Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Studiuj po polsku : Wymagane dokumenty
Studiuj po polsku
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagane dokumenty 2021/2022

 
Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów nieposiadających polskiego obywatelstwa zakwalifikowanych do przy​jęcia na rok 2021/2022

Dokumenty należy wgrać do ISR po zakwalifikowaniu się na studia zgodnie z harmonogramem rekrutacji. 

1. formularz rekrutacyjny stanowiący wniosek o przyjęcie na studia, wygenerowany z ISR i podpisany przez kandydata;


3. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, o których mowa w ustawie o systemie oświaty, lub zagraniczne świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia. Ponadto, zagraniczne świadectwo powinno być:
• zalegalizowane lub opatrzone apostille (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach Unii Europejskiej, OECD i EFTA oraz dyplomów IB i EB);
• przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski lub angielski;
4. decyzja o uznaniu równoważności świadectwa. Jest to procedura przeprowadzana w polskich kuratoriach oświaty. Więcej informacji znajdziesz m.in. na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie
Nie musisz nostryfikować swojego świadectwa, jeżeli: 
  • zostało one wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
  • posiadasz dyplom International Baccalaureate (wydany przez International Baccalaureate Organization w Genewie) lub European Baccalaureate (wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10);
  • posiadasz świadectwo wydane w jednym z państw, z którymi Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia (obecnie obowiązujące umowy obejmują m.in. Chiny, Białoruś, Ukrainę i Libię). ​​Wykaz umów międzynarodowych o wzajemnym uznawaniu wykształcenia znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
6. zgoda rodziców lub opiekunów prawnych kandydata małoletniego (dotyczy kandydatów, którzy w dniu składania dokumentów nie ukończyli 18 roku życia, druk do pobrania w ISR);
 
7. umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne wygenerowana z ISR i podpisana przez kandydata (wzór,​ umowa będzie dostępna do pobrania w ISR z danymi studenta);

8. zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty olimpiady (prowadzonej w Polsce) przedmiotowej stopnia centralnego, Olimpiady Przedsiębiorczości lub Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - jeżeli dotyczy;
 
9. zaświadczenie wydane przez odpowiedni polski związek sportowy dokumentujące osiągnięcia sportowe kandydata -  jeżeli dotycz​y;


DODATKOWE DOKUMENTY:
  • pełnomocnictwo do reprezentacji kandydata w procesie rekrutacyjnym (dotyczy kandydatów, którzy nie składają dokumentów osobiście we wrześniu)

Dokumenty kandydatów na studia nie mogą zostać przesłane do SGH pocztą ani kurierem.

 Ważne informacje​

 ​1. Tłumaczenie dokumentów

Wszystkie dokumenty wydane w języku innym niż polski lub angielski muszą zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem przysięgłym na język polski lub angielski. 
Tłumaczenie przysięgłe może być wykonane przez:
  • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP;
  • tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej,  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
  • konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa w którym wydano dokument podlegający tłumaczeniu.
Tłumaczenia wykonane przez tłumaczy nieprzysięgłych mogą zostać poświadczone przez powyższe osoby. Tłumaczenia poświadczone przez notariusza nie są przyjmowane.
 

Jeśli masz problem ze znalezieniem tłumacza przysięgłego, skontaktuj się z Działem Rekrutacji.

2. Legalizacja świadectwa

Jeśli Twoje świadectwo zostało wydane przez zagraniczną szkołę lub instytucję, musisz je zalegalizować lub opatrzyć klauzulą apostille. Wymóg ten nie obejmuje świadectw wydanych w krajach UE, OECD, EFTA, a także dyplomów International Baccalaureate oraz European Baccalaureate.

W prawie międzynarodowym legalizacja jest procesem uwierzytelniania statusu prawnego dokumentu, tak aby zagraniczny system prawny miał potwierdzenie, że jest on ważny i w pełni zgodny z prawem. Legalizacji dokumentów edukacyjnych może dokonać: 
  • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
  • władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
  • akredytowana w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówka konsularna państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.
Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), wtedy legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona klauzulą apostille dołączaną do dokumentu. Klauzula apostille uwierzytelnia dokumenty na potrzeby wykorzystania ich w obcych krajach.
 
Aktualny wykaz państw-stron konwencji dostępny jest tutaj. Informacje o organach wydających apostille w poszczególnych krajach tutaj (informacja w języku angielskim). 
Załacznik nr 1
 
 
 

 Najczęściej zadawane pytania

 
Często zadawane pytania