Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Zasady przyjęć

 
 

 Rekrutacja

 
Adresaci

Kandydat dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego powinien legitymować się tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera albo równorzędnym albo dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub mieć dokument potwierdzający ukończenie trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich, w przypadku osób, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy PSWiN (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; Dz. U. poz. 1668, z póź. zm.).

------------​

Postępowanie rekrutacyjne

Rejestracja kandydatów jest prowadzona przy użyciu Internetowego Systemu Rejestracji do Szkoły (ISR) dostępnego na stronie internetowej SGH https://rejestrator.sgh.waw.pl/sd/
Prawidłowa rejestracja kandydata w ISR oraz załączenie skanów dokumentów w formacie JPG lub PDF jest warunkiem rozpoczęcia wobec niego postępowania kwalifikacyjnego.
 
Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej składa się z dwóch etapów:
 
Pierwszy etap rekrutacji: merytoryczna ocena złożonych przez kandydata dokumentów i decyzja o zakwalifikowaniu kandydata do drugiego etapu – bez udziału kandydata

Drugi etap rekrutacji: ustrukturyzowana rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem
.
 
Komisja rekrutacyjna, powołana przez Rektora, określa terminy rejestracji kandydatów i szczegółowego harmonogramu postępowań kwalifikacyjnych. 
 
------------

​Dokumenty:

Kandydat do Szkoły Doktorskiej w SGH składa następujące dokumenty
(oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 2, 5, 7, 8, 10 Warunków Rekrutacji oraz oryginały albo wykonane i poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika Biura Szkoły Doktorskiej kserokopie dokumentów, o których mowa w pkt 3, 4, 6, 9 i 11 i 12) i które załączył w postaci skanów.
 1. kwestionariusz osobowy – wydruk z ISR;
 2. podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej (określające preferencje dotyczące programu kształcenia);
 3. dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia w języku polskim lub obcym, lub dyplom równorzędny, lub w przypadku osób, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy PSWiN, dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dokument potwierdzający, że kandydat ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich;
 4. w przypadku dyplomu uczelni zagranicznej należy przedstawić dokument uznania dyplomu zagranicznego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej;
 5. życiorys z uwzględnieniem osiągnięć naukowych (w szczególności publikacje,  udział w konferencjach naukowych, nagrody i wyróżnienia, staże);​
 6. osiągnięcia wymienione w życiorysie powinny być udokumentowane ​​w następujący sposób:
  – ​​udział w konferencjach: certyfikaty lub programy potwierdzające czynne uczestnictwo,
  – uczestnictwo w projektach badawczych: decyzja o przyznaniu grantu lub kopia umowy grantowej lub zaświadczenie określające charakter udziału w projekcie,
  – publikacje naukowe (artykuł w czasopiśmie: pierwsza strona artykułu, książka: strona tytułowa i strona wydawnicza, rozdział w książce: spis treści i pierwsza strona artykułu);
 7. list motywacyjny, w którym kandydat określa zakres swoich zainteresowań naukowych;
 8. opis zamierzeń badawczych w rozprawie doktorskiej (uwzględniający preferencje dotyczące dyscypliny naukowej) zawierający m.in. motywy wyboru problemu badawczego i jego znaczenie dla rozwoju danej dziedziny nauki, krótki przegląd literatury ze wskazaniem luk badawczych, które kandydat zamierza wypełnić, główne pytania badawcze i metody badawcze, oczekiwane teoretyczne i praktyczne wyniki rozwiązania problemu badawczego;
 9. certyfikat lub inny dokument potwierdzający znajomość języka nowożytnego na poziomie minimum B2; w przypadku podjęcia kształcenia w języku angielskim certyfikat lub inny dokument potwierdzający znajomość tego języka na poziomie C1; w przypadku podjęcia przez kandydata cudzoziemca kształcenia w języku polskim certyfikat lub inny dokument potwierdzający znajomość tego języka na poziomie C1;
 10. opinię dotyczącą kompetencji naukowych kandydata wystawioną przez związanego z dyscypliną naukową w ramach której kandydat będzie się kształcił samodzielnego pracownika naukowego spełniającego określone w ustawie PSWiN warunki wymagane od promotora;
 11. w przypadku kandydatów aplikujących na podstawie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dokumentu potwierdzającego ukończenie trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich - dokumenty potwierdzające najwyższą jakość osiągnięć naukowych.
 
Rejestracja online i załączenie skanów dokumentów https://rejestrator.sgh.waw.pl/sd/ (sugerowana przeglądarka – Mozilla Firefox).​
 
------------

Rozmowy kwalifikacyjne


Zawiadomienia kandydatów dotyczące terminu i miejsca rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zamieszczone na stronie internetowej Uczelni oraz wysłane na wskazany przez kandydata adres mailowy na siedem dni przed wyznaczonym terminem.

------------
 ​
Wyniki postępowania rekrutacyjnego:
 
Kolejność kandydatów do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej w ramach ustalonego limitu miejsc określa lista rankingowa utworzona na podstawie wyników uzyskanych przez poszczególnych kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
Lista rankingowa zostanie ogłoszona przez komisję rekrutacyjną poprzez jej niezwłocznie wywieszenie lub publikację na stronie internetowej Uczelni. Lista zawiera sumaryczną liczbę punktów uzyskaną przez każdego kandydata.
 
Miejsce ogłoszenia wyników postepowania rekrutacyjnego: Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Biuro Szkoły Doktorskiej, budynek M, pokój 35, ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa.
 
Kandydat zakwalifikowany do wpisania na listę doktorantów w Szkole Doktorskiej, zobowiązany jest do złożenia na piśmie oświadczeń, że: 
 1. Szkoła Doktorska w SGH jest jedyną szkołą doktorską, w której będzie się kształcił
  w roku akademickim 2020/2021;
 2. ma stopień/nie ma stopnia doktora oraz, że w przypadku zatajenia informacji o posiadanym tytule doktora zobowiązuje się do zwrotu nieprawnie pobranego stypendium doktoranckiego;
 3. nie jest zatrudniony jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy – na warunkach określonych art. 209 ust. 10 ustawy PSWiN.
 
 
 

 PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ_WZÓR

 
 

 Harmonogram Rekrutacji

 
1. Rejestracja w Internetowym Systemie Rejestracji (ISR) wraz z załączeniem skanów dokumentów:

​a) kandydatów do programu doktorat wdrożeniowy: od 10.08.2020 do 01.09.2020 do godz. 16:00,

b) pozostałych kandydatówi: od 06.07.2020 do 11.09.2020  do godz. 16:00.

2. Pierwszy etap rekrutacji – merytoryczna ocena złożonych dokumentów:

a) kandydaci do programu doktorat wdrożeniowy: 7.09.2020 r.

b) pozostali kandydaci: 16 i 17.09.2020 r.

3. Ogłoszenie wyników po pierwszym etapie rekrutacji:
a) dla kandydatów do programu doktorat wdrożeniowy: 8.09.2020,

b) dla pozostałych kandydatów: 18.09.2020.

4. Drugi etap rekrutacji – rozmowy:
a) z kandydatami do programu doktorat wdrożeniowy: 16.09.2020,

b) z pozostałymi kandydatami: 28-29.09.2020,

5. Ogłoszenie wyników po drugim etapie rekrutacji oraz listy rankingowej osób zakwalifikowanych do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej:

a) dla kandydatów do programu doktorat wdrożeniowy: 17.09.2020,

b) dla pozostałych kandydatów: 30.09.2020.

6. Termin złożenia oświadczeń, o których mowa w § 8 ust. 6 Uchwały:

a) przez kandydatów do programu doktorat wdrożeniowy: do 18.09.2020 do godz. 16:00,

b) przez pozostałych kandydatów: od 30.09.2020 do 09.10.2020 do godz. 16:00.

7. Składanie dokumentów w Biurze Szkoły Doktorskiej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, bud M, ul. Madalińskiego 6/8):

a) przez kandydatów do programu doktorat wdrożeniowy: 18.09.2020 do godz. 16:00,

b) przez pozostałych kandydatów: od 30.09.2020 do 09.10.2020 do godz. 16:00.