Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne : metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

 
Studia drugiego stopnia na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne w SGH umożliwiają pozyskanie zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomii, metod ilościowych w ekonomii oraz systemów informatycznych. 

Oferta dydaktyczna na tym kierunku daje możliwość specjalizacji w jednym z dwóch profilów kształcenia. Jeden nakierowany jest na metody ilościowe w ekonomii i w badaniach społecznych, a drugi – na informatykę gospodarczą. Program obejmuje przedmioty o charakterze praktycznym z zakresu analiz statystycznych i ekonometrycznych, podejmowania decyzji, informatyki, demografii. 

Studia te rozwijają kompetencje, które sprawiają, że absolwenci tego kierunku są dobrze przygotowani do pracy w centrach badawczych oraz centrach biznesowych kraju. Prezentowana w toku studiów wiedza i kształtowane umiejętności są dobrym przygotowaniem do prowadzenia prac badawczych i do podjęcia studiów trzeciego stopnia.
 

 Korzyści

 
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne w SGH w szczególności: 

[wiedza:] 
 • ma zaawansowaną wiedzę o metodach i narzędziach matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych niezbędnych do analizy zjawisk gospodarczych i społecznych w skali mikro- i makroekonomicznej, 
 • ma zaawansowaną wiedzę o projektowaniu i wdrażaniu zaawansowanych systemów informatycznych i baz danych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych oraz formułowaniu strategii ich informatyzacji, 
 • ma zaawansowaną wiedzę o dostępnych narzędziach modelowania zjawisk gospodarczych i społecznych oraz światowych trendach metodologicznych w tym zakresie, dzięki którym może on tworzyć własne narzędzia analityczne, 
[umiejętności:] 
 • umie projektować rozwiązania problemów makro- i mikroekonomicznych z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi analitycznych, w tym nowoczesnych technologii informatycznych, 
 • potrafi modelować i prognozować zjawiska i procesy gospodarcze, 
 • umie identyfikować narzędzia ekonometryczno-statystyczne do analizy problemów ekonomicznych i społecznych, analizować dane wielowymiarowe oraz stosować metody analizy wielowymiarowej w badaniach ekonomiczno-biznesowych (rynkowych i marketingowych) i w badaniach społecznych, 
[kompetencje społeczne:] 
 • rozumie potrzebę i potrafi korzystać z podejścia ilościowego dla lepszego postrzegania, opisu i analizy otaczającej rzeczywistości ekonomicznej, społecznej, biznesowej, 
 • jest świadomy odpowiedzialności zawodowej w pracy w podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych, 
 • daje przykład etycznych zachowań zawodowych. 
W Informatorze SGH​ znaleźć można także: 
 • pełną listę efektów kształcenia (s. 85-86) 
 • listę przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych (s. 86-90)
 

 Specjalności

 
 • badania marketingowe i analizy rynku 
 • ekonometria 
 • ekonomia matematyczna 
 • informatyka gospodarcza 
 • inwestycje finansowe
 • metody akturialne
 • modele i metody decyzyjne
 • modelowanie ekonometryczne w biznesie
 • statystyka stosowana 
 • systemy informatyczne w zarządzaniu
 
 

 Czesne

 

Wysokość opłat za studia dla:

 

 Organizacja studiów

 
​​​​​​Tryb studiów: 
 • stacjonarne 
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne 
Zasady rekrutacji

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu i składa się z trzech modułów:
 
a) językowo-ogólnego;
b) ilościowego;
c) jakościowego.

Kandydat przystępuje obowiązkowo do modułu językowo-ogólnego i:
1) modułu ilościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał kierunek analiza danych – big data lub ekonomia lub metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne;
2) modułu jakościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał pozostałe kierunki z oferty.

Za każdy moduł może być przyznane maksymalnie 50 (pięćdziesiąt) punktów. Ogólna suma punktów do zdobycia wynosi 100 (sto) punktów.

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów na studia niestacjonarne polega na rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym i weryfikacji złożonych wymaganych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe zasady przyjęć: 
Warunki ukończenia: 
 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej​
​​​​​
 

 Materiały informacyjne

 
okladka-magisterskie-2018-2019.png
 
 

 Oferta edukacyjna

 
 

 Zobacz także

 
 
 

 Kontakt

 

Dział Rekrutacji

al. Niepodległości 162
pokój 37, bu​dynek główny
02-554 Warszawa

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

godziny pracy działu: 8:00-16:00
(od poniedziałku do piątku)

2019.06.24_Ranking_Perspektywy-01.png