Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagane dokumenty

 
​​Pełen wykaz dokumentów wymaganych na studia magisterskie w języku polskim od kandydatów nieposiadających polskiego obywatelstwa dostępny jest w dokumencie Wykaz dokumentów wymaganych od cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia w SGH.

W momencie składania dokumentów, kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia magisterskie powinien dysponować następującymi dokumentami:

1. formularz zgłoszeniowywydrukowany z systemu rekru​tacyjnego i podpisany przez kandydata, stanowiący podanie o przyjęcie na studia;
 
2. dwa egzemplarze zestawień składanych dokumentów​ wydrukowane z ISR i podpisane przez kandydata lub jego pełnomocnika w celu potwierdzenia kompletności złożonych dokumentów;

3. dokument tożsamości (dowód osobisty wydany w Unii Europejskiej lub paszport) – w celu okazania;
 
4. dyplom ukończenia studiów wyższych lub dokument ekwiwalentny, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem. W przypadku dyplomu wydanego przez uczelnię zagraniczną, musi on uprawniać do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w państwie, w którego systemie działała uczelnia, która go wydała. W celu potwierdzenia tego uprawnienia, dyplom zagraniczny należy przedstawić wraz z suplementem lub wykazem ocen. Ponadto, dyplom zagranicznych powinien zostać również: 
 • zalegalizowany lub opatrzony apostille (nie dotyczy dokumentów wydanych w Unii Europejskiej, krajach EFTA i OECD);
 • przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski lub angielski.
5. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie przynajmniej C1 (jeden z poniższych):
 • polskie świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego przynajmniej na poziomie C1;
 • inny polski certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego przynajmniej na poziomie C1 uznany przez Komisję ds. testu językowego dla cudzoziemców powołaną przez Rektora.
Kandydat nieposiadający ww. dokumentu może przystąpić do testu z języka polskiego w SGH​, który odbędzie się zgodnie z harmonogramem rekrutacji. Na test można zapisać się za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego. Udział w teście jest bezpłatny.

 Dokumenty dodatkowe:

 • pełnomocnictwo ​do reprezentacji kandydata w procesie rekrutacyjnym (dotyczy kandydatów, którzy nie składają dokumentów osobiście)
 • kandydat przy składaniu dokumentów zobowiązany jest również podpisać dwa egzemplarze umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne (wzór) – umowę otrzymasz na miejscu.
Ważne informacje

 ​1. Tłumaczenie dokumentów

Wszystkie dokumenty wydane w języku innym niż polski lub angielski muszą zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem przysięgłym na język polski lub angielski.

Tłumaczenie przysięgłe może być wykonane przez:
 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP;
 • tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej,  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
 • konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa w którym wydano dokument podlegający tłumaczeniu.
Tłumaczenia wykonane przez tłumaczy nieprzysięgłych mogą zostać poświadczone przez powyższe osoby.
Tłumaczenia poświadczone przez notariusza nie są przyjmowane.
 

Jeśli masz problem ze znalezieniem tłumacza przysięgłego, skontaktuj się z Działem Promocji i Rekrutacji.

2. Legalizacja dyplomu

Jeśli Twój dyplom został wydany przez zagraniczną uczelnię, musisz je zalegalizować lub opatrzyć klauzulą apostille. Wymóg ten nie obejmuje dyplomów wydanych w krajach UE, EFTA oraz OECD.

W prawie międzynarodowym legalizacja jest procesem uwierzytelniania statusu prawnego dokumentu, tak aby zagraniczny system prawny miał potwierdzenie, że jest on ważny i w pełni zgodny z prawem. Legalizacji dokumentów edukacyjnych może dokonać: 
 • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
 • władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
 • akredytowana w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówka konsularna państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.
Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), wtedy legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona klauzulą apostille dołączaną do dokumentu. Klauzula apostille uwierzytelnia dokumenty na potrzeby wykorzystania ich w obcych krajach.

Aktualny wykaz państw-stron konwencji dostępny jest tutaj.
Informacje o organach wydających apostille w poszczególnych krajach tutaj (informacja w języku angielskim).


 
 
 

 Dokumenty do pobrania 2019/2020