Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wykładowcy

 
Zajęcia będą prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz praktyków rynku finansowego: 

Paweł Dudojc
Jest prawnikiem zajmującym stanowisko Senior Consultant w zespole ryzyka regulacyjnego i compliance kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland. Zajmuje się kwestiami regulacyjnymi i compliance związanymi z szeroko rozumianym prawem rynku kapitałowego oraz technologii finansowych oraz regulacyjnych (FinTech oraz RegTech), w tym usług płatniczych, blockchain, big data oraz sztucznej inteligencji.
Doświadczenie w kwestiach regulacyjnych zdobywał podczas pracy dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie prowadził prawne oraz regulacyjne analizy podmiotów nadzorowanych, jak również czynności kontrolne wobec tych podmiotów. Opiniował oraz przygotowywał propozycje zmian w przepisach prawa.
Wspiera klientów w zakresie compliance, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jak również w zakresie przeciwdziałania korupcji. Reprezentuje firmy w postępowaniach kontrolnych oraz w postępowaniach przed organami administracji. Pracuje dla wiodących spółek z sektora finansowego, w tym dla podmiotów z branży FinTech oraz RegTech. Doradza klientom z branży mediowej oraz sektora przemysłowego.
Jest autorem publikacji naukowych oraz publicystycznych, m.in. w Harvard Business Review, a także jednego z pierwszych artykułów traktujących o odpowiedzialności agencji ratingowych, jak również o crowdfundingu udziałowym. Pełnił rolę eksperta krótko-terminowego w ramach projektu Unii Europejskiej w Azerbejdżanie. Prowadził także szkolenia CEDUR. Uczestniczył w krajowych i zagranicznych szkoleniach dotyczących tematyki ryzyka oraz regulacji na rynku finansowym, w tym organizowanych przez organy nadzoru w Irlandii oraz Francji.Członek Stowarzyszenia Compliance Polska. Z wyróżnieniem zdał egzamin na Certyfikowanego Com-pliance Officera poziomu 1 oraz 2 (rynki kapitałowe i inwestycje). Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską.

Dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH
Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). Stopnie naukowe doktora nauk ekonomicznych oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse uzyskał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Od 2012 r. Prodziekan w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, a od 2016 r. Dyrektor Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Zainteresowania badawcze odnoszą się do funkcjonowania rynku nieruchomości, systemów finansowania inwestycji w nieruchomości, bankowości hipotecznej oraz problemów niedoskonałości rynku nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem powstawania baniek cenowych. Autor publikacji poświęconych tym zagadnieniom. Ponadto posiada duże doświadczenie praktyczne. Równolegle z pracą w SGH był i jest aktywny zawodowo w sektorze bankowym, a także w obszarze realizacji inwestycji w sektorze nieruchomości, wyceny wartości nieruchomości. Był m.in.: Dyrektorem Oddziału i Dyrektorem Regionu w ING Banku Śląski, Wiceprzezesem i Prezesem Zarządu w ING Banku Hipotecznym, Wiceprezesem Zarządu Banku BGŻ SA (nadzór na pionem detalicznym, w tym m.in. nad sprzedażą kredytów hipotecznych - produkty hipoteczne, kanały dystrybucji, wycena finansowanych nieruchomości). Obecnie jest członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju ds. nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania wartości nieruchomości oraz wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej spółki giełdowej ERBUD SA (przewodniczącym Komitetu Audytu Rady).

Dr hab. Jan Koleśnik prof. SGH
Zainteresowania badawcze prof. Koleśnika koncertują się wokół stabilności finansowej, nadzoru bankowego, regulacji ostrożnościowych, operacji bankowych oraz europejskiego systemu bankowego.
Od 20 lat łączy on działalność naukową z praktyką w polskim sektorze bankowym. W latach 2000–2002 był pracownikiem Biura Polityki Nadzorczej Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego Narodowego Banku Polskiego, zaś w latach 2003-2007 doradcą prezesa Związku Banków Polskich oraz sekretarzem Komitetu Doradczego ds. Regulacji Nadzorczych. Następnie związany z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym jako pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Analiz i Skarbu oraz pełniący obowiązki członka zarządu Funduszu. Od 2009 r. ponownie związany z Narodowym Bankiem Polskim m.in. jako pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Zarządzania Strategicznego. W latach 2016 - 2017 był doradcą Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, członkiem Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii SA, a także prezesem zarządu Instytutu Analiz i Ratingu SA.
Swoim doświadczeniem praktycznym dzielił się podczas licznych konsultacji, szkoleń i warsztatów prowadzonych m.in. dla: Institute for International Research, Training Institute for Banking Supervision, Greenberg Traurig, KPMG oraz Salans FMC SNR Denton.
Posiada certyfikat Banku Francji w zakresie nadzoru bankowego: organizacji i zasad oraz certyfikat w zakresie pogłębionej analizy ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego, wydany przez Narodowy Bank Polski.

Dr Magdalena Kozińska
Doktor nauk ekonomicznych. Stopień naukowy zdobyła w Instytucie Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Laureatka licznych, prestiżowych nagród na najlepsze prace naukowe, w tym nagrody Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz wyróżnienia Prezesa Narodowego Banku Polskiego w konkursie na najlepszą pracę doktorską. Zawodowo związana z instytucjami komercyjnymi oraz instytucjami sieci bezpieczeństwa finansowego. W swojej praktyce pracowała m.in. w obszarze bankowości dla klientów zamożnych (private banking). Aktualnie związana z bankiem centralnym, w którym zajmuje się tematyką zarządzania kryzysowego w sektorze bankowym oraz stabilności finansowej. Zaangażowana we współpracę międzynarodową w zakresie wypracowywania optymalnego kształtu regulacji bankowych na szczeblu unijnym. Członek kilku kolegiów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków prowadzących działalność międzynarodową.

Dr hab. Paweł Niedziółka, prof. SGH
W 1998 r. ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. W 2000 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, zaś w 2010 r. stopień doktora habilitowanego. Obecnie zatrudniony jest w Instytucie Bankowości SGH na stanowisku profesora nadzwyczajnego, gdzie pełni funkcję Kierownika Zakładu Zarządzania Ryzykiem Finansowym. Łącząc pracę w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z praktyką bankową, kieruje Zespołem Finansowania Strukturalnego w Banku Millennium S.A. (poprzednio związany z Credit Lyonnais Bank Polska i Bankgesellschaft Berlin). Jest Ekspertem PARP (ocena wniosków finansowanych ze środków UE) oraz Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Przewodniczącym Komitetu Wynagrodzeń Grupy Kęty SA. Autor ekspertyz sądowych z obszaru finansowania nieruchomości przychodowych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Bankowości i Finansów, Laureat II Nagrody w Konkursie Prezesa NBP na najlepszą pracę habilitacyjną oraz innych nagród za pracę naukową. Wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich.

Dr hab. Izabela Pruchnicka-Grabias, prof. SGH
Zatrudniona w Instytucie Bankowości na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Pełni funkcję kierownika Zakładu Bankowości Inwestycyjnej. Autorka około 150 krajowych i zagranicznych publikacji z zakresu rynku finansowego, zarządzania ryzykiem finansowym oraz inżynierii finansowej. Jest laureatka I nagrody w Konkursie o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę habilitacyjną. Posiada doświadczenie w pracy w krajowych i międzynarodowych instytucjach finansowych i niefinansowych, w tym m.in. w Societe Generale SA, Treasury Management Services Sp. z o.o., PGNiG Termika SA (członek Rady Nadzorczej). Jest autorką ekspertyz przygotowywanych dla takich instytucji jak: Biuro Analiz Sejmowych, Komisja Europejska, Kancelaria Prezydenta RP oraz biegłym sądowy w sprawach dotyczących bankowości, rynków finansowych oraz inżynierii finansowej (Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Sąd Okręgowy w Toruniu).
W 2015 r. otrzymała od Northeastern Illinois University prestiżowy tytuł Research Fellow jako efekt uznania dla jej badań naukowych prowadzonych w Stanach Zjednoczonych. Wykłada tam do dzisiaj zagadnienia związane z inżynierią finansową w charakterze profesora wizytującego. Prowadziła badania i wykłady również na europejskich uniwersytetach, w tym w Słowacji, Portugalii, Hiszpanii i Włoszech.

Dr Małgorzata Urban -Theocharakis
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Od 2012 r.  stale współpracuje  z serwisem LEX dla banków wydawnictwa Wolters Kluwer. Autorka wielu publikacji i prac  o charakterze praktycznym, jak i naukowym. Wykładowca z wieloletnim, doświadczeniem (SGH, EWSPA, w przeszłości także uczelnia łazarskiego czy Politechnika Warszawska). Prelegent zapraszany na konferencje naukowe, wykładowca na kursach i seminariach dla praktyków. Ekspert z zakresu tematyki nadzoru bankowego, kontroli wewnętrznej w banku, whistleblowingu oraz procedury stosowania środków nadzorczych względem banków. Doświadczenie z zakresu prawa bankowego zdobywała  w  nadzorze  bankowym, jak i w renomowanej kancelarii prawnej.

Prof. dr hab. Maciej S. Wiatr
Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. W 1975 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, w 1985 r. stopień doktora habilitowanego, w 1995 r. tytuł naukowy profesora tytularnego, a w 1997 r. profesora zwyczajnego.
Autor 56 monografii, podręczników, książek i skryptów oraz ponad 140 recenzowanych artykułów naukowych, przede wszystkim z zakresu bankowości korporacyjnej, działalności kredytowej banków i oceny projektów inwestycyjnych.
Ma bogate doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. w Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. W latach 90-tych przez kilkanaście lat pracował też na stanowisku eksperta i doradcy Prezesa Banku PBK S.A., a następnie Banku BPH S.A.
Odbył ponadto szereg staży zagranicznych w m.in.: Wiener Institut fur Internationale Wirtschaftsvergleiche w Wiedniu, Uniwersytecie w Duisburgu, Mitteleuropaeische Handelsbanku, Deutsche Banku, Dresdner Banku, Hessische Landesbanku we Frankfurcie nad Menem, Programie DAAD w Duisburgu, Kolonii i Bochum, Uniwersytecie w Linzu, Wirtschaftsuniversitaet w Wiedniu oraz Banku Austria Creditanstalt w Wiedniu.

Prof. zw. dr hab. Małgorzata Zaleska
Dyrektor Instytutu Bankowości SGH, Przewodnicząca Komitetu Nauk o Finansach PAN, Kierownik Podyplomowych Studiów Bankowości oraz Kierownik Podyplomowych Studiów Przedsiębiorczości dla Nauczycieli.
Stopień naukowy doktora uzyskała w 1997 r., doktora habilitowanego w 2000 r., a tytuł profesorski w 2004 r.
W dorobku naukowym i popularno-naukowym posiada ponad 400 publikacji.
Od lat łączy pracę naukową z zaangażowaniem w praktykę. Była m.in.: Członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych (2000-2002), Członkiem Komisji Nadzoru Bankowego (2007), Prezesem Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (2007-2009), Członkiem Zarządu International Association of Deposit Insurers (2008-2009), Przewodniczącą Grupy Badawczej European Forum of Deposit Insurers (2008-2009), Członkiem International Relations Committee przy EBC (2009-2013), Członkiem Economic and Financial Committee przy Radzie UE (2009-2015), Członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego (2009-2015), Pełnomocnikiem Zarządu NBP do spraw wprowadzenia euro w Polsce (2013-2015), Przewodniczącą/Członkiem Komitetu Badań Ekonomicznych NBP (2014-2016), Prezesem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (2016-2017), Przewodniczącą Rady Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (2016-2017).