Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
KNoP niestacjonarne : Doktoranckie studia niestacjonarne w KNoP
KNoP niestacjonarne
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 KNoP niestacjonarne studia doktoranckie

 

​Głównym celem niestacjonarnych studiów doktoranckich jest przygotowanie do prowadzenia prac badawczych, niezbędnych do napisania i obrony rozprawy doktorskiej oraz przekazanie najnowszej, światowej wiedzy z wybranych obszarów ekonomii, zarządzania oraz finansów.

Kolegium posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w trzech dyscyplinach:

 • ekonomia,
 • nauki o zarządzaniu,
 • finanse.
 

 Adresaci

 
​Uczestnikiem studiów doktoranckich może zostać osoba, która posiada tytuł magistra lub równorzędny lub być beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187 a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).
 

 O studiach

 

​​​​Program realizowany jest na zajęciach dydaktycznych. Zajęcia z określonej dyscypliny naukowej (ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse) doktorant wybiera do końca III semestru. O uruchomieniu zajęć z określonej dyscypliny naukowej decyduje Kierownik studiów na podstawie liczby zgłoszeń i po konsultacji z Dziekanem Kolegium. Od pierwszego semestru, poza przedmiotami przewidzianymi w programie, prowadzone jest seminarium doktorskie. Ponadto doktoranci zgodnie ze swoimi zainteresowaniami związanymi z realizacją rozprawy doktorskiej uczestniczą w zebraniach naukowych, seminariach doktorskich oraz badaniach naukowych prowadzonych w katedrach lub instytutach oraz w Kolegium. Od I semestru każdy doktorant zostaje włączony przez Dziekana Kolegium do działalności naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej w konkretnej jednostce organizacyjnej (instytuty lub katedry). Szczegółowe tematy rozpraw doktorskich powinny być formułowane w porozumieniu z przyszłymi promotorami i po omówieniu ich w zespołach katedralnych/instytutowych. Efektem końcowym studiów powinno być napisanie i obrona rozprawy doktorskiej.

Dokumenty regulujące studia doktoranckie:

 1. Uchwała nr 235 Senatu SGH z dnia 28 marca 2018 r.
 2. Uchwała nr 424 z dnia 19 kwietnia 2012 r. Rady Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w sprawie zatwierdzenia programu studiów doktoranckich z późn. zm.

REJESTRACJA ONLINE

 

 Zasady realizacji studiów

 

​Studia trwają 4 lata (osiem semestrów).

Program realizowany jest na zajęciach dydaktycznych w systemie sobotnio-niedzielnym.  Zajęcia z określonej dyscypliny naukowej (ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse) doktorant wybiera do końca III semestru. O uruchomieniu zajęć z określonej dyscypliny naukowej decyduje Kierownik studiów na podstawie liczby zgłoszeń i po konsultacji z Dziekanem Kolegium.
Od pierwszego semestru, poza przedmiotami przewidzianymi w programie, prowadzone jest seminarium doktorskie.
Ponadto doktoranci zgodnie ze swoimi zainteresowaniami związanymi z realizacją rozprawy doktorskiej uczestniczą w zebraniach naukowych, seminariach doktorskich oraz badaniach naukowych prowadzonych w katedrach lub instytutach oraz w Kolegium.
Od I semestru każdy doktorant może zostać włączony przez Dziekana Kolegium do działalności naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej w konkretnej jednostce organizacyjnej (Instytutu lub Katedry).
Szczegółowe tematy rozpraw doktorskich powinny być formułowane w porozumieniu z przyszłymi promotorami i po omówieniu ich w zespołach katedralnych/instytutowych.
Efektem końcowym studiów powinno być napisanie i obrona rozprawy doktorskiej.

Dokumenty regulujące studia doktoranckie:

1. Uchwała nr 433 Senatu SGH z dn. 27 kwietnia 2016 r.
2. Uchwała nr 424 z dnia 19.04.2012 r. Rady Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w sprawie zatwierdzenia programu studiów doktoranckich z późn. zm.

 

 Korzyści

 

​​W wyniku realizacji programu uczestnik studiów w szczególności:

 • odróżni badanie naukowe od nienaukowego,  
 • opanuje podstawowe metody badawcze i modele metodologiczne współczesnych nauk społecznych,  
 • rzyswoi podstawowe techniki badań ilościowych i jakościowych, warunki ich zastosowań i sposoby interpretacji uzyskanych wyników,  rzyswoi podstawowe techniki badań ilościowych i jakościowych, warunki ich zastosowań i sposoby interpretacji uzyskanych wyników,  
 • zrozumie mechanizm funkcjonowania gospodarki w skali globalnej i rolę najważniejszych „graczy” na rynku globalnym,  
 • potrafi rozróżnić teorie przedsiębiorstwa i zarządzania nim oraz zrozumie wynikające z nich implikacje poznawcze i praktyczne,  
 • zrozumie wpływ rynków kapitałowych na funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw,  
 • pozna obudowę instytucjonalną integracji europejskiej oraz ich funkcjonowania w kontekście mikroekonomicznych i makroekonomicznych konsekwencji,
 • pozna kategorie wartości podmiotu gospodarczego, w tym jego interesariuszy oraz sposoby jej budowania i pomiaru,  
 • potrafi zastosować różne techniki badań ilościowych i jakościowych oraz zinterpretować przeprowadzone z ich zastosowaniem wyniki badań,  
 • rozwiąże konkretne problemy badawcze wykorzystując poznane metody i techniki badań,  
 • potrafi zorganizować zespół projektowy w celu prowadzenia badań naukowych i realizacji procesów poznawczych,  
 • przygotuje rozprawę doktorską i publicznie ją będzie bronić,  
 • będzie świadom swej tożsamości naukowej i będzie potrafić z jej perspektywy spojrzeć na zróżnicowane problemy społeczno-gospodarcze.
 

 Program i wykładowcy

 

Język wykładowy: polski.

PROGRAM STUDIÓW dla XVII, XVIII i XIX edycji
PROGRAM STUDIÓW dla XV i XVI edycji
PROGRAM STUDIÓW dla XIV edycji

Szczegółowy program obejmuje następujące przedmioty ogólne:

 • Filozofia nauki
 • Metodologia badań naukowych
 • Podejście ilościowe w badaniach naukowych
 • Historia ekonomii i nauk o zarządzaniu
 • Ekonomia, instytucje, rozwój
 • Seminarium ekonomiczne – warsztaty
 • Seminarium doktorskie
 • Metody jakościowe w badaniach naukowych
 • Teoria przedsiębiorstwa
 • Kompetencje dydaktyczne – warsztaty

Ponadto doktorant dokona wyboru jednego z trzech bloków tematycznych odpowiadającego jednej z trzech dyscyplin: ekonomii, naukom o zarządzaniu lub finansom.

I. Blok tematyczny

 • Ekonomia globalizacji
 • Zajęcia specjalistyczne z dyscypliny ekonomia

II. Blok tematyczny

 • Teoria zarządzania  
 • Zajęcia specjalistyczne z dyscypliny nauki o zarządzaniu

III. Blok tematyczny

 • Teoria finansów  
 • Zajęcia specjalistyczne z dyscypliny finanse

Obszary naukowo-badawcze Kolegium (ważne z punktu widzenia wyboru problematyki badań doktoranta):

 • wartość przedsiębiorstwa (teorie wartości, kreowanie i źródła wartości, kapitały, interesariusze, relacje inwestorskie, społeczna odpowiedzialność biznesu, pomiar wartości przedsiębiorstwa)
 • przedsiębiorczość i innowacyjność (czynniki lokalizacji przedsiębiorstw, technologie IT, przedsiębiorstwo sieciowe, logistyka i łańcuchy dostaw, kapitał intelektualny, przedsiębiorczość rodzinna, indywidualna i korporacyjna, zarządzanie zasobami ludzkimi)
 • rozwój i cykle życia przedsiębiorstwa (tworzenie przedsiębiorstwa i organizacyjne formy jego działalności, ryzyko i niepewność, wczesne ostrzeganie przed bankructwem, kryzys w przedsiębiorstwie, restrukturyzacja)
 • finanse przedsiębiorstwa (źródła finansowania przedsiębiorstw, rynek kapitałowy, inwestycje finansowe, opodatkowanie przedsiębiorstw, współpraca przedsięborstwa z bankiem, zarządzanie majątkiem obrotowym przedsiębiorstwa i płynnością finansową, ryzyko w działalności przedsiębiorstw)
 • otoczenie przedsiębiorstwa jako uwarunkowanie jego rozwoju (otoczenie globalne, zrównoważony rozwój,  instytucje rynkowe, atrakcyjność inwestycyjna regionów, ekonomiczna analiza prawa, rynek nieruchomości, innowacyjne miasto, rynek pracy i edukacja, marketing terytorialny).
 
 

 Kontakt

 

Kierownik programu: dr hab. Teresa Pakulska, prof. nadzw.
Instytut Rynków i Konkurencji, Zakład Strategii Konkurencji
e-mail: tpakuls@sgh.waw.pl 

Sekretariati studiów:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Rynków i Konkurencji
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
Budynek M, pokój 119

Adres do korespondencji:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

program realizuje: KNoP - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

 
Najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce
 

 Czesne

 

Niestacjonarne Studia Doktoranckie są odpłatne.
Wysokość opłat ustala Rektor SGH. 

Dla uczestników XVII edycji czesne wynosi:

 • Semestry I-VI: 3.200 zł za semestr
 • Semestry VII-VIII: 2.000 zł za semestr

Opłaty słuchacz wnosi na indywidualny rachunek bankowy.

Po dokonaniu płatności potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do sekretarza studiów.