Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 KNoP stacjonarne studia doktoranckie

 

​Głównym celem stacjonarnych studiów doktoranckich jest przygotowanie do prowadzenia prac badawczych, niezbędnych do napisania i obrony rozprawy doktorskiej oraz przekazanie najnowszej, światowej wiedzy z wybranych obszarów ekonomii, zarządzania oraz finansów.

Kolegium posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w trzech dyscyplinach:

 • ekonomia,
 • nauki o zarządzaniu,
 • finanse.
 

 O studiach

 

​Studia trwają 4 lata (osiem semestrów).

XIV edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019, zajęcia rozpoczną  się w październiku 2018 r.

Program realizowany jest na zajęciach dydaktycznych. Zajęcia z określonej dyscypliny naukowej (ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse) doktorant wybiera do końca III semestru. O uruchomieniu zajęć z określonej dyscypliny naukowej decyduje Kierownik studiów na podstawie liczby zgłoszeń i po konsultacji z Dziekanem Kolegium. Od pierwszego semestru, poza przedmiotami przewidzianymi w programie, prowadzone jest seminarium doktorskie. Ponadto doktoranci zgodnie ze swoimi zainteresowaniami związanymi z realizacją rozprawy doktorskiej uczestniczą w zebraniach naukowych, seminariach doktorskich oraz badaniach naukowych prowadzonych w katedrach lub instytutach oraz w Kolegium. Od I semestru każdy doktorant zostaje włączony przez Dziekana Kolegium do działalności naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej w konkretnej jednostce organizacyjnej (instytuty lub katedry). Szczegółowe tematy rozpraw doktorskich powinny być formułowane w porozumieniu z przyszłymi promotorami i po omówieniu ich w zespołach katedralnych/instytutowych. Efektem końcowym studiów powinno być napisanie i obrona rozprawy doktorskiej.

Dokumenty regulujące studia doktoranckie:

 1. Uchwała nr 235 Senatu SGH z dnia 28 marca 2018 r.
 2. Uchwała nr 424 z dnia 19 kwietnia 2012 r. Rady Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w sprawie zatwierdzenia programu studiów doktoranckich z późn. zm.

Dodatkowa rekrutacja na XIV edycję studiów - od 23 lipca 2018 r.
Internetowy System Rekrutacji zostanie zamknięty 12 września 2018 r. o godz. 24:00.

Termin składania oryginałów dokumentów w biurze kolegium: do 13 września 2018 r.(do godz. 16.00).

REJESTRACJA ONLINE

 

 Adresaci studiów

 
​Uczestnikiem studiów doktoranckich może zostać osoba, która posiada tytuł magistra lub równorzędny lub być beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187 a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późń. zm.).
 

 Korzyści

 

​W wyniku realizacji programu uczestnik studiów w szczególności:

 • odróżni badanie naukowe od nienaukowego, 
 • opanuje podstawowe metody badawcze i modele metodologiczne współczesnych nauk społecznych, 
 • przyswoi podstawowe techniki badań ilościowych i jakościowych, warunki ich zastosowań i sposoby interpretacji uzyskanych wyników, 
 • zrozumie mechanizm funkcjonowania gospodarki w skali globalnej i rolę najważniejszych „graczy” na rynku globalnym, 
 • potrafi rozróżnić teorie przedsiębiorstwa i zarządzania nim oraz zrozumie wynikające z nich implikacje poznawcze i praktyczne, 
 • zrozumie wpływ rynków kapitałowych na funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw, 
 • pozna obudowę instytucjonalną integracji europejskiej oraz ich funkcjonowania w kontekście mikroekonomicznych i makroekonomicznych konsekwencji,
 • pozna kategorie wartości podmiotu gospodarczego, w tym jego interesariuszy oraz sposoby jej budowania i pomiaru, 
 • potrafi zastosować różne techniki badań ilościowych i jakościowych oraz zinterpretować przeprowadzone z ich zastosowaniem wyniki badań, 
 • rozwiąże konkretne problemy badawcze wykorzystując poznane metody i techniki badań, 
 • potrafi zorganizować zespół projektowy w celu prowadzenia badań naukowych i realizacji procesów poznawczych, 
 • przygotuje rozprawę doktorską i publicznie ją będzie bronić, 
 • będzie świadom swej tożsamości naukowej i będzie potrafić z jej perspektywy spojrzeć na zróżnicowane problemy społeczno-gospodarcze.
 

 Program i wykładowcy

 

PROGRAM STUDIÓW (edycja VIII oraz IX)

PROGRAM STUDIÓW (edycja X oraz XI)

PROGRAM STUDIÓW​ (edycja XII, XIII, XIV)

Szczegółowy program obejmuje następujące przedmioty ogólne:

 • Filozofia nauki
 • Metodologia badań naukowych
 • Podejście ilościowe w badaniach naukowych
 • Historia ekonomii i nauk o zarządzaniu
 • Ekonomia, instytucje, rozwój
 • Seminarium ekonomiczne – warsztaty
 • Seminarium doktorskie
 • Metody jakościowe w badaniach naukowych
 • Teoria przedsiębiorstwa
 • Kompetencje dydaktyczne – warsztaty

Ponadto doktorant dokona wyboru jednego z trzech bloków tematycznych odpowiadającego jednej z trzech dyscyplin: ekonomii, naukom o zarządzaniu lub finansom.

I. Blok tematyczny

 • Ekonomia globalizacji
 • Zajęcia specjalistyczne z dyscypliny ekonomia

II. Blok tematyczny

 • Teoria zarządzania 
 • Zajęcia specjalistyczne z dyscypliny nauki o zarządzaniu

III. Blok tematyczny

 • Teoria finansów 
 • Zajęcia specjalistyczne z dyscypliny finanse

Obszary naukowo-badawcze Kolegium (ważne z punktu widzenia wyboru problematyki badań doktoranta):

 • wartość przedsiębiorstwa (teorie wartości, kreowanie i źródła wartości, kapitały, interesariusze, relacje inwestorskie, społeczna odpowiedzialność biznesu, pomiar wartości przedsiębiorstwa)
 • przedsiębiorczość i innowacyjność (czynniki lokalizacji przedsiębiorstw, technologie IT, przedsiębiorstwo sieciowe, logistyka i łańcuchy dostaw, kapitał intelektualny, przedsiębiorczość rodzinna, indywidualna i korporacyjna, zarządzanie zasobami ludzkimi)
 • rozwój i cykle życia przedsiębiorstwa (tworzenie przedsiębiorstwa i organizacyjne formy jego działalności, ryzyko i niepewność, wczesne ostrzeganie przed bankructwem, kryzys w przedsiębiorstwie, restrukturyzacja)
 • finanse przedsiębiorstwa (źródła finansowania przedsiębiorstw, rynek kapitałowy, inwestycje finansowe, opodatkowanie przedsiębiorstw, współpraca przedsięborstwa z bankiem, zarządzanie majątkiem obrotowym przedsiębiorstwa i płynnością finansową, ryzyko w działalności przedsiębiorstw)
 • otoczenie przedsiębiorstwa jako uwarunkowanie jego rozwoju (otoczenie globalne, zrównoważony rozwój,  instytucje rynkowe, atrakcyjność inwestycyjna regionów, ekonomiczna analiza prawa, rynek nieruchomości, innowacyjne miasto, rynek pracy i edukacja, marketing terytorialny)
 

 Tryb naboru

 

​Opis postępowania rekrutacyjnego.

Rekrutację na studia przeprowadza Kolegialna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dziekana Kolegium. Komisja określa szczegółową punktację za poszczególne kryteria oceny, przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną i dokonuje oceny kandydata.

Kandydat z niepełnosprawnością ruchową może złożyć prośbę o zapewnienie odpowiednich warunków rekrutacji. Wówczas posiedzenie komisji rekrutacyjnej odbywa się w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na uzasadniony wniosek kandydata, dziekan kolegium może wyrazić zgodę na przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej transmitującej dźwięk i obraz.

Ostateczny wynik postępowania rekrutacyjnego jest ustalany przez kolegialną komisję rekrutacyjną na podstawie punktów ustalanych za:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych (ocenie uzyskanej na kierunku studiów o obszarze kształcenia bliższym tematyce studiów doktoranckich przypisuje się w postępowaniu rekrutacyjnym większą liczbę punktów); 2-5 pkt.
 • ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej; 0-10 pkt.
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe, w tym publikacje naukowe – artykuły, rozdziały w książkach, referaty na konferencjach naukowych; 0-5 pkt.
 • udział w realizacji projektów naukowych; 0-5 pkt.
 • dodatkowe informacje i opinie dotyczące kwalifikacji naukowych kandydata, w tym rekomendację samodzielnego pracownika naukowego spełniającego warunki wymagane od opiekuna naukowego doktoranta; kandydat, który przedstawi dodatkowe informacje i opinie, może uzyskać dodatkowe punkty; 0-5 pkt.

Kolegialna komisja rekrutacyjna, stosownie do § 8.,pkt. 3, Uchwały nr 235 Senatu SGH z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok stacjonarnych/niestacjonarnych studiów doktoranckich w języku polskim w roku akademickim 2018/2019, określiła dodatkowe elementy oceny kandydata uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • zbieżność zainteresowań naukowych kandydata z obszarami naukowymi KNoP; 0-10 pkt.
 • predyspozycje kandydata do pracy naukowej; 0-15 pkt.
 • inne osiągnięcia naukowe (stypendia, staże, praca zawodowa); 0-5 pkt.

Podstawą przyjęcia na studia doktoranckie jest miejsce na liście rankingowej ustalonej przez Kolegialną Komisję Rekrutacyjną, w ramach limitu miejsc określonych przez Rektora SGH.
Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi  32 pkt.

Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę punktów, która uprawnia do zakwalifikowania ich na studia, a jednocześnie przyznany limit miejsc nie zezwala na przyjęcie ich wszystkich, przewodniczący komisji może zwrócić się za pośrednictwem dziekana do Rektora, który dokonuje odpowiedniego zwiększenia limitu.

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową. W przypadku zwolnienia się miejsc na liście przyjętych na studia, osoby te zostaną przyjęte na studia z zachowaniem kolejności wynikającej z listy rankingowej.

Decyzje w tej sprawie podejmuje komisja rekrutacyjna dla stacjonarnych studiów doktoranckich.

 

 Dokumenty

 
 • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie skierowane do Komisji Rekrutacyjnej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie ,
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny lub dokument potwierdzający, że kandydat jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”,
 • wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy (wygruk z rejestratora),
 • życiorys z uwzględnieniem osiągnięć naukowych ( w szczególności publikacje, prace w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, nagrody i wyróżnienia, staże) oraz zawodowych,
 • list motywacyjny skierowany do Komisji Rekrutacyjnej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, w którym kandydat określa zakres swoich zainteresowań naukowych,, 
 • ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej.

Kandydat może przedstawić dodatkowe informacje i opinie w tym opinię samodzielnego pracownika naukowego SGH, który podejmuje się funkcji opiekuna naukowego do momentu otwarcia przewodu doktorskiego lub promotora pracy magisterskiej kandydata, ewentualnie rekomendacja dyrektora instytutu/kierownika katedry z KNoP.

Rozmowy kwalifikacyjne  zostaną przeprowadzone  w dniu 18 września 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące godziny rozmowy zostaną przekazane kandydatom indywidualnie.

Limit miejsc w roku akademickim 2018/2019  wynosi 20.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną zamieszczone  na tablicy ogłoszeń  (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Biuro Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa, przy pok. 105)  oraz  na stronie www Biura Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie do 21 września 2018 r.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia doktoranckie w SGH w więcej niż jednym kolegium, zobowiązany jest do złożenia na piśmie oświadczenia woli o wyborze studiów doktoranckich, które rozpocznie w roku akademickim 2018/2019. Oświadczenie powinno być złożone w kolegialnej komisji rekrutacyjnej właściwej ze względu na wybrane studia nie później niż 1 września 2018 r. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie, postępowanie rekrutacyjne wobec kandydata zostaje umorzone.

 
 

 Kontakt

 

Kierownik programu: ​dr hab. Teresa Pakulska, prof. nadzw.
Instytut Rynków i Konkurencji, Zakład Strategii Konkurencji
e-mail: tpakuls@sgh.waw.pl

Sekretarz programu: ​​Renata Stachowicz
e-mail: rstach@sgh.waw.pl
tel.: 225649222

Sekretariat studiów:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
budynek M, pokój 111

​Adres do korespondencji:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

program realizuje: KNoP - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

 

 
Najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce
 

 Czesne

 
​Studia są nieodpłatne.