Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
kierunek menedżerski : kierunek menedżerski
kierunek menedżerski
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 kierunek menedżerski

 
Studia drugiego stopnia na kierunku menedżerskim w SGH dostarczają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty skutecznego wypełniania roli menedżera i specjalisty zatrudnionego zarówno w przedsiębiorstwie, w organizacjach administracji publicznej, jak też prowadzącego własną działalność gospodarczą. 

Studia oferują̨ najnowszą wiedzę oraz umiejętności i postawy (kompetencje społeczne), ale kładą także istotny nacisk na prawne uwarunkowania działań menedżerów oraz na kształcenie praktycznych umiejętności w aktywnych formach dydaktycznych tj. ćwiczeń, treningów, warsztatów, laboratoriów. Spełnienie tych postulatów wymaga w procesie kształcenia studentów zwrócenia szczególnej uwagi na kształtowanie praktycznych umiejętności wykorzystania zapisów obowiązującego prawa, śledzenia zachodzących w nim zmian oraz dorobku innych niż ekonomia, zarządzanie i finanse nauk społecznych, w tym przede wszystkim psychologii i socjologii. 

Podstawowym założeniem programu kształcenia jest przygotowanie studentów do funkcjonowania w nieustannie zmieniającym się otoczeniu i pracy w coraz bardziej złożonych zespołach pracowniczych, co wymaga rozwoju zarówno tzw. „kompetencji miękkich“, jak również zdolności do samodzielne​go poznawania nowych rozwiązań ich testowania i ulepszania. 

Absolwent jest przygotowany również do podejmowania pracy zawodowej na stanowiskach kierowniczych lub na stanowiskach wysoko wykwalifikowanych specjalistów, a także do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.
 

 Korzyści

 
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku menedżerskim w SGH w szczególności: 

[wiedza:]
 • zna ekonomiczne, społeczne, technologiczne, psychologiczne, prakseologiczne i prawne uwarunkowania skutecznego pełnienia roli menedżera w organizacji, 
 • zna podstawowe wzorce zachowania pracowników i liderów w organizacjach, rozumie wpływ wykorzystania narzędzi zarządzania na zachowania pracowników, 
 • posiada pogłębioną wiedzę z zakresu tworzenia i modyfikowania struktur organizacyjnych i systemów zarządzania, zna metodykę zarządzania strategicznego i zarządzania w poszczególnych obszarach funkcjonalnych organizacji,
[umiejętności:]
 • potrafi samodzielnie formułować problemy menedżerskie, poszukiwać rozwiązań, trafnie identyfikować zagrożenia ekonomiczne, prawne, etyczne i psychospołeczne, planować działania oraz kontrolować ich wprowadzanie,
 • potrafi zaprojektować przedsięwzięcie biznesowe i organizacyjne w zakresie strategii i jej przełożenia na plany operacyjne oraz codzienne działania menedżera – lidera i pracowników, 
 • potrafi samodzielnie dokonywać opisu przedsięwzięć, opracowywać procedury i regulaminy, przygotowywać i modyfikować narzędzia zarządzania oraz tworzyć propozycje biznesowe, prezentacje i raporty, a także skutecznie wyjaśniać ich cele i treść,
[kompetencje społeczne:] 
 • rozumie istotę pracy zespołowej, przyjmując różne role oraz koordynując pracę zespołową,
 • potrafi skutecznie komunikować się, wpływać na zachowania innych, pracować w zespole, negocjować, wspólnie wypracowywać skuteczne rozwiązania,
 • jest świadomy roli właściwej organizacji pracy własnej i pracy innych, wyznaczania celów, zarządzania czasem, określania priorytetów, rozwiązywania dylematów w pracy menedżera.

W Informatorze SGH​ znaleźć można także:

 • pełną listę efektów kształcenia (s. 77-78)
 • listę przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych (s. 78-82)
 

 Specjalności

 
 • menedżer HR​
 • menedżer – kierownik zespołu
 • menedżer – przedsiębiorca
 • menedżer w administracji publicznej
 • menedżer logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw 
 • menedżer strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa
 
 

 Czesne

 

Wysokość opłat za studia dla:

 

 Organizacja studiów

 
​​Tryb studiów: 
 • stacjonarne 
 • niestac​jonarne popołudniowe ​
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne 
Zasady rekrutacji 

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu i składa się z trzech modułów:
 
a) językowo-ogólnego;
b) ilościowego;
c) jakościowego.

Kandydat przystępuje obowiązkowo do modułu językowo-ogólnego i:
1) modułu ilościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał kierunek analiza danych – big data lub ekonomia lub metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne;
2) modułu jakościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał pozostałe kierunki z oferty.

Za każdy moduł może być przyznane maksymalnie 50 (pięćdziesiąt) punktów. Ogólna suma punktów do zdobycia wynosi 100 (sto) punktów.

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów na studia niestacjonarne polega na rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym i weryfikacji złożonych wymaganych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe zasady przyjęć: 
Warunki ukończenia: 
 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej​
​​
 

 Materiały informacyjne

 
okladka-magisterskie-2018-2019.png
 
 

 Oferta edukacyjna

 
 

 Zobacz także

 
 
 

 Kontakt

 

Dział Rekrutacji

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

tel. 22 564 77 77​
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

godziny pracy działu: 8:00-16:00
(od poniedziałku do piątku)

2019.06.24_Ranking_Perspektywy-01.png