Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Studiuj po polsku : Wymagane dokumenty
Studiuj po polsku
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagane dokumenty

 
Wykaz dokumentów​ wymaganych od kandydatów nieposiadających polskiego obywatelstwa zakwalifikowanych do przy​jęcia na rok 2022/2023 zostanie opublikowany wiosną 2022 r.
----------------------------

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów nieposiadających polskiego obywatelstwa zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w języku polskim w roku akademickim 2021/2022. Dokumenty należy wgrać do ISR po zakwalifikowaniu się na studia zgodnie z harmonogramem rekrutacji. 
1. Formularz rekrutacyjny stanowiący wniosek o przyjęcie na studia wygenerowany z ISR i podpisany przez kandydata;

2. umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne wygenerowana z ISR i podpisana przez kandydata (wzór,​ umowa będzie dostępna do pobrania w ISR z danymi studenta);


4. dyplom ukończenia studiów wyższych;  w przypadku dyplomu wydanego przez uczelnię zagraniczną musi on uprawniać do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia w państwie, w którego systemie działała uczelnia, która go wydała. W celu potwierdzenia tego uprawnienia, dyplom zagraniczny należy przedstawić wraz z suplementem lub wykazem ocen. Ponadto, dyplom zagraniczny powinien zostać również :
• zalegalizowany lub opatrzony apostille (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach UE, OECD, EFTA);
• przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski lub angielski.
Z obowiązku okazania dyplomu zwolnieni są kandydaci, którzy przystąpili do rekrutacji na podstawie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w SGH uzyskanego po 1 października 2019 r.​

DODATKOWE DOKUMENTY:
  • pełnomocnictwo do reprezentacji kandydata w procesie rekrutacyjnym (dotyczy kandydatów, którzy nie składają dokumentów osobiście we wrześniu)
WAŻNE! Jeśli w dniu składania dokumentów nie posiadasz jeszcze dyplomu – możesz złożyć zaświadczenie o obronie. Pamiętaj, że jesteś zobowiązany do przedstawienia oryginału dyplomu niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Dokumenty kandydatów nie mogą zostać przesłane do SGH pocztą ani kurierem.


Ważne informacje

 ​1. Tłumaczenie dokumentów

Wszystkie dokumenty wydane w języku innym niż polski lub angielski muszą zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem przysięgłym na język polski lub angielski.
 
Tłumaczenie przysięgłe może być wykonane przez:
  • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP;
  • tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej,  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
  • konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa w którym wydano dokument podlegający tłumaczeniu.
Tłumaczenia wykonane przez tłumaczy nieprzysięgłych mogą zostać poświadczone przez powyższe osoby.
Tłumaczenia poświadczone przez notariusza nie są przyjmowane.
 

Jeśli masz problem ze znalezieniem tłumacza przysięgłego, skontaktuj się z Działem Rekrutacji.

2. Legalizacja dyplomu

Jeśli Twój dyplom został wydany przez zagraniczną uczelnię, musisz je zalegalizować lub opatrzyć klauzulą apostille. Wymóg ten nie obejmuje dyplomów wydanych w krajach UE, EFTA oraz OECD.

W prawie międzynarodowym legalizacja jest procesem uwierzytelniania statusu prawnego dokumentu, tak aby zagraniczny system prawny miał potwierdzenie, że jest on ważny i w pełni zgodny z prawem. Legalizacji dokumentów edukacyjnych może dokonać: 
  • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
  • władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
  • akredytowana w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówka konsularna państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.
Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), wtedy legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona klauzulą apostille dołączaną do dokumentu. Klauzula apostille uwierzytelnia dokumenty na potrzeby wykorzystania ich w obcych krajach.

Aktualny wykaz państw-stron konwencji dostępny jest tutaj.
Informacje o organach wydających apostille w poszczególnych krajach tutaj (informacja w języku angielskim).
-------------------------