Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Zasady rekrutacji dla obywateli polskich : Rekrutacja krok po kroku
Zasady rekrutacji dla obywateli polskich
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Rekrutacja krok po kroku 2021/2022

 
Aby pomyślnie ukończyć rekrutację na studia w SGH, zapoznaj się z kolejnymi krokami procedury rekrutacyjnej:

1. Załóż osobiste konto w systemie rekrutacyjnym (ISR). Utworzenie konta będzie możliwe od 10 maja 2021 r., natomiast rejestracja na studia rozpoczyna się 8 czerwca o godz. 12.00. Data założenia konta nie decyduje o kwalifikacji na studia niestacjonarne w języku polskim lub stacjonarne w języku angielskim. 

WAŻNE: Kolejność zgłoszeń na studia niestacjonarne w języku polskim oraz stacjonarne w języku angielskim ustalana jest na podstawie czasu przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia w ISR (kliknięcie przycisku "Weź udział w rekrutacji").
Na późniejsze czynności: dokonanie opłaty rekrutacyjnej oraz wypełnienie zakładek w formularzu na studia drugiego stopnia (wybór kierunku i trybu, dane uczelni/dyplomu, wgranie zdjęcia​) masz czas do 23 czerwca do godziny 16:00 czasu polskiego. Czynności te nie mają wpływu na kolejność zgłoszeń. 

2. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym (ISR)

Wprowadź do ISR wszystkie wymagane informacje: 

  • podstawowe dane osobowe i informacje o dyplomie ukończenia studiów wyższych;
  • ​ wgraj swoje zdjęcie – użyjemy go później w Twojej legitymacji studenckiej (plik w formacie JPG o parametrach zgodnych z wymaganiami technicznymi ISR, ze zdjęciem spełniającym wymogi dla zdjęcia przeznaczonego do dowodu osobistego​); 
  • wybierz również kierunki i tryby studiów i uszereguj je według swoich preferencji:od najważniejszej do najmniej ważnej (kandydat może dokonać wyboru wszystkich spośród dostępnych form lub kierunków studiów, jednak przyjęty może być tylko na jedną z form albo na jeden z kierunków studiów);
  • wpłać opłatę rekrutacyjną (85 zł) na indywidualny rachunek bankowy o numerze wskazanym na Twoim osobistym koncie rekrutacyjnym. W ramach jednego stopnia studiów obowiązuje jedna opłata rekrutacyjna. 

Możliwość rejestracji w formularzu ISR zamyka się o godzinie 16:00 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia okresu rekrutacji.

Nie zwlekaj z rekrutacją na studia magisterskie. Nawet jeśli obronę pracy dyplomowej planujesz np. na lipiec, zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym jeszcze w czerwcu i zaznacz opcję „Nie mam jeszcze dyplomu”.

Ważne informacje
Do chwili zamknięcia rejestracji w formularzu rekrutacyjnym ISR możesz uzupełniać i zmieniać dane wprowadzone do ISR. 

- Zmiana danych osobowych (obywatelstwo, PESEL, data urodzenia i płeć) jest możliwa pod warunkiem, że nie dokonałeś wyboru poziomu studiów. W przeciwnym razie należy wyrejestrować się z formularza rekrutacyjnego ISR, zmienić dane i ponownie wybrać odpowiedni formularz rekrutacyjny. Każda ich zmiana, przypadku gdy bierzesz udział w rekrutacji na studia niestacjonarne oraz stacjonarne w języku angielskim, spowoduje, że zmieni się data Twojej rejestracji, a co za tym idzie, Twoje miejsce w ogólnej kwalifikacji.

 - Aktualizacja danych kontaktowych w ISR jest możliwa do zakończenia procesu rekrutacji, rozumianego jako wpis na listę studentów lub otrzymanie decyzji o nieprzyjęciu na studia.

- W dniu zamknięcia ISR upływa termin dokonania opłaty rekrutacyjnej.

- Nie zapomnij też o sprawdzaniu komunikatów w systemie rekrutacyjnym.​


3. Procedura kwalifikacyjna.

Możesz wybrać tylko jeden tryb przyjęcia na studia stacjonarne z przedstawionych poniżej:

3.1 przyjęcie w ramach naboru absolwentów studiów pierwszego stopniaSGH: mogą być dopuszczeni rekrutujący się po raz pierwszy w tym trybie:

  • studenci SGH, którzy uzyskali co najmniej 150 (sto pięćdziesiąt) punktów ECTS i  jednocześnie uzyskali średnią z ocen z przedmiotów zaliczonych w toku zakończonych semestrów studiów na poziomie co najmniej 3,5;
  • absolwenci studiów pierwszego stopnia SGH, którzy uzyskali średnią ocen ze studiów na poziomie co najmniej 3,5 i uzyskali tytuł zawodowy licencjata w SGH pomiędzy 1 października 2020 roku a 23 czerwca 2021 roku. 

Średnia, która zostanie uwzględniona podczas postępowania rekrutacyjnego 2021/2022 będzie zaciągnięta ostatniego dnia rejestracji na studia magisterskie (23 czerwca 2021 r.) z przedmiotów zaliczonych w toku zakończonych semestrów studiów. 

Nabór kandydatów ze średniej prowadzony jest na poszczególne kierunki w ramach określonych w zarządzeniu rektora limitów miejsc. Rekrutacja w tym trybie możliwa jest tylko jeden raz.​

3.2 przyjęcie w ramach naboru powszechnego: tryb dostępny dla wszystkich kandydatów.​

Jedyną podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne w języku polskim dla kandydatów z naboru powszechnego (spoza SGH), jak i dla absolwentów SGH, którzy nie mogą ubiegać się o przyjęcie na podstawie średniej ze studiów licencjackich jest sprawdzian kwalifikacyjny​. 

Studia niestacjonarne w języku polskim oraz studia stacjonarne w języku angielskim.​

Kryterium kwalifikacyjnym na studia niestacjonarne w języku polskim oraz studia stacjonarne w języku angielskim jest kolejność zgłoszeń, przez którą rozumie się datę i godzinę wyboru w systemie rekrutacyjnym ISR poziomu studiów.

 
4. Składanie dokumentów

Gdy otrzymasz komunikat o zaproszeniu do złożenia dokumentów, na Twoim koncie w ISR odblokuje się zakładka z dokumentami do wydruku.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia zobowiązany jest złożyć:

  • formularz rekrutacyjny oraz umowę o odpłatności - za pośrednictwem ISR lub bezpośrednio do SGH
  • dokumenty stanowiące podstawę przyjęcia, w tym w szczególności dyplom ukończenia studiów wyższych - tylko bezpośrednio do SGH. 
Z obowiązku okazania dyplomu zwolnieni są kandydaci, którzy przystąpili do rekrutacji na podstawie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w SGH uzyskanego po 1 października 2019 r. W takim przypadku szczególnie zachęcamy do złożenia formularza oraz umowy za pośrednictwem ISR. 

Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć nie później niż do godziny 15:00 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia wyznaczonego terminu.​

Dokumenty w SGH możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. W tym drugim przypadku wymagane jest również podpisane przez kandydata upoważnienie.

Pełną listę wymaganych dokumentów znajdziesz na stronie Wymagane dokumenty.

WAŻNE: dokumenty kandydatów na studia nie mogą zostać przesłane do SGH pocztą ani kurierem.


5. Dalsze postępowanie kwalifikacyjne – aby dostać się na jak najwyższą ze swoich preferencji

W postępowaniu kwalifikacyjnym zastosowany algorytm uwzględni: wyniki kandydatów, ich preferencje oraz limity na poszczególne kierunki i formy studiów.

Kandydaci zostaną zakwalifikowani na najwyższy możliwy kierunek i formę z preferencji, które wybrali w ISR. 

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na żadną ze swoich preferencji (przypadek A) lub też zostali zakwalifikowani na preferencję inną niż najwyższa (przypadek B) mogą zadeklarować chęć udziału w kolejnej turze rekrutacji w ISR. Udział w kolejnej turze rekrutacji nie wiąże się z dodatkową opłatą.

Przypadek A:
Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na żadną ze swoich preferencji i chcą brać udział w kolejnej turze rekrutacji w przypadku jej przeprowadzenia, powinni potwierdzić swoją wolę poprzez kliknięcie w przycisk w ISR. Niezadeklarowanie chęci kontynuowania rekrutacji będzie skutkowało wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia.

Przypadek B:
Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia inne niż ich pierwsza preferencja, powinni złożyć dokumenty w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Kandydaci, którzy chcą wziąć udział w kolejnej turze rekrutacji w przypadku jej przeprowadzenia, powinni również zadeklarować swoją wolę w ISR. Niezłożenie dokumentów w terminie oznacza rezygnację z dalszej rekrutacji i będzie skutkowało wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia, niezależnie od złożonej deklaracji w ISR. W przypadku, gdy w kolejnej turze rekrutacji kandydat nie zostanie zakwalifikowany na żadną ze swoich wyższych preferencji, pozostanie on na liście osób przyjętych na formę lub kierunek, na które złożył dokumenty. Natomiast jeżeli kandydat zostanie zakwalifikowany na wyższą preferencję, to automatycznie zostanie na nią przeniesiony. 

Deklarację chęci wzięcia udziału w kolejnej turze rekrutacji należy złożyć do godziny 15:00 ostatniego dnia składania dokumentów w danej turze. Decyzja o przeprowadzeniu kolejnej tury rekrutacji podejmowana jest przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną (UKR) pod warunkiem niewypełnienia limitu miejsc w toku zakończonej weryfikacji dokumentów. UKR może przeprowadzić nie więcej niż dwie tury kwalifikacji dodatkowej w rekrutacji podstawowej. Natomiast w rekrutacji uzupełniającej nie więcej niż 1 turę kwalifikacji dodatkowej.

Decyzją o przyjęciu na studia w SGH będzie wpis na listę osób przyjętych. 

 
---------------

Podstawa prawna:  Uchwała nr 741 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2021/2022​ r. Tekst ujednolicony opracowany na podstawie uchwały nr 741 z dnia 24 czerwca 2020 r., uchwały nr 74 z dnia 24 lutego 2021 r. oraz uchwały nr 94 z dnia 28 kwietnia 2021 r. Stan prawny obowiązujący na dzień 28 kwietnia 2021 r. ​

 
 
Limity przyjęć na rok akademicki 2021-2022
 

 Progi punktowe