Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Zasady rekrutacji dla cudzoziemców : Harmonogram rekrutacji
Zasady rekrutacji dla cudzoziemców
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Harmonogram rekrutacji 2020/2021

 


Harmonogram p​ostępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia prowadzone 
w języku polskim,
 rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, 
dla kandydatów nieposiadających polskiego obywatelstwa


Forma studiów 

 Rejestracja kandydatów w ISR (internetowym systemie rekrutacyjnym) 

 Wgrywanie danych z dyplomu1

Postępowanie kwalifikacyjne oraz składanie dokumentów2

 

 

Ostateczny termin na dostarczenie 

wymaganych

dokumentów3 ​​

tura 1

   tura 24

tura 34

Postępo-
wanie kwalifika-
cyjne

Składanie dokumentów oraz potwierdzenie woli udziału w kolejnej turze kwalifikacji 

Postępo-
wanie kwalifika-
cyjne
 

Składanie dokumentów oraz potwierdzenie woli udziału w kolejnej turze kwalifikacji 

Postępo-
wanie kwalifika-
cyjne
 

 Składanie dokumentów

od

do​​

od​​

do

od

do

od​​

do

od

do

do

Studia stacjonarne oraz niestacjonarne w języku polskim  

 

30.06
2020

15.07
2020

3.08
2020

16.08
2020

 

19.08
2020

19.08
2020

20.08
2020

 

26.08
2020

26.08
2020

27.08
2020

 

4.09
2020

 

4.09
2020

 

5.09
2020
​​


29.01.

2021

 
1 ​Dane wymienione w § 35 ust. 9 zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu podejmowania przez cudzoziemców studiów wyższych w SGH.
2 Rozumiane jako wgranie do ISR dokumentów wymienionych w § 35 ust. 1 i 3 zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu podejmowania przez cudzoziemców studiów wyższych w SGH.
3 O którym mowa w § 35 ust. 1 i 3 zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu podejmowania przez cudzoziemców studiów wyższych w SGH.
4 Jeżeli Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Cudzoziemców podejmie decyzję o uruchomieniu dodatkowej tury.


******************************

Harmonogram p​ostępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia prowadzone
 w języku angielskim
 rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 
dla kandydatów nieposiadających polskiego obywatelstwa​


 

Forma studiów

Rejestracja kandydatów w ISR (internetowym systemie rekrutacyjnym)

Termin końcowy na edycję zgłoszenia

Termin końcowy na

akceptację tzw. offer letter

Ostateczny termin na dostarczenie wymaganych

dokumentów

od

do

do1

Studia stacjonarne w języku angielskim

30.06.2020

27.07.2020

30.07.2020

10.08.2020

29.01.2021

Rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne w języku angielskim2

8.09.2020

11.09.2020

14.09.2020

18.09.2020

29.01.2021

1 O ile decyzja o przyjęciu nie stanowi inaczej.
2 Jeżeli Rektor podejmie decyzję o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej.
Składanie oryginałów dokumentów 

Studenci przyjęci na studia są zobowiązani do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie w celu sporządzenia przez SGH poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii. Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Student przyjęty na studia magisterskie zobowiązany jest złożyć: 
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (w przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2005 r.) albo dyplomu IB albo dyplomu EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą (dotyczy tylko kandydatów na studia stacjonarne w języku polskim rekrutujących się w trybie naboru powszechnego).
Ponadto, zagraniczne świadectwo powinno być: 
- zalegalizowane lub opatrzone apostille (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach Unii Europejskiej, OECD i EFTA oraz dyplomów IB i EB);
- przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski lub angielski;
-uznane decyzją kuratora oświaty za równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach UE, EFTA, OECD, Chinach, Białorusi, Ukrainie oraz Libii, a także dyplomów IB i EB).

  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą, albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym. Uwaga – dyplom musi być uprzednio podpisany przez jego właściciela.

Ponadto, zagraniczny dyplom powinien być: 
 -​zalegalizowany lub opatrzony apostille (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach UE, OECD, EFTA);
- przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski lub angielski.
  • ​​​dokument potwierdzający znajomość języka polskiego;
  • zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego, Olimpiady Przedsiębiorczości i Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej​;
  • oświadczenie o zmianie nazwiska;
  • dokument potwierdzający uprawnienia do podjęcia studiów bez odpłatności; 
  • decyzja o przyznaniu stypendium Dyrektora NAWA (dotyczy stypendystów NAWA).

Istnieje możliwość upoważnienia osoby trzeciej do złożenia dokumentów. W tym przypadku konieczne będzie przedstawienie przez osobę upoważnioną podczas składania dokumentów wypełnionego upoważnienia, które dostępne jest tutaj. 

----------------------------
Podstawa prawna: