Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Zasady rekrutacji dla obywateli polskich : Wymagane dokumenty
Zasady rekrutacji dla obywateli polskich
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagane dokumenty 2020/2021

 
Wykaz dokumentów (§ 43) wymaganych od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia:

1. formularz rekrutacyjny stanowiący podanie o przyjęcie na studia, wygenerowany z ISR:
  • podpisany przez kandydata kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym – dokument należy wgrać za pośrednictwem ISR albo
  • podpisany odręcznie – dokument należy przesłać za pomocą operatora pocztowego.
2. umowa o warunkach odpłatności (wzór) za usługi edukacyjne​ wygenerowana z ISR, podpisana przez kandydata ELEKTRONICZNIE
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
  • podpisem zaufanym lub
  • lub podpisem osobistym (podpis z wykorzystaniem e-dowodu) 
– dokument ten należy wgrać za pośrednictwem ISR (uwaga, w przypadku umowy nie ma możliwości złożenia oświadczenia woli w formie pisemnej);

            oraz (spośród poniższych należy wgrać do ISR skany dokumentów w formacie JPG albo PDF):

3. dokument potwierdzający znajomość języka obcego (dotyczy osób zakwalifikowanych na studia w języku angielskim, przykładowa lista).

4. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, o których mowa w ustawie o systemie oświaty, lub zagraniczne świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia. Ponadto, zagraniczne świadectwo powinno być:
• zalegalizowane lub opatrzone apostille (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach Unii Europejskiej, OECD i EFTA oraz dyplomów IB i EB);
• przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski lub angielski;
• uznane decyzją kuratora oświaty za równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach UE, EFTA, OECD, Chinach, Białorusi, Ukrainie oraz Libii, a także dyplomów IB i EB).

5. zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego, Olimpiady Przedsiębiorczości lub Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej;

6. zaświadczenie wydane przez odpowiedni polski związek sportowy dokumentujące osiągnięcia sportowe kandydata;


DODATKOWE DOKUMENTY:
Jeśli w terminie przeznaczonym na wgrywanie powyżej wypisanych dokumentów nie będziesz mieć jeszcze ukończonych 18 lat, pamiętaj, że musisz dodatkowo wgrać do ISR pisemną zgodę Twoich rodziców lub opiekunów prawnych podpisaną przez nich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym – pobierzesz ją z ISR.


Ważne informacje

Tłumaczenie dokumentów
Wszystkie dokumenty wydane w języku innym niż polski lub angielski muszą zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem przysięgłym na język polski lub angielski.
Tłumaczenie przysięgłe może być wykonane przez:
• tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP;
• tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej,  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
• konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa w którym wydano dokument podlegający tłumaczeniu.
– tłumaczenia wykonane przez tłumaczy nieprzysięgłych mogą zostać poświadczone przez powyższe osoby;
– tłumaczenia poświadczone przez notariusza nie są przyjmowane.

Jeśli masz problem ze znalezieniem tłumacza przysięgłego na język polski, skontaktuj się z Działem Promocji i Rekrutacji.
 
Legalizacja świadectwa
W prawie międzynarodowym legalizacja jest procesem uwierzytelniania statusu prawnego dokumentu, tak aby zagraniczny system prawny miał potwierdzenie, że jest on ważny i w pełni zgodny z prawem.

Jeśli Twoje świadectwo zostało wydane przez zagraniczną szkołę lub instytucję, musisz je zalegalizować lub opatrzyć klauzulą apostille. Wymóg ten nie obejmuje świadectw wydanych w krajach Unii Europejskiej, EFTA lub OECD, a także dyplomów International Baccalaureate oraz European Baccalaureate.
 
Legalizacji dokumentów edukacyjnych może dokonać:
• konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
• władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
• akredytowana w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówka konsularna państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.
Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), wtedy legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona klauzulą apostille dołączaną do dokumentu. Klauzula apostille uwierzytelnia dokumenty na potrzeby wykorzystania ich w obcych krajach.
 
Aktualny wykaz państw-stron konwencji dostępny jest tutaj. Informacje o organach wydających apostille w poszczególnych krajach tutaj (informacja w języku angielskim).

Uznanie równoważności świadectwa
Jest to procedura przeprowadzana w polskich kuratoriach oświaty. Więcej informacji znajdziesz m.in. na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie.
 
Nie musisz nostryfikować swojego świadectwa, jeżeli:
• zostało one wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Obecnie są to następujące kraje: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy;
• posiadasz dyplom International Baccalaureate (wydany przez International Baccalaureate Organization w Genewie) lub European Baccalaureate (wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10);
• posiadasz świadectwo wydane w jednym z państw, z którymi Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia (obecnie obowiązujące umowy obejmują m.in. Chiny, Białoruś, Ukrainę i Libię).
Wykaz umów międzynarodowych o wzajemnym uznawaniu wykształcenia znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
----------------
Podstawa prawna:

Uchwała nr 540 Senatu SGH z 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2020/2021 (Tekst ujednolicony opracowany na podstawie US nr 540 z 26 czerwca 2019 r., US nr 700 z 31 marca 2020 r., US nr 731 z 27 maja 2020 r.oraz US nr 753 z 24 czerwca 2020 r. Stan prawny obowiązujący na 24 czerwca 2020 r.)

 
 
Często zadawane pytania