Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 KNoP niestacjonarne studia doktoranckie

 
 

 O studiach

 

​​​​Głównym celem niestacjonarnych studiów doktoranckich jest przygotowanie do prowadzenia prac badawczych, niezbędnych do napisania i obrony rozprawy doktorskiej oraz przekazanie najnowszej, światowej wiedzy z wybranych obszarów ekonomii, zarządzania oraz finansów.

Kolegium posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w trzech dyscyplinach:

 • ekonomia,
 • nauki o zarządzaniu,
 • finanse.

XVII edycja studiów została uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017, zajęcia rozpoczęły  się w październiku 2016 r.

REJESTRACJA ONLINE

 

 Zasady realizacji studiów

 

​Studia trwają 4 lata (osiem semestrów).

Program realizowany jest na zajęciach dydaktycznych w systemie sobotnio-niedzielnym.  Zajęcia z określonej dyscypliny naukowej (ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse) doktorant wybiera do końca III semestru. O uruchomieniu zajęć z określonej dyscypliny naukowej decyduje Kierownik studiów na podstawie liczby zgłoszeń i po konsultacji z Dziekanem Kolegium.
Od pierwszego semestru, poza przedmiotami przewidzianymi w programie, prowadzone jest seminarium doktorskie.
Ponadto doktoranci zgodnie ze swoimi zainteresowaniami związanymi z realizacją rozprawy doktorskiej uczestniczą w zebraniach naukowych, seminariach doktorskich oraz badaniach naukowych prowadzonych w katedrach lub instytutach oraz w Kolegium.
Od I semestru każdy doktorant może zostać włączony przez Dziekana Kolegium do działalności naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej w konkretnej jednostce organizacyjnej (Instytutu lub Katedry).
Szczegółowe tematy rozpraw doktorskich powinny być formułowane w porozumieniu z przyszłymi promotorami i po omówieniu ich w zespołach katedralnych/instytutowych.
Efektem końcowym studiów powinno być napisanie i obrona rozprawy doktorskiej.

Dokumenty regulujące studia doktoranckie:

1. Uchwała nr 433 Senatu SGH z dn. 27 kwietnia 2016 r.
2. Uchwała nr 424 z dnia 19.04.2012 r. Rady Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w sprawie zatwierdzenia programu studiów doktoranckich z późn. zm.

 

 Korzyści

 

​​W wyniku realizacji programu uczestnik studiów w szczególności:

 • odróżni badanie naukowe od nienaukowego, 
 • opanuje podstawowe metody badawcze i modele metodologiczne współczesnych nauk społecznych, przyswoi podstawowe techniki badań ilościowych i jakościowych, warunki ich zastosowań i sposoby interpretacji uzyskanych wyników, 
 • zrozumie mechanizm funkcjonowania gospodarki w skali globalnej i rolę najważniejszych „graczy” na rynku globalnym, 
 • potrafi rozróżnić teorie przedsiębiorstwa i zarządzania nim oraz zrozumie wynikające z nich implikacje poznawcze i praktyczne, 
 • zrozumie wpływ rynków kapitałowych na funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw, 
 • pozna obudowę instytucjonalną integracji europejskiej oraz ich funkcjonowania w kontekście mikroekonomicznych i makroekonomicznych konsekwencji,
 • pozna kategorie wartości podmiotu gospodarczego, w tym jego interesariuszy oraz sposoby jej budowania i pomiaru, 
 • potrafi zastosować różne techniki badań ilościowych i jakościowych oraz zinterpretować przeprowadzone z ich zastosowaniem wyniki badań, 
 • rozwiąże konkretne problemy badawcze wykorzystując poznane metody i techniki badań, 
 • potrafi zorganizować zespół projektowy w celu prowadzenia badań naukowych i realizacji procesów poznawczych, 
 • przygotuje rozprawę doktorską i publicznie ją będzie bronić, będzie świadom swej tożsamości naukowej i będzie potrafić z jej perspektywy spojrzeć na zróżnicowane problemy społeczno-gospodarcze.
 

 Program i wykładowcy

 

Język wykładowy: polski.

PROGRAM STUDIÓW dla XVII edycji
PROGRAM STUDIÓW dla XV i XVI edycji
PROGRAM STUDIÓW dla XIV edycji

​Szczegółowy program obejmuje następujące przedmioty ogólne:

 • Filozofia nauki
 • Metodologia badań naukowych
 • Podejście ilościowe w badaniach naukowych
 • Historia ekonomii i nauk o zarządzaniu
 • Ekonomia, instytucje, rozwój
 • Seminarium ekonomiczne – warsztaty
 • Seminarium doktorskie
 • Teorie przedsiębiorstwa

Ponadto doktorant dokona wyboru jednego z trzech bloków tematycznych odpowiadającego jednej z trzech dyscyplin: ekonomii, naukom o zarządzaniu lub finansom.

I. Blok tematyczny

 • Metody jakościowe w badaniach naukowych
 • Kompetencje dydaktyczne – warsztaty

II. Blok tematyczny

 • Teoria zarządzania 
 • Zajęcia specjalistyczne z dyscypliny nauki o zarządzaniu

III. Blok tematyczny

 • Teoria finansów 
 • Zajęcia specjalistyczne z dyscypliny finanse

Obszary naukowo-badawcze Kolegium (ważne z punktu widzenia wyboru problematyki badań doktoranta):

 1. Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw
  (otoczenie globalne, regionalne i lokalne, finanse, inwestycje, technologie, IT, wiedza, kapitał intelektualny, kapitał ludzki, współczesne teorie przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa rodzinne, przedsiębiorczość, instytucje; ekonomiczna analiza prawa)
 2. Demografia przedsiębiorstw
  (tworzenie, funkcjonowanie, ryzyko i niepewność, wczesne ostrzeganie, kryzys, restrukturyzacja, relokacja, cykl życiowy, bankructwo)
 3. Wartość przedsiębiorstwa
  (teorie, cele, kreacja, źródła, kapitały, interesariusze, relacje; społeczna odpowiedzialność, pomiar, nowe koncepcje zarządzania)
 4. Finanse przedsiębiorstwa i rynki finansowe, przedsiębiorstwo i bank
 

 Tryb naboru

 

​Opis postępowania rekrutacyjnego

Uczestnikiem studiów doktoranckich może zostać osoba, która posiada tytuł magistra lub równorzędny lub być beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187 a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późń. zm.).

Rekrutację na studia przeprowadza Kolegialna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dziekana Kolegium. Komisja określa szczegółową punktację za poszczególne kryteria oceny, przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną i dokonuje oceny kandydata.
Ostateczny wynik postępowania rekrutacyjnego jest ustalany przez kolegialną komisję rekrutacyjną na podstawie punktów ustalanych za:

 1. Ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych (ocenie uzyskanej na kierunku studiów o obszarze kształcenia bliższym tematyce studiów doktoranckich przypisuje się w postępowaniu rekrutacyjnym większą liczbę punktów); 2-5 pkt
 2. Ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej; 0-10 pkt
 3. Udokumentowane osiągnięcia naukowe, w tym publikacje naukowe – artykuły, rozdziały w książkach, referaty na konferencjach naukowych; 0-5 pkt
 4. dział w realizacji projektów naukowych dział w realizacji projektów naukowych; 0-5 pkt
 5. Dodatkowe informacje i opinie dotyczące kwalifikacji naukowych kandydata, w tym rekomendację samodzielnego pracownika naukowego spełniającego warunki wymagane od opiekuna naukowego doktoranta; kandydat, który przedstawi dodatkowe informacje i opinie, może uzyskać dodatkowe punkty; 0-5 pkt

Kolegialna komisja rekrutacyjna, stosownie do § 8.,pkt. 3, ust. 1 Uchwały nr 433 Senatu z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok stacjonarnych/niestacjonarnych studiów doktoranckich w języku polskim w roku akademickim 2016/2017, określiła dodatkowe elementy oceny kandydata uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • zbieżność zainteresowań naukowych kandydata z obszarami naukowymi KNoP; 0-10 pkt
 • predyspozycje kandydata do pracy naukowej; 0-15 pkt
 • inne osiągnięcia naukowe (stypendia, staże, praca zawodowa); 0-5 pkt

Podstawą przyjęcia na studia doktoranckie jest miejsce na liście rankingowej ustalonej przez Kolegialną Komisję Rekrutacyjną, w ramach limitu miejsc określonych przez Rektora SGH.

Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 32 pkt.

 

 Dokumenty

 
 • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie,
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny lub dokument potwierdzający, że kandydat jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy,
 • życiorys z uwzględnieniem osiągnięć naukowych ( w szczególności publikacje, prace w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, nagrody i wyróżnienia, staże) oraz zawodowych,
 • list motywacyjny, w którym kandydat określa zakres swoich zainteresowań naukowych, 
 • ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej,
 • 2 fotografie w formacie 45x65 mm.

  Kandydat może przedstawić dodatkowe informacje i opinie w tym opinię samodzielnego pracownika naukowego SGH, który podejmuje się funkcji opiekuna naukowego do momentu otwarcia przewodu doktorskiego lub promotora pracy magisterskiej kandydata, ewentualnie rekomendacja dyrektora instytutu/kierownika katedry z KNoP.
 
 

 Kontakt

 

Kierownik programu: dr hab. Teresa Pakulska, prof. nadzw.
Instytut Rynków i Konkurencji, Zakład Strategii Konkurencji
e-mail: tpakuls@sgh.waw.pl

Sekretarz XVIII edycji studiów: dr Kamil Kraj
e-mail: kkraj@sgh.waw.pl
telefon: 225648631

Sekretarz XVII edycji studiów: Renata Stachowicz
e-mail: rstach@sgh.waw.pl
tel.: 225649222

Sekretarz XVI edycji studiów: Ilona Jastrzębska
Instytut Rynków i Konkurencji
e-mail: ijastrz@sgh.waw.pl  
tel.: 225649237, 503111551

Sekretarz XV edycji studiów: Aneta Dąbrowska
Biuro Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
e-mail: adabro1@sgh.waw.pl  
telefon: 225649222

Sekretarz XIV edycji studiów: Żaneta Kubik
Katedra Geografii Ekonomicznej
e-mail: zkubik@sgh.waw.pl 
telefon: 225649232

Sekretariat studiów:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Zakład Zarządzania Innowacjami
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Budynek G, pokój 137

Adres do korespondencji:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

program realizuje: KNoP - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

 
najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce wg rankingu Perspektyw 2016

 

 Czesne

 

Niestacjonarne Studia Doktoranckie są odpłatne.
Wysokość opłat ustala Rektor SGH. 

Dla uczestników XVII edycji czesne wynosi:

 • Semestry I-VI: 3.200 zł za semestr
 • Semestry VII-VIII: 2.000 zł za semestr

Opłaty słuchacz wnosi na indywidualny rachunek bankowy.

Po dokonaniu płatności potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do sekretarza studiów.