Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 KNoP stacjonarne studia doktoranckie

 

​Głównym celem stacjonarnych studiów doktoranckich jest przygotowanie do prowadzenia prac badawczych, niezbędnych do napisania i obrony rozprawy doktorskiej oraz przekazanie najnowszej, światowej wiedzy z wybranych obszarów ekonomii, zarządzania oraz finansów.

Kolegium posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w trzech dyscyplinach:

 • ekonomia,
 • nauki o zarządzaniu,
 • finanse.
 

 O studiach

 

​Studia trwają 4 lata (osiem semestrów).

XIII edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, zajęcia rozpoczną  się w październiku 2017 r.

Program realizowany jest na zajęciach dydaktycznych. Zajęcia z określonej dyscypliny naukowej (ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse) doktorant wybiera do końca III semestru. O uruchomieniu zajęć z określonej dyscypliny naukowej decyduje Kierownik studiów na podstawie liczby zgłoszeń i po konsultacji z Dziekanem Kolegium. Od pierwszego semestru, poza przedmiotami przewidzianymi w programie, prowadzone jest seminarium doktorskie. Ponadto doktoranci zgodnie ze swoimi zainteresowaniami związanymi z realizacją rozprawy doktorskiej uczestniczą w zebraniach naukowych, seminariach doktorskich oraz badaniach naukowych prowadzonych w katedrach lub instytutach oraz w Kolegium. Od I semestru każdy doktorant zostaje włączony przez Dziekana Kolegium do działalności naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej w konkretnej jednostce organizacyjnej (instytuty lub katedry). Szczegółowe tematy rozpraw doktorskich powinny być formułowane w porozumieniu z przyszłymi promotorami i po omówieniu ich w zespołach katedralnych/instytutowych. Efektem końcowym studiów powinno być napisanie i obrona rozprawy doktorskiej.

Dokumenty regulujące studia doktoranckie:

 1. Uchwała nr 134 Senatu SGH z dnia 12 kwietnia 2017 r.
 2. Uchwała nr 424 z dnia 19 kwietnia 2012 r. Rady Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w sprawie zatwierdzenia programu studiów doktoranckich z późn. zm.

Rekrutacja na XIII edycję studiów - od czerwca 2017 r.

Termin składania dokumentów: do 4 lipca 2017 r.

REJESTRACJA ONLINE

 

 Adresaci studiów

 
 

 Korzyści

 

​W wyniku realizacji programu uczestnik studiów w szczególności:

 • odróżni badanie naukowe od nienaukowego, 
 • opanuje podstawowe metody badawcze i modele metodologiczne współczesnych nauk społecznych, 
 • przyswoi podstawowe techniki badań ilościowych i jakościowych, warunki ich zastosowań i sposoby interpretacji uzyskanych wyników, 
 • zrozumie mechanizm funkcjonowania gospodarki w skali globalnej i rolę najważniejszych „graczy” na rynku globalnym, 
 • potrafi rozróżnić teorie przedsiębiorstwa i zarządzania nim oraz zrozumie wynikające z nich implikacje poznawcze i praktyczne, 
 • zrozumie wpływ rynków kapitałowych na funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw, 
 • pozna obudowę instytucjonalną integracji europejskiej oraz ich funkcjonowania w kontekście mikroekonomicznych i makroekonomicznych konsekwencji,
 • pozna kategorie wartości podmiotu gospodarczego, w tym jego interesariuszy oraz sposoby jej budowania i pomiaru, 
 • potrafi zastosować różne techniki badań ilościowych i jakościowych oraz zinterpretować przeprowadzone z ich zastosowaniem wyniki badań, 
 • rozwiąże konkretne problemy badawcze wykorzystując poznane metody i techniki badań, 
 • potrafi zorganizować zespół projektowy w celu prowadzenia badań naukowych i realizacji procesów poznawczych, 
 • przygotuje rozprawę doktorską i publicznie ją będzie bronić, 
 • będzie świadom swej tożsamości naukowej i będzie potrafić z jej perspektywy spojrzeć na zróżnicowane problemy społeczno-gospodarcze.
 

 Program i wykładowcy

 

PROGRAM STUDIÓW (edycja VIII oraz IX)

PROGRAM STUDIÓW (edycja X oraz XI)

PROGRAM STUDIÓW​ (edycja XII)

Szczegółowy program obejmuje następujące przedmioty ogólne:

 • Filozofia nauki
 • Metodologia badań naukowych
 • Podejście ilościowe w badaniach naukowych
 • Historia ekonomii i nauk o zarządzaniu
 • Ekonomia, instytucje, rozwój
 • Seminarium ekonomiczne – warsztaty
 • Seminarium doktorskie
 • Metody jakościowe w badaniach naukowych
 • Teoria przedsiębiorstwa
 • Kompetencje dydaktyczne – warsztaty

Ponadto doktorant dokona wyboru jednego z trzech bloków tematycznych odpowiadającego jednej z trzech dyscyplin: ekonomii, naukom o zarządzaniu lub finansom.

I. Blok tematyczny

 • Ekonomia globalizacji
 • Zajęcia specjalistyczne z dyscypliny ekonomia

II. Blok tematyczny

 • Teoria zarządzania 
 • Zajęcia specjalistyczne z dyscypliny nauki o zarządzaniu

III. Blok tematyczny

 • Teoria finansów 
 • Zajęcia specjalistyczne z dyscypliny finanse

Obszary naukowo-badawcze Kolegium (ważne z punktu widzenia wyboru problematyki badań doktoranta):

 1. Otoczenie przedsiębiorstwa jako uwarunkowanie jego rozwoju (otoczenie globalne, zrównoważony rozwój, zewnętrzne uwarunkowania konkurowania firm, instytucje rynkowe, atrakcyjność inwestycyjna regionów, ekonomiczna analiza prawa, rewitalizacja i innowacje miast, rynek pracy i edukacja, zasoby pracy dla sektorów high-tech, marketing terytorialny).
 2. Przedsiębiorczość i innowacyjność (czynniki lokalizacji przedsiębiorstw, technologie IT, przedsiębiorstwo sieciowe, logistyka i łańcuchy dostaw, kapitał intelektualny, przedsiębiorczość rodzinna, przedsiębiorczość indywidualna i korporacyjna, zarządzanie zasobami ludzkimi).
 3. Rozwój i cykle życia przedsiębiorstwa (tworzenie przedsiębiorstwa i organizacyjne formy jego działalności, ryzyko i niepewność, wczesne ostrzeganie przed bankructwem, kryzys w przedsiębiorstwie, restrukturyzacja, relokacja).
 4. Wartość przedsiębiorstwa (teorie wartości, cele przedsiębiorstwa, kreowanie i źródła wartości, kapitały, interesariusze, relacje inwestorskie, społeczna odpowiedzialność biznesu, pomiar wartości przedsiębiorstwa).
 5. Finanse przedsiębiorstwa (źródła finansowania przedsiębiorstw, rynek kapitałowy, inwestycje finansowe, opodatkowanie przedsiębiorstw, współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, zarządzanie majątkiem obrotowym przedsiębiorstwa i płynnością finansową, ryzyko w działalności przedsiębiorstw).
 

 Tryb naboru

 

​Opis postępowania rekrutacyjnego.

Uczestnikiem studiów doktoranckich może zostać osoba, która posiada tytuł magistra lub równorzędny lub być beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187 a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późń. zm.).

Rekrutację na studia przeprowadza Kolegialna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dziekana Kolegium. Komisja określa szczegółową punktację za poszczególne kryteria oceny, przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną i dokonuje oceny kandydata.

Kandydat z niepełnosprawnością ruchową może złożyć prośbę o zapewnienie odpowiednich warunków rekrutacji. Wówczas posiedzenie komisji rekrutacyjnej odbywa się w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na uzasadniony wniosek kandydata, dziekan kolegium może wyrazić zgodę na przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej transmitującej dźwięk i obraz.

Ostateczny wynik postępowania rekrutacyjnego jest ustalany przez kolegialną komisję rekrutacyjną na podstawie punktów ustalanych za:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych (ocenie uzyskanej na kierunku studiów o obszarze kształcenia bliższym tematyce studiów doktoranckich przypisuje się w postępowaniu rekrutacyjnym większą liczbę punktów); 2-5 pkt.
 • ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej; 0-10 pkt.
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe, w tym publikacje naukowe – artykuły, rozdziały w książkach, referaty na konferencjach naukowych; 0-5 pkt.
 • udział w realizacji projektów naukowych; 0-5 pkt.
 • dodatkowe informacje i opinie dotyczące kwalifikacji naukowych kandydata, w tym rekomendację samodzielnego pracownika naukowego spełniającego warunki wymagane od opiekuna naukowego doktoranta; kandydat, który przedstawi dodatkowe informacje i opinie, może uzyskać dodatkowe punkty; 0-5 pkt.

Kolegialna komisja rekrutacyjna, stosownie do § 8.,pkt. 3, Uchwały nr 134 Senatu SGH z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok stacjonarnych/niestacjonarnych studiów doktoranckich w języku polskim w roku akademickim 2017/2018, określiła dodatkowe elementy oceny kandydata uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • zbieżność zainteresowań naukowych kandydata z obszarami naukowymi KNoP; 0-10 pkt.
 • predyspozycje kandydata do pracy naukowej; 0-15 pkt.
 • inne osiągnięcia naukowe (stypendia, staże, praca zawodowa); 0-5 pkt.

Podstawą przyjęcia na studia doktoranckie jest miejsce na liście rankingowej ustalonej przez Kolegialną Komisję Rekrutacyjną, w ramach limitu miejsc określonych przez Rektora SGH.
Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi  32 pkt.

Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę punktów, która uprawnia do zakwalifikowania ich na studia, a jednocześnie przyznany limit miejsc nie zezwala na przyjęcie ich wszystkich, przewodniczący komisji może zwrócić się za pośrednictwem dziekana do Rektora, który dokonuje odpowiedniego zwiększenia limitu.

Kandydat na stacjonarne studia doktoranckie, który nie został przyjęty z powodu wyczerpania limitu miejsc, może zostać przyjęty na niestacjonarne studia doktoranckie bez ponownego postępowania rekrutacyjnego pod warunkiem, ze na niestacjonarne studia doktoranckie nie został wyczerpany limit miejsc i kandydat wyrazi zgodę ubiegania się o przyjęcie na te studia. Decyzje w tej sprawie podejmuje komisja rekrutacyjna dla niestacjonarnych studiów doktoranckich.

 

 Dokumenty

 
 • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie skierowane do JM Rektora SGH,
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny lub dokument potwierdzający, że kandydat jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wygruk z rejestratora),
 • życiorys z uwzględnieniem osiągnięć naukowych ( w szczególności publikacje, prace w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, nagrody i wyróżnienia, staże) oraz zawodowych,
 • list motywacyjny, w którym kandydat określa zakres swoich zainteresowań naukowych, 
 • ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej.

Kandydat może przedstawić dodatkowe informacje i opinie w tym opinię samodzielnego pracownika naukowego SGH, który podejmuje się funkcji opiekuna naukowego do momentu otwarcia przewodu doktorskiego lub promotora pracy magisterskiej kandydata, ewentualnie rekomendacja dyrektora instytutu/kierownika katedry z KNoP.

Rozmowy kwalifikacyjne  zostaną przeprowadzone  w dniach 12 i 13 lipca 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące godziny rozmowy zostaną przekazane kandydatom indywidualnie.

Limit miejsc w roku akademickim 2017/2018  wynosi 16.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń oraz stronie www Biura Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie do 20 lipca 2017 r.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia doktoranckie w SGH w więcej niż jednym kolegium, zobowiązany jest do złożenia na piśmie oświadczenia woli o wyborze studiów doktoranckich, które rozpocznie w roku akademickim 2017/2018. Oświadczenie powinno być złożone w kolegialnej komisji rekrutacyjnej właściwej ze względu na wybrane studia nie później niż 1 września 2017 r. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie, postępowanie rekrutacyjne wobec kandydata zostaje umorzone.

 
 

 Kontakt

 

Kierownik programu: ​dr hab. Teresa Pakulska, prof. nadzw.
Instytut Rynków i Konkurencji, Zakład Strategii Konkurencji
e-mail: tpakuls@sgh.waw.pl

Sekretarz programu: ​​Renata Stachowicz
e-mail: rstach@sgh.waw.pl
tel.: 225649222

Sekretariat studiów:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
budynek M, pokój 111

​Adres do korespondencji:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

program realizuje: KNoP - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

 

 
najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce wg rankingu Perspektyw 2016

 

 Czesne

 
​Studia są nieodpłatne.