Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 wymagane dokumenty

 
 • ​wydrukowany i podpisany formularz internetowy z Systemu Rekrutacyjnego dla Cudzoziemców, stanowiący podanie o przyjęcie na studia;

 • w przypadku stypendystów – skierowanie na studia;

 • w przypadku studiów w jęz. polskim – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego ( certyfikat ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego, albo certyfikat znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub w przypadku nieposiadania potwierdzenia znajomości jęz. polskiego, przystąpienie do testu z języka polskiego w SGH);

 • kserokopia paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości
  poświadczona za zgodność z oryginałem przez SGH lub przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej;

 • kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, poświadczona za zgodność z oryginałem przez SGH lub przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP lub potwierdzone przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej

  Albo kserokopia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego poświadczona za zgodność z oryginałem przez SGH lub przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej

  Lub oświadczenie cudzoziemca ubiegającego się o przyjęcie na studia, że przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia (dostępne w Systemie Rekrutacyjnym dla Cudzoziemców);

 • polskie świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis sporządzony przez wystawcę świadectwa dojrzałości)

  LUB zalegalizowane albo opatrzone apostille zagraniczne świadectwo (oryginał lub jego duplikat sporządzony przez wystawcę świadectwa  zagranicznego lub jednostkę do tego uprawnioną)

  ALBO inny dokument uzyskany zagranicą, uprawniający do ubiegania się o  przyjęcie na studia na uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznany na podstawie umowy międzynarodowej za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej (wymóg legalizacji nie dotyczy dyplomu International Baccalaureate oraz dyplomu European  Baccalaureate);

 • tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument (wymóg tłumaczenia nie dotyczy dyplomu International Baccalaureate) – więcej informacji;

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów w roku rekrutacji, wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP lub potwierdzone przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej;

  Prosimy pamiętać o tym, że zaświadczenie lekarskie ważne jest przez okres 3 miesięcy, chyba, że jego treść stwierdza inaczej.

 • 1 aktualna fotografia o wymiarach 35x47 mm.


Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka składają kserokopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez SGH albo przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej oraz wypełniają oświadczenie o wyborze zasad przyjęcia i odbywania studiów (dostępne w Systemie Rekrutacyjnym dla Cudzoziemców).

Cudzoziemcy pochodzenia polskiego w myśl art. 5 1-3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z późn. zm.) składają kserokopię decyzji stwierdzającej polskie pochodzenie, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez SGH albo przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Wszystkie dokumenty muszą być zapisane w języku polskim. W przypadku dokumentów w języku obcym wymagane jest

 • tłumaczenie przysięgłe na język polski sporządzone przez:
  • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP;
  • osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie Unii Europejskiej,  państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
  • konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa – miejsca wydania świadectwa;
  • akredytowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną lub konsularną państwa, na którego terytorium bądź w którego systemie edukacji wydano świadectwo lub inny dokument

 • lub tłumaczenie nieprzysięgłe na język polski potwierdzone przez jedną z wyżej wymienionych osób lub instytucji – więcej informacji.


Każdy kandydat na studia odpłatne zobowiązany jest do podpisania 2 egzemplarzy umowy podczas składania dokumentów lub po przyjeździe do Warszawy w Dziale Promocji i Rekrutacji (pokój 37).

 
 
 

 Dokumenty do pobrania

 

Pełnomocnictwo do podpisania umowy z uczelnią
 
Pełnomocnictwo jest ważne wyłącznie z ważnym dokumentem tożsamości składającego oraz oryginałem lub kopią notarialną dowodu tożsamości kandydata

Dla niepełnoletniego kandydata

 

 Wzory umów

 

WZÓR umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne dla cudzoziemców

Prosimy o niedrukowanie wzoru.

Dwa egzemplarze umowy dostępne są na miejscu w Dziale Promocji i Rekrutacji podczas składania dokumentów na studia.

 

 Przydatne strony