Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Zasady rekrutacji dla cudzoziemców : Harmonogram rekrutacji
Zasady rekrutacji dla cudzoziemców
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Harmonogram rekrutacji 2021/2022

 
​​
​​​Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia prowadzone w języku polskimrozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/20​22, 
dla kandydatów nieposiadających polskiego obywatelstwa 

Uwaga! Zmiany w harmonogramie od dnia 04.05.2021

Utworzenie osobistego konta rekrutacyjnego w ISR będzie możliwe od 10 maja 2021 r. od godziny 12:00.

F​orma s​tudiów

Rejestracja  
kand​ydatów w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym (ISR)

Postępowanie kwalifikacyjne i składanie ​dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w danej turze

tura 1

tura 22

tura 32

ogłoszenie wyników

składanie dokumentów3

ogłoszenie wyników

składanie dokumentów3

ogłoszenie wyników

składanie dokumentów

stacjonarne oraz niestacjonarne   w języku polskim

10.06-12.07.2021

20.07.2021

​23-26.07.2021

29.07.2021

31.07-02.08.2021

04.08.2021

06.08.2​021

Rekrutacja uzupełniająca:
niestacjonarne w języku polskim4 

8–11.09.2021

16.09.2021

​17-18.09.2021

21.09.2021

22.09.2021

nie dotyczy

nie dotyczy


Możliwość rejestracji w formularzu ISR zamyka się o godzinie 16:00 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia okresu właściwej rekrutacji.​

Rozmowa potwierdzająca znajomość języka polskiego dla kandydatów na studia pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim, nieposiadających dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2, odbędzie się w terminie wskazanym w ISR.

---------------------------------------​

1 Utworzenie osobistego konta rekrutacyjnego w ISR będzie możliwe od 10 maja 2021 r.
2 Jeżeli Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o uruchomieniu dodatkowej tury.
3 Z wyłączeniem niedziel.
4 Jeżeli Rektor podejmie decyzję o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej.​Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim, rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 
dla kandydatów nieposiadających polskiego obywatelstwa

Utworzenie osobistego konta rekrutacyjnego w ISR będzie możliwe od 10 maja 2021 r.
Możliwość rejestracji w formularzu ISR zamyka się o godzinie 16:00 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia okresu właściwej rekrutacji.​​

Forma studiów

Rejestracja kandydatów Internetowym Systemie Rekrutacyjnym (ISR)1

Termin końcowy na edycję zgłoszenia

Termin końcowy na akceptację tzw. offer letter 


Dostarczenie oryginałów wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia2

termi​n 1

termin 2

termin 3

Studia stacjonarne w języku​ angielskim

10.06–2.08.2021 

5.08.2021

11.08.2021

2428.08.2021

1718.09.2021

27–29.09.2021

Rekrutacja uzupełniająca na
studia stacjonarne w języku angielskim3

6–9.09.2021

13.09.2021

15.09.2021

nie dotyczy

1718.09.2021

27–29.09.2021


​​

--------------------------------

1 Utworzenie osobistego konta rekrutacyjnego w ISR będzie możliwe od 10 maja 2021 r.
2 Ostateczny termin dostarczenia dokumentów precyzuje decyzja o przyjęciu na studia.
Jeżeli Rektor podejmie decyzję o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej.​​
 

 SKŁADANIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 drogą pocztową

 
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, studenci, którzy zostali przyjęci na rok akademicki 2020/2021 mogą złożyć za pośrednictwem poczty przesłanej na adres Uczelni, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:

- oryginały wymaganych dokumentów, które stanowiły podstawę przyjęcia na studia, lub

- kopie tych dokumentów potwierdzonych notarialnie za zgodność z oryginałem (w przypadku złożenia w ten sposób wymagane jest okazanie, niezwłocznie po ustaniu okresu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, oryginałów tych dokumentów celem potwierdzenia zawartych w nich danych i uzupełnienia teczki studenta).
 
Adres korespondencyjny: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Dział Rekrutacji, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, Polska.​​
 

 Harmonogram rekrutacji

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim  rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021  dla kandydatów nieposiadających polskiego obywatelstwa

 

 

 

Forma studiów ​

​ Rejestracja kandydatów w ISR (internetowym systemie rekrutacyjnym)​ ​

Postępowanie kwalifikacyjne oraz składanie dokumentów​2

 

 

 

Ostateczny termin na dostarczenie 

wymaganych

dokumentów2 ​​

tura 1​

​ ​ ​ tura 2​3

tura 3​3

Postępo-
wanie kwalifika-
cyjne​

Składanie dokumentów oraz potwierdzenie woli udziału w kolejnej turze kwalifikacji​ ​

Postępo-
wanie kwalifika-
cyjne​ ​

Składanie dokumentów oraz potwierdzenie woli udziału w kolejnej turze kwalifikacji​ ​

Postępo-
wanie kwalifika-
cyjne​ ​

​ Składanie dokumentów​

​od

do​​

​od

​do

od​​

​do

​od

​do

​d​o

​Studia stacjonarne i niestacjonarne w języku polskim

​30.06
2020

​16.08
2020

​21.08
2020

​21.08
2020

​24.08
2020

​27.08
2020

​27.08
2020

​28.08
2020

​4.09
2020

​4.09
2020

5.09
2020​​

30.09.2021


1 Rozumiane jako wgranie do ISR dokumentów wymienionych w § 35 ust. 1, 2 i 5 zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu podejmowania przez cudzoziemców studiów wyższych w SGH.
2 O którym mowa w § 35 ust. 1 i 2 zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu podejmowania przez cudzoziemców studiów wyższych w SGH.
3 Jeżeli Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Cudzoziemców podejmie decyzję o uruchomieniu dodatkowej tury.


**************************************************

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim  rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 dla kandydatów nieposiadających polskiego obywatelstwa​

 

Forma studiów

Rejestracja kandydatów w ISR (internetowym systemie rekrutacyjnym)

Termin końcowy na edycję zgłoszenia

Termin końcowy na

akceptację tzw. offer letter

Ostateczny termin na dostarczenie wymaganych

dokumentów

​od

do

do1

Studia stacjonarne w języku angielskim

30.06.2020

27.07.2020

30.07.2020

10.08.2020

30.09.2021

Rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne w języku angielskim2

8.09.2020

11.09.2020

14.09.2020

18.09.2020

30.09.2021

1 O ile decyzja o przyjęciu nie stanowi inaczej.
2 Jeżeli Rektor podejmie decyzję o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej.

 
Składanie oryginałów dokumentów 


Studenci przyjęci na studia są zobowiązani do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie w celu sporządzenia przez SGH poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii. 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, studenci, którzy zostali przyjęci na rok akademicki 2020/2021 mogą złożyć za pośrednictwem poczty przesłanej na adres Uczelni, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:
 
oryginały wymaganych dokumentów, które stanowiły podstawę przyjęcia na studia, lub

kopie tych dokumentów potwierdzonych notarialnie za zgodność z oryginałem (w przypadku złożenia w ten sposób wymagane jest okazanie, niezwłocznie po ustaniu okresu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, oryginałów tych dokumentów celem potwierdzenia zawartych w nich danych i uzupełnienia teczki studenta).
 
Adres korespondencyjny: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Dział Rekrutacji, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, Polska.

Student przyjęty na studia licencjackie zobowiązany jest złożyć: 
  • oryginał formularza rekrutacyjnego
  • 2 egzemplarze umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne  - w przypadku studiów w języku polskim, egzemplarze (2 egzemplarze w języku polskim, 2 w języku angielskim) -  w przypadku studiów w języku angielskim,
  • ​oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (w przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2005 r.) albo dyplomu IB albo dyplomu EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą. 
Ponadto, zagraniczne świadectwo powinno być: 
- zalegalizowane lub opatrzone apostille (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach Unii Europejskiej, OECD i EFTA oraz dyplomów IB i EB);
- przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski lub angielski. Tłumaczenia poświadczone przez notariusza nie są przyjmowane.
- uznane decyzją kuratora oświaty za równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach UE, EFTA, OECD, Chinach, Białorusi, Ukrainie oraz Libii, a także dyplomów IB i EB).

  • zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego, Olimpiady Przedsiębiorczości lub Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej;
  • zaświadczenie wydane przez odpowiedni polski związek sportowy dokumentujące osiągnięcia sportowe kandydata;​
  • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego;
  • oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego – zgoda na podjęcie studiów i zawarcie umowy o warunkach odpłatności przez małoletniego;​
  • dokument potwierdzający uprawnienia do podjęcia studiów bez odpłatności;
  • decyzja o przyznaniu stypendium Dyrektora NAWA (dotyczy stypendystów NAWA)​;
  • oświadczenie o zmianie nazwiska (jeśli dotyczy).

Istnieje możliwość upoważnienia osoby trzeciej do zło​żenia dokumentów. W tym przypadku konieczne będzie przedstawienie przez osobę upoważnioną podczas składania dokumentów wypełnionego upoważnienia, które dostępne jest tutaj. ----------------------------
Podstawa prawna:
 

 Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

 
Harmonogram postępowania rekrutacy​jn​ego na studia pierwszego stopnia, rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademic​kiego 2021/2022  dla kandydatów nieposiadających polskiego obywatelstwa zostanie opublikowany wiosną 2021 roku.​