Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Dokumenty wymagane na studia w języku polskim

 

Wykaz podstawowych dokumentów wymaganych od kandydatów na studia licencjackie w języku polskim.

1. wydrukowany z systemu rekrutacyjnego i podpisany formularz zgłoszeniowy, stanowiący podanie o przyjęcie na studia;
 
2. wydrukowane z ISR i podpisane przez kandydata lub pełnomocnika dwa egzemplarze zestawień składanych dokumentów w celu potwierdzenia kompletności złożonych dokumentów;

3. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - w celu okazania;
 

4. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie o systemie oświaty, lub zagraniczne świadectwo dojrzałości uprawniające d​o ubiegania się o przyjęcie na studia. Ponadto, zagraniczne świadectwo powinno być:
 • zalegalizowane lub opatrzone apostille (nie dotyczy dokumentów wydanych w Unii Europejskiej oraz dyplomów IB i EB);
 • przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski lub angielski;
 • uznane decyzją kuratora oświaty za równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach UE, EFTA, OECD, Chinach, Białorusi, Ukrainie oraz Libii, a także dyplomów IB i EB).
5. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego:
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej, w której zajęcia prowadzone były w języku polskim;
 • dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;
 • certyfikat ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego; 
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • skierowanie na studia (tylko w przypadku stypendystów NAWA).
Kandydat nieposiadający ww. dokumentu może przystąpić do testu z języka polskiego w SGH.

 


1. Tłumaczenie dokumentów

 

Wszystkie dokumenty wydane w języku innym niż polski lub angielski muszą zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem przysięgłym na język polski lub angielski. 

 

Tłumaczenie przysięgłe może być wykonane przez:

 
 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP;
 • tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej,  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
 • konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa w którym wydano dokument podlegający tłumaczeniu.
 

- tłumaczenia wykonane przez tłumaczy nieprzysięgłych mogą zostać poświadczone przez powyższe osoby.

 

- tłumaczenia poświadczone przez notariusza nie są przyjmowane.

 

Jeśli masz problem ze znalezieniem tłumacza przysięgłego, skontaktuj się z Działem Promocji i Rekrutacji.

 

2. Legalizacja świadectwa

 

 

Jeśli Twoje świadectwo zostało wydane przez zagraniczną szkołę lub instytucję, musisz je zalegalizować lub opatrzyć klauzulą apostille. Wymóg ten nie obejmuje świadectw wydanych w krajach Unii Europejskie, a także dyplomów International Baccalaureate oraz European Baccalaureate.

 

W prawie międzynarodowym legalizacja jest procesem uwierzytelniania statusu prawnego dokumentu, tak aby zagraniczny system prawny miał potwierdzenie, że jest on ważny i w pełni zgodny z prawem.

 

Legalizacji dokumentów edukacyjnych może dokonać:

 
 • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
 • władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
 • akredytowana w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówka konsularna państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.
 

Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), wtedy legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona klauzulą apostille dołączaną do dokumentu. Klauzula apostille uwierzytelnia dokumenty na potrzeby wykorzystania ich w obcych krajach.

 

Aktualny wykaz państw-stron konwencji dostępny jest tutaj.

 

Informacje o organach wydających apostille w poszczególnych krajach tutaj (informacja w języku angielskim).

 

3. Uznanie równoważności świadectwa

 

Jest to procedura przeprowadzana w polskich kuratoriach oświaty. Więcej informacji znajdziesz m.in. na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 

Nie musisz nostryfikować swojego świadectwa, jeżeli:

 
 • zostało one wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Obecnie są to następujące kraje: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy;
 • posiadasz dyplom International Baccalaureate (wydany przez International Baccalaureate Organization w Genewie) lub European Baccalaureate (wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10));
 • posiadasz świadectwo wydane w jednym z państw, z którymi Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia (obecnie obowiązujące umowy obejmują m.in. Chiny, Białoruś, Ukrainę i Libię).
 

Wykaz umów międzynarodowych o wzajemnym uznawaniu wykształcenia znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 
 
Często zadawane pytania