Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Zasady rekrutacji dla cudzoziemców : Tabela opłat
Zasady rekrutacji dla cudzoziemców
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Tabela opłat

 

Tabela opłat na rok akademicki 2021/2022

​Studia licencjackie opłata za każdy semestr​
(jednorazowa)
opłata ratalna za semestr
powtarzanie zajęć niezaliczonych z powodu niezadowalających wyników w nauce​ za zajęcia nieobjęte planem studiów przekraczające udostępniony studentom dodatkowy limit 6 punktów ECTS​ opłata rekrutacyjna​
stacjonarne w języku polskim ​1.800 EUR 1.900 EUR (jedna rata 380 EUR)
60 EUR za 1 punkt ​ECTS 60 EUR za 1 punkt ECTS ​85 PLN
stacjonarne ​w języku angielskim
2.000 EUR 2.100 EUR (jedna rata 420 EUR)

70 EUR za 1 punkt ECTS 70 EUR za 1 punkt ECTS
​85 PLN
niestacjonarne, popołudniowe, oraz sobotnio-niedzielne w języku polskim​
3.900 PLN​​ 3.950 PLN (jedna rata 790 PLN)

150 PLN za 1 punkt ECTS
​150 PLN za 1 punkt ECTS ​85 PLN

 

Zgodnie z art. 324 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z póżn. zm.), opłat za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim nie pobiera się od:

1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);

4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;

6. posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.​

--------------------------------

Podstawa prawna:

ZR NR 9 z 23 lutego 2021 r.w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia dla studentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia w roku akademickim 2021/2022 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Załącznik do ZR nr 9 z 23 lutego 2021 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego stopnia​

 

 ZWROT OPŁATY REKRUTACYJNEJ

 
​​
Zwrot opłaty rekrutacyjnej przysługuje kandydatom, którzy:
  • zrezygnowali z rekrutacji w trakcie trwania rejestracji, 
  • wpłacili opłatę rekrutacyjną po zamknięciu rejestracji,
  • wpłacili wielokrotność opłaty rekrutacyjnej (tylko w zakresie nadmiarowych wpłat). 
Decyzję w sprawie zwrotu opłaty rekrutacyjnej podejmuje przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na podstawie pisemnego podania​ podpisanego przez kandydata.
 
Podanie wraz z potwierdzeniem dokonania transakcji (w formacie PDF) należy dostarczyć do Działu Rekrutacji (budynek G, pok. 37) lub drogą elektorniczną na adres rekrutacja@sgh.waw.pl.