Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
KES niestacjonarne o profilu ekonomiczno-społecznym : Doktoranckie studia stacjonarne w KAE
KES niestacjonarne o profilu ekonomiczno-społecznym
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 KES niestacjonarne studia doktoranckie o profilu ekonomiczno-społecznym

 

​Niestacjonarne Studia Doktoranckie o profilu ekonomiczno-społecznym przygotowują wysoko kwalifikowane kadry dla szkół wyższych, instytutów naukowo-badawczych, instytucji państwowych i samorządowych, organizacji międzynarodowych oraz szeroko rozumianej praktyki społeczno-gospodarczej.

Studia umożliwiają uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinach:

 • ekonomia,
 • finanse.
 

 O studiach

 

​​​​XI edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, rozpoczęcie zajęć planowane jest na październik 2017 r.

​Edycja X studiów została uruchomiona w październiku 2016 r.

termin zapisów na studia:

Rekrutacja na XI edycję studiów - od maja 2017 r.

REJESTRACJA ONLINE

Zaliczenie wszystkich semestrów studiów uprawnia do uzyskania zaświadczenia tego faktu.
Uzyskanie doktoratu poprzedza otwarcie przewodu doktorskiego, a następnie publiczna obrona pracy.

 

 Program i wykładowcy

 

Język wykładowy: polski.

​Program studiów zakłada koncentrację na następujących obszarach wiedzy:

 • ekonomia z prawem,
 • globalizacja i regionalizacja,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne,
 • finanse i pieniądz,
 • polityka społeczna i polityki publiczne,
 • socjologia ekonomiczna.

Zajęcia, głównie w formie wykładów, konwersatoriów i seminariów trwają 8 semestrów i odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu.

 

 Tryb naboru

 

​Ostateczny wynik postępowania rekrutacyjnego jest ustalany przez kolegialną komisję rekrutacyjną na podstawie punktów ustalanych za:

 1. Ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych (ocenie uzyskanej na kierunku studiów o obszarze kształcenia bliższym tematyce studiów doktoranckich przypisuje się w postępowaniu rekrutacyjnym większą liczbę punktów), 0-3 pkt
 2. Ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej, 0-6 pkt
 3. Udokumentowane osiągnięcia naukowe, w tym publikacje naukowe – artykuły, rozdziały w książkach, referaty na konferencjach naukowych, 0-6 pkt
 4. Udział w realizacji projektów naukowych, 0-6 pkt
 5. Dodatkowe informacje i opinie dotyczące kwalifikacji naukowych kandydata, w tym rekomendację samodzielnego pracownika naukowego spełniającego warunki wymagane od opiekuna naukowego doktoranta; kandydat, który przedstawi dodatkowe informacje i opinie, może uzyskać dodatkowe punkty, 0-3 pkt

Kolegialna komisja rekrutacyjna może określić, ustalając zasady dodatkowej punktacji:
dodatkowe elementy oceny kandydata uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym w zależności od dyscypliny naukowej oraz trybu studiów doktoranckich:

 • znajomość języków obcych potwierdzona certyfikatami, 0-3 pkt
 • rozmowa kwalifikacyjna, 0-12 pkt

Kolegialna komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata zgodnie z kolejnością ustaloną w postępowaniu rekrutacyjnym, w ramach limitu miejsc z uwzględnieniem ustalonej przez komisję minimalnej liczby punktów wymaganej do przyjęcia na studia doktoranckie.

Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę punktów, która uprawnia do zakwalifikowania ich na studia, a jednocześnie przyznany limit miejsc nie zezwala na przyjęcie ich wszystkich, przewodniczący komisji może zwrócić się za pośrednictwem dziekana do Rektora, który dokonuje odpowiedniego zwiększenia limitu miejsc albo zarządza uzupełniające postępowanie rekrutacyjne obejmujące wszystkich kandydatów z tą samą liczbą punktów.

Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
ul. Wiśniowa 41
02-520 Warszawa
nr pomieszczenia pokój 53

 

 Dokumenty

 
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny lub dokument potwierdzający, że kandydat jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”,
 • życiorys z uwzględnieniem osiągnięć naukowych (w szczególności publikacje, prace w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, nagrody i wyróżnienia, staże) oraz zawodowych,
 • list motywacyjny, w którym kandydat określa zakres swoich zainteresowań naukowych,
 • ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej,
 • dwie fotografie w formacie 45 x 65 mm.

  Kandydat z niepełnosprawnością ruchową może złożyć prośbę o zapewnienie odpowiednich warunków rekrutacji. Wówczas posiedzenie komisji rekrutacyjnej odbywa się w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Kandydat może przedstawić dodatkowe informacje i opinie dotyczące jego kwalifikacji naukowych, w tym rekomendacje samodzielnego pracownika naukowego spełniającego warunki wymagane od opiekuna naukowego doktoranta.
 
 

 Kontakt

 

Koordynator programu: prof. dr hab. Joachim Osiński
e-mail: joachim.osinski@sgh.waw.pl 

Sekretarz programu (X edycji): ​Klaudia Gizińska
e-mail: klaudia.gizinska@sgh.waw.pl
telefon: 225649121

Sekretarz programu (IX edycji): Bożena Gruca
e-mail: bozena.gruca@sgh.waw.pl
telefon: 225649152

Sekretarz programu (VIII edycji): Renata Konopka
e-mail: renata.konopka@sgh.waw.pl  
telefon: 697621351

Sekretariat studiów:
​Biuro Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
ul. Wiśniowa 41
02-520 Warszawa
budynek W, pokój 53

program realizuje: KES - Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 
najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce wg rankingu Perspektyw 2016

 

 Czesne

 
Czesne za rok akademicki 2016/2017 wynosi 6000 zł.