Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Coachingu : Program
Podyplomowe Studia Coachingu
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 

Program studiów złożony jest z 4 bloków tematycznych, w ramach których prowadzonych jest w sumie 23 moduły. Wszystkie razem składają się na szerokie, zróżnicowane i wszechstronne kompendium wiedzy na temat coachingu. Równocześnie każdy z modułów stanowi zamkniętą i kompletną całość, będącą wyrazem autorskiego podejścia każdego z naszych wykładowców. Dzięki temu, nasi słuchacze mają okazję poznać całe spektrum podejść do coachingu oraz tematów ściśle powiązanych z coachingiem. Jednocześnie program studiów pozwala bardziej szczegółowo zagłębić się w interesujące naszych słuchaczy obszary tematyczne.
    
Na program studiów składają się następujące bloki tematyczne i poszczególne moduły:

I. ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE DO COACHINGU

1. Wstęp do coachingu – 4 godz.
Zajęcia mają charakter wprowadzający do studiów. Celem zajęć jest przybliżenie istoty coachingu, jego podstawowych zasad, standardów i założeń oraz wyjaśnienie znaczenia coachingu w zarządzaniu organizacją. W czasie zajęć odpowiemy sobie na pytanie, czym jest (powinien być), a czym nie jest (nie powinien być) coaching. Przedstawione zostaną różne rodzaje coachingu i obszary jego zastosowania. Zajęcia mają formę interaktywną z elementami warsztatowymi. Poza przekazaniem przydatnej i praktycznej wiedzy, ważnym celem zajęć jest samoocena i doskonalenie umiejętności uczestników za pomocą ćwiczeń, studiów przypadków i dyskusji.

2. Narzędzia diagnostyczne w coachingu – 6 godz.
Celem zajęć jest zapoznanie się z praktycznymi aspektami stosowania narzędzi diagnostycznych w procesach coachingowych indywidualnych i zespołowych. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, będą zawierały części wykładowe, praktyczne ćwiczenia i dyskusje. Podczas ćwiczeń stosowane będą m. in. konkretne raporty z przykładowymi wynikami analiz behawioralnych, ocen 360 stopni czy badań ankietowych.

3. Etyka w coachingu – 4 godz.
Głównym celem zajęć jest zwrócenie uwagi na kwestie etyczne w coachingu, a także zachęcenie słuchaczy do ustalenia swoich wartości, obserwacji własnych zachowań oraz szukania innych (lepszych) rozwiązań. Zajęcia mają formę interaktywną. W czasie zajęć będą analizowane rzeczywiste przypadki, a podczas dyskusji zostaną wypracowane sugerowane, najlepsze rozwiązania.

4. Psychologia coachingu – 6 godz.
Celem zajęć  jest przedstawienie zasobów współczesnej psychologii i jej związków z coachingiem oraz uświadomienie psychologicznych aspektów związanych z profesjonalnym wykonywaniem zawodu coacha. Zajęcia  pokazują  zastosowanie teorii i zasad psychologicznych  w coachingu. Przedstawiają stan współczesnej wiedzy, definiują najważniejsze terminy psychologiczne używane w coachingu, omawiają różne podejścia psychologiczne do coachingu. Przedstawiają przykłady i opisy praktycznych opisów przypadków z perspektywy psychologicznej. Poprzez zagłębienie się w  różne teorie, tworzą bazę wiedzy psychologicznej dla coacha-praktyka. Prezentując najnowsze tendencje w myśleniu, badaniach i osiągnięciach psychologii coachingu pokazują, jak indywidualni użytkownicy i organizacje mogą wykorzystać tę wiedzę w praktyce. Omówione zostaną również kwestie skuteczności stosowania wiedzy psychologicznej w coachingu, a także rozwiane pewne mity na temat coachów i samego procesu coachingu. Zajęcia mają formę interaktywną z elementami warsztatowymi. Oprócz zdobycia nowej wiedzy, ważnym celem zajęć jest doskonalenie umiejętności uczestników za pomocą ćwiczeń, studiów przypadków i dyskusji.  

II. COACHING W UJĘCIU NARZĘDZIOWYM

5. Profil i rozwój profesjonalnego coacha – 4 godz.
Głównym celem zajęć jest uzyskanie przez Studentów najnowszej wiedzy oraz nabycie umiejętności w zakresie diagnozowania profilu psychologicznego i rozwoju spersonalizowanych kompetencji profesjonalnego coacha. Kolejne cele jakie stoją przed Studentami to uświadomienie i opanowanie kilku narzędzi coacha:
- metoda generowania pomysłów i możliwych rozwiązań model Harvardzki;
- dokonywanie analizy cech osobowych, postaw i zachowań metodą DISC;
- tworzenie profili kompetencyjnych środowiska pracy metodą DISC;
- analiza porównawcza cech osobowych i profilu środowiska pracy;
- opracowanie indywidualnej ścieżki kariery jako coacha;
- stosowanie w praktyce arkuszy z zakresu:
•    samoocena coacha - 21 pytań
•    planowania sesji
•    planowanie działań
•    oceny sesji
- posługiwanie się modelem prowadzenia sesji coachingowych;
- obalenie10 mitów nt. coachingu;
Zajęcia o charakterze warsztatowym w pełni interaktywne (case study, ćwiczenia indywidualne, zespołowe, dyskusje w procesie synteza, analiza, konkluzja) refleksja i plan działania.

6. Coaching według standardów EMCC – 26 godz.
Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podejściem do coachingu wg. Standardów Międzynarodowych EMCC (European Mentoring & Coaching Council).  Zajęcia kładą nacisk na zdobycie 8 europejskich kompetencji coacha i mentora wg EMCC.  Celem zajęć jest również   oraz praktyczne przećwiczenie umiejętności coachingowych.  Program jest częścią programu Norman Benett akredytowanego przez EMCC na poziomie Foundation. Dzięki temu doprowadza on do akredytacji indywidualnej dla Coachów i Mentorów EIA (European Indiwidual Accreditation) w sposób uproszczony. Program prowadzony jest przez wieloletnich praktyków coachingu oraz  asesorów EMCC.  W program wkomponowane zostało: rozwiniecie umiejętności na poziomie Foundation, praktyczne zajęcia, obserwacje, sesje demonstracyjne oraz przećwiczenie narzędzi i technik. Narzędzia te wykorzystywane są w codziennej pracy z naszymi Klientami i wieloletnie doświadczenie w realizacji procesów coachingowych life&business. Zajęcia są warsztatem interaktywnym, w trakcie którego zaprezentujemy wybrane narzędzia pracy coacha Norman Benett w wersji demonstracyjnej, a następnie każdy z uczestników będzie mógł doświadczyć ich w trakcie ćwiczeń w parach i mniejszych podgrupach. Ćwiczenia będą służyć autodiagnozie i zwiększeniu własnej efektywności.

7. Wdrażanie projektu coachingowego – 6 godz.
Celem zajęć jest praca z modelem Co-Active Coaching, szkoły coachingu, która jest akredytowana przez International Coach Federation, największe stowarzyszenie coachów na świecie.  Podejście Co-Active Coaching stanowiło inspiracje do modelu kompetencji ICF oraz do tworzenia kolejnych podejść i szkół coachingu, między innymi CoachWise i Organizational Relationship Systems Coaching. Obecnie rozwijane jest jako propozycja podejścia do ludzi i otoczenia w ogóle, a także jako podejście do przywództwa w postaci Co-Active Leadership Model. Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatową. Celem jest dostarczenie uczestnikom doświadczenia, które inspiruje do traktowania siebie i innych, jako osoby, które w naturalny sposób są twórcze i pełne potencjału. Bazując na własnym doświadczeniu, chcemy poszerzać umiejętności budowania kontaktu z innymi, a także zwiększyć rozumienie, do czego prowadzi metoda Co-Active Coaching, jakie umiejętności i postawy kryją się pod fundamentalnymi założeniami i kompetencjami wskazanymi w modelu. International Coach Federation (ICF) wypracowało własny zbiór kompetencji, które musi spełniać certyfikowany coach. Pod koniec zajęć wskażemy przełożenia modelu Co-Active na kompetencje ICF.

8. Autoprezentacja w coachingu – 12 godz.
Zajęcia  mają charakter treningu grupowego, który polegać będzie na doskonaleniu umiejętności autoprezentacyjnych w sposób praktyczny (ćwiczenia, symulacje, weryfikacja umiejętności poprzez scenki).  Praca z kamerą.

9. Komunikacja w coachingu – 4 godz.
Celem zajęć jest zaprezentowanie podstawowych zasad komunikacji w coachingu. W czasie zajęć przepracowane zostaną pytania coachingowe. Zaprezentowana zostanie także wstępna rozmowa coachingowa Zajęcia mają formę interaktywną z elementami warsztatowymi. Poza przekazaniem przydatnej i praktycznej wiedzy, ważnym celem zajęć jest samoocena i doskonalenie umiejętności uczestników za pomocą ćwiczeń, studiów przypadków i dyskusji.

10. Procedura coachingu – 16 godz.
Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom procesu coachingowego i dostarczenie narzędzi wykorzystywanych podczas sesji indywidualnych z Klientami. Słuchacze będą mieli okazję doświadczać ich działania ponieważ w dużej części zajęć będą uczestnikami procesu wchodząc w rolę coacha lub coachee. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową z wykorzystaniem symulacji, dyskusji i pracy w podgrupach. Dla każdego uczestnika będzie to również doświadczenie pracy z własnymi celami, przekonaniami i poszukiwaniem własnej drogi do ich realizacji.

11. Motywacja w coachingu – 4 godz.
Celem zajęć zaprezentowanie metod wspomagających proces coachingowy. Ponadto pokazane zostaną rozwiązania wspomagające motywacje klienta coachingowego. Zajęcia mają formę interaktywną z elementami warsztatowymi. Poza przekazaniem przydatnej i praktycznej wiedzy, ważnym celem zajęć jest samoocena i doskonalenie umiejętności uczestników za pomocą ćwiczeń, studiów przypadków i dyskusji.

12. Proces współpracy z klientem coachingowym – sesja coachingowa – 12 godz.
Celem zajęć jest budowanie świadomości wśród słuchaczy przebiegu procesu coachingowego, dostarczenie wiedzy w zakresie jego etapów oraz narzędzi wykorzystywanych na każdym z nich. Zajęcia realizowane są w formie warsztatowej.

13. Zarządzanie czasem w pracy coacha – 4 godz.
Głównym celem zajęć jest uzyskanie przez Studentów najnowszej wiedzy oraz nabycie umiejętności w zakresie zarządzanie sobą w czasie. Zarządzanie czasem to proces, polegający na kontrolowaniu życia poprzez robienie właściwego użytku z czasu. Każdy ma do dyspozycji te same 168 godzin tygodniowo. Osoba aktywnie zarządzająca czasem, określa co najbardziej ceni w swoim życiu zawodowym i osobistym i do swoich priorytetów dopasowuje harmonogram działań. Ucząc się zarządzania czasem, dowiadujesz się jak godzić presję czasu i czekających zadań z osiąganiem celów. Dzięki temu unikasz stresu i wypalania się oraz stajesz się bardziej efektywny w działaniu. Pamiętaj, że właściwe zarządzanie czasem jest kwestią indywidualną i tylko ty sam będziesz mógł ocenić, czy dobrze sobie z nim radzisz, czy nie.
Kolejne cele jakie stoją przed Studentami to uświadomienie i opanowanie kilku narzędzi coacha:
•    arkusz codziennych czynności
•    arkusz strat czasu/rozwiązań
•    lista spraw do załatwienia
•    arkusz oceny harmonogramu
•    arkusz podziału celów na zadania
Zajęcia o charakterze warsztatowym w pełni interaktywne (case study, ćwiczenia indywidualne, zespołowe, dyskusje w procesie - synteza, analiza, konkluzja) refleksja i plan działania.

14. Podejście integralne w coachingu – 8 godz.
Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z podejściem integralnym oraz z metodami superwizji w coachingu, a także wprowadzenie słuchaczy w tematykę psychologii głębi. Skupiamy się na spotkaniu na przejściu przez pierwsze ćwiczenia superwizyjne, które pozwolą słuchaczom, jako początkującym coachom, przejść przez swój własny coaching, spojrzeć na siebie z boku, otrzymać informację zwrotną odpowiadającą na pytania: Jak pracuję jako coach? Jakie są moje mocne i słabsze strony? Co potrzebuję poprawić? Co jest moim naturalnym talentem? Superwizja to spojrzenie szkoleniowo-coachingowo-terapeutyczne na specjalistę. To zarazem bardzo ważny moduł dla menadżerów, liderów i pracowników, aby wykorzystując superwizję spojrzeć na siebie głębiej i z wykorzystaniem metod terapeutycznych móc pracować nad tzw. Inner Leadership, czyli nad wewnętrznym przywództwem. Nawet jeśli jeszcze nie jesteś pewny/a, czy będziesz pracować jako coach, to jest to niezwykle ważny proces, który każdy powinien przejść. Jednocześnie niezwykle ważny temat dla przyszłych coachów to zrozumienie głębi psychiki, mechanizmów podświadomych. Ważne jest aby odróżnić terapię od coachingu, ale aby zarazem coach umiał dotknąć głębszych tematów, blokad bez których zmiana często nie zajdzie.

III. COACHING W BIZNESIE

15. Coaching zmiany – 6 godz.
Głównym celem zajęć jest przybliżenie coachingu jako procesu zorientowanego na skuteczne wprowadzanie zmian w życiu jednostki oraz w biznesie. W szczególności chodzi o uświadomienie słuchaczom, w jaki sposób można stać się architektem zmiany w sferze osobistej i w sferze zawodowej. Ponadto, zajęcia mają służyć wykreowaniu woli zmiany, uświadomieniu potencjału zmiany i odpowiedniemu przygotowaniu uczestników do jej wprowadzenia poprzez zaznajomieniem z metodami diagnozowania obszarów wymagających doskonalenia, przebiegiem procesu coachingowego oraz narzędziami coachingowymi. Zajęcia łączą tradycyjny przekaz wiadomości z konwersatorium oraz treningiem umiejętności.

16. Coaching konfliktu – 6 godz.
Konflikt jest częstym elementem sytuacji zawodowych, prywatnych i publicznych. Znajomość jego źródeł, uwarunkowań, form i przebiegu w pracy coachingowej bardzo pomaga przy analizie trudnych sytuacji o wysokim  nasyceniu emocji negatywnych. Poczynając od konfliktów personalnych przez międzyludzkie,  grupowe i organizacyjne pojawia się odmienność orientacji, zadań, informacji i wartości, które wymagają interwencji nie tylko w zakresie racjonalnych decyzji ale i odczuć emocjonalnych.  Poza prezentacja głównych wątków w zajęciach przewidujemy wiele ćwiczeń i testów pozwalających na wielostronną analizę sposobów reagowania w sytuacjach konfliktowych.

17. Coaching kariery – 6 godz.
Zajęcia mają charakter wprowadzający do tematyki rozwoju kariery i jej coachingu. Celem zajęć jest przybliżenie istoty scenariuszy rozwoju kariery, ich podstawowych zasad i założeń oraz konsekwencji dokonywanych wyborów zawodowych. Celem jest także wskazanie uczestnikom kierunków i sposobów dalszego rozwijania tego zestawu wiedzy i umiejętności. Zajęcia mają formę interaktywną z elementami ćwiczeń. Poza przekazaniem praktycznej wiedzy, celem zajęć jest doskonalenie umiejętności uczestników za pomocą studiów przypadków i dyskusji.

18. Coaching menedżerski – 8 godz.
Cel: wskazać miejsce coachingu w pełnieniu roli menedżerskiej. Zakres i granice coachingu w relacji między współpracownikami wynikającej ze struktury organizacyjnej. Forma: zajęcia poszerzają wiedzę na temat  coachingowego stylu zarządzania. Pracujemy interaktywnie. Zajęcia mają formę praktyczną: Uczestnicy ćwiczą umiejętności coachingowe przydatne w pracy menedżera korzystając z przedstawionych modeli. Uczestnicy doskonalą również udzielanie sobie wzajemnie informacji zwrotnej w kontekście prowadzenia rozmów coachingowych.

19. Networking i marketing w coachingu – 6 godz.
Zajęcia dotyczą umiejętności budowania i korzystania z sieci kontaktów przydatnych w pracy związanej z coachingiem. Główny nacisk zostanie położony na umiejętności dotyczące zagadnień sposobów efektywnego nawiązywania relacji i organizacji posiadanych kontaktów, aby sprostać wyzwaniom, przed którymi stają coachowie.

IV. COACHING W INNYCH DZIEDZINACH

20. Coaching osobisty – 10 godz.
Zajęcia dotyczą przeprowadzania sesji coachingowych w obszarach pozazawodowych. Poruszone zostaną tematy rozwoju osobistego, różnych ról pełnionych w życiu i ich godzenia. Zajęcia mają charakter warsztatowy, oparty na aktywnym uczestnictwie słuchaczy.

21. Mentoring – 6 godz.
Celem zajęć jest przedstawienie mentoringu jako relacji między Mistrzem i Uczniem, zorientowanej na odkrywanie i rozwijanie potencjału Ucznia. Przedstawione podczas zajęć praktyczne przykłady stosowania mentoringu w biznesie, w sektorze publicznym i pozarządowym wskażą m.in.:

  • dlaczego mentoring uważany jest za jedną z najbardziej efektywnych i skutecznych metod dzielenia się wiedzą,
  • czym różni się mentoring od innych metod rozwojowych - coachingu, counsellingu, tutoringu, etc.
  • jak przebiega proces mentorski i jakich wymaga narzędzi,
  • jakie są rodzaje mentoringu i kiedy je stosować,
  • jak wdrożyć program mentorski w organizacji.

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, z wykorzystaniem dużej liczby praktycznych narzędzi i technik mentorskich. Prowadzący pracować będzie w oparciu o proces grupowy dbając nie tylko o przekazywanie wiedzy oraz umiejętności, ale także o to aby tworzyć przestrzeń do refleksji oraz zinternalizowania poznawanych wiedzy i narzędzi.

22. Coaching obserwacji – 6 godz.
Zajęcia są wprowadzeniem do najstarszej i chyba ciągle najpopularniejszej formy coachingu, wykorzystywanej na co dzień do rozwoju, między innymi pracowników działu sprzedaży.  W coachingu obserwacji (operacyjnym) klientem jest najczęściej podwładnym coacha. Proces coachingu polega na obserwacji pracy coachee i stosowaniu różnorodnych narzędzi rozwojowych, choć głównie punktem wyjścia jest precyzyjne informacja zwrotna. Kiedy nie ma wystarczającej ilości czasu na prowadzenie pełnego procesu coachingu, podejście operacyjne stanowi jego doskonałą alternatywę. Zajęcia prowadzone są w formie praktycznej jako uzupełnienie zajęć coachingu holistycznego.

23. Wartości w coachingu – 4 godz.
Zajęcia mają charakter warsztatu interaktywnego, którego celem jest wzmocnienie świadomości znaczenia  wyznawanych przez coacha wartości. Warsztat prowadzony jest metodami pozwalającymi uczestnikom zajęć ćwiczyć indywidualnie, w parach oraz w grupach. Tym samym dzielić się doświadczeniami i obserwacjami według  indywidualnych potrzeb i preferencji. Podczas zajęć będą wykorzystywane materiały multimedialne, slajdy oraz wycinki filmów. Nadrzędnym celem zajęć jest zachęcenie uczestnika do odświeżenia swojego wewnętrznego kodeksu wartości oraz odnalezienie źródła wewnętrznej dyscypliny do przestrzegania swojego indywidualnego kodeksu.

Program studiów obejmuje łącznie 178 godzin zajęć dydaktycznych.