Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 KGŚ niestacjonarne studia doktoranckie

 
Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prowadzi studia doktoranckie (w trybie niestacjonarnym) w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinach:
 • ekonomia,
 • nauki o zarządzaniu,
 • finanse.

Studia kształcą wysokiej klasy kadry dla nauki (szkół wyższych, instytucji naukowych) oraz praktyki gospodarczej (przedsiębiorstw, instytucji finansowych), a także instytucji rządowych i samorządowych, Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych.

​Studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej skierowane są do osób pragnących:

 • zdobyć zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie ekonomii, finansów lub nauk o zarzadzaniu,
 • przygotować się do samodzielnej działalności badawczej,
 • dołączyć do elitarnego grona naukowego.

Studia doktoranckie kształcą wysokiej klasy kadry dla:

 • nauki, w szczególności szkół wyższych i instytucji naukowych,
 • praktyki gospodarczej, w tym przedsiębiorstw i instytucji finansowych,
 • instytucji rządowych i samorządowych,
 • instytucji Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych.

Studia przygotowują doktorantów do uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych.
Uczestnikiem studiów może zostać  osoba, która posiada tytuł magistra lub równorzędny oraz beneficjent programu „Diamentowy Grant”.
 

 O studiach

 

Zajęcia w ramach XXI edycji studiów zostaną uruchomione w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.

Rekrutacja uzupełniająca jest obecnie prowadzona.

Termin przyjmowania dokumentów: 26 stycznia 2018 r.

Do tego terminu należy zakończyć rekrutację w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym oraz dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do sekretariatu studiów.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 2 lutego 2018 r
Rejestracja w systemie jest warunkiem rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego.
 
 

 Program i wykładowcy

 

Język wykładowy: polski.

​Pierwszy semestr studiów obejmuje przedmioty obowiązkowe dla wszystkich uczestników studiów. Od drugiego semestru profile studia są realizowane w ramach dwóch profili:

 • ​Zarządzanie biznesem międzynarodowym,
 • Gospodarka światowa. Unia Europejska. Finanse.

Tematyka studiów doktoranckich obejmuje między innymi:

A. Przedmioty wspólne dla obu profili 

 • ​Mikroekonomia i Makroekonomia
 • Ekonomia międzynarodowa
 • Zarządzanie międzynarodowe
 • Metody ilościowe w badaniach naukowych
 • Metody jakościowe w badaniach naukowych
 • Instytucjonalne uwarunkowania konkurencji międzynarodowej
B. Przedmioty w profilu: Zarządzanie biznesem międzynarodowym
 • ​Teorie zarządzania w ujęciu menedżerskim
 • Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie
 • Marketing na rynku międzynarodowym
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Ochrona konsumenta w UE
 • Zarządzanie inwestycjami
 • Zarządzanie projektami UE
 • Badania naukowe w zakresie marketingu
 • Zarządzanie innowacjami
 • Zarządzanie projektami UE
C. Przedmioty w profilu: Gospodarka światowa. Unia Europejska. Finanse
 • ​Prawo i instytucje Unii Europejskiej
 • Międzynarodowe rynki finansowe
 • Sektor usług w gospodarce światowej
 • Polityka spójności UE
 • Teoria i praktyka integracji walutowej w UE
 • Bankowość międzynarodowa
 • Międzynarodowa współpraca produkcyjna
 • Współczesny handel międzynarodowy
D. Zajęcia fakultatywne
 • ​Przewód doktorski - aspekty prawne i organizacyjne
 • Metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • Filozofia
Uczestnik studiów zobowiązany jest do dokonania wyboru profilu do końca pierwszego semestru.
 

 Tryb naboru

 

Uczestnikiem studiów może zostać osoba:

 • która posiada tytuł magistra lub równorzędny,
 • beneficjent programu „Diamentowy Grant”.


W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę zainteresowania naukowe kandydata i jego predyspozycje do pracy naukowej.

Rekrutację na studia przeprowadza Kolegialna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dziekana Kolegium.

Ostateczny wynik postępowania rekrutacyjnego jest ustalany przez kolegialną komisję rekrutacyjną na podstawie punktów ustalanych za:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych (ocenie uzyskanej na kierunku studiów o obszarze kształcenia bliższym tematyce studiów doktoranckich przypisuje się w postepowaniu rekrutacyjnym większą liczbę punktów); punktacja 0-5 pkt.
 • ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej rozprawy doktorskiej; punktacja 0-10 pkt.
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe, w tym publikacje naukowe – artykuły, rozdziały w książkach, referaty na konferencjach naukowych; punktacja 0-5 pkt.
 • udział w realizacji projektów naukowych; punktacja 0-5 pkt.
 • dodatkowe informacje i opinie dotyczące kwalifikacji naukowych kandydata, w tym rekomendacje samodzielnego pracownika naukowego spełniającego warunki wymagane od opiekuna naukowego doktoranta; punktacja 0-5 pkt.
 • ocena rozmowy kwalifikacyjnej z komisja rekrutacyjną; punktacja 0-10 pkt.

Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać kandydat w postepowaniu rekrutacyjnym: 20 pkt.

Podstawą przyjęcia na studia doktoranckie jest miejsce na liście rankingowej ustalonej przez Kolegialną Komisję Rekrutacyjną, w ramach limitu miejsc określonych przez Rektora SGH.

Zapraszamy także na stronę Kolegium Gospodarki Światowej

 

 Dokumenty

 
 • kwestionariusz osobowy kandydata na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacji (ISR),
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny lub dokument potwierdzający, że kandydat jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”,
 • życiorys z uwzględnieniem osiągnięć naukowych ( w szczególności publikacje, prace w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, nagrody i wyróżnienia, staże) oraz zawodowych,
 • list motywacyjny, w którym kandydat określa zakres swoich zainteresowań naukowych,
 • ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej.
  Opis projektu badawczego, który ma być przedmiotem rozprawy doktorskiej nie powinien być dłuższy niż 1500 znaków. W szczególności sugeruje się, aby opis ten zawierał:
  - wprowadzenie, w którym wskazany zostaje problem badawczy
  - przegląd literatury na dany temat wraz ze wskazaniem luk w nauce, które swoimi badaniami Kandydat zamierza wypełnić
  - określenie podstawowych pytań badawczych
  - przyczyny podjęcia tematu badawczego – jego teoretyczne i praktyczne znaczenie
  - metody badawcze służące rozwiązaniu problemu badawczego,
 • kandydat może przedstawić dodatkowe informacje i opinie dotyczące jego kwalifikacji naukowych, w tym rekomendacje samodzielnego pracownika naukowego spełniającego warunki wymagane od opiekuna naukowego doktoranta.
  Kandydat z niepełnosprawnością ruchową może  złożyć prośbę o zapewnienie odpowiednich warunków rekrutacji. Wówczas posiedzenie komisji rekrutacyjnej odbywa się w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Na uzasadniony wniosek kandydata, dziekan kolegium może wyrazić zgodę na przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej transmitującej dźwięk i obraz.

  Termin przyjmowania dokumentów w wersji papierowej oraz zakończenia rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym – 26 stycznia 2017 r.

  Termin rozmowy kwalifikacyjnej – 2 lutego 2017 r.

  Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną ogłoszone w ciągu tygodnia od terminu rozmowy kwalifikacyjnej poprzez wywieszenie listy rankingowej w siedzibie Kolegium Gospodarki Światowej oraz publikację listy na stronie internetowej kolegium.
 
 

 Kontakt

 

Kierownik studiów: dr hab. Alina Szypulewska-Porczyńska, prof. SGH
e-mail: alina.szypulewska-porczynska@sgh.waw.pl
telefon: 228495084

Sekretarz studiów: mgr Elżbieta Włodyka
e-mail: elzbieta.wlodyka@sgh.waw.pl

Sekretariat studiów:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Kolegium Gospodarki Światowej
ul. Madalińskiego 6/8
budynek M, pokój 130

telefon: 225647448

program realizuje: KGŚ - Kolegium Gospodarki Światowej

 
najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce wg rankingu Perspektyw 2016

 

 Czesne

 

Wysokość czesnego dla XXI edycji - opłaty za poszczególne semestry studiów:

 • I semestr  - 3400 zł
 • II semestr – 3400 zł
 • III semestr – 3300 zł
 • IV semestr – 3300 zł
 • V semestr – 2600 zł
 • VI semestr – 2600 zł
 • VII semestr – 2600 zł
 • VIII semestr – 2600 zł