Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Zasady rekrutacji dla cudzoziemców : Tabela opłat
Zasady rekrutacji dla cudzoziemców
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Tabela opłat

 
Tabela opłat na ​rok akademicki 2021/2022 zostanie opublikowana wiosną 2021 roku. ​-------------------------------
Tabela opłat na rok akademicki 2020/2021 

​Studia licencjackie opłata za każdy semestr​ (jednorazowa) opłata ratalna za semestr
powtarzanie zajęć niezaliczonych z powodu niezadowalających wyników w nauce​ za zajęcia nieobjęte planem studiów przekraczające udostępniony studentom dodatkowy limit 6 punktów ECTS​ opłata rekrutacyjna​
stacjonarne w języku polskim ​1.800 EUR 1.900 EUR (jedna rata 380 EUR)
60 EUR za 1 punkt ECTS 60 EUR za 1 punkt ECTS ​85 PLN
stacjonarne ​w języku angielskim
2.000 EUR 2.100 EUR (jedna rata 420 EUR)

70 EUR za 1 punkt ECTS 70 EUR za 1 punkt ECTS
​85 PLN
niestacjonarne, popołudniowe, oraz sobotnio-niedzielne w języku polskim​
3.900 PLN​​ 3.950 PLN (jedna rata 790 PLN)

150 PLN za 1 punkt ECTS
​150 PLN za 1 punkt ECTS ​85 PLN

 

Zgodnie z art. 324 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z póżn. zm.), opłat za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim nie pobiera się od:

1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);

4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;

6. posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.​

---------------------------------------------------------

Podstawa prawna: 

 

 ZWROT OPŁATY REKRUTACYJNEJ

 
​​
Zwrot opłaty rekrutacyjnej przysługuje kandydatom, którzy:
  • zrezygnowali z rekrutacji w trakcie trwania rejestracji, 
  • wpłacili opłatę rekrutacyjną po zamknięciu rejestracji,
  • wpłacili wielokrotność opłaty rekrutacyjnej (tylko w zakresie nadmiarowych wpłat). 
Decyzję w sprawie zwrotu opłaty rekrutacyjnej podejmuje przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na podstawie pisemnego podania​ podpisanego przez kandydata.
 
Podanie wraz z potwierdzeniem dokonania transakcji należy dostarczyć do Działu Promocji i Rekrutacji (budynek G, pok. 37) lub drogą elektorniczną na adres rekrutacja@sgh.waw.pl.