Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Szkoła Doktorska : Punktacja
Szkoła Doktorska
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Punktacja

 
​​​Kryteria oceny oraz punktacja dla poszczególnych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym:
 • opis zamierzeń badawczych w rozprawie doktorskiej​ - 0-35 pkt;

 • osiągnięcia naukowe, w tym publikacje naukowe – artykuły, rozdziały w książkach, referaty na konferencjach naukowych; 0-5 pkt;

 • realizacja projektów naukowych; 0-5 pkt;

 • opinia dotycząca kompetencji naukowych kandydata wystawiona przez samodzielnego pracownika naukowego spełniającego określone w ustawie warunki wymagane od promotora; 0-5 pkt;

 • ​ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych uzyskanym w dziedzinie nauk społecznych - ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich, bądź studiów drugiego stopnia w języku polskim lub obcym, lub dyplomie równorzędnym:

  ocena na dyplomie 5,0 lub więcej – 15 pkt,
  ocena na dyplomie 4,5 – 10 pkt,
  cena na dyplomie 4,0 – 5 pkt,
  ocena na dyplomie 3,5 lub 3 – 0 pkt

 • ocena na dyplomie uzyskanym w dziedzinie nauk społecznych - ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dokument potwierdzający, że kandydat ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich:​

  ocena na dyplomie 5,0 lub więcej – 10 pkt,
  ocena na dyplomie 4,5 – 6 pkt,
  cena na dyplomie 4,0 – 3 pkt,
  ocena na dyplomie 3,5 lub 3 – 0 pkt,​

 • ocena na dyplomie uzyskanym w pozostałych dziedzinach nauki - dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich, bądź studiów drugiego stopnia w języku polskim lub obcym, lub dyplom równorzędny:

  ocena na dyplomie 5,0 lub więcej 10 pkt,
  ocena na dyplomie 4,5 – 6 pkt,
  cena na dyplomie 4,0 – 3 pkt,
  ocena na dyplomie 3,5 lub 3 – 0 pkt;

 • ocena na dyplomie uzyskanym w pozostałych dziedzinach nauki - dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dokument potwierdzający, że kandydat ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich:

  ocena na dyplomie 5,0 lub więcej – 5 pkt,
  ocena na dyplomie 4,5 – 3 pkt,
  cena na dyplomie 4,0 – 1 pkt,
  ocena na dyplomie 3,5 lub 3 – 0 pkt,

 • potwierdzona odpowiednimi dokumentami najwyższa jakość osiągnięć naukowych - w przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dokumentem potwierdzającym ukończenie trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich; 0-5 pkt.​

 • ocena z rozmowy kwalifikacyjnej; 0-35 pkt.​​
------------

Maksymalna liczba punktów jaką w postępowaniu rekrutacyjnym może uzyskać kandydat do Szkoły Doktorskiej z dyplomem w dziedzinie nauk społecznych (ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości) – 100 pkt. Kandydat nie spełniający powyższego punktu może uzyskać max 90 pkt.

Minimalna liczba punktów, jaką musi uzyskać kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym po 2. etapie – 75 pkt.

Warunkiem pozytywnej kwalifikacji po 1. etapie jest uzyskanie min. 45 pkt.​​
 
 
 

 Warunki i tryb rekrutacji

 
 

 Opis zamierzeń badawczych

 
Zaleca się, aby opis zamierzeń badawczych w rozprawie doktorskiej (punkt 1 kryteriów oceny) nie przekraczał 1500 słów oraz składał się z następujących elementów: 
 • ​wprowadzenie, w którym zostanie określony obszar badawczy, powody wyboru problemu badawczego i jego znaczenie dla rozwoju danej dziedziny nauki; 

 • krótki przegląd literatury, kluczowe pozycje na temat danego problemu badawczego ze wskazaniem luk, które kandydat zamierza wypełnić; 

 • główne pytania badawcze, które dezagregują na cząstkowe elementy stawiany przez kandydata problem badawczy; 

 • metody badawcze do rozwiązania problemu badawczego;

 • oczekiwane teoretyczne i praktyczne wyniki problemu badawczego wybranego przez kandydata .
 

 punktacja i struktura rozmowy kwalifikacyjnej