Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagane dokumenty

 

​W procedurze rekrutacyjnej dla kandydatów na zasadach cudzoziemców wymagane są następujące dokumenty:

 • wydrukowany i podpisany formularz z systemu rekrutacyjnego, stanowiący podanie o przyjęcie na studia;
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub dokument ekwiwalentny. W przypadku dyplomu wydanego przez uczelnię zagraniczną (niepolską), dokument ten należy przedstawić wraz z suplementem lub wykazem ocen, a dyplom ten musi uprawniać do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w państwie, w którego systemie działała dana uczelnia. W przypadku dyplomów uczelni zagranicznych wymagane jest również:
  • legalizacja dyplomu lub opatrzenie go klauzulą apostille – więcej informacji nt. legalizacji i apostille poniżej;
  • tłumaczenie przysięgłe dyplomu i  suplementu lub wykazu ocen na język polski – więcej informacji nt. tłumaczeń przysięgłych poniżej.
 • poświadczona kopia paszportu lub dowodu tożsamości  – więcej informacji nt. poświadczania kopii poniżej;
 • jedna aktualna fotografia spełniająca wymogi zdjęć do dokumentów tożsamości;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku studiów wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, jeśli dokument został wydany w innym języku - prosimy również pamiętać o tym, że zaświadczenie lekarskie ważne jest przez okres 3 miesięcy, chyba, że jego treść stwierdza inaczej;
 • poświadczona kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski , albo poświadczona kopia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, albo oświadczenie cudzoziemca ubiegającego się o przyjęcie na studia, że przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia (deklaracja dostępna w systemie rekrutacyjnym);
 • dokument potwierdzający znajomość języka, w którym prowadzone są studia:
  • w przypadku kandydatów na studia w języku angielskim, mogą wybrać jeden z dokumentu z niniejszego wykazu;
  • w przypadku studiów w języku polskim może to być albo certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego (certyfikat ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego, albo certyfikat znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego), albo skierowanie na studia (tylko w przypadku stypendystów strony polskiej); kandydat nieposiadający ww. dokumentu może przystąpić do testu z języka polskiego w SGH.

Ponadto, każdy kandydat przyjęty na studia na warunkach odpłatności dewizowej zobowiązany jest do podpisania 2 egzemplarzy umowy po przyjeździe do Warszawy w Dziale Promocji i Rekrutacji

Dokumenty dodatkowe – wymagane jedynie od posiadaczy konkretnych dokumentów:

 • stypendyści strony polskiej zobowiązani są dostarczyć skierowanie na studia;
 • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka zobowiązani są złożyć poświadczoną kopię tego dokumentu;
 • cudzoziemcy pochodzenia polskiego w myśl art. 5 1-3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z późn. zm.) składają poświadczoną kopię decyzji stwierdzającej polskie pochodzenie.


Ważne informacje

1. Tłumaczenie dokumentów

Wszystkie dokumenty wydane w języku innym niż polski muszą zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Wyjątek stanowią certyfikaty znajomości języka angielskiego, a także dyplomy International Baccalaureate.

Tłumaczenie przysięgłe może być wykonane przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP;
 • tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej,  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
 • konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa w którym wydano dokument podlegający tłumaczeniu.

Tłumaczenia wykonane przez tłumaczy nieprzysięgłych mogą zostać poświadczone przez powyższe osoby.

Tłumaczenia poświadczone przez notariusza nie są przyjmowane.

Jeśli masz problem ze znalezieniem tłumacza przysięgłego na język polski, skontaktuj się z Działem Promocji i Rekrutacji.

2. Poświadczanie kopii dokumentów

Skuteczne poświadczenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem może być dokonane przez:

 • konsula Rzeczpospolitej Polskiej;
 • notariusza zarejestrowanego w dowolnym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
 • pracownika Działu Promocji i Rekrutacji.

Jeżeli możesz złożyć jedynie kopię notarialną dokumentu sporządzoną przez notariusza z państwa spoza UE, EFTA lub OECD, będziesz zobowiązany/na do przedstawienia oryginału dokumentu po przyjeździe do Polski.

3. Legalizacja dyplomu

Jeśli Twój dyplom został wydany przez zagraniczną (niepolską) uczelnię, musisz go zalegalizować lub opatrzyć klauzulą apostille. Wymóg ten obejmuje również dyplomy wydane w krajach Unii Europejskiej.

W prawie międzynarodowym legalizacja jest procesem uwierzytelniania statusu prawnego dokumentu, tak aby zagraniczny system prawny miał potwierdzenie, że jest on ważny i w pełni zgodny z prawem.

Legalizacji dokumentów edukacyjnych może dokonać:

 • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
 • władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
 • akredytowana w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówka konsularna państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), wtedy legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona klauzulą apostille dołączaną do dokumentu. Klauzula apostille uwierzytelnia dokumenty na potrzeby wykorzystania ich w obcych krajach.

Aktualny wykaz państw-stron konwencji dostępny jest tutaj.

Informacje o organach wydających apostille w poszczególnych krajach tutaj (informacja w języku angielskim).