Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania : Wykładowcy
Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wykładowcy

 
Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, jak też wykładowców Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Polskiej Akademii Nauk, a także praktyków z administracji publicznej, kancelarii radców prawnych, firm konsultingowych doradczych oraz organizacji pozarządowych.

 
Nasi wykładowcy:
 
Adam-Ambroziak-wykladowca.jpg

dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH – profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; specjalista w zakresie polityki pomocy publicznej dla przedsiębiorców, wykorzystania funduszy europejskich, polityki spójności, polityki rynku wewnętrznego UE, wspólnej polityki handlowej, polityki przemysłowej UE, ekspert w zakresie procesu decyzyjnego w instytucjach Unii Europejskiej oraz lobbingu w UE; Podyplomowych Studiów „Administracji i zarządzania”, kierownik Podyplomowych Studiów „Pomocy publicznej”, Podyplomowych Studiów Zarządzania funduszami europejskimi w latach 2014-2020; autor ponad 130 publikacji naukowych i ekspertyz dla polskiej administracji i organizacji międzynarodowych na temat polityki gospodarczej UE, pomocy publicznej oraz funkcjonowania rynku wewnętrznego; wykładowca oraz trener w zakresie europejskiej integracji gospodarczej oraz lobbingu europejskiego.prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła studia na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). W 1992 r. otrzymał tytuł profesora. Odbyła staże w: Instytucie Europejskim we Florencji, University of Minnesota, Ohio State University w Columbus. Wykładała w Uniwersytecie Kyoto. Pracuje w  Katedrze Integracji  i Prawa Europejskiego. Od 2008 do 2012 r. była prorektorem SGH ds. współpracy z zagranicą. Od 2002 do 2005 r. należała do zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP. Uczestniczyła w rokowaniach Rundy Urugwajskiej GATT (1987-1991) jako Przedstawiciel Rządu RP. Była ekspertem Senatu RP ds. ratyfikacji Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi (1992). Prowadzi badania dotyczące m.in. następujących polityk UE i ich znaczenia dla Polski: rolnej, handlowej, spójności, walutowej; budżetu UE, a także  rozwoju procesów integracyjnych w UE i na świecie oraz systemu  GATT/WTO. Jest autorką kilku książek oraz około 250 artykułów i rozdziałów w książkach.


​prof. dr hab. Artur Nowak-Far – profesor zwyczajny nauk prawnych, doktor nauk ekonomicznych, 2015-2020 dyrektor Instytutu Prawa SGH, 2007-2015 kierownik Katedry Prawa Europejskiego SGH, 2013-2015 podsekretarz stanu w MSZ odpowiedzialny za sprawy prawne i traktatowe, 2007-2013 członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, 2003-2005 doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw europejskich, 2001-2003 doradca rządu Ukrainy w zakresie ulepszenia administracji, 1997-2001 członek rządowego Zespołu Zadaniowego do Spraw Harmonizacji Technicznej.
Jasiecki_Krzysztof_wykl_01.jpgprof. dr hab. Krzysztof Jasiecki – profesor zwyczajny nauk społecznych w Katedrze Socjologii Kolegium Społeczno-Ekonomicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania w zakresie socjologii ekonomicznej, instytucji kapitalizmu, działań elit gospodarczych i politycznych, grup nacisku i lobbingu, materialnych oraz społecznych aspektów bogactwa, członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a także politycznych, ekonomicznych i społecznych wymiarów globalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej. Autor i współautor m.in. pracy zbiorowej Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej (2017), monografii Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej (2013), pracy zbiorowej Grupy interesu i lobbing. Polskie doświadczenia w unijnym kontekście (2011), monografii Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu (2006) oraz monografii Elita biznesu w Polsce. Drugie narodziny kapitalizmu (2002). Karierę akademicką rozpoczął w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (1987-2017). Członek Rady naukowej dyscypliny nauki o polityce i administracji SGH, Rady Centrum Europejskiego UW oraz Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych PAN. Członek Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich. W latach 2003-2005 ekspert sejmowej komisji nadzwyczajnej procedującej ustawę o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.


dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH – profesor nadzwyczajny w Instytucie Międzynarodowej Polityki Gospodarczej Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Kierownik Zakładu Konkurencyjności Międzynarodowej. Specjalizuje się w problematyce konkurencyjności międzynarodowej, ekonomii instytucjonalnej, filozofii ekonomii, etycznych aspektów życia gospodarczego, ekonomiki transportu. Członek Rady Naukowej Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Rady Programu Stypendialnego im. W. Grabskiego przy Fundacji "Wileńszczyzna". Prowadził wykłady zagraniczne w Wilnie, Budapeszcie, Mediolanie i Helsinkach. Aktywnie zaangażowany w ruch debatancki (debaty oksfordzkie i Lincoln-Douglas). Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Badań nad Konkurencyjnością.
Kasprzak_Rafal_wykl_01.jpgdr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH – pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zatrudniony w Instytucie Zarządzania. Autor wielu projektów badawczych oraz gospodarczych poświęconych zagadnieniu innowacyjności oraz efektywnemu stymulowaniu współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Posiada doświadczenie zawodowe w obszarach doradztwa biznesowego dla organizacji wdrażających innowacje, przygotowywaniu analiz finansowych i ekonomicznych oraz w zarządzaniu projektami innowacyjnymi. Naukowo pasjonuje się problematyką przemysłów kreatywnych (cultural and creative industries) ich związkiem z innowacyjnością oraz pomiarem oddziaływania kultury na gospodarkę regionu. Twórca narzędzi wspomagających funkcjonowanie sfery kultury dostępnych na portalu www.ekonomiawkulturze.pl , doradca i certyfikowany trener z zakresu pozyskiwania środków pochodzących z funduszy publicznych oraz autor licznych wniosków o dofinansowanie projektów. Absolwent studiów Master of Business Administration w Ecole Superieure de Commerce de Rennes (Francja).
Mrowka_Rafal_wykl_01.jpg 
 
 
 
dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH – profesor w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie zajmuje się przywództwem w biznesie, społeczną odpowiedzialnością biznesu, analizą nowoczesnych modeli organizacji i transformacją cyfrową, badaniami satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz public relations. Jest on także kierownikiem programu MBA-SGH (program Executive MBA w SGH w języku polskim, według rankingów jeden z najlepszych tego typu programów w Polsce) i wykładowcą przywództwa w tym programie.
Gniazdowski_Mateusz_wykl_01.jpg

dr Mateusz Gniazdowski – wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich im.Marka Karpia. Absolwent studiów magisterskich w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i studiów doktorskich w Instytucie Nauk Politycznych Słowackiej Akademii Nauk. W latach2004–2010 pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.Specjalizuje się w analizie polityki wewnętrznej i zagranicznej państw Europy Środkowej oraz problematyce współpracy regionalnej. Zajmuje się też zagadnieniami dyplomacji publicznej i kwestiami historycznymi w polityce zagranicznej. Przewodniczący Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego, członek Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych, komitetu redakcyjnego „Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego“, współkoordynator polskiej części sieci konsorcjum Think Visegrad.


dr Marcin Sakowicz – pracownik Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, ekspert w dziedzinie zarządzania w sektorze publicznym, wykładowca, trener, pasjonat sprawnego funkcjonowania wszelakich organizacji: małych grup, organizacji pozarządowych, urzędów oraz państw; adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej Szkoły Głównej Handlowej w latach 2006-2015, autor licznych publikacji dotyczących administracji publicznej, samorządów lokalnych, analizy polityki publicznej i e-governance, ekspert w projektach międzynarodowych, m.in. Support to Civil Service Development in Ukraine oraz krajowych, m.in. Benchmarking - narzędzie efektywnej kontroli w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych.


dr Małgorzata Urban-Theocharakis – doktor nauk prawnych, adiunkt w katedrze Prawa Gospodarczego i Finansów Publicznych w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji, od 2019 roku ekspert Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.  Posiada doświadczenie zarówno w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, jak i w pracy w administracji publicznej. Autorka publikacji naukowych, glos do wyroków SN, linii orzeczniczych, artykułów w prasie codziennej oraz licznych komentarzy praktycznych dla Serwisu Lex dla banków wydawnictwa Wolters Kluwer.  Wykładowca z bogatym doświadczeniem popartym praktyką oraz uprawnieniami dydaktycznymi, prelegentka na wielu konferencjach naukowych i webinarach adresowanych do praktyków. Obecnie prowadzi zajęcia w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji, na Podyplomowych Studiach Administracji i Zarządzania (SGH) także w ramach Podyplomowych Studiów Bankowości (SGH). W przeszłości współpracowała też m.in. z uczelnią im. Łazarskiego oraz Politechniką Warszawską. Autorka publikacji ukazujących się w prestiżowym periodyku ICAN Managment Rewiev (następca Harvard Business Review Polska.dr Izabela Fundowicz – doktor nauk prawnych w zakresie prawa. Od 2000 r. pracownik Urzędu Zamówień Publicznych, obecnie na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego. Uczestniczyła w pracach nad nową ustawą Prawo zamówień publicznych. Trener na szkoleniach i seminariach, prelegent na konferencjach organizowanych przez Urząd Zamówień Publicznych. Wykładowca prawa zamówień publicznych na studiach podyplomowych (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet w Białymstoku). Autorka licznych artykułów dotyczących zamówień publicznych.  


Stanisław Bienias – absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2004 r. pracownik Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, od 2006 do 2013 r. na stanowisku naczelnika Wydziału Ewaluacji (Krajowa Jednostka Ewaluacji). Koordynował prace blisko 60 jednostek ewaluacyjnych zlokalizowanych w ramach instytucji zarządzających i pośredniczących we wdrażaniu polityki spójności w Polsce. Od 2013 r. Stanisław Bienias współtworzy niezależną organizację non-profit Fundacja IDEA Rozwoju oraz jest prezesem spółki badawczej IDEA Instytut. Brał udział w realizacji blisko 200 badań ewaluacyjnych prowadzonych w różnych krajach Europy, Afryki i Azji. Organizator i prelegent licznych konferencji i seminariów dotyczących budowy kultury ewaluacyjnej w Polsce i zagranicą. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w obszarze ewaluacji i monitorowania.