Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
KZiF stacjonarne : Doktoranckie studia stacjonarne w KZiF
KZiF stacjonarne
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 KZiF stacjonarne studia doktoranckie

 

​Studia doktoranckie przygotowują do samodzielnej pracy naukowej oraz do pracy dydaktycznej. Jednocześnie stanowią niezwykłe przedsięwzięcie intelektualne, oferując Doktorantom współpracę z ze specjalistami z zakresu ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz udział w realizacji projektów badawczych.

Organizatorem studiów jest Kolegium Zarządzania i Finansów posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w trzech dyscyplinach:

 • ekonomia,
 • finanse, 
 • nauki o zarządzaniu.

Kolegium Zarządzania i Finansów posiada kategorię A, przyznaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 Korzyści

 

​Osoby, które podejmą stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie:

 • nauk o zarządzaniu (edycja XII/Z), dowiedzą się, w jak silnym stopniu nowe metody zarządzania zmieniają zastany ład gospodarczy, a jednocześnie, jak ten jednak „stale zmieniający się ład” zmusza ich do ciągłego poszukiwania nowych metod postępowania. Nabiorą przekonania, że żadna wiedza nie jest niezmienna, a trud badawczy nigdy się nie kończy. Jako nagrodę zbiorą owoce tego trudu

  Program niestacjonarnych studiów doktoranckich w dyscyplinie nauk o zarządzaniu
 • finansów (edycja XII/F), zetkną się z jednym z największych osiągnięć ludzkości – pieniądzem, które, zdaje się, w pewnym stopniu wymknęło się spod ludzkiej kontroli. Będą uczestniczyć w pracach nad nową teorią pieniądza i polityki pieniężnej, które stanowią jedno z największych wyzwań współczesności. Posiądą wiedzę o pieniądzu i finansach dostępną nielicznym.

  Program stacjonarnych studiów doktoranckich w dyscyplinie finansów

Stacjonarne studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów pozwalają doktorantom osiągnąć następujące efekty kształcenia:

I. W zakresie wiedzy:

 1. Ma wiedzę na poziomie zaawansowanym, o charakterze podstawowym dla nauk o zarządzaniu, obejmującą najnowsze osiągnięcia naukowe, a także wiedzę ogólną związaną z dyscyplinami pokrewnymi w dziedzinie nauk ekonomicznych.
 2. Ma specjalistyczną wiedzę o charakterze szczegółowym w dyscyplinie ekonomii, finanse i nauki o zarządzaniu związaną z obszarem prowadzonych badań naukowych, w tym wiedzę obejmującą najnowsze osiągnięcia naukowe..
 3. Ma wiedzę dotyczącą metodyki i metodologii prowadzenia badań naukowych, w tym wiedzę dotyczącą metod i zasad, także prawnych i etycznych, opracowywania wyników badań, ich publikowania, prezentowania, jak i wykorzystania w praktyce.
 4. Ma wiedzę z zakresu metodyki pracy dydaktycznej, w tym dotyczącą nowoczesnych technologii wykorzystywanych w kształceniu.

II. W zakresie umiejętności:

 1. Potrafi efektywnie pozyskiwać informacje z różnych źródeł, także obcojęzycznych, związane z działalnością naukową w reprezentowanej dziedzinie oraz dokonywać ich selekcji i interpretacji.
 2. Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do krytycznej analizy i oceny procesów i zjawisk społecznych oraz nowych idei naukowych w obszarze prowadzonych badań.
 3. Posiada wyspecjalizowane umiejętności i techniki, w tym syntezy i oceny, potrzebne do rozwiązywania złożonych problemów w obszarze prowadzonych badań lub działalności innowacyjnej oraz do poszerzania lub redefiniowania istniejącej wiedzy lub praktyki zawodowej.
 4. Potrafi dokumentować i prezentować wyniki prac badawczych, także zespołowych, oraz przygotowywać publikacje o charakterze naukowym - zgodnie z zasadami tworzenia tego typu opracowań i z poszanowaniem praw autorskich.
 5. Umie komunikować się, także w języku angielskim, ze specjalistami w swojej dziedzinie naukowej i zawodowej, jak i z osobami spoza tego środowiska.
 6. Jest przygotowany metodycznie i praktycznie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w kształceniu.

III. W zakresie kompetencji społecznych:

 1. Wykazuje samokrytycyzm w działalności badawczej i rozumienie potrzeby ciągłego dokształcania się, w tym rozwijania kompetencji interdyscyplinarnych i poznawania najnowszych osiągnięć w reprezentowanej dziedzinie.
 2. Potrafi myśleć i działać w sposób niezależny oraz wykazuje otwartość i zaangażowanie w rozwój nowych idei i rozwiązań innowacyjnych w obszarze prowadzonych badań lub działalności zawodowej.
 3. Ma świadomość konieczności przestrzegania zasad etyki naukowej i zawodowej oraz wykazywania profesjonalizmu w działaniu.
 4. Ma świadomość społecznej roli uczonego - absolwenta studiów doktoranckich, i związanej z jego autorytetem odpowiedzialności, zwłaszcza w kontekście potrzeby budowania społeczeństwa opartego na wiedzy i społeczeństwa obywatelskiego
 

 Program i wykładowcy

 

Język wykładowy: polski.

PROGRAM STUDIÓW w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

PROGRAM STUDIÓW w dyscyplinie finanse.

Studia trwają 4 lata.

Zajęcia odbywać się mogą od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-20:40. 

 
 

 Kontakt

 

Magdalena Białobrzeska-Syta
e-mail:  magdalena.bialobrzeska-syta@sgh.waw.pl 

Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
budynek M, pokój 340 (III piętro)

telefon: 225649265

Adres do korespondencji:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Zarządzania i Finansów
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
z dopiskiem: rekrutacja na studia doktoranckie w KZiF

program realizuje: KZiF - Kolegium Zarządzania i Finansów

 
Najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce
 

 Czesne

 
​Studia są nieodpłatne.