Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Rekrutacja na semestr zimowy 2017/2018

 

​Zgodnie z zasadami przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w SGH w roku akademickim 2017/2018:

Przyjęcie na studia wymaga złożenia przez kandydata następujących dokumentów:

 1. wydrukowanego z ISR i podpisanego przez kandydata internetowego formularza rekrutacyjnego, stanowiącego podanie o przyjęcie na studia;
 2. jednej aktualnej fotografii, zgodnej z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 3. dowodu osobistego, w celu sporządzenia przez SGH kopii i jej poświadczenia za zgodność z oryginałem;
 4. dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego (dotyczy osób zakwalifikowanych na studia w języku obcym) – wraz z oryginałem, w celu wykonania kopii i poświadczenia jej zgodności;
 5. polskiego świadectwa dojrzałości, jego odpisu sporządzonego przez wystawcę świadectwa dojrzałości albo dyplomu IB w celu wykonania i poświadczenia z nim kopii;
 6. w przypadku kandydatów, którzy w momencie składania dokumentów nie dysponują jeszcze dyplomem IB, należy złożyć zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu w ramach programu Matury Międzynarodowej – oryginał dyplomu należy w takim przypadku okazać w celu zrobienia kopii poświadczonej przez SGH za zgodność do 15 września 2016 roku.
 7. kandydat, który legitymuje się maturą zagraniczną, oprócz dokumentów wymienionych powyżej dostarcza oryginały: 
  • zalegalizowanego lub opatrzonego apostille zagranicznego świadectwa dojrzałości,
  • tłumaczenia przysięgłego świadectwa dojrzałości na język polski
  • zaświadczenia o nostryfikacji – w przypadku dokumentu, który nie podlega uznaniu 
   na podstawie  wiążącej Rzeczpospolitą Polską umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu (lista krajów, z których świadectwa dojrzałości nie wymagają nostryfikacji, znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego),
  • kandydat posiadający Maturę Europejską do dyplomu EB załącza jedynie jego tłumaczenie przysięgłe na język polski;
 8. dwóch egzemplarzy umowy o odpłatności – kandydat otrzymuje je w momencie składania dokumentów w SGH (wzory umów w prawej kolumnie).

Oryginały dokumentów kandydat okazuje w chwili składania ich w Dziale Promocji i Rekrutacji w celu wykonania kopii i poświadczenia jej zgodności.

Cudzoziemcy, którzy mają odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich okazują zamiast dowodu osobistego:

 1. paszport albo inny dokument potwierdzający tożsamość – w celu wykonania kopii i poświadczenia jej zgodności;
 2. dokument zaświadczający o prawie do podjęcia studiów na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – w celu wykonania kopii i poświadczenia jej zgodności.

Kandydat powinien złożyć dokumenty osobiście lub upoważnić do tego osobę trzecią – wzór upoważnienia

Kandydaci na studia w języku angielskim mogą przesłać dokumenty pocztą.

Dokumenty muszą wpłynąć do Działu Promocji i Rekrutacji maksymalnie ostatniego dnia przyjmowania dokumentów zgodnie z harmonogramem rekrutacji do godziny 15:00.

 
 
 

 do pobrania

 

Pełnomocnictwo do podpisania umowy z uczelnią

Pełnomocnictwo jest ważne wyłącznie z ważnym dokumentem tożsamości składającego oraz oryginałem lub kopią notarialną dowodu tożsamości kandydata

 

 Wzory Umów

 

Wzór umowy na studia:

Prosimy o niedrukowanie wzorów – dwa egzemplarze umowy dostępne są na miejscu w SGH podczas składania dokumentów na studia.