Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagane dokumenty – rekrutacja na semestr letni 2016/2017

 
 • ​wydrukowany i podpisany formularz internetowy z Systemu Rekrutacyjnego Cudzoziemców stanowiący podanie na studia;
 • w przypadku studiów w jęz. polskim – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego;
 • kserokopia paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości
  poświadczona za zgodność z oryginałem przez SGH lub przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej;
 • kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce poświadczona za zgodność z oryginałem przez SGH lub przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP lub potwierdzone przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej albo kserokopia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego poświadczona za zgodność z oryginałem przez SGH lub przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej, albo oświadczenie cudzoziemca ubiegającego się o przyjęcie na studia, że przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia (dostępne w Systemie Rekrutacyjnym Cudzoziemców);
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów w roku rekrutacji, wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP lub potwierdzone przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej; Proszę zauważyć, że zaświadczenie lekarskie ważne jest przez okres 3 miesięcy, chyba że jego treść stwierdza inaczej (nie wydajemy skierowań);

 • zalegalizowany lub opatrzony apostille zagraniczny dyplom (oryginał)

  LUB inny dokument ukończenia uczelni uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został  wydany,

  LUB odpis dyplomu studiów wyższych sporządzony przez uczelnię polską, która wydała ten dyplom

  LUB kserokopię oryginału dyplomu studiów wyższych sporządzony przez uczelnię polską, poświadczoną przez SGH

 • tłumaczenie zagranicznego dyplomu na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dyplom;
 • suplement dyplomu lub transkrypt ocen;
 • tłumaczenie zagranicznego suplementu dyplomu lub transkryptu ocen na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez
  Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dyplom;
 • 1 aktualna fotografia o wymiarach 35x45 mm. 


Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka składają kserokopię tego dokumentu poświadczoną za zgodnością z oryginałem przez SGH albo przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej oraz wypełniają oświadczenie o wyborze zasad przyjęcia i odbywania studiów (dostępne w Systemie Rekrutacyjnym Cudzoziemców).

Cudzoziemcy pochodzenia polskiego w myśl art. 5 1-3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z późn. zm.) składają kserokopię decyzji stwierdzającej polskie pochodzenie, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez SGH albo przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim, w przypadku dokumentów w języku obcym wymagane jest tłumaczenie przysięgłe na język polski sporządzone przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP;

 • osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie Unii Europejskiej,  państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

 • konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa – miejsca wydania świadectwa;

 • akredytowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną lub konsularną państwa, na którego terytorium bądź w którego systemie edukacji wydano świadectwo lub inny dokument

lub tłumaczenie nieprzysięgłe na język polski potwierdzone przez jedną z wyżej wymienionych osób lub instytucji, więcej informacji.

Każdy kandydat na studia odpłatne zobowiązany jest do podpisania 2 egzemplarzy umowy podczas składania dokumentów lub po przyjeździe do Warszawy w Dziale Promocji i Rekrutacji (dawniej Dział Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki) w budynku głównym SGH,  pokój 37. Prosimy nie drukować wzorów dostępnych na stronie internetowej.

 

 Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego

 


Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, za wyjątkiem osób skierowanych na studia, składają jeden z wymienionych dokumentów, potwierdzających znajomość języka polskiego:

Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego, o których mowa powyżej, mogą być złożone w postaci kserokopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez SGH albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w SGH, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, muszą przystąpić do testu kompetencyjnego z języka polskiego.

 
 
 

 WZORY UMÓW

 

WZÓR umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne dla cudzoziemców

Prosimy nie drukować wzoru.

Dwa egzemplarze umowy dostępne są na miejscu w Dziale Promocji i Rekrutacji podczas składania dokumentów na studia.

 

 dodatkowe informacje