Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagane dokumenty

 

Wykaz dokumentów (§ 41) wymaganych do złożenia lub okazania w celu wykonania kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem:

1. wydrukowany z systemu rekrutacyjnego i podpisany formularz zgłoszeniowy, stanowiący podanie o przyjęcie na studia, wraz z oświadczeniem bibliotecznym;
 
2. jedna aktualna fotografia spełniająca wymogi zdjęć do dokumentów tożsamości;
 
3. kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego (dotyczy osób zakwalifikowanych na studia w języku obcym);
 
4. wydrukowane z ISR i podpisane przez kandydata lub pełnomocnika dwa egzemplarze zestawień składanych dokumentów w celu potwierdzenia kompletności złożonych dokumentów;

5. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) lub, w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem, inny dokument potwierdzający tożsamość;

6. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie o systemie oświaty;
 
7. zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego;
 
8. zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty Olimpiady Przedsiębiorczości; zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej;
 
9. zaświadczenie wydane przez odpowiedni polski związek sportowy dokumentujące osiągnięcia sportowe kandydata;
 
10. zalegalizowane lub opatrzone apostille zagraniczne świadectwo dojrzałości lub inny uznany w Rezczypospolitej Polskiej dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na język polski - w przypadku kandydatów posiadających maturę zagraniczną (nie dotyczy dyplomu IB oraz EB);
11. zaświadczenie o nostryfikacji - w przypadku dokumentu, który nie podlega uznaniu na podstawie wiążącej Rezczypospolitą Polską umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu (UE i OECD, oraz w Chinach, Białorusi, Ukrainie i Libii).
 
DODATKOWE DOKUMENTY:
 • upoważnienie dla pełnomocnika​ wraz z kopią poświadczoną dokumentu tożsamości kandydata (dotyczy osób składających dokumenty przez pełnomocnika);
 • oświadczenie rodziców małoletniego kandydata (dotyczy kandydatów, którzy w dniu składania dokumentów nie ukończyli 18 roku życia);
 • kandydat przy składaniu dokumentów zobowiązany jest również podpisać dwa egzemplarze umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne - umowę otrzymasz na miejscu. 
Poniżej znajdziesz wzory umów obowiązujące w roku akademickim 2018/2019:
- studia stacjonarne pierwszego stopnia
- studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim
- studia niestacjonarne pierwszego stopnia

WAŻNE! 

Pamiętaj aby mieć przy sobie komplet wymaganych dokumentów – jeśli zestaw dokumentów nie będzie kompletny, wtedy nie będziesz mógł ich złożyć.

Dokumenty kandydatów na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich nie mogą zostać przesłane do SGH pocztą ani kurierem.

Ważne informacje

1. Tłumaczenie dokumentów

Wszystkie dokumenty wydane w języku innym niż polski muszą zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Wyjątek stanowią certyfikaty znajomości języka angielskiego, a także dyplomy International Baccalaureate i European Baccalaureate.

Tłumaczenie przysięgłe może być wykonane przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP;
 • tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej,  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
 • konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa w którym wydano dokument podlegający tłumaczeniu.

- tłumaczenia wykonane przez tłumaczy nieprzysięgłych mogą zostać poświadczone przez powyższe osoby.

- tłumaczenia poświadczone przez notariusza nie są przyjmowane.

Jeśli masz problem ze znalezieniem tłumacza przysięgłego na język polski, skontaktuj się z Działem Promocji i Rekrutacji.

2. Poświadczanie kopii dokumentów

Skuteczne poświadczenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem może być dokonane przez:

 • konsula Rzeczpospolitej Polskiej;
 • notariusza zarejestrowanego w dowolnym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
 • pracownika Działu Promocji i Rekrutacji.

Jeżeli możesz złożyć jedynie kopię notarialną dokumentu sporządzoną przez notariusza z państwa spoza UE, EFTA lub OECD, będziesz zobowiązany/na do przedstawienia oryginału dokumentu po przyjeździe do Polski.

3. Legalizacja świadectwa

Jeśli Twoje świadectwo zostało wydane przez zagraniczną (niepolską) szkołę, musisz je zalegalizować lub opatrzyć klauzulą apostille. Wymóg ten obejmuje również świadectwa wydane w krajach Unii Europejskiej. Wyjątek stanowią dyplomy International Baccalaureate oraz European Baccalaureate, które są zwolnione z wymogu legalizacji.

W prawie międzynarodowym legalizacja jest procesem uwierzytelniania statusu prawnego dokumentu, tak aby zagraniczny system prawny miał potwierdzenie, że jest on ważny i w pełni zgodny z prawem.

Legalizacji dokumentów edukacyjnych może dokonać:

 • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
 • władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
 • akredytowana w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówka konsularna państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), wtedy legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona klauzulą apostille dołączaną do dokumentu. Klauzula apostille uwierzytelnia dokumenty na potrzeby wykorzystania ich w obcych krajach.

Aktualny wykaz państw-stron konwencji dostępny jest tutaj.

Informacje o organach wydających apostille w poszczególnych krajach tutaj (informacja w języku angielskim).

4. Nostryfikacja świadectwa

Nostryfikacja to procedura prowadząca do określenia polskiego odpowiednika zagranicznego świadectwa, dyplomu lub stopnia naukowego. W przypadku świadectw procedurę nostryfikacji przeprowadzają kuratoria oświaty. Więcej informacji znajdziesz na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Nie musisz nostryfikować swojego świadectwa, jeżeli:

 • zostało one wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Obecnie są to następujące kraje: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy;
 • posiadasz dyplom International Baccalaureate (wydany przez International Baccalaureate Organization w Genewie) lub European Baccalaureate (wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10));
 • posiadasz świadectwo wydane w jednym z państw, z którymi Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia (obecnie obowiązujące umowy obejmują m.in. Chiny, Białoruś, Ukrainę i Libię).

Wykaz umów międzynarodowych o wzajemnym uznawaniu wykształcenia znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podstawa prawna: Uchwała nr 269 Senatu SGH z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2019/2020