Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 dyplom zagraniczny – wymagania

 

Dyplomy zagraniczne podlegają procedurze uznania w związku z ubieganiem się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w SGH (Zarządzenie Rektora nr 12 z dnia 21 lutego 2012 r.).

W związku z wymogami procedury kandydat z dyplomem zagranicznym powinien przed złożeniem dokumentów:

1. Zalegalizować  dyplom oraz suplement do dyplomu (jeśli został wydany) lub transkrypt ocen.

Legalizacja jest potwierdzeniem formalnej zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia albo autentyczności podpisów i pieczęci umieszczonych na dokumencie.

Legalizacja dokumentu o wykształceniu ma istotne znaczenie przy ustaleniu, w ramach systemu edukacji którego państwa został wydany dokument oraz czy należy weryfikować jego autentyczność.
W niektórych państwach – na przykład w Polsce – wewnętrzne regulacje zobowiązują posiadacza dyplomu do zalegalizowania go przed wywiezieniem z kraju jego wystawienia.
 
Legalizacji dyplomu szkoły wyższej może dokonać:
 
  • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
  • władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
  • akredytowana w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówka konsularna państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

Alternatywą jest opatrzenie dokumentu Apostille.

Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu.
Lista państw-stron konwencji oraz adresy instytucji wydających apostille można znaleźć na stronie Konwencji Haskiej.

2. Przetłumaczyć dokumenty na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

Składane dokumenty muszą być w języku polskim - wymagane jest tłumaczenie przysięgłe na język polski sporządzone przez:

  • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP;
  • osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie Unii Europejskiej,  państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
  • konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa – miejsca wydania świadectwa;
  • akredytowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną lub konsularną państwa, na którego terytorium bądź w którego systemie edukacji wydano świadectwo lub inny dokument

lub tłumaczenie nieprzysięgłe na język polski potwierdzone przez jedną z wyżej wymienionych osób lub instytucji – więcej informacji.

 
 
 

 Ważne Informacje