Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 KGŚ stacjonarne studia doktoranckie

 

​Stacjonarne studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej  to czteroletni program kształcenia i pracy naukowej umożliwiający uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinach: ekonomia lub finanse lub nauki o zarządzaniu.

Studia doktoranckie w KGŚ przygotowują doktorantów do:

 • prowadzenia samodzielnych badań naukowych
 • współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych 
 • rozprawy doktorskiej pod opieką promotora albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego 
 • publikacji naukowej będącej warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego
 • egzaminów doktorskich
 • uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą
 • zatrudnienia w jednostkach naukowych Kolegium Gospodarki Światowej

Uzyskanie kwalifikacji III stopnia oznacza zrealizowanie programu studiów, zdanie egzaminów doktorskich, obronę rozprawy doktorskiej oraz zatwierdzenie nadania stopnia doktora przez Radę Kolegium Gospodarki Światowej.

 

 Korzyści

 

​Studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej kształcą wysokiej klasy kadry dla:

 • nauki, w szczególności szkół wyższych i instytucji naukowych,
 • praktyki gospodarczej, w tym przedsiębiorstw i instytucji finansowych,
 • instytucji rządowych i samorządowych,
 • instytucji Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych

Doktorant zdobywa zaawansowaną wiedzę z zakresu kierunków rozwoju współczesnej makroekonomii oraz współczesnych ekonomicznych teorii przedsiębiorstwa, poznaje także kierunki badań w zakresie ekonomii międzynarodowej, zarządzania międzynarodowego oraz finansów korporacji i międzynarodowych rynków kapitałowych.

Doktorant zdobywa umiejętności w zakresie samodzielnego prowadzenia badań naukowych poprzez poznanie metodologii oraz metod ilościowych i jakościowych w badaniach naukowych. Absolwent posiada także umiejętności popularyzacji rezultatów swoich badań.

 

 Adresaci studiów

 

​Uczestnikiem studiów może być osoba, która posiada tytuł magistra lub równorzędny lub beneficjent programu „Diamentowy Grant” o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.).

Kierunek ukończonych przez kandydata studiów magisterskich nie ma priorytetowego znaczenia w procesie rekrutacji. Konieczne jest natomiast zainteresowanie kandydata problematyką szeroko pojętej ekonomii i jego predyspozycje do pracy naukowej.

Studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej zostały utworzone z myślą o osobach, które chcą poznać:

 • światowy dorobek w zakresie podstaw teoretycznych właściwych dla ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu
 • główne kierunki rozwoju makroekonomii oraz ekonomicznych koncepcji przedsiębiorstwa, a także kierunki badań w zakresie ekonomii międzynarodowej, zarządzania międzynarodowego oraz  finansów przedsiębiorstw i międzynarodowych rynków kapitałowych
 • metodologię badań w ekonomii, finansach i naukach o zarządzaniu
 • nowoczesne koncepcje, metody i narzędzia prowadzenia działalności dydaktycznej
 

 Program

 

Język wykładowy: polski.

 

Semestr PRZEDMIOT​ ​Punkty ECTS Liczba godzin​​
​ ​ I​ ​Nauki o zarządzaniu, ekonomia i finanse jako dyscypliny w dziedzinie nauk ekonomicznych
​0,5 ​4
​Kierunki rozwoju współczesnej makroekonomii ​2,5 ​20
​Współczesne ekonomiczne teorie przedsiębiorstwa ​1,5 ​10
​Ekonomia międzynarodowa – kierunki badań ​2,5 ​20
​Proseminarium: wprowadzenie do pracy naukowej I ​3,0 ​10
​Ochrona własności intelektualnej – e-learning ​0 ​4
II​ ​Metodologia badań naukowych
​1,0 ​6
​Zarządzanie międzynarodowe - kierunki badań ​2,5 ​20
​Finanse korporacji i międzynarodowe rynki kapitałowe– kierunki badań ​2,5 ​20
​Proseminarium: wprowadzenie do pracy naukowej II ​3,0 ​ ​10
​PRAKTYKA DYDAKTYCZNA ​ ​ ​1,0
​10
​III ​ ​ ​ ​Metody ilościowe w badaniach naukowych ​1,5 ​14
​Metody jakościowe w badaniach naukowych ​1,5 ​14
​Przygotowanie artykułu naukowego ​2,0 ​8
​Seminarium doktorskie** ​1,5 ​4
IV​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Innowacje- ekonomia i zarządzanie: kierunki badań
​1,5 ​16
​Polityka gospodarcza UE – kierunki badań ​1,0 ​10
​Wykorzystanie programów komputerowych do analizy danych* ​5,0 ​16
​Metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych* ​5,0 ​16
​Seminarium doktorskie** ​1,5 ​4
​PRAKTYKA DYDAKTYCZNA ​1,0 ​10
​V Seminarium doktorskie** ​1,5 ​4
​VI ​ ​Seminarium doktorskie** ​1,5 ​4
​PRAKTYKA DYDAKTYCZNA ​1,0 ​10
​VII ​Seminarium doktorskie** ​1,5 ​4
​VIII ​ ​Seminarium doktorskie** ​1,5 ​4
​PRAKTYKA DYDAKTYCZNA ​1,0 ​10
OBOWIĄZKOWE
PRAKTYKA DYDAKTYCZNA
FAKULTATYWNE
40​
4
5
210
40
16​

 

* Doktorant wybiera jeden z przedmiotów fakultatywnych
** Doktorant wybiera seminarium doktorskie zgodnie z zadeklarowaną specjalnością spośród następujących dyscyplin: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w jeden lub dwa dni w tygodniu w godzinach przed i wczesnopopołudniowych.

 

 Wykładowcy

 
​Pracownicy Kolegium Gospodarki Światowej tworzą elitę grona naukowego w Polsce, uczestniczą w innowacyjnych programach naukowo-badawczych, przy dużym zaangażowaniu we współpracę międzynarodową. Kolegium dysponuje kadrą wybitnych profesorów posiadających wieloletnie doświadczenie promotorskie.

Zgodnie z Regulaminem studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, „do czasu otwarcia przewodu doktorskiego doktorant pozostaje pod opieką naukową opiekuna naukowego. Po otwarciu przewodu doktorskiego funkcję opiekuna naukowego przejmuje promotor. Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej. Pomocniczym opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej.”

 
 

 Nabór 2018

 

​Zajęcia w ramach XIII edycji studiów zostały uruchomione w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.
Zajęcia rozpoczęły się w październiku 2018 r.

Termin rekrutacji na studia (rozumiany jako rejestracja w systemie i dostarczenie oryginałów wymaganych dokumentów) – rekrutacja została zakończona

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: rekrutacja została zakończona.

REJESTRACJA ONLINE

 

 Tryb naboru

 

Rekrutacja na studia rozpoczyna się na początku czerwca. Prowadzona jest przy pomocy systemu online. Rejestracja w systemie jest warunkiem rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego.

ETAPY REKRUTACJI :

 • REJESTRACJA ONLINE
 • Dostarczenie dokumentów w oryginale do sekretariatu studiów lub wysłanie pocztą na adres korespondencyjny z dopiskiem „rekrutacja na Stacjonarne Studia Doktoranckie KGŚ”
 • Rozmowa kwalifikacyjna
 • Ogłoszenie wyników  postępowania rekrutacyjnego. Lista rankingowa wywieszana jest w siedzibie Kolegium Gospodarki Światowej oraz publikowana na stronie internetowej Kolegium​ w ciągu tygodnia od terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Rekrutację na studia przeprowadza kolegialna komisja rekrutacyjna powołana przez Dziekana Kolegium.

Wynik postępowania rekrutacyjnego ustalany jest na podstawie punktów przyznanych za następujące kryteria:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych (0-5 pkt, przy czym  ocenie uzyskanej na kierunku studiów o obszarze kształcenia bliższym tematyce studiów doktoranckich przypisuje się w postepowaniu rekrutacyjnym większą liczbę punktów.)
 • ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej rozprawy doktorskiej (0-10 pkt)
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe, w tym publikacje naukowe – artykuły, rozdziały w książkach, referaty na konferencjach naukowych (0-5 pkt). W przypadku publikacji naukowych, kandydat proszony jest o dostarczenie do sekretariatu studiów (razem z oryginałami dokumentów) kopii publikacji swojego autorstwa
 • udział w realizacji projektów naukowych (0-5 pkt)
 • dodatkowe informacje i opinie dotyczące kwalifikacji naukowych kandydata, w tym rekomendacje samodzielnego pracownika naukowego spełniającego warunki wymagane od opiekuna naukowego doktoranta (0-5 pkt)
 • ocena rozmowy kwalifikacyjnej z komisją rekrutacyjną (0-10 pkt).

  Minimalna liczba punktów, jaką musi uzyskać kandydat w postepowaniu rekrutacyjnym, wynosi 20 pkt.

Podstawą przyjęcia na studia doktoranckie jest miejsce na liście rankingowej ustalonej przez kolegialną komisję rekrutacyjną, w ramach limitu miejsc określonych przez Rektora SGH.

Zapraszamy także na stronę Kolegium Gospodarki Światowej

 

 Dokumenty

 
 • kwestionariusz osobowy wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacji (ISR)
 • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie skierowane do Komisji Rekrutacyjnej Kolegium Gospodarki Światowej
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny lub dokument potwierdzający, że kandydat jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”.
  W przypadku posiadania dyplomu zagranicznego należy złożyć:
  - dyplom ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z suplementem do dyplomu
  - tłumaczenie przysięgłe na język polski powyższych dokumentów
  - zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do kontynuacji kształcenia na studiach trzeciego stopnia wydawane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (szczegółowe informacje na stronie NAWA ​oraz na stronie Działu Organizacji Dydaktyki SGH​)
 • życiorys udokumentowanych osiągnięć zawodowych i naukowych, w tym publikacji naukowych – artykułów, rozdziałów w książkach, referatów na konferencjach naukowych. W przypadku publikacji naukowych, kandydat proszony jest o dostarczenie do sekretariatu studiów (razem z oryginałami dokumentów) kopii publikacji swojego autorstwa  z podaniem ilości punktów zgodnie z  listą czasopism punktowanych MNiSW. W przypadku udziału w realizacji projektów naukowych Kandydat proszony jest o podanie nr, tytułu i daty projektu.​
 • list motywacyjny, w którym kandydat określa zakres swoich zainteresowań naukowych
 • ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej​
 • dodatkowe informacje i opinie dotyczące kwalifikacji naukowych kandydata, w tym rekomendacja (uwaga: niekoniecznie dotycząca obszaru bliskiego tematyce studiów doktoranckich) samodzielnego pracownika naukowego spełniającego warunki wymagane od opiekuna naukowego doktoranta.

Kandydat z niepełnosprawnością ruchową może  złożyć prośbę o zapewnienie odpowiednich warunków rekrutacji. Wówczas posiedzenie komisji rekrutacyjnej odbywa się w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na uzasadniony wniosek kandydata, dziekan kolegium może wyrazić zgodę na przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej transmitującej dźwięk i obraz.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia doktoranckie w SGH w więcej niż jednym kolegium składa na piśmie oświadczenia woli o wyborze studiów doktoranckich.  w kolegialnej komisji rekrutacyjnej właściwej ze względu na wybrane studia nie później niż 1 września danego roku. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie, postępowanie rekrutacyjne wobec kandydata zostaje umorzone.

 
 
Najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce
 

 Kierownik studiów

 

dr hab. Alina Szypulewska-Porczyńska, prof. SGH

ZAPROSZENIE​

 

 Kontakt

 

Kierownik programu
dr hab. Alina Szypulewska-Porczyńska, prof. SGH
e-mail: alina.szypulewska-porczynska@sgh.waw.pl

Sekretarz programu
mgr Katarzyna Faber
e-mail: katarzyna.faber@sgh.waw.pl
telefon: 225649365
pok. 17 bud. M
godziny pracy sekretariatu: 07:30-15:30

Sekretariat studiów
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej
ul. Madalińskiego 6/8, bud. M
02-513 Warszawa
budynek M

Adres korespondencyjny
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

program realizuje: KGŚ - Kolegium Gospodarki Światowej

 

 Czesne

 

​Studia są nieodpłatne.

 

 Finansowanie badań

 
Istnieje możliwość ubiegania się o środki na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich – INFORMACJE

Informacja na temat rodzajów strumieni finansowania dla doktorantów z budżetu państwa dostępna jest na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 

 Ważne akty prawne