Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Zasady rekrutacji dla obywateli polskich : Rekrutacja krok po kroku
Zasady rekrutacji dla obywateli polskich
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Rekrutacja krok po kroku 2021/2022

 

​Aby pomyślnie ukończyć rekrutację na studia w SGH, zapoznaj się z kolejnymi krokami procedury rekrutacyjnej:

1. Załóż osobiste konto w systemie rekrutacyjnym (ISR). Utworzenie konta będzie możliwe od 10 maja 2021 r., natomiast rejestracja na studia rozpoczyna się 10 czerwca o godz. 12.00. Data założenia konta nie decyduje o kwalifikacji na studia w języku angielskim. Kolejność zgłoszeń ustalana jest na podstawie czasu rejestracji na studia pierwszego stopnia w ISR.​​

2.  Zarejestruj się na studia w systemie rekrutacyjnym (ISR)

  • wprowadź wszystkie wymagane informacje: podstawowe dane osobowe, wyniki ze świadectwa dojrzałości, wyniki  z olimpiad i za osiągniecia sportowe;
  • wybierz formę studiów lub kierunek i uporządkuj ​w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych (kandydat może dokonać wyboru wszystkich spośród dostępnych form lub kierunków studiów, jednak przyjęty może być tylko na jedną z form albo na jeden z kierunków studiów);
  • umieść plik w formacie JPG, o parametrach zgodnych z wymaganiami technicznymi ISR, ze zdjęciem spełniającym wymogi dla zdjęcia przeznaczonego do dowodu osobistego;​
  • wpłać opłatę rekrutacyjną (85 zł) na indywidualny rachunek bankowy o numerze wskazanym na Twoim osobistym koncie rekrutacyjnym. 
Możliwość rejestracji w formularzu ISR zamyka się o godzinie 16:00 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia okresu rekrutacji.
Ważne informacje
Do chwili zamknięcia rejestracji w formularzu rekrutacyjnym ISR możesz uzupełniać i zmieniać dane wprowadzone do ISR. 

- Zmiana danych osobowych (obywatelstwo, PESEL, data urodzenia i płeć) jest możliwa pod warunkiem, że nie dokonałeś wyboru poziomu studiów. W przeciwnym razie należy wyrejestrować się z formularza rekrutacyjnego ISR, zmienić dane i ponownie wybrać odpowiedni formularz rekrutacyjny.

 - Aktualizacja danych kontaktowych w ISR jest możliwa do zakończenia procesu rekrutacji, rozumianego jako wpis na listę studentów lub otrzymanie decyzji o nieprzyjęciu na studia.

- W dniu zamknięcia ISR upływa termin dokonania opłaty rekrutacyjnej. 

- Nie zapomnij też o sprawdzaniu komunikatów w systemie rekrutacyjnym.​

 

3. Procedura kwalifikacyjna

  • Podstawą przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne (popołudniowe i sob​otnio-niedzielne) w języku polskim są wyniki uwidocznione na świadectwie dojrzałości (max. 333 pkt)​. Test WOP w roku 2021/2022 został odwołany. 
  • W przypadku studiów stacjonarnych w języku angielskim, o przyjęciu decyduje pomyślna weryfikacja dokumentów złoż​onych przez kandydata,a w przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, ustalona wg daty i godziny wyboru (z dokładnością co do sekundy) w ISR poziomu studiów.

Jeżeli jesteś laureatem bądź finalistą olimpiady lub też możesz się pochwalić osiągnięciami sportowymi, możesz zdobyć dodatkowe punkty kwalifikacyjne – koniecznie przeczytaj zakładkę olimpiady i osiągnięcia sportowe

Oceny na świadectwie dojrzałości. W ramach postępowania kwalifikacyjnego możesz zgłosić wyniki z czterech kategorii przedmiotów – przy czym w obrębie jednej kategorii możesz wybrać tylko jeden przedmiot i nie możesz zgłosić dwukrotnie wyniku z jednego przedmiotu (niezależnie od jego poziomu). Z przedmiotów na świadectwie dojrzałości można otrzymać maksymalnie 333 punkty kwalifikacyjne.

Brak wyniku z danej kategorii przedmiotu nie dyskwalifikuje Cię z udziału w rekrutacji na studia w SGH – po prostu nie otrzymujesz punktów kwalifikacyjnych w danej kategorii.


Poniższa tabela przedstawia punktację dla kandydatów, którzy zdawali Nową Maturę:  

​Kategoria przedmiotu ​Wymagany poziom ​Punkty rekrutacyjne
Przedmiot I:
matematyka albo fizyka
​pisemny rozszerzony ​1% = 1 pkt, max. 100 pkt;

Dodatkowe punkty za poziom klas dwujęzycznych:
1% = 1/3 pkt
Przedmiot II:
fizyka, informatyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, albo ekonomia
​pisemny rozszerzony ​1% = 1 pkt, max. 100 pkt;

Dodatkowe punkty za poziom klas dwujęzycznych:
1% = 1/3 pkt
Język obcy I:
angielski ,niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, albo włoski
​pisemny rozszerzony lub arkusz dla klas dwujęzycznych
​1% = 1 pkt, max. 100 pkt;

Punkty przeliczane na poziomie klas dwujęzycznych:
1% = 4/3 pkt, ale nie więcej niż 100 pkt
Język obcy II:
angielski lub niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski - inny niż zgłoszony język obcy I
​pisemny podstawowy lub pisemny rozszerzony lub arkusz dla klas dwujęzycznych ​Punkty przeliczne na poziomie podstawowym lub rozszerzonym:
1% = 1/3 pkt, max. 33 pkt;

Punkty przeliczane na poziomie klas dwujęzycznych:
1% = 4/9 pkt, ale nie więcej niż 33 i 1/3  pkt
WAŻNE! Jeżeli rekrutujesz się na podstawie innego dokumentu niż świadectwo Nowej Matury, zapoznaj się z zakładką przeliczniki ocen.


4. Składanie dokumentów.

Gdy otrzymasz komunikat o zaproszeniu do złożenia dokumentów, na Twoim koncie w ISR odblokuje się zakładka z dokumentami do wydruku.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia zobowiązany jest złożyć:

  • formularz rekrutacyjny oraz umowę o odpłatności - za pośrednictwem ISR lub bezpośrednio do SGH;
  • dokumenty stanowiące podstawę przyjęcia, w tym w szczególności świadectwo dojrzałości - tylko bezpośrednio do SGH.

Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć nie później niż do godziny 15:00 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia wyznaczonego terminu.​

Jeśli w dniu składania dokumentów nie będziesz mieć jeszcze ukończonych 18 lat pamiętaj, że musisz dodatkowo złożyć pisemną zgodę Twoich rodziców lub opiekunów prawnych (plik do wydruku znajdziesz w ISR)​.

Koniecznym warunkiem złożenia dokumentów jest zapisanie się na konkretny dzień i godzinę wizyty poprzez link z komunikatu w internetowym systemie rekrutacyjnym (ISR).

Dokumenty w SGH możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. W tym drugim przypadku wymagane jest również podpisane przez kandydata upoważnienie.​

Pełną listę wymaganych dokumentów znajdziesz na stronie Wymagane dokumenty.

WAŻNE: dokumenty kandydatów na studia nie mogą zostać przesłane do SGH pocztą ani kurierem.


5. Dalsze postępowanie kwalifikacyjne – aby dostać się na jak najwyższą ze swoich preferencji

W postępowaniu kwalifikacyjnym zastosowany algorytm uwzględni: wyniki kandydatów, ich preferencje oraz limity na poszczególne kierunki i formy studiów.

Kandydaci zostaną zakwalifikowani na najwyższy możliwy kierunek i formę z preferencji, które wybrali w ISR. 

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na żadną ze swoich preferencji (przypadek A) lub też zostali zakwalifikowani na preferencję inną niż najwyższa (przypadek B) mogą zadeklarować chęć udziału w kolejnej turze rekrutacji w ISR. Udział w kolejnej turze rekrutacji nie wiąże się z dodatkową opłatą.

Przypadek A:

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na żadną ze swoich preferencji i chcą brać udział w kolejnej turze rekrutacji w przypadku jej przeprowadzenia, powinni potwierdzić swoją wolę poprzez kliknięcie w przycisk w ISR. Niezadeklarowanie chęci kontynuowania rekrutacji będzie skutkowało wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia.

Przypadek B:

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia inne niż ich pierwsza preferencja, powinni złożyć dokumenty w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Kandydaci, którzy chcą wziąć udział w kolejnej turze rekrutacji w przypadku jej przeprowadzenia, powinni również zadeklarować swoją wolę w ISR. Niezłożenie dokumentów w terminie oznacza rezygnację z dalszej rekrutacji i będzie skutkowało wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia, niezależnie od złożonej deklaracji w ISR. W przypadku, gdy w kolejnej turze rekrutacji kandydat nie zostanie zakwalifikowany na żadną ze swoich wyższych preferencji, pozostanie on na liście osób przyjętych na formę lub kierunek, na które złożył dokumenty. Natomiast jeżeli kandydat zostanie zakwalifikowany na wyższą preferencję, to automatycznie zostanie na nią przeniesiony. 

Deklarację chęci wzięcia udziału w kolejnej turze rekrutacji należy złożyć do godziny 15:00 ostatniego dnia składania dokumentów w danej turze. Decyzja o przeprowadzeniu kolejnej tury rekrutacji podejmowana jest przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną (UKR) pod warunkiem niewypełnienia limitu miejsc w toku zakończonej weryfikacji dokumentów. UKR może przeprowadzić nie więcej niż dwie tury kwalifikacji dodatkowej w rekrutacji podstawowej. Natomiast w rekrutacji uzupełniającej nie więcej niż 1 turę kwalifikacji dodatkowej.


Kandydat  zakwalifikowany  do  przyjęcia  zostaje  wpisany  na  listę  osób przyjętych na studia pod warunkiem dostarczenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.​

------------------------

Podstawa prawna: Uchwała nr 741 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2021/2022​ r. Tekst ujednolicony opracowany na podstawie uchwały nr 741 z dnia 24 czerwca 2020 r., uchwały nr 74 z dnia 24 lutego 2021 r. oraz uchwały nr 94 z dnia 28 kwietnia 2021 r. Stan prawny obowiązujący na dzień 28 kwietnia 2021 r. 

 
 
Limity przyjęć na rok akademicki 2021-2022
 

 Progi punktowe

 
studia stacjonarne w języku polskim:

2013 rok 249 pkt

2014 rok 247 pkt

2015 rok 249 pkt

2016 rok 247 pkt

2017 rok 260 pkt

2018 rok 303 pkt

2019 rok 311 pkt

2020 rok 255 pkt​ (bez testu WOP)

2021 rok 251 pkt​ (bez testu WOP)​