Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Zasady rekrutacji dla obywateli polskich : Rekrutacja krok po kroku
Zasady rekrutacji dla obywateli polskich
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Rekrutacja krok po kroku 2020/2021

 
Aby pomyślnie ukończyć rekrutację na studia w SGH zapoznaj się z kolejnymi krokami procedury rekrutacyjnej: 


1. Rejestracja w internetowym systemie rekrutacyjnym

Załóż osobiste konto rekrutacyjne oraz wypełnij i zatwierdź formularz rekrutacyjny ISR, w tym w szczególności:

  • podaj dane osobowe,
  • wpisz wyniki lub oceny ze świadectwa dojrzałości,
  • wybierz formę studiów lub kierunek,
  • umieść plik w formacie JPG, o parametrach zgodnych z wymaganiami technicznymi ISR, ze zdjęciem spełniającym wymogi dla zdjęcia przeznaczonego do dowodu osobistego;
  • wpłać opłatę rekrutacyjną (85 zł) na indywidualny rachunek bankowy o numerze wskazanym na Twoim osobistym koncie rekrutacyjnym. 


Dane możesz swobodnie modyfikować aż do dnia zamknięcia ISR. Wtedy też upływa termin dokonania opłaty rekrutacyjnej. Nie zapomnij również o sprawdzaniu na bieżąco komunikatów w ISR. System zamyka się z końcem 59 minuty po godzinie 15:00 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia okresu właściwej rekrutacji.


2. Procedura kwalifikacyjna

• O przyjęciu na studia w języku polskim (stacjonarne oraz niestacjonarne) decyduje suma punktów przeliczana na podstawie wyników maturalnych (max. 333 pkt)


• W przypadku studiów stacjonarnych w języku angielskim, o przyjęciu decyduje pomyślna weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydata za pośrednictwem  ISR, a w przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń ustalona wg daty i godziny wyboru w ISR poziomu studiów (z dokładnością co do sekundy).


Jeżeli jesteś laureatem bądź finalistą olimpiady lub też możesz się pochwalić osiągnięciami sportowymi, możesz zdobyć dodatkowe punkty kwalifikacyjne – koniecznie przeczytaj zakładkę olimpiady i osiągnięcia sportowe.

Oceny na świadectwie dojrzałości. W ramach postępowania kwalifikacyjnego możesz zgłosić wyniki z czterech kategorii przedmiotów – przy czym w obrębie jednej kategorii możesz wybrać tylko jeden przedmiot i nie możesz zgłosić dwukrotnie wyniku z jednego przedmiotu (niezależnie od jego poziomu). Z przedmiotów na świadectwie dojrzałości można otrzymać maksymalnie 333 punkty kwalifikacyjne.

Brak wyniku z danej kategorii przedmiotu nie dyskwalifikuje Cię z udziału w rekrutacji na studia w SGH – po prostu nie otrzymujesz punktów kwalifikacyjnych za dany przedmiot.

Poniższa tabela przedstawia punktację dla kandydatów, którzy zdawali Nową Maturę:  

​Kategoria przedmiotu ​Wymagany poziom ​Punkty rekrutacyjne
Przedmiot I:
matematyka albo fizyka
​pisemny rozszerzony ​1% = 1 pkt, max. 100 pkt;

Dodatkowe punkty za poziom klas dwujęzycznych:
1% = 1/3 pkt
Przedmiot II:
fizyka, informatyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, albo ekonomia
​pisemny rozszerzony ​1% = 1 pkt, max. 100 pkt;

Dodatkowe punkty za poziom klas dwujęzycznych:
1% = 1/3 pkt
Język obcy I:
angielski ,niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, albo włoski
​pisemny rozszerzony ​1% = 1 pkt, max. 100 pkt;

Punkty przeliczane na poziomie klas dwujęzycznych:
1% = 4/3 pkt, ale nie więcej niż 100 pkt
Język obcy II:
angielski lub niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski
​pisemny podstawowy lub pisemny rozszerzony ​Punkty przeliczne na poziomie podstawowym lub rozszerzonym:
1% = 1/3 pkt, max. 33 pkt;

Punkty przeliczane na poziomie klas dwujęzycznych:
1% = 4/9 pkt, ale nie więcej niż 33 i 1/3  pkt

WAŻNE! Jeżeli rekrutujesz się na podstawie innego dokumentu niż świadectwo Nowej Matury, zapoznaj się z zakładką przeliczniki ocen.


3. Składanie dokumentów

Wgraj skany dokumentów wymaganych dla przyjęcia na studia zgodnie z harmonogramem.

Gdy otrzymasz komunikat o zakwalifikowaniu na studia, na twoim koncie w ISR odblokuje się zakładka z dokumentami, które powinieneś podpisać elektronicznie:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
  • podpisem zaufanym lub
  • albo podpisem osobistym (podpis z wykorzystaniem e-dowodu)
​ i następnie wgrać je za pośrednictwem ISR.


Zapoznaj się z INSTRUKCJĄ​


Jeśli w terminie przeznaczonym na wgrywanie powyżej wspomnianych dokumentów nie będziesz mieć jesz
cze ukończonych 18 lat pamiętaj, że musisz dodatkowo wgrać do ISR pisemną zgodę Twoich rodziców lub opiekunów prawnych podpisaną przez nich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym – pobierzesz ją z ISR.


4. Dalsze postępowanie kwalifikacyjne – aby dostać się na jak najwyższą ze swoich preferencji

W postępowaniu kwalifikacyjnym zastosowany algorytm uwzględni: wyniki kandydatów, ich preferencje oraz limity na poszczególne kierunki i formy studiów.

Kandydaci zostaną zakwalifikowani na najwyższy możliwy kierunek i formę z preferencji, które wybrali w ISR. 

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na żadną ze swoich preferencji (przypadek A) lub też zostali zakwalifikowani na preferencję inną niż najwyższa (przypadek B) mogą zadeklarować chęć udziału w kolejnej turze rekrutacji w ISR. Udział w kolejnej turze rekrutacji nie wiąże się z dodatkową opłatą.

Przypadek A: Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na żadną ze swoich preferencji i chcą brać udział w kolejnej turze rekrutacji (w przypadku jej przeprowadzenia), powinni potwierdzić swoją wolę za pośrednictwem ISR. Niezadeklarowanie chęci kontynuowania rekrutacji będzie skutkowało wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia.

Przypadek B: Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia inne niż ich pierwsza preferencja, powinni złożyć dokumenty (wgrać kopie elektroniczne do ISR) w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Kandydaci, którzy chcą wziąć udział w kolejnej turze rekrutacji (w przypadku jej przeprowadzenia), powinni również zadeklarować swoją wolę za pośrednictwem ISR. Niezłożenie dokumentów w terminie oznacza rezygnację z dalszej rekrutacji i będzie skutkowało wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia, niezależnie od złożonej deklaracji w ISR. W przypadku, gdy w kolejnej turze rekrutacji kandydat nie zostanie zakwalifikowany na żadną ze swoich wyższych preferencji, pozostanie on na liście osób przyjętych na formę lub kierunek, na które złożył dokumenty. Natomiast jeżeli kandydat zostanie zakwalifikowany na wyższą preferencję, to automatycznie zostanie na nią przeniesiony. 


Deklarację chęci wzięcia udziału w kolejnej turze rekrutacji należy złożyć do godziny 15:00 ostatniego dnia składania dokumentów  (wgrywania kopii elektronicznych) w danej turze.

Decyzja o przeprowadzeniu kolejnej tury rekrutacji podejmowana jest przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną (UKR) pod warunkiem niewypełnienia limitu miejsc w toku zakończonej weryfikacji dokumentów. UKR może przeprowadzić nie więcej niż dwie tury kwalifikacji dodatkowej w rekrutacji podstawowej. Natomiast w rekrutacji uzupełniającej nie więcej niż 1 turę kwalifikacji dodatkowej.

Decyzją o przyjęciu na studia w SGH będzie wpis na listę osób przyjętych. 

----------

Podstawa prawna:

Uchwała nr 540 Senatu SGH z 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2020/2021 (Tekst ujednolicony opracowany na podstawie US nr 540 z 26 czerwca 2019 r., US nr 700 z 31 marca 2020 r., US nr 731 z 27 maja 2020 r.oraz US nr 753 z 24 czerwca 2020 r. Stan prawny obowiązujący na 24 czerwca 2020 r.)

 
 
Instrukcja składania dokumentów do SGH w formie elektronicznej
 

 Progi punktowe

 
2013 rok 249 pkt

2014 rok 247 pkt

2015 rok 249 pkt

2016 rok 247 pkt

2017 rok 260 pkt

2018 rok 303 pkt

2019 rok 311 pkt