Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe studia Bezpieczeństwo współpracy z sektorem MSP w dobie kryzysu i koniunktury gospodarczej : Korzyści
Podyplomowe studia  Bezpieczeństwo współpracy z sektorem MSP w dobie kryzysu i koniunktury gospodarczej
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Perspektywy zawodowe

 
​Pracownicy banków oraz innych instytucji finansowych, przedsiębiorstw, dysponenci środków pomocowych, JST, urzędy, biura specjalizujące się w obsłudze rachunkowo-podatkowej.
 

 Korzyści dla studenta

 
Po zrealizowaniu Studiów słuchacz posiada wiedzę w zakresie:
 1. Oceny sytuacji finansowej MSP
 2. Identyfikacji i zabezpieczania ryzyka w obszarze MSP
 3. Zarządzania finansami MSP.
 4. Finansowania działalności gospodarczej MSP.
 5. Współpracy przedsiębiorcy z bankiem.
 6. Realizacji projektów inwestycyjnych w MSP.
 7. Funkcjonowania ubezpieczeń gospodarczych dla MSP.
 8. Procesów restrukturyzacji i windykacji w MSP.
 9. Wybranych problemów prawa: cywilnego, gospodarczego, podatkowego.
 10. Zasad naliczania i poboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej.
 11. Zasad naliczania i poboru podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.
 12. Funkcjonowania podatków od obrotu (podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych).
 13. Funkcjonowania podatków majątkowych (podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn).
 14. Ryzyka podatkowego MSP.
 15. Różnic pomiędzy prawem bilansowym a podatkowym.
 16. Różnic pomiędzy ewidencją i sprawozdawczością spółek osobowych i kapitałowych.
 17. Obowiązków ewidencyjnych MSP.
 18. Metod i zasad prowadzenia ksiąg handlowych.
Po zrealizowaniu Studiów słuchacz potrafi:
 1. Prawidłowo zidentyfikować obszary ryzyka funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw.
 2. Dobrać odpowiednie do potrzeb MSP źródła finansowania.
 3. Wybrać korzystne dla MSP aspekty współpracy z bankami.
 4. Ocenić ryzyko kontrahenta.
 5. Zdiagnozować i ograniczyć ryzyko operacyjne.
 6. Dokonać kompleksowej oceny sytuacji finansowej małych i średnich przedsiębiorstw.
 7. Zaplanować i ocenić projekt inwestycyjny.
 8. Ocenić zdolność małych i średnich przedsiębiorstw do osiągania bieżących i przyszłych celów.
 9. Ocenić strategię działania MSP z punktu widzenia optymalizacji podatkowej.
 10. Wykorzystać przepisy podatkowe w celu sporządzenia zeznań podatkowych.
 11. Stosować przepisy z zakresu ustalania i naliczania podatków dochodowych, obrotowych i majątkowych.
 12. Wybrać właściwy model opodatkowania. 
 13. Zdiagnozować i ograniczyć ryzyko podatkowe.
 14. Wykorzystać system rachunkowości finansowej na potrzeby sprawozdawczości.
 15. Zastosować zasady rachunkowości w ewidencji księgowej.
 16. Prowadzić księgi rachunkowe.
 17. Sporządzić deklaracje podatkowe na podstawie ewidencji podatkowej.
 18. Ustalić obciążenia pracowników i przedsiębiorcy z tytułu ubezpieczeń społecznych.
 19. Weryfikować poprawność zapisów ewidencyjnych.
 20. Określić ryzyko prowadzenia nierzetelnych ewidencji
 
 

 Korzyści dla pracodawcy

 
​Po zrealizowaniu Studiów słuchacz potrafi:
 1. Ocenić wiarygodność MSP
 2. Przygotować rekomendacje współpracy z MSP
 3. Zastosować aktualną wiedzę z prawa podatkowego i bilansowego.
 4. Podejmować zadania z obszaru finansów, podatków i rachunkowości MSP.
 5. Pracować w grupie, inspirować zespół do dalszych działań i wprowadzania usprawnień w procesie zarządzania finansami MSP.
 6. Opracować i zaprezentować właścicielowi (kierownictwu jednostki) informacje niezbędne do podejmowania decyzji finansowych.
 7. Opracować w formie pisemnej wnioski z przeprowadzonych analiz finansowych oraz podatkowych.
 8. Usprawniać działanie służb finansowo-księgowych.
 9. Współpracować z audytorem/biegłym rewidentem a także z pracownikami urzędów skarbowych.