. Perspektywy badawcze, red. Ł. Sienkiewicz, PARP, Warszawa, 2015; Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie, red. Ł. Sienkiewicz, IBE, Warszawa 2013; Standardy kwalifikacji zawodowych wobec wymagań rynku pracy, red. Ł. Sienkiewicz, IPiSS, Warszawa 2007; Juchnowicz M., Sienkiewicz Ł., Jak oceniać pracę? Wartość stanowisk i kompetencji, Difin, Warszawa, 2006) oraz ponad 80 ekspertyz dla Komisji Europejskiej i praktyki gospodarczej.
Agnieszka_Wojtrczuk-Turek.jpg

Dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia, habilitacja z zarządzania. Adiunkt w Instytucie Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się problematyką zachowań organizacyjnych, kreatywności i innowacyjności, dopasowania do organizacji, kompetencji i postaw w miejscu pracy oraz społecznymi aspektami zarządzania kapitałem ludzkim. Wykładowca na studiach podyplomowych i MBA. Ekspert projektów realizowanych w ramach EFS, dotyczących kompetencji zawodowych oraz projektów realizowanych na zlecenie PARP, MKiDN, IBE, NCN. Jest autorką artykułów naukowych oraz monografii: Wspieranie produktywności pracowników wiedzy. Rola zarządzania zasobami ludzkimi i dopasowania człowiek-organizacja, PWN, Warszawa 2016, Zachowania innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa 2012, Rozwijanie kompetencji twórczych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010. Członek Zespołu Młodych przy Komitecie Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji oraz Kurasia Business and Economics Society. Stażystka Northeastern Illinois University w Chicago (USA). Pracę naukową łączy z doradztwem, szkoleniami i coachingiem.​Agnieszka Wolińska-Skuza – doktor, ekspert ds. zarządzania strategicznego, zarządzania kapitałem ludzkim, trener biznesowy, mentor. Ukończyła Szkołę Główną Handlową z tytułem doktora nauk ekonomicznych, University of Westminster w Londynie, Trinity College of London. Przez 11 lat pracowała w międzynarodowej firmie doradczej KPMG, współtworząc politykę personalną firmy w Polsce i zagranicą (region CEE i EMA). Współpracowała z firmą Telos Partners International. Obecnie zarządza firmą MasConsulting, specjalizującą się w doradztwie strategicznym i operacyjnym. Doradza klientom w zakresie zarządzania zmianą, buduje i wdraża strategie komunikacji wewnętrznej, przeprowadza audyty personalne. Prowadzi wykłady i badania naukowe w Szkole Głównej Handlowej, zasiada w Zarządzie PWN Warsaw – międzynarodowym stowarzyszeniu integrującym kobiety biznesu. Współpracuje z Sotheby’s Institue of Art. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla kadry zarządzającej, programy mentoringowe oraz coachingowe w oparciu o autorskie narzędzia. Rozwija w Polsce metodologię Design Thinking. Od kilku lat tworzy i wdraża innowacyjne projekty z zakresu Art & Business łączenia kultury i sztuki z biznesem.