Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 DOKUMENTY WYMAGANE NA STUDIA W JĘZYKU POLSKIM

 

Wykaz podstawowych dokumentów wymaganych od kandydatów na studia magisterskie w języku polskim.

1. wydrukowany z systemu rekrutacyjnego i podpisany formularz zgłoszeniowy, stanowiący podanie o przyjęcie na studia;
 
2. wydrukowane z ISR i podpisane przez kandydata lub pełnomocnika dwa egzemplarze zestawień składanych dokumentów w celu potwierdzenia kompletności złożonych dokumentów;

3. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - w celu okazania;

4. dyplom ukończenia studiów wyższych lub dokument ekwiwalentny. W przypadku dyplomu wydanego przez uczelnię zagraniczną, musi on uprawniać do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w państwie, w którego systemie działała uczelnia, która go wydała. W celu potwierdzenia tego uprawnienia, dyplom zagraniczny należy przedstawić wraz z suplementem lub wykazem ocen. Ponadto, dyplom zagranicznych powinien zostać również : 
 • zalegalizowany lub opatrzony apostille (nie dotyczy dokumentów wydanych w Unii Europejskiej);
 • przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski lub angielski.
5. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego:
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej, w której zajęcia prowadzone były w języku polskim;
 • dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;
 • certyfikat ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego; 
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • skierowanie na studia (tylko w przypadku stypendystów NAWA).
Kandydat nieposiadający ww. dokumentu może przystąpić do testu z języka polskiego w SGH.

Ważne informacje

1. Tłumaczenie dokumentów

Wszystkie dokumenty wydane w języku innym niż polski lub angielski muszą zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem przysięgłym na język polski lub angielski. 
Tłumaczenie przysięgłe może być wykonane przez:
 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP;
 • tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej,  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
 • konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa w którym wydano dokument podlegający tłumaczeniu.
- tłumaczenia wykonane przez tłumaczy nieprzysięgłych mogą zostać poświadczone przez powyższe osoby.
 - tłumaczenia poświadczone przez notariusza nie są przyjmowane.
Jeśli masz problem ze znalezieniem tłumacza przysięgłego, skontaktuj się z Działem Promocji i Rekrutacji.
 

2. Legalizacja dyplomu

W prawie międzynarodowym legalizacja jest procesem uwierzytelniania statusu prawnego dokumentu, tak aby zagraniczny system prawny miał potwierdzenie, że jest on ważny i w pełni zgodny z prawem.

 Legalizacji dokumentów edukacyjnych może dokonać:
 • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
 • władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
 • akredytowana w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówka konsularna państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.
Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), wtedy legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona klauzulą apostille dołączaną do dokumentu. Klauzula apostille uwierzytelnia dokumenty na potrzeby wykorzystania ich w obcych krajach.
 Aktualny wykaz państw-stron konwencji dostępny jest tutaj.
 Informacje o organach wydających apostille w poszczególnych krajach tutaj (informacja w języku angielskim).
 
 
Często zadawane pytania