Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
KAE niestacjonarne „Ekonomiczna analiza rynków finansowych” : Doktoranckie studia niestacjonarne w KAE
KAE niestacjonarne „Ekonomiczna analiza rynków finansowych”
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 KAE niestacjonarne studia doktoranckie „Ekonomiczna analiza rynków finansowych”

 
Celem studiów doktoranckich jest przygotowanie wysokokwalifikowanych kadr dla szkół wyższych, instytucji naukowo-badawczych, organów nadzoru finansowego, a także specjalistów w dziedzinie ekonomii w przedsiębiorstwach oraz instytucjach finansowych. Dla realizacji tego celu Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH stwarza słuchaczom unikalne warunki nauki oraz przygotowania i obrony rozprawy doktorskiej, a tym samym uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.
 

 O studiach

 

Do najważniejszych cech studium należą:

 • program studiów obejmujący teorię i praktykę z zakresu ekonomii i finansów, jak też przedmioty narzędziowe oraz moduły badawcze, które poza rozległą wiedzą pomogą doktorantom w przygotowaniu przewodu doktorskiego,
 • bogaty wybór przedmiotów specjalizacyjnych, z których wiele prowadzonych będzie przez praktyków rynków finansowych,
 • stworzenie warunków do współpracy z innymi doktorantami i pracownikami naukowymi w zakresie prowadzenia badań i przygotowywania publikacji naukowych,
 • grono Profesorów: wybitnych specjalistów w dziedzinie ekonomii, którzy zadeklarowali gotowość pełnienia roli opiekunów naukowych i przyszłych promotorów.
 

 Korzyści

 
 • ​solidne podstawy teoretyczne z dziedziny ekonomii i finansów niezbędne do przygotowania pracy doktorskiej
 • rozbudowane moduły badawcze pozwalające poznać narzędzia i skutecznie formułować problemy badawcze
 • bogaty wybór przedmiotów specjalizacyjnych, a wśród nich wiele prowadzonych przez praktyków rynków finansowych
 • grono wybitnych profesorów ekonomii obejmujących doktorantów zindywidualizowaną opieką naukową
 • unikalne możliwości współpracy badawczej i publikacyjnej z innymi doktorantami i pracownikami naukowymi
 

 Program i wykładowcy

 

​Moduł A (obowiązkowy) - przedmioty podstawowe

 1. Makroekonomia, 12 h (2 punkty ECTS)
 2. Mikroekonomia, 12 h (2 punkty ECTS)
 3. System finansowy, 12 h (2 punkty ECTS)
 4. Ekonomia sektora publicznego, 12 h (2 punkty ECTS)
 5. Wstęp do ekonometrii I, 12 h (2 punkty ECTS)
 6. Wstęp do ekonometrii II, 12 h (2 punkty ECTS)
 7. Ekonomia finansowa, 12 h (2 punkty ECTS)

  Ogółem moduł obowiązkowy: 84 h (14 punktów ECTS), z czego student realizuje minimum 84 h (14 punktów ECTS).

Moduł B (fakultatywny) - narzędzia badawcze (student wybiera dwa przedmioty z poniższych)

 1. Ekonometria finansowa I, 12 h (2 punkty ECTS)
 2. Ekonometria finansowa II, 12 h (2 punkty ECTS)
 3. Modele ryzyka z finansach, 12 h (2 punkty ECTS)
 4. Ilościowa analiza rynków finansowych, 12 h (2 punkty ECTS)

  Ogółem moduł narzędziowy: 48 h (8 punktów ECTS), z czego student realizuje minimum 24 h (4 punktów ECTS).

Moduł C (obowiązkowy) - problemy badawcze

 1. Problemy badawcze w finansach, 8 h (1 punkty ECTS)
 2. Problemy badawcze w makroekonomii, 8 h (1 punkty ECTS)

  Ogółem moduł badań: 16 h (2 punkty ECTS), z czego student realizuje minimum 16 h (2 punkty ECTS).

Moduł D (fakultatywny) - przedmioty specjalizacyjne (student wybiera siedem przedmiotów z poniższych, w tym co najmniej cztery za 2 ECTS)

 1. Cykl koniunkturalny i polityka stabilizacyjna, 12 h (2 punkty ECTS)
 2. Analiza efektywności programów publicznych, 12 h (2 punkty ECTS)
 3. Modele równowagi ogólnej, 12 h (2 punkty ECTS)
 4. Ekonomia emerytalna, 12 h (2 punkty ECTS)
 5. Makroekonomia zaawansowana, 12 h (2 punkty ECTS)
 6. Aplikacje wspomagające przetwarzanie danych, 8 h (1 punkt ECTS)
 7. Zarządzanie ryzykiem finansowym, 12 h (2 punkty ECTS)
 8. Finansowanie inwestycji, 12 h (2 punkty ECTS)
 9. ycena aktywów i teoria portfela, 12 h (2 punkty ECTS)ycena aktywów i teoria portfela, 12 h (2 punkty ECTS)
 10. Analiza fundamentalna i techniczna, 8 h (1 punkt ECTS)
 11. Finanse behawioralne, 8 h (1 punkt ECTS)
 12. Warsztaty ze studium przypadku w finansach i ekonomii, 12 h (2 punkty ECTS)

  Ogółem moduł specjalizacyjny: 132 h (21 punktów ECTS), z czego student realizuje minimum 72 h (11 punktów ECTS).

Moduł E (obowiązkowy) – zajęcia seminaryjne i praktyki

 1. Współczesna gospodarka i system finansowy (wykłady promotorów), 24 h (4 punkty ECTS)
 2. Seminarium indywidualne lub grupowe, 24 h (4 punkty ECTS)
 3. Praktyki dydaktyczne, 40 h (4 punkt ECTS)
 4. Metody i techniki nauczania, 8 h (1 punk ECTS)
 5. Ochrona własności intelektualnej, 8 h (0 punktów ECTS)
 6. Szkolenie biblioteczne (e-learning), 2 h (0 punktów ECTS)
 7. Szkolenie BHP (e-learning), 2 h (0 punktów ECTS)
 8. Ogółem moduł seminaryjny: 108 h (13 punktów ECTS), z czego student realizuje minimum 108 h (13 punktów ECTS).
 
​OGÓŁEM PROGRAM STUDIÓW 388​ h 58 punktów ECTS​
z czego każdy student wybiera minimum ​304 h 44 punkty ECTS​
 • w tym obowiązkowe​
​208 h 29 punktów ECTS​
 • w tym fakultatywne​
​96 h 15 punktów ECTS​
 

 PROGRAM STUDIÓW​

 

 Tryb naboru

 

​Nabór na studia doktoranckie przeprowadza kolegialna komisja rekrutacyjna powołana przez Dziekana Kolegium Analiz Ekonomicznych.

Skład Komisji rekrutacyjnej:

 • dr hab. Jakub Growiec, prof. SGH – Przewodniczący, 
 • prof. dr hab. Sławomir Dorosiewicz, 
 • prof. dr hab. Marek Góra,
 • prof. dr hab. Tomasz Panek,
 • prof. dr hab. Maria Podgórska, 
 • dr  Piotr  Mielus,
 • mgr Adam Chudziak – przedstawiciel doktorantów,
 • mgr inż. Milena Marks– sekretarz Komisji.

W postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym przez kolegialną komisję rekrutacyjną uwzględniane będą następujące kryteria:

 1. Ocena na dyplomie ukończenia studiów (0-5 pkt.);
 2. Opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej (0-10 pkt.);
 3. Udokumentowane osiągnięcia naukowe, w tym publikacje naukowe, takie jak: artykuły, rozdziały w książkach, referaty na konferencjach naukowych (0-10 pkt.);
 4. Udział w realizacji projektów badawczych lub naukowych (0-5 pkt.);
 5. Opinia samodzielnego pracownika naukowego (opiekuna naukowego, promotora, innej osoby zajmującej się pracą naukowo-badawczą lub analityczną i współpracującej z kandydatem) oraz inne osiągnięcia (0-10 pkt.).

Termin przesłuchań kandydatów:

O dokładnym terminie każdy kandydat zostanie powiadomiony indywidualnie, drogą mailową na minimum 7 dni przed wyznaczonym terminem przesłuchania.

Na uzasadniony wniosek kandydata, rozmowa kwalifikacyjna może być przeprowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej transmitującej dźwięk i obraz.

Tryb i termin ogłoszenia wyników rekrutacji:

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną udostępnione na stronie internetowej Kolegium. Decyzja o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do przyjęcia na  studia doktoranckie zostanie doręczona kandydatowi na piśmie za pokwitowaniem (w przypadku przesyłki listowej – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

Odwołania:

Od decyzji kolegialnej komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo odwołania do Rektora w terminie 14 dni. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja Rektora jest ostateczna.

Dane kontaktowe dla Studiów Doktoranckich (poza kwestiami związanymi z procesem rekrutacyjnym):

Biuro Kolegium Analiz Ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
Budynek M, pokój 203 (II piętro)
telefon: 225649270, 225648643
e-mail: kae@sgh.waw.pl, piotr.mielus@sgh.waw.pl, msobiesz@sgh.waw.pl

 

 Dokumenty

 

​Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia składają następujące dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie skierowane do JM Rektora SGH;
 • Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów II stopnia lub równorzędnych; kandydaci legitymujący się dyplomem uczelni zagranicznych powinni skontaktować się z  p. Martą Łukowską z Działu Organizacji Dydaktyki (Gmach Główny, pokój 37, tel. 22 564 9864, mlukow@sgh.waw.pl) w celu uzyskania zaświadczenia  weryfikującego dyplom; 
 • Życiorys z uwzględnieniem osiągnięć naukowych (publikacje, referaty i konferencje, praca w kołach naukowych, nagrody i wyróżnienia, staże) oraz zawodowych;
 • List motywacyjny, w którym kandydat określa swoje zainteresowania naukowe;
 • Opis zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej;
 • Opinię samodzielnego pracownika naukowego SGH, który podejmie się funkcji opiekuna naukowego do momentu otwarcia przewodu doktorskiego, lub opinię promotora pracy magisterskiej kandydata lub innej osoby zajmującej się pracą naukowo-badawczą lub analityczną, współpracującą z kandydatem;
 • Kwestionariusz osobowy wydrukowany z Informatycznego Systemu Rekrutacji.

Kandydat jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić komisję rekrutacyjną o zmianie danych osobowych istotnych dla przebiegu rekrutacji (zmiana imienia, nazwiska, adresu do korespondencji itp.)

 

 Informacje organizacyjne

 

Termin uruchomienia studiów:

Zajęcia III edycji studiów zostaną uruchomione w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019, zajęcia rozpoczną się w październiku 2018 r.

Termin zapisów na studia:

Studia trwają cztery lata, zajęcia  rozpoczynają się 1 października 2018 roku.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Termin zapisów na studia oraz składania dokumentów: od 19 do 26 września 2018 r.

Rozmowy kwalifikacyjne: 28 września 2018 r.

Kandydaci rejestrują się  poprzez Internetowy System Rekrutacji (ISR), dostępny na stronie uczelni. Po zarejestrowaniu się w systemie ISR kandydat zobowiązany jest dostarczyć osobiście lub listownie (list polecony) lub kurierem oryginały dokumentów zarejestrowanych w ISR. Dokumenty składamy/przesyłamy bezpośrednio do sekretarza komisji rekrutacyjnej (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00).

Sekretarz komisji rekrutacyjnej: mgr inż. Milena Marks

Telefon: 225649270

Instytut Statystyki i Demografii
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, pokój 202, 203  
02-513 Warszawa

REJESTRACJA ONLINE

Studia trwają 4 lata.

Tryb studiów: niestacjonarne, sobotnio-niedzielne (po 4 dwudniowe zjazdy w semestrach I-II oraz po 4 jednodniowe zjazdy w semestrach III-VIII).

Studia są realizowane zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów Doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 
 

 Kontakt

 

Kierownik programu:

dr hab. Joanna Plebaniak, prof. SGH

Koordynator:

dr Piotr Mielus
e-mail: piotr.mielus@sgh.waw.pl

Sekretarz:

Maria Sobieszek 
Instytut Statystyki i Demografii
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 203 
e-mail: maria.sobieszek@sgh.waw.pl   
fax: 225648643
telefon: 225648643

Sekretariat studiów:

Kolegium Analiz Ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Madalińskiego 6/8, pokój 203
02-513 Warszawa

e-mail: kae@sgh.waw.pl


Miejsce uzyskiwania informacji, zapisów (składanie dokumentów wraz z podaniem) oraz ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:

Sekretarz komisji rekrutacyjnej: mgr inż. Milena Marks

telefon: 225649270 

Instytut Statystyki i Demografii
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, pokój 203
02-513 Warszawa

 
Najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce
 

 Czesne

 
Czesne za pierwszy rok studiów wynosi 6500 zł.

Wpłaty należy dokonać po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia.