Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania : Program
Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 

Zakres tematyczny przedmiotów

 

​Lp. Przedmiot​​ Krótki opis​

​liczba

godzin

1.​ Instytucje, prawo i lobbing w UE Instytucje UE: Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej i jej organy przygotowawcze (grupy robocze i COREPER), Komisja Europejska, Parlament Europejski, proces decyzyjny w UE, w tym w okresie pandemii COVID-19, zwykła procedura ustawodawcza, lobbing w instytucjach UE, koordynacja polskiej polityki europejskiej, udział Polski w procesie decyzyjnym w UE, akty prawne UE.

​16

​2. Polityka zagraniczna Polski

Uwarunkowania i priorytety polskiej polityki zagranicznej, europejskiej i bezpieczeństwa; kwestie instytucjonalne; stosunki dwustronne i współpraca regionalna (z uwzględnieniem wyzwań związanych z pandemią COVID-19) – Grupa Wyszehradzka, Inicjatywa Trójmorza; B9; polityczne aspekty rozwoju polskiej infrastruktury transportowej (m.in. Via Carpatia, porty); bezpieczeństwo energetyczne: kwestie infrastrukturalne i rynkowe; priorytety RP a nowe wieloletnie ramy finansowe UE; priorytety w polityce wobec wschodniego sąsiedztwa UE i Bałkanów Zachodnich; polityka wobec Chin; Polska na trasie połączeń Europa–Azja.

​8
​3. ​Podstawy prawa Wybrane zagadnienia prawoznawstwa (norma prawna, akt prawny, reguły interpretacyjne itp.), gałęzie prawa (klasyfikacja i charakterystyka), źródła prawa, elementy prawa międzynarodowego publicznego (źródła prawa międzynarodowego publicznego, prawo międzynarodowe a prawo krajowe, podmioty prawa międzynarodowego, pozostałe zagadnienia), podstawy prawa konstytucyjnego (zasady konstytucyjne, organy władzy, sądy i trybunały, organy ochrony państwowej i ochrony prawa). Zagadnienie dotyczące praw i wolności człowieka w okresie trwania epidemii COVID -19., oraz problematyka:  dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych. ​8
​4. ​Administracja publiczna ​Funkcje i struktura organów władzy publicznej, instytucje polityczne, struktura administracji, procesy działań publicznych, procesy decyzyjne w administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych, transformacja cyfrowa oraz modernizacja administracji publicznej. ​8
​5. ​Postępowanie administracyjne Funkcjonowanie administracji publicznej, źródła prawa w zakresie postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, podstawowe zasady postępowania administracyjnego, a także jego cele i funkcje, podstawowe elementy postępowania administracyjnego sądowo- administracyjnego. Z uwagi na zaistnienie stanu epidemii w zakresem programu objęto także kwestie funkcjonowania administracji publicznej w tym czasie. ​8
​6. ​Lobbing w administracji ​Definicje lobbingu, grupy interesów, dialogu społecznego, określenie funkcji lobbingu, charakterystyka wzorów relacji grup interesu z administracją publiczną, zasoby wywierania wpływu i kanały dostępu do decyzji administracyjnych, cele grup interesu, uwarunkowania konstytucyjne i prawne działalności lobbingowej, ramy instytucjonalne i aktorzy działań lobbingowych, formy i rodzaje lobbingu, standardowe metody oddziaływania. ​8
​7. ​Zarządzanie w administracji publicznej Źródła specyfiki zarządzania w administracji publicznej, specyfika sektora publicznego i sektora prywatnego w odniesieniu do kwestii zarządzania, inherentne ograniczenia sprawności organów i urzędów administracji publicznej i główne założenia programów podwyższenia sprawności ich funkcjonowania, poziomy i wymiary zarządzania w sektorze publicznym, podstawowe założenia teorii wyboru publicznego i zna jej praktyczne zastosowania, podstawowe obszary i techniki zarządzania w administracji publicznej, kryteria odróżnienia perspektywy operacyjnej i strategicznej w zarządzania w administracji publicznej, kryteria oceny strategicznych programów działania organów i urzędów administracji publicznej. Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej - przypadek epidemii COVID-19. ​8
​8. ​Zarządzanie ludźmi ​Budowa systemu motywacyjnego w organizacji, motywacja finansowa i pozafinansowa, motywacja wewnętrzna, wyzwalanie zaangażowania pracowników, prowadzenie rozmowy oceniającej. Zarządzanie ludźmi w czasach kryzysu – analiza reakcji na pandemię COVID-19. ​8
​9. ​Prawo i polityka jednolitego rynku europejskiego ​Zarys historyczny budowy unii celnej i jednolitego rynku europejskiego; wprowadzenie swobodnego przepływu towarów (eliminacja barier fizycznych, technicznych i fiskalnych), swobodny przepływ usług, swoboda przepływu pracowników i koordynacja zabezpieczenia socjalnego, uznawanie kwalifikacji i dyplomów, swoboda przepływu kapitału (nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców). Funkcjonowanie jednolitego rynku w okresie pandemii COVID-19. ​8
10. ​Prawo pracy Powstanie i zmiana stosunku pracy, ustanie stosunku pracy, treść stosunku pracy, odpowiedzialność prawna w stosunkach pracy, ochrona pracy, spory prawne z zakresu prawa pracy, dyskusja i analiza materiałów empirycznych – umów dotyczących stosunku pracy (umów o pracę) i orzecznictwa sądowego z tego zakresu, kierunki rozwoju prawa pracy. Zagadnienia związane z prawami i obowiązkami pracodawców i pracowników w związku z epidemią koronawirusa. Sytuacja samozatrudnionych w okresie epidemii COVID-19. ​8
11. ​Przywództwo w organizacji ​Pojęcia przywództwa i jego znaczenie, typy i poziomy przywództwa, zarządzanie zmianą kultury organizacyjnej, analiza własnych kompetencji przywódczych, rozwój wybranych umiejętności przywódczych. Rola przywódcy w przeprowadzaniu wybranych typów zmian, w tym w szczególności zmiany kultury organizacyjnej. Przywództwo w kryzysie. Odpowiedzialność przywódcy w czasach pandemii. ​8
12. ​Public relations Znaczenia public relations we współczesnych organizacjach, granice oddziaływań PR na inne sfery działania organizacji, współczesny sposób rozumienia public relations, nowoczesne techniki i narzędzia, jakie współczesny PR wykorzystuje, budowanie strategii public relations organizacji w kontekście innych podejmowanych przez nią działań komunikacyjnych, etapy budowania efektywnej strategii PR, dostępne techniki PR pozwalające realizować strategię, analiza rzeczywistych strategii PR, zrealizowanych kampanii, tworzenie przykładowej strategii PR w trakcie zajęć warsztatowych. PR w czasach kryzysu. ​8
13. ​Finanse publiczne Międzysektorowe przepływy pieniądza, teoria wyboru publicznego, funkcje finansów publicznych, teoria opodatkowania (w tym krzywa Laffera), teoria transferu, analiza incydencji podatkowej, zagadnienie sprawiedliwości podatkowej i transferowej, budżetowanie, kontrola finansów publicznych – mechanizmy wewnętrzne i zewnętrzne, finansowe mechanizmy pomocy publicznej - zakazy i wyjątki od zakazów, w tym podejście UE i, w tych ramach, Polski do pomocy w związku z epidemią COVID-19. ​8
14. ​Monitoring i ewaluacja​ Wprowadzenie do ewaluacji interwencji publicznych: definicja, podstawowe pojęcia, typy badań ewaluacyjnych, ewaluacja w cyklu realizacji projektów i programów publicznych, logika interwencji publicznej: od wskaźników wkładu, poprzez produkty i rezultaty projektów i programów, metodologia badań ewaluacyjnych: metody ilościowe, jakościowe, pomiar rzeczywistych efektów interwencji publicznych. Realizacja badania ewaluacyjnego w praktyce: przygotowanie zlecenia i przeprowadzenie prac badawczych w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. ​8
15. ​Finanse Unii Europejskiej Źródła dochodów unijnego budżetu, struktura wydatków z budżetu UE, modyfikacje wydatków w następstwie pandemii COVID-19  i źródła ich finansowania,  beneficjenci i płatnicy netto, kierunki dyskusji w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-2027 , znaczenie budżetu  dla państw UE oraz dla całego ugrupowania. ​8
16. ​Prawo zamówień publicznych ​Podstawy prawne zamówień publicznych, zakres podmiotowy ustawy Pzp, zakres przedmiotowy ustawy Pzp, zasady zamówień publicznych, szacownie wartości zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, tryby udzielania zamówień, siwz, kwalifikacja podmiotowa, badanie ofert, umowy w sprawie zamówienia publicznego, środki ochrony prawnej, kontrola zamówień publicznych. Nowe regulacje w zamówieniach publicznych wprowadzone w związku z epidemią COVID-19. ​8
17. Prawo pomocy publicznej​ UE ​Pojęcie pomocy publicznej, kategorie pomocy publicznej, formy pomocy a ekwiwalent dotacyjny brutto, traktatowe zasady udzielania pomocy publicznej, procedury notyfikacji udzielania pomocy publicznej, systematyka prawa dotyczącego pomocy publicznej, ogólne rozporządzenie wyłączające wybrane kategorie pomocy publicznej spod obowiązku notyfikacyjnego, koncepcja krajowej pomocy regionalnej. ​8
18. ​Projekty UE w instytucjach administracji publicznej ​Możliwości finansowania projektów ze środków UE, zasady poszukiwania wsparcia, zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, zasady procesu aplikacyjnego, przygotowanie organizacji do realizacji projektu finansowanego ze środków UE. Możliwości wspierania organizacji w czasach kryzysu i spowolnienia wywołanego m.in. pandemią. ​8
19.​ ​Etyka w administracji ​Wybrane kwestie i dylematy związane z etyką w administracji w warunkach gospodarki globalnej, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań tych zagadnień z teorią instytucji i teorią konkurencyjności międzynarodowej, związek współczesnych studiów nad konkurencyjnością międzynarodową z problematyką instytucjonalną i etyczną oraz jakością państwa, w tym koncepcją etyki w administracji, społecznej odpowiedzialności w gospodarce oraz wzrostu i rozwoju zrównoważonego, modele administracji i ich etycznego wymiaru oraz etycznych kodeksów postępowania w administracji. Najnowsze doświadczenia i dylematy etyczne związane z pandemią i koronawirusem. ​8
 

 Program studiów obejmuje łącznie 160 godzin zajęć dydaktycznych.