Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 KES stacjonarne studia doktoranckie

 
 

 O studiach

 

XIII edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019, zajęcia rozpoczną sie 1 października 2018 r.

Rejestracja online: od 21 maja 2018 r.

Przyjmowanie dokumentów: do 16 lipca 2018 r. w dni powszednie, w godzinach 9:00 - 15:00 w sekretariacie studiów:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Stacjonarne Studia Doktoranckie
ul. Wiśniowa 41
budynek W, III piętro, pokój 81
02-520 Warszawa

Rozmowy kwalifikacyjne: 20 lipca 2018 r. (piątek)

Najszerzej pojętym celem studiów jest przygotowanie wysoko kwalifikowanych kadr dla szkół wyższych, instytucji naukowych, organów administracji publicznej, a także specjalistów w dziedzinie stosunków z organizacjami międzynarodowymi oraz wyższej kadry w podmiotach gospodarczych. Dla realizacji tego celu Kolegium Społeczno-Ekonomiczne SGH stwarza słuchaczom warunki dla przygotowania i obrony rozprawy doktorskiej a tym samym uzyskania stopnia doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i finanse oraz w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce publicznej.

W trakcie studiów Kolegium Społeczno-Ekonomiczne SGH realizuje szereg celów cząstkowych. Należą do nich między innymi:

 • przekazanie wiedzy o polityce publicznej, ekonomii i finansach oraz wiedzy z innych nauk społecznych w zakresie odpowiadającym specyfice programowej Kolegium, 
 • kształtowanie niezbędnych umiejętności w zakresie badań naukowych prowadzonych samodzielnie oraz w zespołach badawczych,
 • stworzenie warunków dla uczestniczenia w życiu naukowym Kolegium, do upowszechniania własnych osiągnięć naukowych oraz uczestnictwa w życiu społeczności akademickiej,
 • umożliwienie uczestnictwa w konferencjach, praktykach naukowych oraz studiach w innych ośrodkach w kraju i zagranicą oraz kształtowanie umiejętności dydaktycznych na poziomie akademickim,
 • ukształtowanie postaw etycznych zgodnych ze społeczną rolą uczonego.
 

 Program i wykładowcy

 

Język wykładowy: polski.

Program studiów obejmuje zajęcia m.in. z następujących dyscyplin naukowych: filozofia, metodologia badań naukowych, ekonomia, nauka o państwie, socjologia, historia gospodarcza i historia myśli społeczno-ekonomicznej, finanse, polityka publiczna oraz metodyka i technika nauczania.

Studia trwają cztery lata.
 
Podczas pierwszego i drugiego roku studiów doktoranci uczestniczą w zajęciach obowiązkowych, które są wspólne dla całego rocznika. W trakcie trzeciego roku studiów doktoranci wybierają jeden z trzech modułów:
 • Polityka publiczna
 • Finanse
 • Ekonomia

W trakcie siódmego semestru studiów doktoranci wybierają dwa z pięciu wykładów monograficznych. Począwszy od czwartego semestru do końca studiów doktoranci uczestniczą w seminariach doktorskich pod opieką promotora.

Doktoranci mają możliwość ubiegania się o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej. W przypadku doktorantów I semestru o przyznaniu stypendium decydują wyniki uzyskane w procesie rekrutacji. W przypadku doktorantów lat późniejszych decydują osiągnięcia naukowo-badawcze oraz stopień zaawansowania rozprawy doktorskiej.

 

 Tryb naboru

 

​O przyjęcie na studia doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym mogą ubiegać się osoby legitymujące się tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym.

Limit miejsc – 16 osób.

Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym – 60 pkt.

Kandydaci obowiązani są złożyć wymagane (i ewentualnie dodatkowe) dokumenty oraz odbyć rozmowę z Komisją Rekrutacyjną. Do rozmowy dopuszczeni zostaną tylko ci kandydaci, którzy w wyznaczonym terminie złożą komplet wymaganych dokumentów.

W postępowaniu rekrutacyjnym Komisja Rekrutacyjna uwzględnia szereg kryteriów, którym przypisuje się ocenę w skali punktowej. Kryteria są następujące:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych (ocenie uzyskanej na kierunku studiów o obszarze kształcenia bliższym tematyce studiów doktoranckich przypisuje się w postępowaniu rekrutacyjnym większą liczbę punktów), (0 – 10 pkt.)
 • ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej, (0 – 20 pkt.)
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe, w tym publikacje naukowe – artykuły, rozdziały w książkach, referaty na konferencjach naukowych, (0 – 10 pkt.)
 • udział w realizacji projektów naukowych, (0 – 10 pkt)
 • informacje i opinie dotyczące kwalifikacji naukowych kandydata, w tym rekomendację samodzielnego pracownika naukowego spełniającego warunki wymagane od opiekuna naukowego doktoranta; kandydat, który przedstawi  informacje i opinie, może uzyskać dodatkowe punkty. (0 – 10 pkt.)

Komisja Rekrutacyjna określa następującą punktację za dodatkowe elementy oceny kandydata:

 • tytuł magistra w dziedzinie nauk społecznych lub ekonomicznych, (0 – 15 pkt.)
 • certyfikaty językowe, (0 – 15 pkt)
 • rozmowa kwalifikacyjna (0 – 20 pkt.)
Kolegialna komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata zgodnie z kolejnością ustaloną w postępowaniu rekrutacyjnym, w ramach limitu miejsc (16 osób) z uwzględnieniem ustalonej przez komisję minimalnej liczby punktów wymaganej do przyjęcia na studia doktoranckie (60 pkt.).

Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę punktów, która uprawnia do zakwalifikowania ich na studia, a jednocześnie przyznany limit miejsc nie zezwala na przyjęcie ich wszystkich, przewodniczący komisji może zwrócić się za pośrednictwem dziekana do Rektora, który dokonuje odpowiedniego zwiększenia limitu miejsc.
 

 Dokumenty

 
 • podpisany formularz osobowy wydrukowany z systemu rejestracji  online,
 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Komisji Rekrutacyjnej
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny lub dokument potwierdzający, że kandydat jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”,
 • życiorys z uwzględnieniem osiągnięć naukowych (w szczególności publikacje, prace w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, nagrody
  i wyróżnienia, staże) oraz zawodowych,
 • list motywacyjny, w którym kandydat określa zakres swoich zainteresowań naukowych,
 • ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej.

Kandydat z niepełnosprawnością ruchową może złożyć prośbę o zapewnienie odpowiednich warunków rekrutacji. Wówczas posiedzenie komisji rekrutacyjnej odbywa się w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kandydat może przedstawić dodatkowe informacje i opinie dotyczące jego kwalifikacji naukowych, w tym rekomendacje samodzielnego pracownika naukowego spełniającego warunki wymagane od opiekuna naukowego doktoranta.

 
 

 Kontakt

 

Koordynator studiów: dr hab. Urszula Kurczewska, prof. SGH
urszula.kurczewska@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów: p. Hanna Nowacka
telefon: 225649104
e-mail: hnowac@sgh.waw.pl

Sekretariat studiów:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Stacjonarne Studia Doktoranckie
ul. Wiśniowa 41
budynek W, III piętro, pokój 81
02-520 Warszawa

program realizuje: KES - Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 
Najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce
 

 Czesne

 
​Studia są nieodpłatne.