Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Studiuj po polsku : Rekrutacja krok po kroku
Studiuj po polsku
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Rekrutacja cudzoziemców krok po kroku

 

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 zostaną opublikowane wiosną 2021.​​
----------------------------


​​Zasady rekrutacji na rok akademicki 2020/2021​

Aby pomyślnie ukończyć rekrutację na studia w języku polskim, zapoznaj się z kolejnymi krokami procedury rekrutacyjnej:

1. Rejestracja w systemie rekrutacyjnym (ISR)

– załóż osobiste konto rekrutacyjne oraz wypełnij i zatwierdź formularz rekrutacyjny ISR, w tym w szczególności:

• podaj dane osobowe,
• wpisz wyniki lub oceny ze świadectwa dojrzałości – w przypadku braku uwidocznienia na świadectwie ocen niezbędne jest dostarczenie (wgranie do ISR) wykazu ocen (nie dotyczy studiów niestacjonarnych oraz stacjonarnych w jęz. angielskim),
• wprowadź nazwę uczelni, której dyplom ukończenia studiów będzie podstawą przyjęcia na studia w SGH,
• wybierz formę studiów i kierunek oraz uszereguj je według swoich preferencji (od najważniejszej do najmniej ważnej),
• umieść plik w formacie JPG o parametrach zgodnych z wymaganiami technicznymi ISR, ze zdjęciem spełniającym wymogi dla zdjęcia przeznaczonego do dowodu osobistego;
– wpłać opłatę rekrutacyjną (85 zł) na indywidualny rachunek bankowy o numerze wskazanym na Twoim osobistym koncie rekrutacyjnym.


Nie zapomnij też o sprawdzaniu na bieżąco komunikatów w ISR.

WAŻNE! Nie zwlekaj z rekrutacją na studia magisterskie. Nawet jeśli obronę pracy dyplomowej planujesz np. na koniec lipca, zarejestruj się w ISR.

Dane możesz modyfikować aż do dnia zamknięcia systemu, przy czym bardzo ważne jest, abyś dane osobowe wypełnił od razu poprawnie – każda ich zmiana, w przypadku gdy bierzesz udział w rekrutacji na studia niestacjonarne oraz stacjonarne w języku angielskim, spowoduje, że zmieni się data Twojej rejestracji, a co za tym idzie, Twoje miejsce w ogólnej kwalifikacji. 

W dniu zamknięcia systemu rekrutacyjnego upływa również termin dokonania opłaty rekrutacyjnej.

2. Procedura kwalifikacyjna

Możesz wybrać tylko jeden tryb przyjęcia na studia stacjonarne z przedstawionych poniżej:

  • przyjęcie na podstawie średniej: dotyczy studentów i absolwentów SGH,
  • przyjęcie w ramach naboru powszechnego: tryb dostępny wszystkich kandydatów.

2.1 Przyjęcie na podstawie średniej

Do postępowania kwalifikacyjnego w ramach naboru absolwentów studiów I stopnia SGH mogą być dopuszczeni rekrutujący się po raz pierwszy w tym trybie:

  • studenci SGH, którzy uzyskali co najmniej 150 (sto pięćdziesiąt) punktów ECTS i jednocześnie uzyskali średnią z ocen z przedmiotów zaliczonych w toku zakończonych semestrów studiów na poziomie co najmniej 3,5;
  • absolwenci studiów pierwszego stopnia SGH, którzy uzyskali średnią ocen ze studiów na poziomie co najmniej 3,5 i uzyskali tytuł zawodowy licencjata w SGH pomiędzy 1 października 2019 roku a 15 lipca 2020 roku.

Nabór kandydatów ze średniej prowadzony jest na poszczególne kierunki w ramach określonych w zarządzeniu rektora limitów miejsc. Rekrutacja w tym trybie możliwa jest tylko jeden raz.

Średnia, która zostanie uwzględniona podczas postępowania rekrutacyjnego 2020/2021 będzie zaciągnięta ostatniego dnia rejestracji na studia magisterskie 15 lipca 2020 r. z przedmiotów zaliczonych w toku zakończonych semestrów studiów. 

Zakwalifikowani do przyjęcia kandydaci, składają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia SGH, z których średnia stanowiła podstawę kwalifikacji.


2.2 Przyjęcie w trybie naboru powszechnego

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne w trybie naboru powszechnego są:
• wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości,
oraz
• wynik ukończenia studiów (ocena na dyplomie).
A. Za wynik egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości otrzymasz punkty kwalifikacyjne w zależności od wyników z dwóch przedmiotów na świadectwie dojrzałości, spośród wymienionych w ramach poniższego zestawienia:
 
​Pozycja ​Przedmiot
​1 matematyka lub ekonomia
​2
​język obcy spośród następujących:
angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, albo włoski
 
Liczba przyznawanych punktów kwalifikacyjnych z przedmiotów maturalnych w każdej pozycji wynosi maksymalnie 100 punktów. Łącznie 200 punktów. 

Brak wyniku z danej kategorii przedmiotu nie dyskwalifikuje Cię z udziału w rekrutacji na studia w SGH – po prostu nie otrzymujesz punktów kwalifikacyjnych w danej kategorii.

Aby przeliczyć wyniki ze świadectwa dojrzałości, zapoznaj się z zakładką Przeliczniki ocen.

B. Za wynik ukończenia studiów możesz otrzymać nie więcej niż 100 punktów kwalifikacyjnych, według poniższego przelicznika:

– dla dyplomów wydanych przez Polskie uczelnie:

​Ocena ​Liczba punktów
​dostateczny ​20 punktów
​dostateczny + ​40 punktów
​dobry ​60 punktów
​dobry + ​80 punktów
​bardzo dobry lub celujący ​100 punktów
 

– dla dyplomów wydanych przez uczelnie zagraniczne:

Dla innej skali ocen wynik ukończenia studiów, a w przypadku braku jego uwidocznienia na przedstawionych dokumentach – średnią z toku studiów, przelicza się na skalę procentową dzieląc 100 przez liczbę możliwych ocen zaliczających, a następnie mnożąc przez numer pozycji oceny kandydata (rozumianą jako: liczba wynikająca z uszeregowania
wszystkich zaliczających ocen od najniższej do najwyższej, gdzie najniższa
ocena otrzymuje numer 1).

Za liczbę możliwych ocen zaliczających w przypadku skali procentowej przyjmuje się wszystkie pełne wartości procentowe powyżej progu zaliczającego, a w przypadku skali ułamkowej wszystkie możliwe oceny z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, począwszy od najniższej wartości zaliczającej.

Gdy otrzymany wynik nie jest liczbą naturalną, dodaje się do niego 1/2 (jedną drugą) i pozostawia całkowitą część tak otrzymanej sumy.

Punkty kwalifikacyjne przyznawane są zgodnie z tabelą:

​Przedział procentowy oceny ​Liczba punktów
​0-10% ​10 punktów
​11-20% ​20 punktów
​21-30% ​30 punktów
​31-40% ​40 punktów
​41-50% ​50 punktów
​51-60% ​60 punktów
​61-70% ​70 punktów
​71-80% ​80 punktów
​81-90% ​90 punktów
​91-100% ​100 punktów
 
UKR zweryfikuje przeliczenie dokonane przez Ciebie w ISR na podstawie wgranych do systemu dokumentów.

2.3 Studia niestacjonarne w języku polskim oraz studia stacjonarne w języku angielskim


Kryterium kwalifikacyjnym na studia niestacjonarne w języku polskim oraz studia stacjonarne w języku angielskim jest kolejność zgłoszeń, przez którą rozumie się datę i godzinę wyboru w systemie rekrutacyjnym ISR poziomu studiów z dokładnością co do sekundy. 


3. Wgranie do ISR danych dotyczących ukończonych studiów

W terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji wpisz następujące dane dotyczące ukończonych studiów: tytuł zawodowy, nazwę ukończonej szkoły wyższej, miasto oraz kraj, kierunek, oraz wynik ukończenia studiów.

W przypadku, gdy na dyplomie lub dokumencie ekwiwalentnym nie jest uwidoczniona ocena, zobowiązany jesteś wgrać również wykaz ocen lub inny dokument wydany przez uczelnię umożliwiający weryfikację średniej z toku studiów.


4. Składanie dokumentów

Wgraj skany dokumentów wymaganych dla przyjęcia na studia zgodnie z  harmonogramem.

Gdy otrzymasz komunikat o zakwalifikowaniu na studia, na Twoim koncie w ISR odblokuje się zakładka z dokumentami, które powinieneś wydrukować, podpisać, zeskanować – i wgrać je za pośrednictwem ISR.​

Uwaga Absolwenci SGH obronieni po 1.10.2019: w rekrutacji 2020/2021 nie musicie wgrywać do ISR skanu dyplomu/zaświadczenia o ukończeniu studiów SGH – uczelnia wgra Wasz skan dyplomu z elektroniczną pieczęcią SGH.

5. Dalsze postępowanie kwalifikacyjne – aby dostać się na jak najwyższą ze swoich preferencji

W postępowaniu kwalifikacyjnym zastosowany algorytm uwzględni: wyniki kandydatów, ich preferencje oraz limity na poszczególne kierunki i formy studiów.

Kandydaci zostaną zakwalifikowani na najwyższy możliwy kierunek i formę z preferencji, które wybrali w ISR. 

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na żadną ze swoich preferencji (przypadek A) lub też zostali zakwalifikowani na preferencję inną niż najwyższa (przypadek B) mogą zadeklarować chęć udziału w kolejnej turze rekrutacji w ISR. Udział w kolejnej turze rekrutacji nie wiąże się z dodatkową opłatą.

Przypadek A:

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na żadną ze swoich preferencji i chcą brać udział w kolejnej turze rekrutacji w przypadku jej przeprowadzenia, powinni potwierdzić swoją wolę poprzez kliknięcie w przycisk poniżej. Niezadeklarowanie chęci kontynuowania rekrutacji będzie skutkowało wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia.

Przypadek B:

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia inne niż ich pierwsza preferencja, powinni złożyć dokumenty w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Kandydaci, którzy chcą wziąć udział w kolejnej turze rekrutacji w przypadku jej przeprowadzenia, powinni również zadeklarować swoją wolę w ISR. Niezłożenie dokumentów w terminie oznacza rezygnację z dalszej rekrutacji i będzie skutkowało wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia, niezależnie od złożonej deklaracji w ISR. W przypadku, gdy w kolejnej turze rekrutacji kandydat nie zostanie zakwalifikowany na żadną ze swoich wyższych preferencji, pozostanie on na liście osób przyjętych na formę lub kierunek, na które złożył dokumenty. Natomiast jeżeli kandydat zostanie zakwalifikowany na wyższą preferencję, to automatycznie zostanie na nią przeniesiony. 

Deklarację chęci wzięcia udziału w kolejnej turze rekrutacji należy złożyć do godziny 23:59 ostatniego dnia składania dokumentów w danej turze. 

Decyzja o przeprowadzeniu kolejnej tury rekrutacji podejmowana jest przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną (UKR) pod warunkiem niewypełnienia limitu miejsc w toku zakończonej weryfikacji dokumentów. UKR może przeprowadzić nie więcej niż dwie tury kwalifikacji dodatkowej w rekrutacji podstawowej. Natomiast w rekrutacji uzupełniającej nie więcej niż 1 turę kwalifikacji dodatkowej.

-------------

Podstawa prawna: