Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Zasady rekrutacji dla cudzoziemców : Tabela opłat
Zasady rekrutacji dla cudzoziemców
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Tabela opłat

 
 
  Tabela opłat na ​rok akademicki 2021/2022 

Studia magisterskie opłata za każdy semestr (jednorazowa) opłata ratalna za semestr powtarzanie zajęć niezaliczonych z powodu niezadowalających wyników w nauce za zajęcia nieobjęte planem studiów przekraczające udostępniony studentom dodatkowy limit 6 punktów ECTS opłata rekrutacyjna
stacjonarne w języku polskim 1.800 EUR ​1.900 EUR (jedna rata 380 EUR) 60 EUR za 1 punkt ECTS 60 EUR za 1 punkt ECTS 85 PLN
stacjonarne w języku angielskim – kierunek Finance and Accounting
2.550 EUR
2.650 EUR (jedna rata 530 EUR) 90 EUR za 1 punkt ECTS 90 EUR za 1 punkt ECTS 85 PLN
stacjonarne w języku angielskim – pozostałe kierunki
1.900 EUR 2.000 EUR (jedna rata 400 EUR)

70 EUR za 1 punkt ECTS 70 EUR za 1 punkt ECTS
85 PLN
niestacjonarne, popołudniowe, oraz sobotnio-niedzielne w języku polskim
3.900 PLN 3.950 PLN (jedna rata 790 PLN)

150 PLN za 1 punkt ECTS
150 PLN za 1 punkt ECTS 85 PLN

 

Zgodnie z art. 324 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z póżn. zm.), opłat za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim nie pobiera się od:

1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);

4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;

6. posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.​

--------------------------------------

Podstawa prawna: 

ZR NR 9 z 23 lutego 2021 r.w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia dla studentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia w roku akademickim 2021/2022 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Załącznik do ZR nr 9 z 23 lutego 2021 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego stopnia

 

 ZWROT OPŁATY REKRUTACYJNEJ

 
​​
Zwrot opłaty rekrutacyjnej przysługuje kandydatom, którzy:
  • zrezygnowali z rekrutacji w trakcie trwania rejestracji, 
  • wpłacili opłatę rekrutacyjną po zamknięciu rejestracji,
  • wpłacili wielokrotność opłaty rekrutacyjnej (tylko w zakresie nadmiarowych wpłat). 
Decyzję w sprawie zwrotu opłaty rekrutacyjnej podejmuje przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na podstawie pisemnego podania​ podpisanego przez kandydata.
 
Podanie wraz z potwierdzeniem dokonania transakcji (w formacie PDF) należy dostarczyć do D​ziału Rekrutacji (budynek G, pok. 37) lub drogą elektorniczną na adres rekrutacja@sgh.waw.pl.