Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe studia Bezpieczeństwo współpracy z sektorem MSP w dobie kryzysu i koniunktury gospodarczej : Program
Podyplomowe studia  Bezpieczeństwo współpracy z sektorem MSP w dobie kryzysu i koniunktury gospodarczej
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 

Współpraca z MSP:

 1. Bezpieczeństwo funkcjonowania na rynku
  1. Ocena ryzyka kontrahenta
   1. Nabywca/ dostawca
   2. Inwestor
   3. Generalny wykonawca
  2. Ocena ryzyka transakcji
  3. Wybór banku (dostępność usług, bezpieczeństwo środków powierzonych bankowi)
  4. Przedsiębiorstwo jako dłużnik i wierzyciel
 2. Ocena sytuacji finansowej
  1. Analiza wstępna sprawozdania finansowego
  2. Płynność i obrotowość
  3. Zadłużenie
  4. Rentowność i zarządzanie efektywnością
 3. Weryfikacja wiarygodności i identyfikacja ryzyk
  1. Wiarygodność kontrahenta
   1. Metody weryfikacji
   2. Przesłanki braku wiarygodności
  2. Ryzyko operacyjne
  3. Ryzyko prawne
 4. Źródła finansowania, współpraca z bankiem
  1. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa
   1. Dobór źródeł finansowania do potrzeb przedsiębiorstwa
   2. Produkty bankowe (kredyty, gwarancje, akredytywy, transakcje pochodne)
   3. Alternatywne do produktów bankowych źródła finansowania (leasing, faktoring, Fundusze inwestycyjne/mezanine)
  2. Współpraca z bankiem
   1. Ocena przez bank zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
   2. Elementy wniosku kredytowego
   3. Strukturyzowanie transakcji
   4. Zabezpieczenia transakcji kredytowych
   5. Umowa kredytowa – kowenanty umowne
   6. Zmiany zawartych umów/ restrukturyzacja
 5. Realizacja projektów inwestycyjnych
  1. Planowanie
  2. Finansowanie
  3. Ocena
 6. Zabezpieczenie realizacji umów i spłaty zobowiązań
  1. Zabezpieczenie prawidłowego wykonania kontraktu
  2. Zabezpieczenie zwrotu zaliczki
  3. Zabezpieczenie zapłaty
  4. Kary umowne
 7. Ubezpieczenia gospodarcze
 8. Identyfikacja sygnałów ostrzegawczych
  1. Sygnały generowane przez przedsiębiorstwo
  2. Sygnały zewnętrzne
 9. Restrukturyzacja zadłużenia – ugody bilateralne, postępowania restrukturyzacyjne
  1. Ugody bilateralne
  2. Ścieżki postępowania restrukturyzacyjnego
  3. Uczestnictwo w postępowaniu restrukturyzacyjnym z perspektywy wierzyciela (ryzyka wynikające z postępowania restrukturyzacyjnego wobec dłużnika, zabezpieczenie interesów przedsiębiorstwa)
  4. Wszczęcie postepowania restrukturyzacyjnego z perspektywy dłużnika (wybór ścieżki postępowania, przebieg postępowania, propozycje układowe, negocjacje z wierzycielami, realizacja układu)
 10. Windykacja zadłużenia, postępowania upadłościowe
  1. Odzyskiwanie wierzytelności od dłużników
   1. Windykacja miękka
   2. Windykacja twarda
   3. Postępowanie egzekucyjne
   4. Sprzedaż wierzytelności
  2. Postępowanie upadłościowe
   1. Przesłanki złożenia wniosku o upadłość
   2. Konsekwencje niezłożenia wniosku w terminie
   3. Ryzyka wynikające z postępowania upadłościowego wobec dłużnika/ kontrahenta
   4. Ścieżki postępowania upadłościowego
   5. Uczestnictwo w postępowaniu upadłościowym wobec dłużnika

 11. Podatki:

  1. Zagadnienia prawne (występowanie w obrocie gospodarczym przedsiębiorcy indywidualnego, wpływ stosunków majątkowych małżeńskich na zaciąganie zobowiązań, funkcjonowanie w obrocie gospodarczym spółki z o.o.).
  2. Wybrane zagadnienia ordynacji podatkowej, istotne w działalności przedsiębiorcy (indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego, zaległość podatkowa, odsetki, przedawnienie zobowiązań podatkowych, klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, pełnomocnictwa, postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa, Jednolity Plik Kontrolny).
  3. Cechy charakterystyczne podatków, z jakimi ma do czynienia przedsiębiorca (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa, PIT, CIT, VAT, PCC, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn).
  4. Porównanie dostępnych sposobów opodatkowania dochodu (przychodu) z uwzględnieniem form prowadzenia działalności gospodarczej (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki osobowe, spółki kapitałowe).
  5. Opodatkowanie modeli finansowania działalności gospodarczej.
  6. Podatkowe konsekwencje restrukturyzacji i windykacji.
  7. Ulgi podatkowe w sytuacjach kryzysowych.
  8. Zarządzanie ryzykiem podatkowym (rozpoznanie i ocena ryzyka podatkowego, czynnik ludzki, procedury, kontrola działań, skutki nieprawidłowego zarządzania ryzykiem podatkowym).


  Rachunkowość:

  1. Obowiązki ewidencyjne mikroprzedsiębiorstw
   1. Ewidencje rachunkowe
   2. Ewidencje podatkowe
   3. Pozostałe ewidencje
   4. Sprawozdawczość finansowa
   5. Sprawozdawczość podatkowa
  2. Obowiązki ewidencyjne małych i średnich przedsiębiorstw
   1. Ewidencje rachunkowe
   2. Ewidencje podatkowe
   3. Pozostałe ewidencje
   4. Sprawozdawczość finansowa
   5. Sprawozdawczość podatkowa
  3. Potrzeby informacyjne małych i średnich przedsiębiorstw
  4. Potrzeby informacyjne otoczenia gospodarczego małych i średnich przedsiębiorstw
  5. Audyt finansowy w MŚP
  6. Audyt podatkowy w MŚP
  7. Etyka i normy wykonywania zawodu księgowego
  8. Badanie sprawozdań finansowych