Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
finanse i rachunkowość : finanse i rachunkowość
finanse i rachunkowość
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Finanse i rachunkowość

 
Studia drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w SGH dostarczają wiedzę kierunkową, która pogłębia znajomość zarządzania finansami podmiotów gospodarczych (w tym instytucji finansowych), ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań podejmowania decyzji zarządczych na podstawie wyników analiz finansowych i badań, oraz wiedzy specjalistycznej, która daje dobre podstawy do rozpoczęcia pracy zawodowej i do kontynuowania nauki w ramach kształcenia ustawicznego. 

 
Studia te rozwijają kompetencje umożliwiające – po odbyciu stosownej praktyki – podjęcie pracy zawodowej w charakterze eksperta lub menedżera w danej dziedzinie finansów i rachunkowości lub prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz zdobywanie uprawnień certyfikowanych/licencjonowanych w kraju i za granicą. Przygotowują do podejmowania studiów trzeciego stopnia.


W ramach studiów na tym kierunku można realizować Program Podwójnego Dyplomu​.
 

 Rankingi i akredytacje

 
AKREDYTACJE

logo akredytacji programu ACCA1. Studia są akredytowane przez ACCA – The Association of Chartered Certified Accountants. Akredytacja potwierdza wysoki, zgodny ze światowymi standardami poziom nauczania i gwarantuje odpowiedni nacisk na ćwiczenie praktycznych kompetencji poprzez analizę „case study” na zajęciach. Prowadzone są we współpracy z EY Poland. Przyznanie akredytacji oznacza również, że studenci zaliczający przedmioty w ramach zajęć na uczelni zyskują dodatkowe, cenne zwolnienia z egzaminów ACCA. 

Od 2015 r. wszyscy absolwenci kierunku finanse i rachunkowość SGH uprawnieni są do zwolnień z egzaminów F1 do F4 na podstawie dyplomu studiów magisterskich i suplementu. Realizacja określonych przedmiotów w określonej sekwencji pozwala uzyskać kolejne zwolnienia z egzaminów F5 do F9.

2. Kierunek finanse i rachunkowość uzyskał wyróżniającą ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Komisja swoją działalnością obejmuje wszystkie uczelnie działające na podstawie ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Jest jedynym w Polsce organem działającym na rzecz jakości kształcenia o określonym ustawowo zadaniach i trybie pracy. 


3. Określone przedmioty kierunku finanse i rachunkowość są objęte umową o współpra​cy między SGH a Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość (studia magisterskie: stacjonarne oraz niestacjonarne popołudniowe i sobotnio-niedzielne), którzy zrealizują przedmioty ze specjalności podatki oraz wskazane w umowie przedmioty do swobodnego wyboru, są zwolnieni z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego.

Umowa precyzuje warunki co do odbywania studiów, egzaminów i zakresu tematyki realizowanych przedmiotów.

Szczegóły na stronie specjalności.

Artykuł dotyczący porozumienia.RANKINGI

1. W rankingu Szkół Wyższych 2021 opublikowanym przez „Perspektywy” kierunek finanse i rachunkowość sklasyfikował się na 1. pozycji wśród kategorii kierunków ekonomicznych.

2. W rankingu Szkół Wyższych 2021 opublikowanym przez „Perspektywy” SGH zajęła pierwsze miejsce w kategorii uczelni ekonomicznych.​
 

 Korzyści

 
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w SGH w szczególności: 

 
[wiedza:] 
 • rozumie wpływ polityki pieniężnej na sytuację na rynkach finansowych oraz działalność instytucji finansowych i innych podmiotów gospodarczych, 
 • ma wiedzę na temat interpretacji i stosowania zaawansowanych zasad rachunkowości finansowej i instrumentów rachunkowości zarządczej (w tym rachunku kosztów), 
 • zna objaśnianie, interpretację i oceny wpływu przepisów prawnych (w tym podatkowych) na prowadzenie działalności gospodarczej, 
[umiejętności:] 
 • umie dokonywać pogłębionych analiz finansowych, w tym opartych na instrumentach rachunkowości zarządczej oraz formułować na ich podstawie wnioski i rekomendacje, 
 • umie łączyć zagadnienia finansowe z innymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej (np. marketing, zarządzanie), 
 • potrafi wyliczyć efektywność inwestycji oraz koszt finansowania wraz z określeniem optymalnego portfela inwestycji/źródeł finansowania, ocenić poziom ryzyka finansowego i formułować na tej podstawie wnioski i rekomendacje, sporządzić plan finansowy podmiotu gospodarczego, 
[kompetencje społeczne:] 
 • wykazuje inicjatywę i zaangażowanie w organizowanie pracy zespołów, w tym zespołów interdyscyplinarnych, 
 • rozumie i akceptuje zasady etyki w dziedzinie finansów i rachunkowości, w tym kodeksy dobrych praktyk, 
 • rozumie zasady społecznej odpowiedzialności biznesu i potrzeby ich stosowania. 
W Informatorze SGH​​ znaleźć można także: 
 • pełną listę efektów kształcenia (s. 59) 
 • listę przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych (s. 60-64)
 

 Specjalności

 
 • ​​bankowość 
 • finanse ochrony zdrowia​
 • finanse przedsiębiorstwa 
 • międzynarodowe rynki finansowe 
 • podatki
 • rachunkowość 
 • ubezpieczenia

 
 

 Czesne

 

Wysokość opłat za studia dla:

 

 Organizacja studiów

 
​​​​​​Tryb studiów: 
 • stacjonarne 
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne 
Zasady rekrutacji 

 
Zasady rekrutacji 

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu i składa się z trzech modułów:
 
a) językowo-ogólnego;
b) ilościowego;
c) jakościowego.

Kandydat przystępuje obowiązkowo do modułu językowo-ogólnego i:
1) modułu ilościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał kierunek analiza danych – big data lub ekonomia lub metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne;
2) modułu jakościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał pozostałe kierunki z oferty.

Za każdy moduł może być przyznane maksymalnie 50 (pięćdziesiąt) punktów. Ogólna suma punktów do zdobycia wynosi 100 (sto) punktów.

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów na studia niestacjonarne polega na rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym i weryfikacji złożonych wymaganych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 
Szczegółowe zasady przyjęć: 
Warunki ukończenia: 
 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej​
​​​​
 

 Materiały informacyjne

 
okladka-magisterskie-2018-2019.png
 
 

 Oferta edukacyjna

 
 

 Zobacz także

 
 
 

 Kontakt

 

Dział Rekrutacji

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

godziny pracy działu: 8:00–16:00
(od poniedziałku do piątku)​

2019.06.24_Ranking_Perspektywy-01.png