Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Zasady rekrutacji dla obywateli polskich : Wymagane dokumenty
Zasady rekrutacji dla obywateli polskich
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagane dokumenty

 

Koniecznym warunkiem złożenia dokumentów jest zapisanie się na konkretny dzień i godzinę wizyty poprzez link z komunikatu w internetowym systemie rekrutacyjnym (ISR).

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia:

1. wygenerowany z ISR formularz rekrutacyjny, stanowiący wniosek o przyjęcie na studia:
 • podpisany przez kandydata kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym  albo  podpisem  osobistym  (podpis z wykorzystaniem e-dowodu) – dokument    należy  wgrać  za pośrednictwem  ISR w formacie pliku  właściwym  dla  danej  formy podpisu albo
 • podpisany odręcznie przez kandydata lub jego pełnomocnika – dokument należy złożyć w SGH; 
2. kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego – dotyczy osób zakwalifikowanych na studia w języku obcym (przykładowa lista​);
 
3. podpisane przez kandydata lub pełnomocnika dwa egzemplarze zestawień składanych dokumentów w celu potwierdzenia kompletności złożonych dokumentów (tylko w przypadku składania dokumentów w SGH - dokument otrzymasz od pracownika SGH);
 
4. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport w celu okazania) - tożsamość można też potwierdzić za pomocą mTożsamości.
 
5. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie o systemie oświaty, lub zagraniczne świadectwo dojrzałości uprawniające d​o ubiegania się o przyjęcie na studia, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem. Ponadto, zagraniczne świadectwo powinno być:
 • zalegalizowane lub opatrzone apostille (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach Unii Europejskiej, OECD i EFTA oraz dyplomów IB i EB);
 • przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski lub angielski;
 • uznane decyzją kuratora oświaty za równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach UE, EFTA, OECD, Chinach, Białorusi, Ukrainie oraz Libii, a także dyplomów IB i EB).
6. zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego (jeśli dotyczy);
 
7. zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty Olimpiady Przedsiębiorczości; zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (jeśli dotyczy);
 
 8. zaświadczenie wydane przez odpowiedni polski związek sportowy dokumentujące osiągnięcia sportowe kandydata (jeśli dotyczy);

9. umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne (wzór,​ umowa będzie dostępna do pobrania w ISR z danymi studenta):
 • podpisana przez kandydata kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym (podpis z   wykorzystaniem   e-dowodu) – dokument   należy  wgrać  za pośrednictwem  ISR  w formacie  pliku  właściwym  dla  danej  formy podpisu albo
 • podpisana odręcznie w dwóch egzemplarzach przez  kandydata  lub jego pełnomocnika – dokument należy złożyć w SGH (w tym przypadku dokument drukowany jest przez pracownika SGH)  
Kandydat  zakwalifikowany  do  przyjęcia  zostaje  wpisany  na  listę  osób przyjętych na studia pod warunkiem dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.

DODATKOWE DOKUMENTY (generowane za pośrednictwem ISR):
 • oświadczenie rodziców małoletniego kandydata (dotyczy kandydatów, którzy w dniu składania dokumentów nie ukończyli 18 roku życia);
 • pełnomocnictwo​ do reprezentacji kandydata w procesie rekrutacyjnym (dotyczy kandydatów, którzy nie składają dokumentów osobiście)

WAŻNE! Pamiętaj aby mieć przy sobie komplet wymaganych dokumentów – jeśli zestaw dokumentów nie będzie kompletny, wtedy nie będziesz mógł ich złożyć.

Dokumenty kandydatów na studia nie mogą zostać przesłane do SGH pocztą ani kurierem.
 

Ważne informacje

1. Tłumaczenie dokumentów
Wszystkie dokumenty wydane w języku innym niż polski lub angielski muszą zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem przysięgłym na język polski lub angielski. 
 

Tłumaczenie przysięgłe może być wykonane przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP;
 • tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej,  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
 • konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa w którym wydano dokument podlegający tłumaczeniu.
– tłumaczenia wykonane przez tłumaczy nieprzysięgłych mogą zostać poświadczone przez powyższe osoby.
– tłumaczenia poświadczone przez notariusza nie są przyjmowane.
Jeśli masz problem ze znalezieniem tłumacza przysięgłego na język polski, skontaktuj się z Działem Rekrutacji.
 

2. Legalizacja świadectwa

W prawie międzynarodowym legalizacja jest procesem uwierzytelniania statusu prawnego dokumentu, tak aby zagraniczny system prawny miał potwierdzenie, że jest on ważny i w pełni zgodny z prawem.

Jeśli Twoje świadectwo zostało wydane przez zagraniczną szkołę lub instytucję, musisz je zalegalizować lub opatrzyć klauzulą apostille. Wymóg ten nie obejmuje świadectw wydanych w krajach Unii Europejskiej, EFTA lub OECD, a także dyplomów International Baccalaureate oraz European Baccalaureate.

Legalizacji dokumentów edukacyjnych może dokonać:

 • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
 • władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
 • akredytowana w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówka konsularna państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.
Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), wtedy legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona klauzulą apostille dołączaną do dokumentu. Klauzula apostille uwierzytelnia dokumenty na potrzeby wykorzystania ich w obcych krajach.
 

Aktualny wykaz państw-stron konwencji dostępny jest tutaj. Informacje o organach wydających apostille w poszczególnych krajach tutaj (informacja w języku angielskim).

3. Uznanie równoważności świadectwa

Uznanie równoważności świadectwa jest to procedura przeprowadzana w polskich kuratoriach oświaty. Więcej informacji znajdziesz m.in. na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie.
 

Nie musisz nostryfikować swojego świadectwa, jeżeli:

 • zostało one wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Obecnie są to następujące kraje: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy;
 • posiadasz dyplom International Baccalaureate (wydany przez International Baccalaureate Organization w Genewie) lub European Baccalaureate (wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10));
 • posiadasz świadectwo wydane w jednym z państw, z którymi Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia (obecnie obowiązujące umowy obejmują m.in. Chiny, Białoruś, Ukrainę i Libię).
Wykaz umów międzynarodowych o wzajemnym uznawaniu wykształcenia znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Podstawa prawna: Uchwała nr 741 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2021/2022​ r. Tekst ujednolicony opracowany na podstawie uchwały nr 741 z dnia 24 czerwca 2020 r., uchwały nr 74 z dnia 24 lutego 2021 r. oraz uchwały nr 94 z dnia 28 kwietnia 2021 r. Stan prawny obowiązujący na dzień 28 kwietnia 2021 r. ​

   
   
   

   Epuap - jak założyć konto

   
  W okresie pandemii składanie pism, prowadzenie postępowania, a wreszcie doręczanie decyzji, może być utrudnione. Dlatego zachęcamy już teraz do założenia konta na platformie e-PUAP.
  Składanie pism, otrzymywanie informacji czy decyzji dotyczących postępowania rekrutacyjnego może odbywać się bez wychodzenia z domu z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej.

  Możliwość załatwiania spraw drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych to wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Więcej szczegółów znajduje się tutaj

  Jak sprawdzić adres skrzynki e-PUAP? (instrukcja)​
  Po zalogowaniu na konto ePUAP:
  „Moja skrzynka" (widoczna obok loginu) ---> w menu po lewej stronie wybrać zakładkę „Operacje”--->„Informacje szczegółowe”​
  ​​

  Często zadawane pytania