Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
KES niestacjonarne z zakresu ekonomii : Doktoranckie studia stacjonarne w KAE
KES niestacjonarne z zakresu ekonomii
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 KES niestacjonarne studia doktoranckie z zakresu ekonomii

 

W roku akademickim 2016/2017 edycja studiów nie będzie uruchomiona.

W ramach studiów zakłada się zwrócenie szczególnej uwagi na procesy przemian zachodzące w gospodarce i społeczeństwie w dobie integracji europejskiej.

Słuchaczom przekazywana zostanie wiedza z następujących dziedzin:

 • ekonomia w ujęciu teoretycznym, 
 • gospodarka i państwo w dobie postępujących procesów globalizacyjnych, 
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze, metodologia pracy naukowej.

Studia umożliwiają uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinach:

 • ekonomia,
 • finanse.   
 

 O studiach

 

W roku akademickim 2016/2017 rekrutacja nie będzie prowadzona.

REJESTRACJA ONLINE

 

 Program i wykładowcy

 

Język wykładowy: polski.

I. Przedmioty obowiązkowe

 • makro- i mikroekonomia,
 • filozofia,
 • finanse,
 • gospodarka i państwo w dobie globalizacji,
 • polityki UE,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • metodologia pracy naukowej.

II. Przedmioty do wyboru, zgrupowane w modułach

 • ekonomicznym,
 • ekonomiczno-politycznym,
 • ekonomiczno-administracyjnym.

III. Seminarium doktorskie.

​Zaliczenie wszystkich semestrów studiów uprawnia do uzyskania zaświadczenia tego faktu.

Organizacja studiów umożliwia przygotowanie pracy doktorskiej w ciągu 8 semestrów. Uzyskanie doktoratu poprzedza otwarcie przewodu doktorskiego a następnie publiczna obrona pracy.

​Zajęcia w ramach studiów odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu.

 

 Tryb naboru

 

​Opis postępowania rekrutacyjnego.

Ostateczny wynik postępowania rekrutacyjnego jest ustalany przez kolegialną komisję rekrutacyjną na podstawie punktów ustalanych za:

 1. Ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych (ocenie uzyskanej na kierunku studiów o obszarze kształcenia bliższym tematyce studiów doktoranckich przypisuje się w postępowaniu rekrutacyjnym większą liczbę punktów), 0-3 pkt
 2. Ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej, 0-6 pkt
 3. Udokumentowane osiągnięcia naukowe, w tym publikacje naukowe – artykuły, rozdziały w książkach, referaty na konferencjach naukowyc, 0-6 pkt
 4. Udział w realizacji projektów naukowych, 0-6 pkt
 5. Dodatkowe informacje i opinie dotyczące kwalifikacji naukowych kandydata, w tym rekomendację samodzielnego pracownika naukowego spełniającego warunki wymagane od opiekuna naukowego doktoranta; kandydat, który przedstawi dodatkowe informacje i opinie, może uzyskać dodatkowe punkty, 0-3 pkt.

Kolegialna komisja rekrutacyjna może określić, ustalając zasady dodatkowej punktacji:

1) Dodatkowe elementy oceny kandydata uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym w zależności od dyscypliny naukowej oraz trybu studiów doktoranckich:

 • znajomość języków obcych potwierdzona certyfikatami, 0-3 pkt
 • rozmowa kwalifikacyjna, 0-12 pkt

Kolegialna komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata zgodnie z kolejnością ustaloną w postępowaniu rekrutacyjnym, w ramach limitu miejsc z uwzględnieniem ustalonej przez komisję minimalnej liczby punktów wymaganej do przyjęcia na studia doktoranckie.

Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę punktów, która uprawnia do zakwalifikowania ich na studia, a jednocześnie przyznany limit miejsc nie zezwala na przyjęcie ich wszystkich, przewodniczący komisji może zwrócić się za pośrednictwem dziekana do Rektora, który dokonuje odpowiedniego zwiększenia limitu miejsc albo zarządza uzupełniające postępowanie rekrutacyjne obejmujące wszystkich kandydatów z tą samą liczbą punktów.

Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
ul. Wiśniowa 41
budynek W, pokój 53
02-520 Warszawa

 

 Dokumenty

 
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny lub dokument potwierdzający, że kandydat jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”,
 • życiorys z uwzględnieniem osiągnięć naukowych (w szczególności publikacje, prace w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, nagrody i wyróżnienia, staże) oraz zawodowych,
 • list motywacyjny, w którym kandydat określa zakres swoich zainteresowań naukowych,
 • ogólny opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej,
 • dwie fotografie w formacie 45 x 65 mm.

Kandydat z niepełnosprawnością ruchową może złożyć prośbę o zapewnienie odpowiednich warunków rekrutacji. Wówczas posiedzenie komisji rekrutacyjnej odbywa się w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kandydat może przedstawić dodatkowe informacje i opinie dotyczące jego kwalifikacji naukowych, w tym rekomendacje samodzielnego pracownika naukowego spełniającego warunki wymagane od opiekuna naukowego doktoranta.

 
 

 Kontakt

 

Kierownik programu: Dziekan KES, dr hab. Joachim Osiński, prof. nadzw. SGH

Koordynator programu: ​dr hab. Krzysztof Jarosiński, prof. nadzw. SGH

Sekretariat studiów:
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH
ul. Wiśniowa 41
02-520 Warszawa
budynek W, pokój 53

telefon: 225649122

p. Małgorzata Madej
e-mail: mmadej@sgh.waw.pl

Sekretarz komisji rekrutacyjnej:

program realizuje: KES - Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 
najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce wg rankingu Perspektyw 2016

 

 Czesne

 
Czesne za rok akademicki 2015/2016 wynosi 6000 zł.

Wpłaty należy dokonać po uzyskaniu informacji o przyjęciu na indywidualne konto doktoranta.