Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Zasady rekrutacji dla obywateli polskich : Wymagane dokumenty
Zasady rekrutacji dla obywateli polskich
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagane dokumenty

 
 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia:

  1. wygenerowany z ISR formularz rekrutacyjny, stanowiący wniosek o przyjęcie na studia:
  • podpisany przez kandydata kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym  albo  podpisem  osobistym  (podpis z wykorzystaniem e-dowodu) – dokument    należy  wgrać  za pośrednictwem  ISR w formacie pliku  właściwym  dla  danej  formy podpisu albo
  • podpisany odręcznie przez kandydata lub jego pełnomocnika – dokument należy złożyć w SGH; 
  2. kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego – dotyczy osób zakwalifikowanych na studia w języku obcym (przykładowa lista);
   
  3. podpisane przez kandydata lub pełnomocnika dwa egzemplarze zestawień składanych dokumentów w celu potwierdzenia kompletności złożonych dokumentów (tylko w przypadku składania dokumentów w SGH - dokument otrzymasz od pracownika SGH);
  4. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport w celu okazania) - tożsamość można też potwierdzić za pomocą mTożsamości.
   
  5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub dokument ekwiwalentny, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem. 
  W przypadku dyplomu wydanego przez uczelnię zagraniczną, musi on uprawniać do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w państwie, w którego systemie działała uczelnia, która go wydała. W celu potwierdzenia tego uprawnienia, dyplom zagraniczny należy przedstawić wraz z suplementem lub wykazem ocen. Ponadto, dyplom zagraniczny powinien zostać również : 
  • zalegalizowany lub opatrzony apostille (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach UE, OECD, EFTA);
  • przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski lub angielski.
  Z obowiązku okazania dyplomu zwolnieni są kandydaci, którzy przystąpili do rekrutacji na podstawie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopniaw SGH uzyskanego po 1 października 2019 r.   W takim przypadku szczególnie zachęcamy do złożenia formularza oraz umowy za pośrednictwem ISR. 

  6. umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne (wzór,​ umowa będzie dostepna do pobrania w ISR z danymi studenta):​:
  • podpisana przez kandydata kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym (podpis z   wykorzystaniem   e-dowodu) – dokument   należy  wgrać  za pośrednictwem  ISR  w formacie  pliku  właściwym  dla  danej  formy podpisu albo
  • podpisana odręcznie w dwóch egzemplarzach przez  kandydata  lub jego pełnomocnika – dokument należy złożyć w SGH (w tym przypadku dokument drukowany jest przez pracownika SGH)  

  DODATKOWE DOKUMENTY (generowane za pośrednictwem ISR)::
  • pełnomocnictwo ​do reprezentacji kandydata w procesie rekrutacyjnym (dotyczy kandydatów, którzy nie składają dokumentów osobiście)
  WAŻNE! Jeśli w dniu składania dokumentów nie posiadasz jeszcze dyplomu – możesz złożyć zaświadczenie o obronie. Pamiętaj, że jesteś zobowiązany do przedstawienia oryginału dyplomu niezwłocznie po jego otrzymaniu.

  Pamiętaj aby mieć przy sobie komplet wymaganych dokumentów – jeśli zestaw dokumentów nie będzie kompletny, wtedy nie będziesz mógł ich złożyć.

  Dokumenty kandydatów nie mogą zostać przesłane do SGH pocztą ani kurierem.


  Ważne informacje

  1. Tłumaczenie dokumentów

  Wszystkie dokumenty wydane w języku innym niż polski lub angielski muszą zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem przysięgłym na język polski lub angielski. 

  Tłumaczenie przysięgłe może być wykonane przez:

  • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP;
  • tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej,  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
  • konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa w którym wydano dokument podlegający tłumaczeniu.

  Tłumaczenia wykonane przez tłumaczy nieprzysięgłych mogą zostać poświadczone przez powyższe osoby.

  Tłumaczenia poświadczone przez notariusza nie są przyjmowane.

  Jeśli masz problem ze znalezieniem tłumacza przysięgłego na język polski, skontaktuj się z Działem Rekrutacji.

  2. Legalizacja dyplomu

  W prawie międzynarodowym legalizacja jest procesem uwierzytelniania statusu prawnego dokumentu, tak aby zagraniczny system prawny miał potwierdzenie, że jest on ważny i w pełni zgodny z prawem.

  Legalizacji dokumentów edukacyjnych może dokonać:

  • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
  • władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
  • akredytowana w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówka konsularna państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

  Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), wtedy legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona klauzulą apostille dołączaną do dokumentu. Klauzula apostille uwierzytelnia dokumenty na potrzeby wykorzystania ich w obcych krajach.

  Aktualny wykaz państw-stron konwencji dostępny jest tutaj.

  Informacje o organach wydających apostille w poszczególnych krajach tutaj (informacja w języku angielskim).

  -------------------

  Podstawa prawna: Uchwała nr 741 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2021/2022​ r. Tekst ujednolicony opracowany na podstawie uchwały nr 741 z dnia 24 czerwca 2020 r., uchwały nr 74 z dnia 24 lutego 2021 r. oraz uchwały nr 94 z dnia 28 kwietnia 2021 r. Stan prawny obowiązujący na dzień 28 kwietnia 2021 r. ​

   
   
   

   epuap - jak założyć konto

   
  W okresie pandemii składanie pism, prowadzenie postępowania, a wreszcie doręczanie decyzji, może być utrudnione. Dlatego zachęcamy już teraz do założenia konta na platformie e-PUAP.
  Składanie pism, otrzymywanie informacji czy decyzji dotyczących postępowania rekrutacyjnego może odbywać się bez wychodzenia z domu z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej.

  Możliwość załatwiania spraw drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych to wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Więcej szczegółów znajduje się tutaj

  Jak sprawdzić adres skrzynki e-PUAP?(instrukcja)​
  Po zalogowaniu na konto ePUAP:
  „Moja skrzynka" (widoczna obok loginu) ---> w menu po lewej stronie wybrać zakładkę „Operacje”--->„Informacje szczegółowe”​
  Często zadawane pytania