Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Studia licencjackie : Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

 
​​​Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR) powoływana jest decyzją Rektora SGH w związku z prowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia. Zgodnie z zapisami Uchwały Senatu nr 741 z dnia 24 czerwca 2020 r. (z późn. zmianami) Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Posiedzenia UKR są protokołowane, a protokoły są podpisywane przez członków UKR uczestniczących w posiedzeniu. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonane w protokole powinny być opisane i potwierdzone podpisem przewodniczącego UKR. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia przygotowuje merytorycznie komisja. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia podpisuje przewodniczący UKR. 

Poniżej przedstawione są najważniejsze zapisy uchwały rekrutacyjnej, dotyczące kompetencji UKR w poszczególnych zakresach:UKR komunikuje się z kandydatem za pośrednictwem osobistego konta rekrutacyjnego. UKR informuje kandydata w szczególności o:
  1. ​wynikach postępowania kwalifikacyjnego,
  2. umieszczeniu kandydata na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia, terminie i miejscu składania dokumentów,
  3. przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.

Informacje zamieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za skutecz​nie doręczone. SGH nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z informacjami umieszczonymi na jego osobistym koncie rekrutacyjnym. 

Listy osób zakwalifikowanych

Listy zakwalifikowanych do przyjęcia UKR tworzy odrębnie dla każdej formy, trybu i kierunku studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia, z uwzględnieniem preferencji kandydatów oraz limitów i parytetów.

Jeżeli po zakończeniu weryfikacji dokumentów okaże się, że nie zostały wypełnione limity przyjęć, UKR może przeprowadzić nie więcej niż dwie tury kwalifikacji dodatkowej. W kolejnych turach wolne miejsca rozdziela się pomiędzy osoby spełniające kryteria kwalifikacji.
 

Ustalenie list osób przyjętych na studia, wydanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia i ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego 
 
Po upływie terminu składania przez kandydatów dokumentów, UKR sporządza końcowy protokół z postępowania kwalifikacyjnego. W protokole odzwierciedla się wszystkie istotne elementy postępowania kwalifikacyjnego oraz dołącza do niego alfabetycznie uporządkowane listy kandydatów przyjętych oraz odrębnie nieprzyjętych na studia. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie UKR.

Wpis na listę studentów następuje z chwilą ogłoszenia listy przyjętych na studia. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Przedmiotem decyzji jest nieprzyjęcie na studia na wszystkie wybrane przez kandydata formy lub kierunki studiów. UKR powiadamia kandydata poprzez osobiste konto rekrutacyjne w ISR o treści decyzji.